Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 839
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0422
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
839 Digestorum Lib. xliv. Tit, ii). 840

n Prsfumicur
rei seu defcn-
(oris res non
eiTe, cnra ea
aftoris elTe iu-
dicatur.
* al. htnh.
b Implerepro
docere.
c Afolui reus
«Jebet astore
deficiente in
probatione :
hoc est non
probante.
d Forum rei,
sorum a&oris:
sorii enim fe-
quitur astor
expersonarei.
. e Obligata res
sua an cuiqua
csse poffit.
/ Pigncraticia
actio pro hy-
pothecaria.
* pofitum eft
|)to hypothe-
caria , vt & 1.
jo. fupra eo.
,g Pignus licet
extinguatur ,
creditore eiFe-
sto pignoris
domino : non
tamen tollitur
hypothccaC vt
htc) vidc tame
cotraiiajGlofs.
cjuas adfcripli
legi tlcgamcr
j4- fupra de
stigtnrat. aH.
iic alias tolli-
tnr crimen ,&
tamen rema-
net exceptio
cjuje competc-
bat excrimine
sublato. G/oss.
in l.ctnnde 26.
dijs. fic focie
tas.madatum,
precarium,tu-
tela sinitur, &
tamen durant
exilliscontra-
stibus vel qua-
si , actjouos. /.
ttrum, ^.snhc-
rtdt. fnpru i;1v
seciv.l.wter.fy. .
fi prjcedenti.
§. I fnpra man-
dati. l.oitjefiji.
in si. supra de
frecane. /funi.
§ penutl.supra
de liii ctni no-
tjntj.cum ofle-
liitnui.fuprade
fideiu.tut.& C.
de hirtciib. tut.
h Argumeumi
i maiori ad
roinus
i Condi&io in
persona aftio.
ie Condiccre
fotcft etiam is
fc|ui dominus
tion eft.

a <s Rer«w.squarumdaMexcau[atransa£tioriis,,
t> *J Ei.scilicct Mxuio.
c ^" Proprium.Tix.i\.
d «J ^«o.idcst.patri Scmpi*ctttj.
c «J Suum.zgcndo hypothccaria contra Maeuium.
f <J Auitis. id est, aui
sui Msuij.
g s Superatus esi. a transigeretuntraditio rerum ?he-
wf" 'Tz Ttl] CICdl" reditariartrm Mzuio hercdi a Ti-
h°5s Poffitagtado hy- «° fa&a est,in ciua traditione etia
pothecaria. fundtim eibsuum propriu c,quem
i «J Si de proprietate. anCe multos annos auo d eiusdem
afFcrt dehocargu- M?uij hercdjsobligauerar,quem-
mcntum quare videa- * /,.. ,. • i,- ■.;„„,».„
rur obslare cxccpuo. que ahj postea m obligauonem
A cc vks. deduxerat,excausapa.c~ti tradidit.
k s T>e eius quoque. C fas geltis, posterior Titij creditor
r«.. Accvrs. ■ iussuumepersecutusest,&obti-
1 C Vtdetur. cum a . f . ,. . ,
cnimrcsiud.caturciTc nuit. post hoc wdicium Mazuius
adoris, viderur siraul heres repctit in rebus * auitis s
chirographum ciusdem Titij ante
multos ahnps conscriptura , per
quod apparuiteum fundu qui in
caulam tranfa<3:ionis venerat,etia
auo suo ab eodem Titio fuiise
argumcntando, quarc obli ,-_ Cum er constetpriuS
ad qua:lt;onc no racit. o &■.• . . .; r .
o s AbfolutusX.c*r*- auo Msuij heredis m obhgatio-
tione, quia c astor dc- nem eumdem fundum datum, de
ficit in prohanonc. qQO M£UjUj superatus est S:qua:-
p s Nonokinuit.I.IU.C- ■ ■ r • J - ,. „ ^.,„,
* ? - „ j ro an uisauitui, quod tunc cum
cubuit pctendo. " 'I
cj C Non obessht.c\ pos- de eodem fundo ageretur, lgno-
seiuonem nailo quo- rabat, nulla exceptione opposita
cumquc modo. exequi polTit h. Respondi, si de
proprictate ' fundi litigatur , &
secundum aclorem pronuncia-
tpm suilTet: diceremus,petenti ei
qui in priore iudicio vidtus est,ob-
staturam rei iudicata; exceptio-
nem:cpioniam de eius quoquekiu-
t s l.ius. scilicctqui re qussnum videtur 'jCumaclor
tuncpossidcbat. petitionem implet m. Qu6d si "
cft,h>Po?ecS'* l P0(rert«r. absolutus °, amilsa pos-
x s Creditorem. hoc sessione eumdem ab eodcm qui
cft ciushastcdcm: hoc prius nonobtinuit p,peteret:non
obeilet 1 ei exceptio r.nihil enim
in suo * iudicio de iure ei c statu-

1 cst. Sed quid st reftitutioncm rci idco quia mea crat, ftipulatuc
' sam:d.eindc egi rci vindic.&succubui :si aga-m cxdista ftitnilatioi
nc:an repellar?Respon.non,per legem istam.nam potcft eilc meat
non tamen tcnuit ftipulatio. &ecoi)trahcet sit absolurus, tamcn'
^dhuc cft mea:vt Sc supra epdj.exceptio.

niilican rei non eiTe-.vt
supr. eo.l.si inter R.& "]:
proxim.
m C Implet. i. ^ fun-
dum esse suu docct. M.
n C Quodsi rcspondet

r C Ex«/>si0.scilicerrci
iudicar^.
s C Insuo.Crci:&idco
dicitur suu iudicium,
quia regulariter ^vbi
habct rcus sorum , ibi-
dcm rcgularitcr dcbet
conucniri.

tum videretur. Cura autem pi-
gneraticia u * adfcum est aduersus

y C Meumesi.vts.eo.l.
fi inter. Accvrs.
z s <§}uod. illud fub-
audi.
a C Vrobabilius. nunc
rerponde.c.
b C E.vcc^wwew.MxuioiagctuiSiypothccaria.
c C Sola obligatione. f crcdiroris qui agit; vt s. eo.l. duobus. A c c.
d C Conftituto.qnu rcs fua non potertcisc sibi obligata e:vt hic,
ity "). dereg. iur. I. neqttepignus. & fupra de pign. act.l.ij. hoc tamen
quandoque fallit:vt C.de iure dot.Lmrebus- Scdibi non cratplenc
domina.ltem contra s. ad Trebel.l.debitor. fed ibi non duratlit do-
minus.Item inprcefcnti cafu:lcd poteft dici quodhic non suitdo-
minus,cdm tradens dedent quafi rcm accipicntis,& accip:ens co-
dem anjmo acccpit,credcns ciTe licrcd'itatis:vt1'.rf« cond.icl.ob cau.
l.iij.§.fetbtilius.8ciacits.deleg.'].l.fenatus. §.fin. jydeacquir. hered. L.
si seruum quis.in princ. Qujd crgo d fuit factus dominus : vt quia
sciens dantisacccpitjforte adhuc vidctur idem, arghuius litcrx:
verum esienim.Scc.[ci non aperitanfit rcs obligata, licct compe-
tat hypothecaria. AccvRs.
e C Pigneraticia.lf hypothccaria,qnia non suit Ma:uius dominus.
s C Nonejse, F.rgo g hypothccariadurat quae talcm conditioncm
habct:mfi lblutapecunia : vt hic ,&s.adVelleian. l.aliquando.§.de
pignorib.tQ> depig.l.grege.§.etid.& depig.aci.l.fi rem alienam.§.omnis.
g C 7«&^.caufacnimdominij.fciliccteicept:odc h qaamagis
dubitatur.non nocet:ncc hxc crgo nocerc deber,dc qua minusyi-
detur.fcd certectfidominij noccrct, non tamen fcntcntiaefcilicct
cxccptionoccret, cum non dc iuie poffciforis fuit quasfitum pri-
mo iudicio:vt & fupra eo-l duobus.
T3^«/«*.]CASvs.Ei;i coiitra tcrcivindi.ad sundum,& fuccubui:
\ nunc camdcm rem pcto a te ccrti condi.cx ftipul-vel fimili.di-
citqrquodnonobrtac mihi prima fentcntia. F R. Agcvrs.
h C ^Vcc.se«aijf^.idcft,nonobtinuit,imo fuccubuit.
i s Condicenti.id eft ',in pcrfonam aftionc agcnti.
k C tVraoijWs.quiakcondiccrcpoccstct;am quidominusnon

DE DIVERSIS
temporalibus prre-.
scriptionibus,& de
acccffionibus pos-
scssionum.
Biaum estfuprade Contir,^
except. in genere, item Bwt>
de exceptione rei iudic,
verum quia eft qu&dam
exceptio cum tempore:
ideo ponitur ista, rubri-

priorem creditorem x,poteft ficri,
vt de iure polseftoris non sit quaj-
situm:quia non vt in proprietatis
qiuxstione,quodmeum eft y,alte-
rius non est : ita in obligatione
vtique consequens eft, vt non sit
alij obligatum,quod z hic proba-
bitsibi teneri.& probabiliits a di-
cicur,non obftare exceptionemb: c*> ltemquiain pn.scri-
quoniam deiurepoisessoris qua;- hen-'M rehus dmir *
situm noneft, sed desolaobliga-
tione c. In proposita autcm qua>
stione magis me illud mouet,
nunquid pignoris ius extinctum
sit dominioadquisito.neque enim
potest piguus perseuerare domi- appcllandurri sit!]. j. §.
no constituto d creditore : acT:io DIduum- quandoque
tamen pigneraticia c compctk. g6*^ *!L'C^ '^f"
sn° . . .r na. ry hoc non profe,
verum eft enim & pignon datam, quor a, qma m/sh\fi a ^
&satisfacl:umnon elles:quarepu- laboriosum quasukile. "■*tUs«/rr,.
to non obftare rei iudicatae S ex- * De vhcapimibus s"°-
ccpcionem. Umen "*"** dlcsmi
s per eum qimttur domi-
niumivt C. de paetis. 1.
Gjui egh rei vindicatiorie>& suc- tfWirionibus. dummo-
cubHts.nonprohibetnr ecimdemrcm d° ^»<>r interue-
-.. ' r ,. r, niant-.lcdicet bona ndes,
pettre atlione persotiah. P A V t. & titulus,& quod b w * H« iltom
nonsitvitio[a,& quU lu?fa«Tl
+. rrrr r ■ r prafeiptio no
pojjejsiosit conttnua vs- cadit nr,(i in.

cejsio pojsejstonttm : ideo •
ponitur de accejsione pos-
sessionum. Bari.
C Prstscriptionum alia,
vnius diev.alia duorum.
vtj.deappcllatl ascn-
tentia. J.fin. & quando

xxxi. I d e m libro tertio
Rejjjonsorum.
Aulus respondit , ei qui in
rem cgilset,nec tenuilset h: s
poftea condicenti ' non obfta- pione. secus in pr&fcri- tulam, bonm
re ' excepdoner, rei iud,ca,x. {'»» «%**££ S*«.

P

que ad vltimam diem, habilibus pre-
quam c tetigijse sujsicit. scnb.ldeoque
& idem in prstscriptione Pra*£ ^1C'
decem vel visinti anno- „ • ^"
_ » r reqturi m pre-
rum.vt j.eo.l mvluca- foiptione:Ti-

T. de aftioni- nc^
'.. • ,, poit

num: vt
.bus & obli^atiombus.

remocoq-
iinuacionem
----------------------------------------------------------l.inomnibus. Item per poffeffionisno
DE DIVERSIS TE M- pr^siript. decem vel vi- interruprarpcr
ginti ann. non qiuritur tempus ilege
j ■■ ■ j j- „, definitum.Alii
dommtum. quoa atc vt , J
no. C.dcbon.ma.auth. re^em nKtf.
ibipofita fupcrl.j.i«»» saria conlli-

poralibus * prsrcriptioni-
bus « , 6^ de accefHonibus
polseflionum.

vftuapio non mterrttm

Sci) in

pitur lit confta. quod se- h,c quaruor
„..,..,. ... ... ' , • , ,- /i . reuoliiuiiiiir.
cusesi tnpr&Jcriptio. quoddtc vt not. s. de rei vindic. 1. ll polt aco.- g,/^,„3.
ptum. ltemperpr&fcript. trigintaannorum non induciturnifiexceptio, Js pufmpt,i.
quia tempus, &c.vt"j. dc alhombus & obligationibus.l. obligatio- p,imi.ou.'-
num fcre. §• placer funt & alis. pr&fcr. diuerfi. Sed hic notandum eft t «itt*»/"«t
quodqustdampr&fcriptioneshabent continuatempora: (y horregulari- '" ■ .f^
ter & omnes:nisi fyecialiter mueniamus lege cautum contra , fctlicet »jnjndicetit.
quod fit vtile.Alia vtilia:t>y fubdiuiduntur,quia qu&dam adfttiprin- De diner/is te-
cipium Q> procejsum:ad quod sunt tria necesfaria : v t j./. jI ■ Alu ad siti poral prsicri-
principiumtantum:vt fupra dc cal.l.annus. & s Ac sedil. cdi. l.cum ptionibns, ;c<
(cx.&j de adultc.l.cjuinqucnnium. ^/.j. >.*"""
« f Pr&fcriptionibus.ld cit,Exccptionibus.Tcrtullianus lib.depr«- nfu ',„ „,b,
scriptionibus.Dkuntar & subfcripcioncs,tcfte Charisib lib. ij. Gram. mmtntm. f
Graeci-vocanthypographas hb.fy.^<n\. Hic tituluscft de cxcc- Amuaihnt^
ptiombus tempoBum & de accciTiombus poiTcllionum. i. dc con- .rgm™?zem.
mndtionibus tcmporum. Coniunguntur tempora intraheredcin coaa»ai,
& dcfundtum venditorem & cmptorcm,his opponuntur interru- „iii lcgccautu
ptioncs.Alias titulus fic conceptus eft,non male, dediuerfis tempo- sit vtiit vcile-
ribus,&pr&fcript.& deaccesf.pofsess. Sic hb.y. C cft titulus dca.nnali uk» 4<M
cxceptioncltalici centradtus tollcnda , & diucrlis temp- & pra-* '"s:fm(u „.
script.& intcrrupt carum. C v i a c.

'^i-Via traBatus. ] Casvs. Cum tradatus vtilium dierum p,,rfcrip">
M>J. r- r , , ,-,,/- , _____n.„-..m . „.,rtel,l

dicl ■ .
Atlde pl«fJ <x
Btlbt m8. 4*
pncfrifM^-
W£fo fit frcqucns:videndumeftquid sic cxperiundi potcftatcm Wr.tl's'c
habere. i. tjui dics dicantur vtilcs : nam pana iunt anioo -Vy,,,/^-
praedifta. & certc tria funt nccefTana vt cxpcriundi potcftatcm ' ^^^.i"
cjuis dicatur habere , & sic dics vtilcs cedant. Primum , vt aclor rfUctp.Ji<p'**
pcr fc vel per alium potuerit agcre- Item cjuod rcus potucnt yfucitp.
fc dcfcnderc pcr fc , rel pcr alium. Itcm quod fit copia itidicis.
s R. A C C V R S.
r 4 *~r

u
tiistr»*
ittp-il:'

s

&

i rti-

1*
niusv"!
ha
s.

tellig

Coiiti'
' dicit« c

i*

bfu

,„Jconti"ue tna
i;°it dicb« vtexp«j

niiu»1
CIIIn*
j***"* teai qai
(t!m^f cjt sacul

r ..idic». i. he"1
^enon fit. v- coruienU
;,leverorJfC)Yel
t^reddent
tit)Mn,bM d s E«
■eitagcncli p c Nl

copia,

dcaAor

tria requirun- astor lir
tiir,vtnon sit yrilisdic
impedimetum , r rgm
jrfida VSol.
pmcrei.vel ^"
jaoiis,veliu- commtJ
Jicis. Iileoque ador rcl
tiletepusnon Itn[U;nc
t«sefc.' ncali. J
rntn.vel indi- .
ce«6tedJente ««/-«f;.
iiis, fmX, 4 vtih.obli
6lis.i»5.H«^ decontii
jli.in VtIM 4»- _0^

commiss.

>/i, i» wto ■»-
tikCJeutir. tractain
i»i))»j. idoncac;
» Dies vtilcs ftul;C co
ktquibusde 1U £1
lute noltro .-. .
nobis experiri tdilaron
licct. conting:
i Sedqualscer traiit hb
hoc probari vdibic
p«tclt, liactor
seii.loco.uri5 rat ager
Wto Itetcnt, mi»i i ti
neo,iie ibi rc- dicio
pncritidice-. potreff.
'• ttlim a. „ i ■> •
i.JM,,,j is agcrc
stipul.d
dicio pt
H As
riits. iv,
g t M.
h <" Po
niendur
Ciufa nc
dit in fti
iniusta i
suprade
tucjujefi
J.w.i././
satisful
s««. Itei

''Ws

•*(i«ia «e re ;«a
'Bietuin^ij js Pr,
""nuiu, jisi ga«»(ii).
{Wetii vtiics '^111 fa
Ki«c;ui-/«'«rfW
Cth'- corr,83
5 V'Je en„ ^"- 41C
C ^rc'm,&
"^S puseffv

\
loading ...