Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 805
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0405
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


'4

P'"m.y.'f-dti

««ic,'A;"'6
■Umnonsithcrt(
Vm'dmtAm.U.m*
^•C-Alciani»
■f^mcipimtiMt,
[[-mc-Mmdtkfa,vl,i
■""■IMliter.yd^
^.Altcraciattpi
13 vt prius conueni«iit
i-hocdebitor.c.bfo
:liocdicvtsupraproii.
aedamsiintrationaoilti,"1
rustratonzscufriiiok!,"
pprobatzmlimdalit
inera.-^f.:«msffiili
text.i» I./i WiKs.j.Hjsk
./» extmustgm, drtftl-
Gcq: Nmm.inckjift,
arbiciio iudicis ,quan-
(tp.expttrte.in sumkit
dtor.c.cHmsttstr.iertiii-
leeoqmmittitttrinfs§t§.
ente.de resittitic.$d«)ii. i
istiterit.fr ctfdst»
< de osordinMfMU,
, quae iudiciu potiussru- ifcr
ccrnant:vtrccusaiioiii-l«
fainiliarisillms, vctes-
iutrareumscdcfeiiaca-
fca-^s.QH1»*
^empctcrc&non*
inem contcmneic:.«
&hoccstaiflttmsingii-

tto.collit'Xiij'nsr.
„»,»ii«"r'"

oblcur»-! x,,,,-!

arrtis.

rtlfcss

n e.

«<W(

,(<#

805

Exceptionum dedaratio.

806

■2.
yrObscurar.

dtt.lnst.de teftxmen Bart »'» l.tertia.%.legc Iulia.ss.de teftibm. fy in l.\.
C. de testa. ldcmdickBaucr. vbi supra ii aliquis allegstucrit exci-
piendo damnum ciTc sibi datum.-quia non debet audiri,nisi in (pc•
«ie cxprimat,quomodo est iibi datum. glo.in l.ciim SticbiM.js.de so-
lutioni. Ec lsta exccptio generalis non releuar partc opponentc. /.
sina.C.deannaiexceptio.Eav. & alij 111 l.)ss. decondic. obturpem cau-
sam. Bald. in l.edita. in repeti. Eemsina.col.ix. C.de edendo. Docto. in
cnp.paftoralts.eed.tit.&C Dodto.z» cap.dudum.de deci. ccxtus in l.scire
oportet.%ffcire.ss.deexcufa. tuto. Alex. consitio clxxx\.numero secundo
/«tyj.tW.Angcl.i» conjilio Ixj.text.inl.quidquid.ss.communia prsdio-
rum. Limita tamcn excipientcm gcneralitcr non ciTe auJiendum,
nisi probarer in spccie& sigilJatim crimcu oppositum, vcl illud
quod opposuir. pcr gloiT. in l. j. §.siqtt'ts argentum. ss. depositi. &
B.iucr.vbi supra. Et quidoperetur illaclaustila quam practican-
tes ponunt in libcllo post cxceptioncs aliquas oppositas.spcciali-
tcr vidclicct &gencialitcr opponoomncs cxccpcioncs milii com-
pctcntcs : vide pcr Dotftorcs in d.ca.paftoralts.&c Bald. & alios in l.
scire.% .susticit.ss.de excuftitto.K\cxand.&c alios»»/. Titis, textores.ss.de
lega.').vide Fclin.i» c.sedes.colum.secunda,verJiculo claufnlageneralis.
de rescript. & ibi alios Dotsto. &nondicitur dispoiitio gencralis,
quaudo totum genus non comprehendir, sed verisicatur invna
spccic iubgeucrc comprchensa, pcr tcxz.inl.si heredes.ss.de optio.le-
ga.in cap.ex parte.in primo de osstc.delegati. Bart.»'» l.si domtvs.ss.de le-
gaths primo. Felin. /'»capi. paftoralts.§. sin. in princ.de rescriptis.&c lbi
iioc tenent alij Do&orcs. .
67 Obscma a cst, quxnoracst intclligibilis. 1.ij.ss.de hisqttspro-
non script.haben. l.ita sidei.ss.de iure sisci.l.aut quialiter.§.Jiqitis.ibi,
cbscure.ss. quodviattt clanr. Vcl aliquid dieitur obscurum, quan-
cio multiplicitcr potesl intellighvc tcnct Alexand. consi. ccxxxviij.
in v). voiu. per iura supra allegata. & /. quotiens in stipntlationi-
bus. ss. de verb. oblig. vtsi quis excipiat contra testes , quod non
sunt omni exceptionc maiorcs. nati non valet: quia sunt, dc-
notat remp us pracsens. I. citm stipulamur. & l.Jia colono.ss. de
verborum obligatio. & l. si qnis ita.ss. de auro &■ argen. lega.tk
potciit eisc quod tcmporc iuiamcnti tcstcs erant omni cxce-

pcione maiorcs : vt tcnet Angcl. in consilio primo. Ias in d. I. Ti~
tU. & illud teinpusdcbcc attcndi, sccunduin Albcric. in tracta.
statuto.inquartapa.rte.quAft.lxx). & Angcl. vbi supra. & Spc-
culat. intitulo de inftrument. editio. in <j. vidcndum rescat. versicu.
item non exhibeas. Alcxand. consil.cl. »»svw/«.Stapna. Ausrc.»»
ftylo parla.in prima parterubric. fequitur aduisamentum. §. penul,
in additio. Et ha:c cxceptio dubia scuobscura , qux porcit con-
cluderc, & nonconcludere,dcbct pcr iudiccm admitti, cum po-
stca in procellu poilic dcdaran. gloll". »"» c. ex insinuatione. de pro-
curat. Anto. i» c. in literis. de reftitu.Jpoliato. Nico. dc Milis m reper.
in verbo, exceptio licet debeat. Fcli. inrubr. huius tituli. Vbcr. cic
Bonacurio \\\rubr.quibuAmod. suono. ciuiliter agcn. §. <{y generalt-
ter. Aduerrcndum est tamcn, quod siiudcxdubit.it, an dcbcat
admittere cxccptionem, vcl non : potcst eam admittcre si & in-
quancum dciurc: vt dicitglos. & sequuntur ibiDocto.»'» ca.cum
contingat. deossi. deleg. vidc Roma. conjilioccccc\.Zc Pracpo. in c. sipe.
col. iv.de appell. Corsc. insmg. in ver.iudex. in i% «| Alice^lunt " ExcepMonu
pratiudicialcs , deqttibus pcr Barto. &alios;»/. j. C.deordi. iudi- vatlJl tillb*'
cio. Ias &aIios. §.pr&iutiiciales.lnft. de actio.Bm. in l. generaliter.
& Lsundum.ss.eod.BalA. in sipiusallega.l. exceptioncm.Q-.non;l\. iu
c.is. deordinecognitio.glos.inL).§.).ss.dereivindica.in l.perminorem.
ss.de iudi. Bald. in rnargar. in ver.exceptio. qus.sl. Ivij. Ange. in rubr.
huiits titu col.ij. Prxpoii.i» cap.supereo.col.\.l.\. de appella. Aufre. 111
dectsio.capcl.Tolof.q.xxix.Muhxc]uc alix sunt exccptioncs & infini-
rac:vtdicit tcxt.in§.alioquin.ibi,mult'tsvariisque.lnft.eod. quiaquot
(uuc modi agcndi, tot sunt modi cxcipicndi.- vt attcstatur Angel.
»'» rubr.coLvsinsine.cumsequcn. Et alias multas posuiiTcm, quasm
tractatu cxccptionum rcseruo, vbi larius dicam. his ramen inrcl-
leftis , alix facillime intelligentur. Inquibus omnibus si quod-
dam ranciiiulum protulcro,corrcdtioni melius senticntis iubncio:
Yt in simili loquitur rex.i» l.Claudiui.insin.ss.qui poti.in pigno.ha-
beant. vt emendct chantatiuo calatno : vc dicit Ioan.Fab.in §.item
is.lnst.quibui mo.re contrahi. oblig. Si bcne dixcro , attnbuatur Dco
ommpotcnti, qui inTrinitatc perfcfta viuit & rcgnat m secula
seculorum. A m e n.

{ Exccptiones
ipsis astioiiib.
bi stipulacio-
aibus Prito-
riis inferi soli-
tz.4nfunt vero
■atti.mibus bo
ni siilei.

1 Kxccptioncs
vciuti actionc.s'
^UKtiam sunu

t Exceptio
quid.
* Exceptionis
voce contine-
«ur replicacio,
teplicationis
daplicacio.

t Pr*tcriptio
ptb excCptio-
»c.

DE EXCEPTIO-
nibus, prxscr ptio-
nibus,& prc;iudiciis.
^" &u,id sit exceptio,
& vnde dicatur:qu&stt
e.trum dittisio-.qnibws (j>
qu.tndo earum detur au -
xilium , cr de pruudi-
cialihus excep.vbi locum
habeant, dicitur "). eod.
l.i.&i.&l.sipost.&i.
fundum. & Instit. dc
actio. §. praciudicialcs.
Item de pruudicialibm
ttciioni:-us , secitndum
Acctrs.
A d D 1 t 1 o. Conti-
nuctt bart-sic:Dicium est
%. de fluribm partibus
iur'ts,& de aeiionibns,&
s.pmx.de interdiBn,qu&
sunt arma aciorts.sequi -
tur de exceptionibus, qus,

D E

LIBER
E P

pcjsjacjNje:

HKK

E X C
R &

X L I V.
TIONI B

V S

a

SCRIPTIONIBVS/3
& prariudiciis y \T 1 T V L v S 1.

Tot propositis aBionibus ciuilibus & prs-
torin , quid restabat aliud qnd vt his exce-
ptiones adnecteret.vt solent "s" etiam in ipsis
aittonibus inseri exceptioncsH.vij.de condi.
inititu. 1. ex contractu. derc iudi. ~y in
stipulationibus pr&toriis, qus, inftar aciionit,
habent. 1. intcr quos. §. penult.de damn.
infedt. vel ineffe siactiones bons, sidcisint.
l.i.§.si onerande_.quar.rcr.act.non dat.l.
si is cui.de fur L3.de rcscind.vcu.Lsed &
si idco.sol. mat. atque ita multas aciii

sunt arma rei. & quia,
'mmen exceptienis eft ge- excludere.Quin & exceptiones ipsi,velut
nerale, &• qiudam sitnt
prsscriptiones, & qu&da
exceptiones prsiudiaa-
les-ideo subiicit de pruu-
dicialibus.
* 5" ~E.xceptioriibus.Y*x.-
ceptio est coiitio q*ix
modo rcum eximit a
condemnatione,modo
minuit damnationcm.
Vel sicicxccptio cst de-
senlio, intentio vcl al-
lcgatio cius cum quo
asitur adtionicontra-
ria. Vcl cst allcgatio
qurcdam <f»icssi3^sj<a
competcns rco. Cviac.
(2 s Frsscriptionibns.
1n hoc titulo gcncralis
dcsinitionis, & diuiiio-
nisproponutur pnncipia , & ca omniaqux sunscompmnia om
niumcxccptiouum. C v 1 a c.

actiones qusdamsunt, e^r- aclionu appella-
tione nonnunquam continentur ,vt»'» edicio
de dolo, non etiam in editto de edendo. Eft
autem exceptio \ dntentio, sute desensio eius
quo citm agitur, xttioni contrarict. Vel, al-
legatio competens reo.Sed in his librissipe eo
nomine continetur etia, * replicatio.eft critm
replicatio,exceptionis exceptio^iinra^-yg«-
<j>ii, aivcmAoKn roi d.nhuji;,-^'itareplicatio-
riis quoquo nomine interdum signisicatur
duplicatio , id eji replicationis replicatio, &
triplicationis duplicatio, secudum quod Flo-
ren.scripta est.l.ij.&c in 1.conlilio.de curat.
im.Torroprsscriptie^abexceptione in his
libris certe riihil distat, Q>siue exceptionem
rei iudicats,doli,metus, insacium, rei ven-
d.itsjitigiosi, pacti, temporis, iurifiurandi,
siue prsscriptionem dixeris, rithii interest,
quanquam vt i^yy.^k , ita prsfcriptio-

riis nomineperemptoriam exceptionem qui-
dam Rhetores signisicari velistt,non dilato-
riam.Vlutarchuse* tanscix.utiifyf ptnvgyivhiot
T «^tjscttpill. X jHy.W.Uj Ji«v'«I«<T» iltUllX
t» <A»« i^virvi. kp- yo eimyl >ij imriixstait,
ii 3 civaitei K) M)'«. hisdemqueexceptio inre
velperemptoria qtts intersicit negotiii ■">.«'«
eft,in perfonam vel dilatona, qus. Isdit aut
vulnerat negotiitm^i^^Kivt Syrianus scri-
bit in Bermogenem.lntersi.ci & vulnerari
negotium dicimus Constittttionum verbis. 1.
vk.C.in qcnbus cau"in intcgrum rcstir.I.
15.C. Thcodo. dcappellar. l.t. C. Tirc.
vnde yi.Prsittdicia^funt specialcs qusdam
exceptiones quibus excluditttr aclio hac ra-
tione qitbdsuturs, grattiori actioni prsiudi-
cium saciat, quarum exempla suntin i.
1 3.16.1 8.xi. lJonuntitr\ autem hoc titijlo
exceptionum desinitiones, dittisiones, exem-
pla, & pnncipia qttsdam commuriu om-
niitm exceptionum. C v 1 a c.
Sicnt ailor temtttryrobare suam
intentionem, ita retnsnam exceptio-
nem. Pavl. de Casir,
1. Vlpiahvs libro auarto adEdtttum.

iisv

* Prsiutlicia
ptq ipeciali-
bus "cxceptio- ,

gft^ Gerc^ctiam is vidernr b,q
^^ exccptionectvtitm"C.N2re'

eus

a s Prsiudiciis.YVxla-
dicium b dicitur siue t Praeindicitim
prcciudicialis actio, & praiudicia-
siue prxiudicialis cx- 'isactio&ex-
ccptio , sccundam ^P"0,
Io A N.
Gere etiam] C a-
In cxcc-
ptionibus , qui
cas opponit, actroris
partibus fungitur:
quia dcbet eas proba-
rc. & large mrclligc
cxccpt. vt comprchcn-
dat rcplicat. & dtipli-
cat. Iccm reus exci-
picndo sungitur parci-
bus adorisiquia dcbct nibus.
probarc cxceptiouem. t Sumroa hu>
Fr. Accvics. iuscituli.
i % Agere.\Vtde scn- ^ {J. ptf_
pta ad l. v-ij. §. ). )-de „^oreus ossi-
verborum sign. Cviac. cium aftoris
e s &ui exceptione. sustinet,ideo-
Qui, p^barc iebet. <.ue. PIobal
C V t A C.
? 5" llitur.
Nain hxc vcrba agcre,
intcndore , expcriri,
•sunr comuiunia adto-
ris & icll.).s.dcedendo.
C V I A C.
b s Videtur. tumc
qiiia sactum d ponir, astons
vt actor, cxquo pctit exercerc.
, r , . ■ l s Agertr & a-
absolunrumquiaonc- ^.s -^ Ml
rc probationis graua- serunc
tur : vt supra deproba. ? Exceptioncs
/. in exceptionibns. Dic siutvelfecjum
«-go,u?ci-c, &c.id e est P™e?da » «'
i1 . D ,,- politu negado.
acitons oshcmm cxer- \ Prob°ando
ccre. non 1 auts m eft oim.s regulari-
astor:vt T. de verb.sign. cer non intii-

&ui excepttone.
probare dcbct.
c.
Rctftc.

cogitur : almd
est si poiituirL
negat , aut si
pro co prac-
sumpcioelt.
d Probandio-
nus excipienti
an & quanJo
incumbat.
e Ac;cre , prc»
officiii

V s Vrsmdiciis. In ho

iudicia sunt spcciales quxdam

/. verbum oportebtt. §•
actiorits\qux cstcontra.
Cum gvcronon ponit,sed positumnegit h , vtin cxrcptionede
ipcio

bic neganti.
< Probadi ontls
non fubit is a

<j;<o hicu pra:-
suniE

CIS0:xccptioncs,quib omnibuscxdudrturactio,quod suturx grauiori
wctioni prxiudicium saciat.
ss.Nouum.

non nu.pec.non probat:vt C.de non.nu.pecl.si ex atutione. idcm &
si sit pro eo prxfumptio ',qux trausfcrc onus in aciorcm : vt C.de k Eiceptionis
p*a.l.ij. A c c v r s. vcrb0 coc,nc-
' r ' . ■ ■ 1. • tnr *itipIicatK>
c 3 Excepitone. pomtur nomcn exccptionis * p;o omm exccr- & rcputati0<
C C i pciouc
loading ...