Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 731
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0368
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7$l

igestorum Lib. xliij. Tit, xxij. y$z

. E riuis. ] C A S v s.Qui agic hoc intcrdi&o.sufncit quod pro- f s Pifcma. ai cjuam pecus a Ipcllitur.

D;
bct (e priore cestatc ysum cssc aqua pcr illu riuum iion vi,no
clam.non prccarto.&nunc prohibuic s.scruitunonautcm rcqui-
litur habcat de hoc ius,vcl lion hat>eac:lkct secus sit in interdicto
dc itincrc reficicndo : cum hoc casu multum lcedcrcntur homincs
si non ixiic-rcrur riui,

njsi primo dc scruitu.
probarctur: eu lntenm
homines poljcnt pcri-
rc siti.at in itiucre non
eslct tantalaesio maxi-
me in a:ltate. Fr.
a ^ Resectionem- qtto
casu duo probac : vc s.

cnim tam neceirariam refc<5tio-
ncm ' irinerum , quam riuorum
elTc:quando no refcdtis riuis om-
nis vsas aqua: auferretur3& homi-
nes siti nccarentur. Et lanp aqna
peruenire niii refcdto riuo non

g s ®ifert&. id ost ieparatx
h s AttinentS. agentis : vc quod persona agentis probar.c debet s Separ*ton
in superienbus incerdictis, id-dcbcar probarc ascndo isto inrrr I ,7'""dtl)n
e racio ([

dettin aciuque friua.l. -potest . at non rcfcclo uinerc,dif-
iii. 5. hoc autem. At hic K. , , \ i- i>
ynum. sc. se vsum hoc «cultas btantum eundi agcndique
ncret,q«ae *tcmponbu§ xltiuis
leuior esset.

atino:vcsr. e.l.),inprin.
Sc fack s. /. j. §. ^oe in-
terdiBum competit.Acc.
b s Difficultas. Et sic
potcsl lri , licct cum
tiifficulcace.
c s 6)«*. s- difficulcas
eundi. Acc v rs.

DE

F O N TE,

9 Iucerdiao De ducenda $^>; „w„c
de fonce jeti- , ; . ,
,. . ae baunenda aaua,.
nectir tontis j
poucssio.
f lncerdictiim JjT5}3 Rs.tera.it.] C A-
dcfonce, lncu, j^Mg svs.Ponicur cdi-
pticeo & pisci- dum cu,lJS sensns cst.
na rencieniiis. _. i r - i
* incerdiaa Si rmno h.uili aqua dc
ntilla stic pro- foilte tuo nonvi, non

DE F O N T E.
T I T V L V S XXII.
Ex scruitut'd)us russicts rcflabat aqust
haussus fr pecorts adaqttam adpulsus. cu-
ius * quafipossessio proprio interdicio eonser-
uatur,fy retinetur,quodess \n hoc tkulccm
etiam iungitur intetdictum "sdesontejacu,
piteo, piscma resiciendis, quorum aqua re ■
cievsi hoc anno sumws. De * feruitutibus
•vrbanis nulla simtpropna imerdiBased ess
commune^ vti pojsidetis,quod ad pr&feip
tempus refertur,non ■-jteaqus.de feruituti-
bus rufticis ad prsiertium, o dcreseclione

rba

piia de serui- cla;non precarie:pis- etiamnuUum,mfiquodfequitur,&nisiiter
ms v/Lversi £or;Prohlbc* vmjhl vir,n <velaqu& fitseruttusvrbana.potesi emm ef-
in
cloacis e..
yrbana serui- puceum, vcl piscinam,
tate.vths.pro- consuctus sumduccrc
xi.tit.wparati- oucs ineas,pra:tarpro-
i'r' j-ss. hibetnc mihi vis fiac.
■i Incerdiatim n •, TT, .
vti possidecis ?°&'2 loquitur Vlpia;
comnnmc cst & dicit: hoc intcrdidtu
ad fcruitntes datur ci qui fontana
aqua vti ptohibetur.
iiam sicut seruitus cst
dc d uccndo aquam, itc
tlc haustu aqux : iic &
duo intcrdida rcddita
sunt. vnu dc dcduccn-
<ia aqua : vt in tit. de a-
qua quotid. & nsiiua.per
sotum. aliud dc xqua
hauricnda: vt hic.nain
agatn hoc iiucrdicto
contra cu qui me pro-
hibct haurirc aqiuim,
vcld

Krdifiu de ncrtquominushauria. fe-vrbana\. itcr. com. prxd.l.scruitut.s.
st de idcm si adlacu tuum, §.,. jc scruit.viban.i.sicgo.§xj.dcPuWn
rcm ad. Cviac.
I. Vltianvs libro septuagensimo
ad Edicium.
Rxtor ait: Vti d de
eo fote qito cle agittir,
hoe anno acjtta * nec
viynecdlan^nec pre-


cario ab illo vsui es*:
quo minus ita vtaris , vim sieri veto.
Delacu,p-titeo, pifcina f ,itctn inter
dicarn.
Vbi esi eadem ratio,ibi esside im.
B A R T.
i. '<s Hoc interdictum proponi-
turci qui fontaua aqua vti prohi-
betur. Seruitutes enim non tan-
ticetcpccus. & in i , ,-r r i
\ u \ - tcim aqua: diicend.E elle iolent:
aqua habct locts, ,1
non in cistcnia. Item verumctiam haurienda;. Et sicut
cliscrcta; Ssunt scrtjitntes ducstus
aqus, & haultus aqu«e : ita inter-
ditta scparatim redduutur.
X. s Hoc autem intcrdiclrtun

liabct locum si prohi-
bcar irc ad haustum
aquac. & dacur his per-
sonis quiiius & supc-
riora". [ Deindf. aii
PR^roR.] Pcrhoc locum habet,ii quis vti prohibea
: P°- tur aqua:hoc est/iue haurirc pro-
hibeatunsiuceciapecus ad aquam
adpellere.
5. s Et eadcm sunt hic dicen-
da i qux ad personam attinent h,
quaxumque in stipcrioribus in-
terdiclis diximus.
4. s Hoc inccrdictum de cister-
na j- non competit. Nam cisterna
non babet pcrpctuam causammcc

r.icur , proh;b;cur vis
ficii volcnci reficcrc
sontcm, na parum va-
lcrcc ysus loticis , nisi
poslct rcfiei. & dcbec
rcfici vtaquam conti-
ncat fons,tion vc cxcat
aqua:vcl nc aliftr vra-
\ InterJ.aum turquam priori anno
tic soncc dire- sic vlus. $C hoc ldcm
*tum ad ius (dicit) :nterd;iftum da-
aquzhftiirieri- uu-valcnti rcficesc la-
ds cx ciltern

^cxctterna cami putculn> & piscl-
Vili, ftiJ "a- n^m ; & cis prrsonis dabitur quibus intcrclicladc aquaquoti
'ie. l{;lsrectuj in na& xstma dantur. Fhahc
iibiU* huim ti- d ^ Vtt. idcstsicut.
ixiiMvJni. e s Vswest. sciliccthatuisniia.. [

clo, s. quod vluscstpuunsscsuo mrcvci. ad qUod est s.de aqu>
1 • Vti.-x. sicut,Ac'c ' C"''
yiuamaquam.Exquoapparet,m k 5 Hoc interduL/'
his omnibus cxigcndum vt viua eamdem. rbi i>ealcm ^Hatiovb'
aqua sit.Cittcrnje autem imbcibus "t10 'vcI vc,1|tas, ibs Je'«, ibi'S
'dcni ius : vt hir. *L. -„■ '^mdcd.

»>mtH,.__^,
Jnft: de lc-gi.patro. tu.j, j,
& s. de rttu nupt. I. if
bertum.^.Q.Jje^
obligU Taio. & c. dt
lib.prate.1. j. Itcm racic
s.tit.). l.fin. j
1 s Xisienim-zndivU
uam rationcm c qU1[.c cInterdigs«fc

foiitc

conc.piuntur.Denique conitat in- fdZ 1' V )%*'*• b«!
terdiclum ccsskrc.si Ucas,piscina, '
putens,viuam aquam nonhabeat.
5. s Planc si quis irc ad hau-
stum prohibeatur : tequc inteidi-
cftum sufticiet.
c5. s Dcinde.ait prartor^j^wo mi-
nus fontern qtto de aq-itur, purpes,re-
£,• . - * > h \ hocedidiicst fadum
sictas vtaquacoercere,vtique eapos- & sic vbl ratiQ ™
fis :dttmnealiser vtaris,atcjue vti'1 habet : & lcx smcre-
hocanno nonvi,noncla?n,non preca- sp°nl'°- adqirod facit
rio ab illo vfus cs,vimfieri veto.
7. ^ Hoc interdictum cam-
dem k habet vtilitatem,quam ha-
bct interdidum de riuis reficien-
dis.Nisi enim ' purgare & reficerc
fontemlicuerit :nullus vsus eius
erit.
8. J Purgandus autem &r resi-
cienduscit adaquam coercedam,
vt vti quis aqua possu:dummod6
non aliter vtatur,quam sicuti hoc
anno vsusest.
9. J Coiircere aqua est conti-
nerc sic,ne diffluat , ne dilabatur:
dummodo nou pcrmittatur m cui
nouas quaererc vcl aperire: hic
enim innouat aliquid pra:ter id
quam prajcedenti anno vsus clt.
1 o. 5 Scd & de lacu, puteo, pi-
scinareficiendis,purgandis, inter-
dicTrum comperit.
1 1 ."5 Et omnibus n personis da-
bitur,quibus permittitur imerdi-
6t"um dc aqua ajitiua.

IJtlO,

prmcit.

quoanotaui l.deleg.^y
fenatuscon.l. non omrim,
Quandoqne carac ge-
ncralior cst responsi»
quam racio-.qui.uacio
rcstrmgit superids di-
c~vum:vt s.dexdqui.sos,
Isi is q:ti. & de cdum.
I. hs.c aciio. in
Ac c v RS.
.m ^ Nonpermittatur.
ciscilicerqui h.ibcc ms
hauriciidi cx fontc &
ahits,s«i. Acc vrs.
11 s Omnibus. vccm-
ptorilHis,l)crcd;bus;&
iii:i libus : vt 7LM aqa*
quotid.fr ifti. l.\. §.m
prxtor inter.


D E C L O A C I S.

TITVLVS XXIII.
hts cloacs. immittend&ess seruitus.l S.dc
scruitu. fr vrbana.fi ex s.dtbusin tdes
pertineatGaius in raftitution'dtts,Vi:xd\o-
sum,*»^#/fjvrbanorum iurasunt & stil-
licidia, fcnestra?, cloacacwc» irifiaor quin
posstt ejse ruflicasied hoc * interdiciufn eft de
vrbana.non ~\ adretinendam possessionem,
[qua de re prntor interdicere dedignatur 1.
1
publicam falutem securitatemque ad reji
ciendas frpurgandas cloacas, in quo pro-
priuni hoc ess.vt detur etta ei * qui ab ad-
uerfario vtiose possidet, cum tarnen supe-
riora pmnia non dentttr,nisi ei qui ab aduer-
fario recie fosistdet.eft autemprohibitoriiss,
fr de cloaca priuata * Sed additur aliud in

D E CLOACIS.
"Et ists. vt riui indigmt
purgatione vt Jcetor
cestet riui, fr commo ■
duas veniat.

\S>&?f Rdtor ait. 1

Mnitur edi-
_ Jctum, niius
scnsuscst. St volorcfi-
cere vcl purgarc cloa-
cam, qua- cx aidibus
mcis ad ttias pcnincc f uhK^
a:dcs: practe'rproh:bcc Ajcx. aL,Akx.
/ .,5,nw ,11».
C.t !4
* IiiEertlissnm
declojciijw-
tinct y"!"'
loquicur Vlp. & di.ic: ai|c!nMJivr-
duo intcrdidasut c:r- banas.
cacloacam.vnumpro t 's«%£
h,bitor:un,:&hoccst^K,^
prsmu.ahud rctrjtuto rennCnJ.ipos-
, 1 cd
blicim

mini fieri vim Itcm dc
damno mfcdo caticrc
debco , si opcris v:ti0
dar.cturdanum. Postea

hoc intcrdidsi in pn-
uatis cloaci»-, non iu jc. cioaciH,r0'
, roltca dicit l1iJ,itoriiic'1,

publi

runi dcquosiabes ).e. scisioiiei»
§. deinde. Tcrtio dieit: a_J i"'bl1
'.vti polsid. IsedquodmaximefertinetsiJ Benc fccir prctor quod ^^",'Vdl„„
uUicam falutem securitatemque ad resi- voluitpoilepurgan « dc ck),,t,s Jj;
rcsici cloacas icumaa tlir«i3*1*
ioc ;,b wJuerstr»
' noill-

tutclamhomniumi
spcstet. Ettwbetlocu vitiose P*
•Jlsilll»

| iiucroi1
' icis
iii'
rdiflu*

prohibitorium fr restitutorium de publica. ^l111^ i,c cloaca; Icein * lin'rc'ispcr.
Nequidsiatincloacapublica, frsiquid f hocprimumint_crdictu «« ^ M.
ea resacium ertt qiiovsus eius deteriorsit, cst prolubiconc
sittt, vtresiitnatitr. C v 1 A c.

Florentia;. itcin fistula:. Jtcm no.n cft vis, siuc vi , siuc cl.im , li- c,s j'
uc prccano vtcbat cloaca : qttia scinpcr datur mihi hoc interdi- '"r^.'|(;.1ii<>iJi'1.

_ ni priuattfi
appcliationccloac?co s Jllt(..,,i,ai-»
tnicutur tnbtis, & tol- a|iquod '-|!'"
sunt tiam 'lccluJ"
ublitst
;'rohibitonu«

si .-il:quastr:ssa,vts

tftum vt rcficiam liuc purgem. & est hoc rationc public* Yt.hta
tis. Icem quod ct:ctum clt in cdiSo, ex asdibtjs mcis; iurclh

'

#»/,

t%i;,,

'toiliSide
ti«tii <[.,.
WtifiB)re.
«W.pnrgit.
"itfcste s
'"«•ipedre.

''«tndiaiiiB
';*icij .„.
tletiptoliiSi.
>&re-
:,t«tiiii»,

»»t,

s'Nc,i.
'S, ir,
u de pc.

111
easpw0"
lcxl°*°
tn>t«V ,
in P^*
siacW*f
possam etl
scrndomus
!£ vt i^ciaJ
eem cloaca.
Sostea «f?
potcst m.ln
nuntiaii'lD
Muc ponita
stum - qu°
jliqtlid est
publicam cl
ucimmiuur
cius deterio
tot iubet 1
ItCprastorp
iliquid fiat
mittatur in
cloacam.pol
turVlpian.d
hoC intcidi
stat ad publ
cam:nequi
ca cloaca fi
rnirtatur,per
ciusdeterior
. Vltimo dicit
terdictum pr
cjuitur in clo;
ta resiciencia:
men-in facici
a piiuata , n
facienti: cum
hoc idem csTet
ci cius fieret i
co.Itcm facta
tit teficere, Fai
tiatamcloacarr
'diiesdebent ci
&iocdicit hi
Ieg.seq.Fs.ANc
a J Purgare
duo captta sur
interdicii,8cvi
prohibitoriurr
0 S Stib hoc ti
licct dc cloac
autem dicimu
interdistotqui
hicnullum ei
torium,sed c
iicit duo » ,
vclquatuor: 1
sunt duo capi
rc.purgarc. It.
§ demde.fant
rcficere,&not
*«e. Sed res
duoWnterdia
duo»eneraini
rum.scilicetpr
rium & restia
&h«ctria,scil
blblc°nasunt
'crtlnrn in ^. ,
Mtvtipos.no
3 Muuntur <
P<*len '

^titentUseac
s ' ^non rei

u

1«iil

l<**01ll 1
kt"P''llo. S. r.
«or.Acc. J

clo.

»acs

Westf

colia,

vnde p

5S*
tit, k »n

aS«ionCS),.
loading ...