Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 913
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0460
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
h

913 De verborum obligationibus. 914

DE VERBORVM O BL I G A T I O NIB V S.
DiBum est supratit.prox.de obligationibus in genere:modb videa-
musinsjeciedeobligatiombusverborum.
« C Trib.taiuummodis constituitui vcrb.oblig.de quib.omni-
bus cractarut iuriscon-
sulciinlibr. dcvcrbor.
oblig. Primumpcr sti-
pulatione quej c?t con-
tradrus ex quo verb.
obligconstituitur: vcl
vcrborum coneeptio,
cx qua obligatio na-
scitur. l.cum pater.C.de
iuredotium.L s.s.eo. Ee
co differt a vcrborum
obligationc quo qui-
libetcontractus ab ca
obligatione quam pa-
rit.Stipulatio cst ex gc.
nerc contraduum pu~
wsiAtuejoVjquae vnu tan-
tum obligant. Deindc
per iusiurandum liber.
ti. dcmum cx diitio-
_ nc dotis, tesie Caio libr.
fTittilu» eo- -. Acceptilatio
roumscausaru J - K ,
& obligatio- has omnes lpecies tol-
num. iit. Pactis legitimisaut
pollicitatione non co-
trahitur verb. obsga-
tio.quia non fiunt ver-
bis soleffinibus vt ver-
bor. obligatio, sed ta-
cito plerumquc con-
scnsu. Nec vero verba
solcnnia in stipulatio-
nibus sunt symbola cu


D E

V E R B O R
obligationibus *.
T I T V L V s . r.

V M

* Stipulatio,
cur dicacur
Ptndecii.

f Stipulaeio £ - sarcisabsta!1tia
^ vt emptionis conlcn-

Hicetiamtitulus j esi communis omniu
caufarum & obiigationum , & mcrito reie
cius eft in vltimum :ocum ,qwa omnium
negotiorum nouisiima parte etiam subiici
folet verborum obiigatio , per se enim sola
non confisiit, necvaletnificohereat alij.&
ob id soleo siipulationem * ex qua nascitur
verborum obtigatio appellare Pandccten.
nam omnesobligationes (sr atliones recipit
quasi collatas per saturam. & eleganter.
L 5. huius tit.fiipulationespendere ex aliis
obiigationibus , & alibi inuentas eas esse
aterarum obligationum sirmadarum cau-
sa.Est autem ftipulatio \conuentio folemni-
bus verbisex interrogatione & rejponsione
consecla. vbi verbvs quodsiat,adnotandum
fatis ex eo patere , non sieri eam nisi inter
prsfentcs. quo genere sirmatur qudibet o-
biigatio nescio quo modo melius , teftibus
prstfentibus soiemniter rogante vno.respon-
dente aitero. Verba * enimprsfentiumsunt,

sus ,mutui,&c. Vidc
not. ad pr.tit.C.de con-
trahend. & commit fiip.
Cv I A C-
$Wt3 Ttpulatio noti po-
* Verba pra- j|jS)s test.] Casvs. Do-
sentium sunt, miaaS VipianUS iuris-
«on aWentiu. consultus traitaturus dcverborum obligationibus,niore sapien-
tis philosophi ostcndir.quomodo confici poslic ftipu!atio:& quo-
modo non. Ec primo dicit quod stipuiatio non potest consici nisi
vtcrquc, id est stipalans & promittcns, loqaanrurinuicem : quia
stipulatiofitper conccptioucm vcrborum. & idco li quis loqui
nescit.sicut mutus, aut iufans.vel abscns, ita Ionge v: audiri non
poslir: non potcst stipulari vclpromittcre.quaHter ergo prouidc-
bitur si quis mutus sit absens,vci infans, Yt possic sibi actioncm cx
stipu!atuadqairere,aut promittcrc ftipulanti? Resp. qudd dcbet
stipulari per scruum suum : & sic adq-uiritur sibi adtio cx stipula-
tu: aut (i vult obligari,dcbet promittcre per seruum suum,& crit
obligatus adtionc quod iussu.Sed qmd?eramus duo simuhcgoin-
terregaui tc,promittis mihi ccntum ex causa cmptionis talis rci?
tu antcquamrespondcrcs , reccsfistia mc. Dicitur quod hic non
conttahitur verborumobligatio.si verote interrogaui ,& antc-
quam rcspondercs recelsisti, & statim reuersus ad me respondifti,
promitto,tenetstipulatio,dumodosit modicum intcruallu tcm-
poris:quia lllud non vitiacstipulationcm. [Si qvjs iTA.JInter-
rogauiTitiu:promitti$mihicentum scuta?&ipserespondir, quid
ni?quod vulgariter dictum z^pourquoy wo?;?certe obligabitur m.i-
lii cxpromissioncsua.Si vcr6intcrrogauicu,promittisccntum,&
ipseno respodit vcrbo.scd indinauitcaput.vt faciunt L6bardi,no
obligabitur mihi,ueceiusfidciussbr. [ Si qvis simpliciter.]
In isto §. ponuntur tres casus.primus cst : Titius intcrrogat Mx-
uiii purc, promittis mihi ecntum? Mamius respondet:promitto 11
nauis cx Alia vencrit.vcl sic interrogat Mxumm, promittis mihi
si Imperacor in Italiam vcncrit ? & ille responder promitto purc.
vel sic , promittis mihi centum soluerc in festo Paschac ? & Mx-
uius rcspondet:promitto in festo Pentec. solucrc. ccrte his tribus
casibus non valct stipulatio :quia non cstdcbite facta rcsponsio
adintcrrogacionem. Et regularitcr cumaliquid detrahitur vel |
aliquid additur stipulationi,hoc cst, rei qua: in stipulatum est dc-
ducta:ipsa stipulatio vitiatur.niiiipse ltipulator rcsponsione fa-
dta incontineiitiostcndat rcsponsionem sic factam sibi placere:
quiatunc valet stipulatio. [Si stipvlanti.] Didtumcstin pra:-
ccd-nti §. quodstipulatio vitiatur , si adiiciatur aliquid stipula-
tioni, veldctrahatur : & est ille §. inteUigcndas, siaiiiciatur vel
dctrahatur in qualitate stipulationis. istc §.'nte!l:gitur si dctraha-
turvcl adiiciaturaliquid Itipulationiinquantititc : &dic sic:Ti-
., tius ait Sempronio,promittis mihi dccem?Scmpronius rcspondet,
promitto viginti. vcl si dicit, promittis viginti? altcr respondet,
promitco dccem:certe valet stipu'atio in hoc quod rcsposum cst;

liccc dcbeat resposio congruerc intcrrogationi:tamc valct stipu-
latio.sSEp si MiHi.]Supenoresduo§«>.tractatsiadnciaturUi-
pulationi in qualicate vcl quatitate,quid iuris sit: hic §. cradtat dc
tertia specie,sciliccc si adiiciatur species,vcl dctrahatur. Etdicsic:
Ego volcbam a te stipulari Sachum : tu rcspondisti.promitto Sti-
chum & Pamphilum.
an stipulatio valcat ? &
rcspondetur quod va-
let tantum ia Sticho:
liccc adicttus fucric
Pamphilus.& ratio cst:
quia tot sunt itipula-»
tioues.quoc sunt spc-
cies in stipulationcm
dcduftx. sed sic cst q»
vna est vtilis , aitera
inutilis : scd vtilis per
inutilcmnon vitiatur. fSexIibriscS
valet crgo stipulatio in tenta.
St-icho.vitiata alia par-
tcstipulationis in Pa-
philo. [E A D e m a v-
t e m.] Scd quacritur.si
ego Latinc te intcrro-
Sipttlatio non potest concipi nifi go:tu autc rnihi Grae-
vtroque loquente>&fermonisessica- Se "ipodeas.anvaleac
ciarn inielligeme. Bart,
1. Vipiahvs libro 48. ad Sabinum.
TlPVLATIO a
nonpotestjSconfici
nisi vtroquc loque-
te b y.&cideo J[ne-
que mutus, ncque
surdus t,nequeinrans cj stipulatio-
nem conrraherepoiTunt c:necab-

Digeitorum,
fett
ANDECTARVM
P A R S VII. E T V L T.'t !<*
L I B E R X L r.

non absentium. Ouidius de Vonto,
Littera pro -verbis tibi Messalinefaluteml
6}uam legis.asiuis attulit vsque Getis.
C v 1 a c.

stipulatio ? Resp. quod
sic &hoc locum habct

(t Stspulatio
quid gencrali-
cer & proprie.
b Libro is. vbi


inomnilingua:dumo- ait lege la?to-
minorcm
xxv.anms pos-
se stipulari.
c Genus a di-
gniore sui par-
ce nonicn su-

do loqueccs scintelli- r'a
gant vel pcr sc, vel per
intcrprete verum. Fr.
a j" Stipulatio. a i.vcr-
bouum obligario. Vcl
dicalitcr : vt "j.e.l. r. §. m't-
siipulatio. & sic totale d ;tiPu!at."

sensd quidem:quoniam exaudire

cundu Prisci.13 \tJnftit. cursins hic.
qui.mo.tol.obl. %.nonide hsc enim lex
iuris. (Et sic not. quod q"a vtitnr Ac-

genus cadi<:nioripar-
0 r ■ r -° . inrante Joqu

tc sui sumit

cursiuj non de
infante loqu
tur,

cr>

pro promisso-
[ 1. intcrrogatio cum Jie_
rcsponsionc ] dicitur e Stipula io
stipulatio. sic in Auth. vndcdicta-
le lnuicem debenr. Si quis igi- de&qua. do.%.).col <vij. /infanteposse
tur e ex his vult stipulari,per seruu Sed propric stipulatio, j^s*18." rem
prxsentem stipulerur : &aquiret s ld «"ntcrrogatio , sc- sorCjmala Ac.
ei ex ltipulatu aclionc.Item (1 quis
obligan velit 8 , iubeac: ck: erit
quod iussu h obligatus.
tc lui lumit nomcn.j tllr, scdde
Scdquandoquc a dicitut stipulator, idcst promissor : vzls.decon- quifaripoteit,
dici. indebi.l.sinon sortem.%.\>cn. ^ Et dicitur stipuiatio a e stipulo, id est qui ex-
quodestfirmum : &jderiuatur a stipite .• vt 'nst.eo.inprinc. cessitannum
/3 s Stipulatio nonpotesi. Sabini hasc sunt. C v 1 a c. l/^.s/ft"
b s loquente.zltezo intcrrogantc:& altcro respondente:vt/«jf. «L,"/^'.>wV.
eod. m princ. §.pe.[up tit pro-
y $ Vtroque loquente.kt dictio dotis &iusiurandum fic vno tan- xi. vt reste se-
ttim loquentc. Huic initio obstat l.vn.C.de rei vxor.aci.Vndc dici •>*■ Martin. &
videtur ca possc confici neutro loqucnte.Sed dicendum dotem rc- ^er' *L '
pcti actioneex stipu'atu <? «seito^ir. cx vi & prxsumptionc con- Aiex' jast Aj'
stitutionum. NonacTrum pfoaciu habetur. Sicin tituloi» quibus eiat.Duare.
caufis pignus.& in §.stfcriptum. de inutilib. stipul. l.secundum. j. eod. Cuiac. & cst

coimiti» scn-
tentia, quam-
uis Ioan. Ac-
cur:3ar.& alij
nonnulli di-
cancillud esse
speciale,vt in-
fansillam sti-
pulationeni-
interponat.-sed
falluntur.

C V l A C.
<f s Etideo. Hxcsunt Vlpiani. C v 1 ac.
< J Neqitemutusnequesurdus. Atre, conscnsu & litcris obliga-
ri possunt. C v 1 a c.
{ J Nequeinsans Infans est quiscpt. annum non complcuit.Vn-
dc Graeci vcrtunt i«i,1«*1s. Infans autem etiamsi loqui pollit, non
tamcn intclligit quid loquacur. Itaque non potcst stipulari.Male
Accursiushic cxcipit stipulationcmrem pupilli saluam forc.Nam
l.seruum.illo titulo loquitur dc pupillo qui fari potest,vt redt£ no- _
tauit Martinus.Sicinsanspro k\\ioinl.vxorem.§ vlt.deleg. 3. Vide _; Stipulatio
scripta hic,& not.ibi.At infaut'. alius & alij infans pcr scruum aut non &*■ n'si in-
tutore audtore , aut pcr tutorcm pocest obligari. C v 1 a c. ter Pr*sences.
c ss Possunt.yts.tit.'}.L].§.pen.&§.fi & Inst.de muti.stipu.j.mutum. /^"ea0, at
& §-secl.& J'•eo.l.mulier.tj)' C. de contrahen.stip. Loptimam.& Cod. de vtitur hic' Ac-
inuti.siipul.l.iij. scdininfance fal!ic:vcj. ^rempup fal.so.l.seruum. cursius, quo-
Vcl dic vt ibi. A c c v r s. n'an> in illius
d C Necabsens.vt Insl. deinuti /?/>«.§. itemverborum. Sed contra S's sp^.1^»
" ,, j j • * ■ j 1 ci ■!•■■* epistola huc
s. gaeaona. intervtr. <y vxo. I. ea ,qun. Sol. vc iw.Addit i o. *„,;ir„ ,„...-
Vide loluc.m notataa /.3. C.de tnut.si/p Iccm contra/.4.s.r/e ipon nis loco, inter
falib. solue vt ibi. C v I a c. pr-eseces^quod
e C Si quis •^if«r.surdus,mntas,infas,4bscni. Ir. C Sed de infante Pro stipulatio-
videtur contra.-quianon potcst vclle:vt "s.fif.j,/.i.§ te.vndedicunt ne e<r- • r"">.
■ ■ , ,- , 'r , r ■ 1 ■ r -s i- ■ c r 5. psKintr, Ncc
ali;, (lccundumlo. )fiquts wto.lcihcetaliis ab mtante.sme vo- ol^st /J, ,„fjt
luntate tamen eius benc adquiritur ci pcr seruum.-vt ~).rcmpt:.sil. ssousfl.h. qi-a;
/"o./.i/. Vcldic tetuo,si quis ( supplc ,aliquem) ex his vult siipulari, intei- absentes
&c.nam vox vnius,&c. vt Insi de inuti.siipu.§.pofi mortem. sponsalia fieri
f C Adquiret. ctiam ignoranti. a'trNarn ^te*
■L- ,.' - . 1 1 ;• 1 ;•„ r ■!• r o ablentei uunt
<t C ^/«<*. cxpone vt s. eo. l.obltgartveltt,.vctiicct per lcruum : & nnj„ ,-r,.„r„
!"■ J, - . . \ , r ... n.- 1 12 iiuuo coitniUj,
quod subncit, tub$ttt,\tnuSei itipuiatot ncr:. non pCr ^aj
h C Eterit qttod /«jJw.-Sedqua^ucriubcbunthi? Rcsp.mutus scri- laticmenv,
f P j utura
loading ...