Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 735
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0370
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■B^PH

HHHJHM

IHHHI

■BMM

755 Digestorum Liber xliij. Tit. xxiiij *

--------------— i J lushabuit. Sedasi habuic ius: ergo non tenctur:,

716

Q_VODVIAVTCLAM. 1 adulte.l.Gracchu*. Sed hichabct ius,quia dominus ess; soli :sedh6 panaraT •"n
Stiperiora tnterdiita refbiciunt suturum temput : hoc pr&teritumA habet,quia aliuspossidet:vnde non habet ius inuito posTcssorc. & r»erenir?'i
Vel dtxit supra separattm de vi tam prUerita ,vt in vnde vtinterdi-\ facits.o^ leg.Aquiiiam.Lquemadmodum.§.pen.& s. denoui oper.
ilo:quamp.rtisenti,vttnvttpost.nunc de quodam mxto.si tdm pro\ nuntia.l.pr&tor. §.ait pr&tor.&quorum iega.L).§.redtguntur. Sed ar-
•vi , quam pro eo quod
cla.m sacium esi: quod

Interdissum

pro pr&terito & pr&fenti ------------ ■ ■„—--------------•
datur : vt j. eo. 1. is Qy O D VI A V T C L A M.
qui. §.quodait prietor.

£t not. quod qutdam a
ouod vi aut ,. rr j ■ i-
cb.n.vnicum *"«»' # du0 tnterdt-
c(l,n6 duplex. cia : vnum quod vi>
f IJolTcliio vi- quando vt esi sxcJum.
tiosa e(t ou» aljud qui-d cla?n,quan-
viaut. cU eii

T I T V L V S XXIIIL

* Intercii&um
quod vi aut
clam non eft
de posicHlone,
sed de optrc
sasto V) aut
clarn.
f Clam sacere
quis cicatur.
* Vi sacrre
qiiis dicatur.
f Inrerdiiti
quod vi aut
clam cuni in-
terdicto de
roui operis
jiuntiatione
disTVrentia .
* Diliun6tiua
vim coniun-
Ctionis non-
minquam cp
tinet.

Vitiose f pojsidet qui ab■ aduerfario v
aut clam aut precarto po(stdet,qua ex cau-
sa aduersario tenetur interdicto vnde vt,
do cls.m. qaod Ioan. veLdecUndeamltpoJseJsione,velquodpre-
non ajprobat. qualtter- carw>p^eJjisnt4 rec,^rand& caufit.Sedhu-
cumque emm (tt sa- ms generu interdltta hcc tit. non propo-
nuntttr. nam resiitutorium tnterdtcium
hocquodviautclam , noneft depofsesstone,
cod.l.is qui jn puteum. sa * dg rg0 w Mt cUm_ Cla?ri\fa-
at qut non denuntiautt Jejadurum. Vi T
autem is cui denuntiatum est ne saceret.
qua de causa concurrit etiam hoc interdi-
ciumcum interdiito de noui ope.nun'.inter
qu& tamen imercedit drjjerentia "f , quod
hoc latius perttneat quam illud,De operps
noui nuntiatione.nam & pojsejsori hoc da-
turty non possefsorisdiud non posscssort, &
de arbore sucusa,vel de sracio furculo , non
etiam illud. Vtrumque tamen datar siue
opus durauerit,siue non,in id quod intercft.
1.4.§.vlt. deaqua plu. arcen. 1. io.§.siue
vacuus.de ope.no.nunt. Ef adnotandum,
hoc etiam darisi quid (y vi (yclamja-
£iumsit,quasi dtsiuniito * fctiicet in hoc in-
terdicio siue tttulo vim etiam coniunctio-
ntsinse contineM.C v i a c.

entm jlt si
quod ri
mt clam. facit infra
i
hoc interdicrum
ltem de vitraciatur vs-
que ad <j. clam, in 1. 3.
postea de clam tsque ad
§.ha?c verba. in \. 5. &
ibi exponit quod saolum
esi.

ie iti-
, , . c , ... ne.actdque priua.i.ve.
habuerit Licicndih , an non. Sme teres.
enim ius habuic' , (iue non : ta- k ^ Propter qH0d. \.
men tenccur interdidro , propter ^13-- vel Pr°pter Id
1 k ■ . r c ■ -r -quodj&c.IoAN
quod k vi aut clam fecit. Tucn /r ' - r '
1 ■ ■ ■ r , , . .. ]1 ^ojjtt. s. conuen-
emrn ius iuum dcbuic, non unu- Uis A c c

riam comminisci.
Nnilasaratur dcsensto ei qui con-
tra turis difpojitionem molitur. h. d.
5. s Denique eft quasiitum,
an lioc interdicto vcemi , exce-

meo.

^T&Q R&tora't. ] Ca-
jgK^ s v s. Quod vi
aut clam feci, non vt
ius permittit in i'e de
quanunc agitux, prjE-
tor iubet mehocopus
desinuere. Vlpianus
po 'ea loquitur,& di-
cit hoc intcrdi. resti^
rutorium est , & per
hoc occurritur calli-
ditati iedificantium vi
aut clam, & siue in
alieno sundo asdisicem
vi aut cla,siue in meo,
ab alio tamen poilessb,
tcneor hoc interdicro;
ncc possum obiicere
quod in meo sundo se-
ci, cum eum non pos-
ssdeam. & ad sola xdi-

j. Vlpianvs libro septuagensimo-
primo ad Edictum.


m 5 ^on iure
verba sut exceptionis.
q.d.recte ageres quaa-
do non iute seci.
n s guod. id eft quia
tuncnon secerimiure

ptionem possit ' obiicere: Qtibd meo« fed vbiseci iure
non iure rneo m receperirn. Et magis
estne possit. Nam aduersus vim,
vel quod n clam saciuim eft , nul-
laiufta "excepcione se tueri po-
test. 4.$ Hoc interdicftum ad ea
sola opcra pertinet, quarcumque
in solo p vi aut clam fiunt 1.

meo , vt iri casu supe-
riori videornon tene-
ri.Sedha:cquideni ex-
ceptio non valct.Acc.
o % Nullaiufla. fcli-
cettali:alix tamequa-
tuor bpossuntopponi: ilnterdisso
vt insrd eod.l.probibere. S"0'' Vi ^.
§.sid fi permtslrit. fa I.
sraltus. i. belltjjimi.

Rretor ait : Qttod
vi^aul ciarnhfacium
eslc:qua de re agitur,
id cvtrn experiendi
p-oteftai d efl, rejii-
ttiai e. 1. s Hoc interdidum re-
sicia qux riunt vi aut. stitutorium est:& pcr hoc occtir-
clam in folo,habct lo- sussi est Calliditatl eorum qcu vi
cum lioc lnterdictum. ,. , t s
■ Poftea exponit quis aur. cIam qa*dam molunuur K
dicatur vi a:dificare.& Iubentur enim ea restitueie 8.
ccrteille qui a:dificare i# ' Et parui resert,vtrum ius
prohibitus asdihcanvel
qui contra nunt.iaiio-
nem per lapillum sadam a?disicat,vel qui contra teftationem , id
eft denunciationem coram teliibus sactam a;diricat ■■item qui cu-
rauitjideiijpiocuraiiit ne prohiberetur.sciens fedebere 'prohjbe-
ri:tenetut hoc interdiclo.sed si prohibi.tus.deiiitit tunc ardificare:
& ali-i die a?dificat;vi(ktur vi sacere Sed ponequod cumxdisica-
bas in iundo^iiue folo ame poffeiso, ego infirmitate dudtus, vel
nolens te ossendere , vel amicum tuum qui & mcus crat amicus,
non prohibuimon videiis vi asdificarc.fedfi cdm vellcm venire ad
prohibcndum tc , aliquis mihi in via reftiterit cum armis ne ve-
nirern,& non veni:& hoc faftum eil te ignoranteaion vidcris vi
B Interdiaiim a:dificare,cum faftum alterius tibi ignoiaiui nondebeat nocere.
quodvi ,com h.d.cumlcg.sequenti.
petit pro vi a J" K^.compulfiua '°:vt s.quod met.cau l.metum. §. j. vel ea qua:
compulfiua & consenfu catuiv.vtj.ea.lA.quidfitvi.&^.fed&Arifio.
qu^conknfu ^ r C^m_ cxpoRe vt feo.U^.si.
rReftituere c ^ Factum esi.non vt ius permittit: quiaforteab alio pofliden-
pro deAruere te:& fupple,/'» ea re qua,&.c. s Et not. quod non dicit in priua-
& in ftacum t0:quia& in publico locum habcv.vt infra i.if^.piane.ify l.vi sa-
priftinum po- cit%^
"oolo sacit d s Experiendi poteftas.ex hocpatet quod vtilis cst: vt s.dedi-
cj.u pc-tit quod uer.£r tempo.pr/scr.l.j.qnod accipe ad sui principium : fed adcur-
reftitutiirus fum continuus cihvt s.deaquaplu.ar.l.Anrius inprin.kcc.
eft,vcruidn6 e r Uesiituas.id c cft destruas, & iri pnstinum ftatum ponas.
habet: K,cu 111 j ^ wl~,de verb.fynifJ.ciim pr&tor. & sacit s. communi diuid.
poilelionis. 1 . J . J* J '
id verum l.commum diutdunao.].^ luuanus.A cc.
iutellige, ni(i f s Af#ii««s»r.i.2edificant.
incontnv. uci g ^ Reft/tucreXed & vti poflid.interdictum locum habet: vt su-
poflii probari: pravtipossi.i.si duo. «■ fivicinut. fed hoc cxpedit d potiiis ,fecun-
auia in eis e 1 rx - +
tju.a in cj 4urnquosdam.
,u. h 5 Faciendi.i.m 1II4 rc.Azo,

Htc incipit exponere verba editli
5. s Quidiit vi sadum, vel ^&^.&lsem-
1 r rf~ ■ 1 tt • £ ter- »• hoc tnterdtctum.
clam ractum , viacamus. Vi ra- izchsuprkadexh,bc»L
•ftum, vidcri Q^Mucius scripsit, iij.§.ibidem.
iiquiscontra quam r prohibere- P 1 tofelo. vclin re
tur,secerit,&mihiviclctur plena coh
ellc Q.Mucijdefinitio s.
6. s Scd & si quis iactu vel c
minimi lapilli prohibitus sacerc,
perscuerauit » saccre : hunc qUo- Yel CCK!m Kttii?*l*
■ C -rr -j-nj-t. dqua.plu.arcend.l.sico-
quc vi secille v-iden Pcduis & h»m. & Lammgiam.
Poniponius scribunt. eoque iure %ddem

t"or txcspuj.
ne,»pponi

poiiuut.

s Coliirsntij
- ce„:r:::
* .3 Et dic iolo funtc-j.i
vcl eius qui a:dificat, bus cuhwuit. ■
vel eius cui nocetur:

vtimur.
7. % Scd & 11 contta tesratio-
nera x denuntiationemque se-
cerit : idem esse y Cafcellius &
Trebatius putant. quod verum
cst *'.
8. s Scd & Aristo s ait eum

q r Fiunt. aljissitmt:*
& alias /«m»/,fcilicet
sacfta.
r J" Contra quam- id
cft d contra prohibi- rfvisadt,q«i
tionem quam sacit ad- alio piohibcce
uerfanus. ad quod eft sacit
J.§./crf zj-siquu.Crl.de
re.tur. I. quo Mela.j.vi t Interpella-

qnoque vi iaccre , qui cum iciret sactum.& s. quod met. tor,",Cit"s
le prohibendu *,per vim moiuus cau.i.metum.aj.^. tdem jmerpdict»r.
eft ne prohiberi poflic a. 0. s Itcm a't-&I>firte. & yeo.l. ,lx,„ /,y,w»
A 4 vi. <& s. de nout oper. sip.u '»"■'"■
nun.l pr&tor. §. ntnnulli. '" '• f"m f"
Sedcontra s.deitine.actuquepriua.l.iiij.inprin.!>ol.\-t lbi. Veitecu- rqultu„
do hicexponccoptraquam.&c.i.fecitvtnon proitiberetur,nun- »Fl-probit*
ciandop.um aliquid trifte prohibere volenti-ad quod eft s-ad Sil- rc, piopi*
\a..Liij.§.iubuenitur.& "].eo\.sed fy Arifio.& f.eo.L visacit. & S. dt b«Wl
eoper queinfactumer:t.l.\. $'.j.' ^.
s ^ Definitio. id eft aflignatio:nec eft vcia, desinitio.eft ergo pla-
na vt pro oinnibus his operibus habeat locum intcrdidlum vt re-
ftituauiropus,exccptisillis caiibusvbi impune cotemniuirnun-
ciatio:i>s ~s.de no.ope.nun.Ldepupillo.§.fiquvs riuos. &§-de riuts. I.
Seruiui.§.fin.&"s.titu.).L\.§.fiquis purgantt. & cxceptis lllis cali-
bus vbi competit exceptio contra hoc i.niad\&-\xn\:vtnot.~s.ea.i.§.

, Telfotiop™
nuntiationc
cora cciljbur
j Teftatioms
& denpwiH
tionis Jiricrc^

Dcnimti

JIIO

t <s Vel. pto saltcm,
u s Perfeuerauit. non prxftita fatifdatione deopere demohep-
do.& facit ~s.de operu noui nun.l.de pitpillo. §. meminijfe. & fi fir-
vin.i.(j> fiforte.§.q. w"
x s Contra tejiationem.i. e nuntiationem coram tcftibus fadamj
denuntiatio f quandoquegsine teftibus sit.
y s Jdemejse.vzfj.cia.ivi.
z s Verumesi. vt faciat vi.
a s Tossu. quia ergo per !' cum sailum eft nc prohibcatur •' de-
bet pro eo haberiacii ptohibitus effet-.vt infra de regulit ittstSi * uam)0(]tie to,
l. ad eaquA. §.femper. (y l. in iure ciuili. & supra vt m pcjjsf- i(- sine teltlbui.
ga. I. is cui. §, ftex duobus. sy supra de noui operu nuntiattone- '• I.Vtewl)«
pr&tor.§ Jiquis paratus. iQpsupra quibws ex cdtu in pofsef. eal. I. s §■ " e sfuv.,,
h&cverba. infin. &fupra quorum legat.l.fina.in fin.Qr fupra deri- n .ffl & (j.
pamu.i. j. in srincip. & fupra quibtts modis pignus veihypo.fioi-i- mi|ia,pcrii"*
item liberatur. §.si quts paratus. & fupra de tegat.ij.l. Tttia. ij. §• teneiur^"
Seia.(y argument.fupra de inojsicto. tesiamen. I. nihil. ij. reiponf & perucui"1-!'
deiureiurandJ.si nonsiterit.& deeuictio. I. fiideo. §.fina. &fupra fi
qax

717

ttM-

qitts c*
pr»rcti- s r m
|(» pro'n " l
vfhvt r

14*
jt*»r tnmlt-
Te. t

^

r

i,i

"Tauis ■" opusnonvi,

tistv
**J lli
, sior-deltJ-
IKlit'

VI

ideftreval'
bat.
„ s Son
^onviderist
n s Meo- qu
te mea nu)
suit.
Nlin
cit c
& *****
j> '»• mfra de regu
M'JI1,.& debet.ij.&s1
j^Hji*»: got.gefl- '•/"'■
^d i»c»» al-cr. contra.
*']iw' remmadio.i
^ ptimesM cy
PRohibere.
I contin
quoddistum
in sin. pmx
pmccden. Et
ueegornetpri
siueperieruui
iiue per proi
siue per simi
sonim, idem
obstat quod
tara perfona
quasritar. nan
bitio facit te
ie: imo & ci
xdiEas, ex ti
teneris:& susfi
semel prohibc
toto teraporp
tum sdisicittr
sastu debeas
k inifipoftea
tnifiisem xdii
procurator v
vel curatotir
mififfet. fed si
publico proh
disicem , ter
interdisto :
defl permiflt
dis,nifi lex m
lis hoc sacere
Ppffepeimittc
il permisiilct.
uo autem p
Vel eitts cui ]
Illl('t princcp<
« poflb pe
'«locopubhc,
'are.beneten
1 PK>hibitus a
swfieffetpr
^•infe.&dc
P°nitverblul7)
!anumopUSC),
^timet^vclt
>*d ftmniaglo,
*R4NC

«""eatur
!o"iinus

Prohibue

«ntc,

ms,ai
r ^ §-»«^(
mh«« foi
loading ...