Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 815
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0410
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
81-5 Digestorum Lib. xliv. Tit, ij

816

1 quia sub co-

go leg.concra
di&ia.

> Bonoropol"- a s" Vossejjtonts.vclati Ci a cmancipatus a dcbitore hcreditaiio pe-
scssione no pc- tat nondum pctita bonorum posTeisionc, repellitur exccpr.b non
tita emanci- ^,.t[tx bo.poiTEt iio.quodimpropiie poaitjji hxc cxccp.cum non
Pat" h fedita- dacabo. P°^- nullasit aitio contra hercditarium dcbitorem. Ve!
rios attione dic quod fuic pccita bo. posT. &ita agnica : vnde compctit act.scd
perronali con- obltat exceptio , qma
lienirc no po- ,Jat;a non fuit i plKto-
test c hodic vi- rc viuo ( sccUlldvim Io.
detur possc) Scah0dicfortcn5ob-
sed nec bnno- ": . , ,
rii posTHrona itat:vzC.quiadm0.ad
h«editatispe. bo.poss. Ifin.i.- Itemin
ticio "el rei bonorum possessoiia
vindicatiocuJ- hercditatis petit.potcst
qna competic.
?E»ept?onsi poni.qu* no» compc-
petita bonord tit non nabira bonoru
possessjouis- pos. 3. Vcl eciam rei
vindic. contrasingula
rcm potrcirorcm rei
hcreditari.-e.
RHi maioris. ] C a-
s vs. Si moui iite
ditione conci- concra tc : & hac pcn-
piehatur. Vul- dcntc moucain tlbx
aliam litcm,qaae in to-
tum tagit ptimamiob-
iicittir mjhi exccptio,
quasi hxc causa pi&iu-
dicaiet primae : quod
elTc non dcbet: dc quo
da exeplum ~s.eo.Lsun-
dum.sy l.sundi. ide si in
aliquo tangerctprima:
vt quando mouiqua:-
stione hcrcdi; istccrim
volo agerc contta de-
bitores hcredit. peten-
<lo dcbita canquam he-
res. nam per hoc sicrct
prejudiquprime; quod
cssc nou debet. Fr. Ar.
,Vtnuiainterb 1" »/sitf*detota*
easJcm perso- pone cxemplurn s.eo.l,
«as & cxeade sundum. sy l.sttndi. De
caufa parte^vt quando antc
d Vtquianon llt.conccst mpeti.hcre.
jnter ealdcm . . r
personas , sed ag:t pccicor contra de-
bitorcs hercditarios: vt
dixi "s.eo.l.sipost. Alia
excmpla da quae not.
s. de iudic. I. per mino-
rem. A c c v R s.

poslcssionis 3 nondatae.
xxi. Nerativs libro quarto
Membranarum.
Einiaioris pccunias praeiudi-
cium fierividetut, cum ca
qusestio in iudjcitTin deducitur,
quae vel tota b,vel cx aliqua parcc
communis est quxstioni de re
maiori.
xxii. Pavlvs libro singulari de
variis Utiionibtu,
EXcepuo est conditio * c*,quac
modo cximit d reum damna-
tionc:mod6 minuitcdarnnacione.
1. s Replicacio s est concraria
exccptio , quasl exceptionis ex-
ccpno.
xxiii. Labeo libro sexto Vithanan
a Vaulo epitomatorum.
|Aulusg(ait:)Si quis statuam in
municipio ea mcnte pusuic,vt
ea municipi) csFet, Sc eam petere
vulucxcludieum oportecprsscri-
pcioncinfacium data.
iiiv.Hermocen 1 a n v s librofex-
to iurji Hpitomarum.

i

P;

Flliusfamilias h exccpcionem
lucisiurancli pacri quasric '. ii
eura darenonoportcrc iurauerit.

DE

cx cade cauia.

EXCEPTIONE
rci iudicacx.
TITVLVS II.

EXceptio.] C a s v s.
Dicitur quod cx-
ccptio cst contradistio

fExccptio rei
judicatz vul-
gans.
♦ Exceptiorei pcv quam quis quan
iudicata:
jnijcnta.

Vost generalcm titulum folens suo more
persequitnrvarias exxeptionum species. Vna
eft,qu&-vulgaris \ diciturA.^Ac pop actio.
Rei iudicats,, qiu ex * eo iuce proficiscitur
quod obtinuit scmpcr , ne bts eadem de re
agaturetiam fi anteper iniuriat?i iudicatu
cur doquc conscqmturab- s(t ,fedvtqturatur tantum an iudtcatum
lolut m totum : vtex-
ceptio rei iiuiic & simi-
lcs. quandoquc consequitur vt in minus condcmnctur : vt excep.
quam opponitvir vt dotcm rcddcrc non tcncatur nisi in quan-
tum facerc potcit.idcm in patrono & (imilibus. Rcplicatio autcm
cst cxccptionisexclulio. F r. Accvrs.
« s Exceptioest contradiclio. Legcnd. vt Flor. eftconditio. Omnis
cmra excepcio conditionis formam habct,vt aclionisi certumpe-
taturhasc conditioscucxceptio opponitur , st non conucnerit 111-
ter tc& mevt pecunia non pctcrctur. Hseccxceptio si probctur
cximit reum adamnationc. Sic repctitioni dotis inops maritus
li^tnc opponit exceptioncm , si non atquius cst, mc in id rantum
damnari. quotl faccre possum. Hajcexccptio minuit damnatio-
nem.Vidc not.ad tit.C.deexcep.seu prxscrip. G v 1 a c.
c s Conditio.tk aliassorcmi^iSw.qualitcrin Victorianoexcmpr.
lcgitur.
cl ^ Eximit.vt e rei iudi.& similcs.
c 5" Minuit. vtf eaquac facitdamnariin quantum faccrcpotcst:
vt supra eo.l.exceptiones qus. persom.
f s RepUcatio.fa.cit supra eo.l.ij.
1~\Aulu*.JCasys. 1'osui statuaminciui.Bonon.eo animo vt sit
huius ciuitatis.si amodo voloeam tollerc,opponitur mihi ex-
ccpt.in fadhun. Fit. Accvrs.
g s Paultts. facit supradeacquir.re.do.l.statuas. & supra de priui.
cre.l.Furius.gsupra quoA vi aut clam- iis quiinputeum. §.j. &supra
ttio filiusfami- de io.publi.fru.l.concedi. AccvRS.
!ias in causa T^lliitsfamilias. ]'Casvs. Filiusiurauit pafremfaum non tencri
pcculian po Jp aj ^ecem qUX Ticius pcccb.it a patrc,& hoc iuramcntum prc-
dessc&oben^" lti:icclefcrCnte Titio. dicitur quod pcr hociuramentum adquiri-
jnnopeculia tur cxceptio pacri,(i amodo conucidatur, F R. A c c v r s.
>-i,proderttta- h s ~~iliussami.C'dcnsupraiUwreinr.^l.quantomagis,^").quarum
i-'; non obesse. re.acnon da.Lsifilio.

t Bxceptio rci
iudicats pcre-
ptoria.
s Hxccptiones
quae condein-
nationem nn-
nuant.

g AusiJius.
h Iurameijto

i s Qu&rit. csl cnimpcrmisTum ei patris Conditionem mcliorcin
faccrc, dcteriorem non ;ta.

DE EXCEPTIONE REI IVDICAT^.
Ctli a detur, viciori,inquam, o> non vicio: <sy quando. hic recita dist. * ExccBt'
quam habes*]. eo. 1. si Nic»» °.^
stt,nec refert eadem dere agatur eade aiiio- matcr. j.i.ad quostrd- ,us& in cjUqs
ne,an alia.l j.hoc titulo.o» recse.M.Tul- s~M--~>z j. co.l. si a te.§. Ctur'
litts hancprtifcriptionis rei iudicatst sormu- Iul-& 'l.itcm.& l.si ma-
iam~\ edit. Deeademreegitaliomodo.Sic ^er.^.hociure. &l.sicu t F«miilit,
enim omnino legendum lurisconsultui non teltaniento. ~. b.suppU ^epti«nis rcj
ambigit. Aiiter inl.\l.%. itcm hdianm, Per similitudinem pacli. uuJ'H».
S^uod res iudtcatastt inter me & te:& mo- quod est s. de paft. 1. &c
do remdtcit, modo litem.d.l.i 1. §.hociure. ncredi.§.fi. &]. fideius-
C v 1 ac. soris. & C. si vnus cx
plurib.l.i.&s.dcinoffi.
Scntcntia lata contra vmtThsuper testa.I.posthumus. §. si
vna re.non parit excepmnern ret iu- ^u:s'. ,J c aauLl.de-
,. ' .... ', ,. nuntiaslc. §. quxritur
dicata. contra altcrum ttper aua re. a„ „i,nc nL,\r.
, . v ~ an auus.j.co.i.a matcr.
hoc primo. nec etieim contra eumdem §. hoc iure. in fi. & §. si
tjr fitper eadem re.sicuusa propter cgcro.& §,fi. & J. eo. 1.
cnumsuit lata, cessat. hoc fecundo. st **fcio rei iudi- & »•
1 „ J „. " , . J iudicat?.i.respon.& ~.
vcro honcefsat,tunc beneparu contra sin>& j.dc re iudi. I.sifc.
tumdem , csr etiam contra aliurn qui pe. & s. de inoffi. tcst.l.
rcvutatur eadern persona > ftiterurn ^aP'<Mi «xcaula. &de
agat pro eudem re, ejr ex eadtmcau-
fa : licet intentet afiionem ditiersam,
Pavlvs de Castr.

I. ViPiAMVS, libro secundo
ad Hdicium.

sta. ho. l.ingenuum. &
delib.ag.l.i.infi.&l.si
vcro. alias siue contra.
secundum Io. Acc.
Y&ZslK Vm r~~- ] C ASVS.
Jjs£|£) In quodam ce-
stamento nucr cactcra

que, erantrelicta,cranc
Vm rcs/Sinteralios legata & Hbertates.
iudieatae , nullum Tandcm,ynusexlega-
u: • j- • t tariispetiit le"atum,&
alns praeiudicmm k r f & n
_ . * - succubuir: quia testa-
^ raeiant: ex eo relta^ JTlcntum niuentu fuk
^f^JDC^^ meritO vbi libertas non v«Icrc:vtquiaru-
data ciT,vcl legato f , agi potest ', P™ agnacioncposthu-
hcetrupcum^velirritum n,aut mi'vcIsltum-3HjP"
. r ~ tur an hoc prxiudicat
non uiltum ° dicatur testamen- sa.uis quibus rciiax
tummep u supc-ratusfuerit Jegata- suntlibcrcatcs?Ecdici-
tius.pixiudiciumP liberrati fir. turqu6dhoh:quiares

| l^atoro.

11. Idem libro tertiodecimo
ad Editium.

QVi cum heredc eius egit
qui filium prasterierat , 8c
exceptione summotus est, yfc fi
non r in ea caufasmt tabuU tefia-

inter alios afta , aliis
non praeiudicat. Fr.
9> s Ciim res. Vidc
scripta ad l. fi seruus
q plurium. §.1. s.deleg.i. SuperuacuJ ^
Huicleg.oppli.s.depig. ^."jnisra^de

qu&ait, scripto hcrcde 0yjgati

repudiantc aut supcra-
to corruerc legata.Vc-
rum diccndum nilnl
cam obstare. Namhic
adtum non fuit dc herediratc , scd dc lcgato, & lcgatarius victus
fuit. Hoc non nocct lcgatariis mauumislis , aut ca:tcris, ctiamsi
ideo vidus sit lcgat. hercditate, sed de legato, & legatarius victtis
fuit.Hoc not.notarius, quod dicerctur ceslamen. iniustum aut ir-
rituni.sic redc Accurdus in l.Vapinianus '.vlt.supra de inossiciosote-
stamento.sy Gr&ci li'\ji.^»m\. tit.i. Cviac. «Iudicat* rcs
k s Vrsuudicium.vz 8.«.j./.Asss</e/?/'»«i.nifieincafibus quos dicvt j"1"^'*^

tiscali

:«^.nifiein cafibus quos dic vt i«cr
aot.C.qulbusres iu.nonnoc. l.\. &facits.</<?transl.iij.inprin. Azo.
f TestaraW"
non iust" P'°
n0n iolcmm-

1 s Ptf«^.adlibertatcm,vcllcgatum. AccvRs
m s .R*^/«;».agnacioneposthumi
n s 7>-nf«w?.capi.dcmi, A c c v r s.
o s Ncniustum.iA^sinonsokmic.adqu.xhdt']. adl.Cor.desal. ^'^"um,
l.si quis legatum. A c c v R s. _ atj[Kj qualc-
p s PM(W.'«'«/».pIcnum g,scci'qualcqualch arg.suprade reiud.L ^u. ^
s&pe.ScA contia supradeinossi.test.l.VapinianusA.ftexcaufa. SoI.'vt h scntetu«'
lbi.namibirumpitkquodestihicdcclarac&sichiccontranullum ''^K^,,.
tem conziz. subra de pigliij in princ.Sol.-vt ibi. A c c '$*"'. |c

prxiudicat.Iter

t,Mcs

QVi cum herede. ] C a s v s. Pater filium cmancipatum prsctc- ^„3^3 &•
iiit,&cxtrancuminsticuit, & rcliquit legatum Titio.Titio, cjt aducrto
ciiiii vcllct 1

tusco

vcllet pctere lcgatum, opposita fuit exccpt. qu6d emancipa- alios. ^
sntra tab.agebat,& postea volcbat agcic pctit.herc.& sic suc- > Vi « hj(.

cubuit Titius. Tandem emancipatus omisit contra tab. dicitur » Ca(lren-
quod ipsc Titius restituitur iivintcg. vt polTit adhuc peterc lcga-

tum. F R. A c c vr s.

Sento»11

q 5" Quicumberedeeiusegit.tictcndolcga.ziim.CcAsecusia credl- a,,a e" ^ae-
torehabccur : vzfupraadTreU.cum hereditas exTreb. Hodicidcm ^JJ^j,.
in lcgacariis:vc in contrario C.de peti.her.l.si. lex tamcn alia etiam c ^ tcrtij 1
in lcgatariis \Acvt\ c\\ctz:vz su^ra fi cuiplus quamperieg. Valcidiam- & .ll30do
i.h&cautcm.§.). Azo. ccw opPr
r s Si«cB.ycrba' cxccptiouis. Accvss,

a s £•«

ion«e
videluc W>

81

reilaniem11
potestace W
Lteni"!'1
••«^
w«i'»»on
«lul'1uld
petere, recon
U«""'"
tcr de aqmca-
('ctsintf
(jii& abloiu-
^ioniscc"1"
jMilutionii

itainiudi-
eium deducc-
«si pertb-
m possinc.
' Agcrc 110-
mm alicno,
"ulincmaii.
*» possiint
tmiuiicijpcr.
fcnt.
• CwJenin}.
lin coniun&c
P'rfonsagen-
lls »M nun-
,™i »on 1,0.
ctl «omino
"wmnonlia.-
*iiti.
fteikabitio
^ciB „0.
""nomine
!b*o tuice.
f"% co„fir.
t»e
1»!.
* c°ndemna_

poiTu.

D*tidc
101

.* ?*
b s^
sicuriis c
stfo PriEt1
tuncai'ii
resrarricti
lum,n« 1
conualcsc
ie exbere.
Seddeaeq
ijjlescers
Issuus"1
carc vclle
mjtotejlit.
sihumm-
jiorampc
jiacn dccr
diarc non
desitutfa
wii.
e s R«C
inintcg.i
s.detrnni
sicfjcic j
contra tal
& s.de k
fy J. de u
AccvR
IVliantts.
Erccpci
tx habet1
do cadcm
tum intcr
sonas mc
eltquo.i li
pctij rci vi
bui, postc
pctcrc vt h
causa vt pr
pcllor exci
idcm ccon
dicit in 1(
ouodcicc]
tx comprc
ncs pcrson
ne vt in C
est quodsi
pciOjpupil!
obstabit e
ad eadcm
nuncas;at
cc tencba
ncgotian
te. prorail
bas. cgi c
ncgotiort
rnihi cxcc
g s Vet
paci.lsiV]
hered.l.post
np Eii
l\.tlo:
cuwtor. pi
"torjproi
«torem d
^ potel
pcrsonavi
vt'»sraitt
rc locum.
^ndcnrlm
«susisen
c«cptior
totvel cu
, Uab
s&sset.ac

«1«,

-re
"0»omine

<i

oiC 01»ncs

T si
^"«arbit
scondicTi
1 T Xero

~i X.

Polte
loading ...