Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1045
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0528
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
p ^K
s*«s
!itei T?%.
padlV<
um?C"ttC
loiatc^vojoinisi. •
Humuctit:^
eluti tnihi autTitio
imihi vnamreai)&
dai-ecentum.autTi:
: rolucndo remaJiaa
ccptionem.vsquei^
titquodlicetfnp»,
ibiautTitioilifi
iribus mihiautTitio
lmenselanuarisr
citeiius tcmpusap-
tmvsqueibi.[Stj
urtjitioautcrnstl
re idibus fam,
laius cst vsque k
ionit conclusioiM
tisfaftainllifiila-
valctffipiilwi»
ritiatut. FJtAttc.

cstelcfe:
quar fadi
de fdui^'0"M
cgato. A»1 t!,

Jioc r"

Jsstl

A c

v»',

lianus-

^rf

iK'1045 De verborum obligationibus.

x s Sa/er. exeepto Maee. & vototvt s". ad Macedo. per totum. &
j. depoUici.l.siquisrem.§.voto. &$. tit.j.l.filiusfamilias.
b s ln pupillo. id ell filto masculo.
e s Adquiri. &sicad totam tfbligationcm est rcsponsum. secus
si Stichum aut Pamphilum stipulor: & tu Stichu promittiS : quia
ibi ad obligationem
vterquc ponirur:vry#-
praeo. ijiduorei. & l. fan ccepcrit,re6te stipularipotest:
inter stipuUntem.^.item tamensi in parentis potestate est,
iT id! /iW nec au(?ore qui,dcm patre obliga"
tjiMw MjMn. Vtdc tur : Pubes vero 4U1 ir> potestate
est , proinde ac si paterfamilias o-
bligari solet ». Quod antem in
pupillo b dicimus,idem & in filia-
familias impubere dicendum est.
;. s Si ita fuero stipulatus,rai-

scripta ad /. js.fup
G V I A c.
A s Soluitur. liinre-
lponsione fucrit inser-
tus. i. Vcl forte sufficit

m mtcrrogattone.

e s Si inter eos. sacit /,;autTitioiik tu mihidaturum te

n Temporis
angustia viciat
stipulationem,
non legacum.

Insti. eod.§. loca. & su
pradeeo quod cer. lo l.
ij.§.siquis ita.Scd a lc-
gatum non vitiat an-
gustia temporis:vt/«-
pra de lega.) ■ l.si mihi <&
tibi. §. si quis feruus.
Accvrs.
£ s SiintereosquiRo-
m& sunt. Vidc scripta tionern ,msiinloco deflinato prasen
Bar-

spondeastsecundum omnium opi
nionemadintertogatu terespon-
dere: quia constat mihi soli ad-
quiri cobligationem «: Titio au-
tem dumtaxat re&e soluitur d.
jlnguHia. tcmpvru vitiat stipula-

ad /. continuus. supra
eod. Alioquininutilis,
/. 3 ,fi quis itet. suprk de
eo, quod certo loco. Ob-
stat/. 11. §. i-suprd de
leg. 1. Scd hac in re cst
differcntia intcr lcga-
ram Sc contraflum.

tia procnratorn tnterucmat.
t o l vs.

f al. sniqne
tisp.

contradum, lcgatum
non vitiat, intcstamc-
tis (i adiecta iitimpos-
sibilis conditio , men-
dum ccnsetur , & ideo
circumscribitunat c»-
trastus sub conditione
impolTibiJi faclus ne-
quit dcfcndi colorc

£ Solucs aliud
pro alio voleci
eredicori ipso
iure liberacur.
t Soluens alij
volente credi-
tore cur non
ipso iure libc-
retur,cum is
qui aliud sol-
«atei volenci,
ipso iure libe-
rccur.
riDolusreprat-
sencat posscs-
sioncin.

4. s Si inter f eos e qui Ro-
ma; sunt i8 , talis fiat stipulatio--
HocLie Carthaginedare spondeslqui-
Nam quxlibct condi- dam putant non scmper videri
tio impossibilis vitiat impossibilem causam stipulatio-
ni contineri: quia possit contin-
gcre, vt tam ftipulator quam pro-
mistbr ante aliquod tempus f suo
quisquedispensatori y notum fe
cerit ineum diem futuram stipm
Iationem:ac demandasset promis-
sor quidem suo dispesarori, vt da-
mendi. Cumsint duo, ret: stipulator autem suo,vtacci-
qui concrahant.ven- er£t< 6d si ,u f^am fuer|t
limuenon est, vni mc- r • 1 n- 1 • '
dum cxcidisse , quod potenc valerestipulauo.
vnus non animaciuer-
terit. si ergo vtcrque 'Diuersttas rerumytemporum,qua-
mcndo alTcnsus sit.vi- Utatum ve[ C9„ditionum adietla sa-
dctur ludisicari con- rt .. -. ', . .,
uzAusJ.nmsitom. sup. #° extranet *»FP"l*™»' vttlt, non
de oblig. & att. vide vitiat, nec ob eiusdem saElum vali-
scripta ad lcgem n. dastipulatio impeditur. h.d.vsquein
CViAC- -r j. /.BART.
5- ^ Suo quisque dt-
ipensatori. Videscripta ■
ad /. continuus. §. cttm 5- ' Ctim tnihiautTitto c^stt-
ita.s.eodem. C v 1 ac. pulor , dicitur aliam quidem rem
* 1 Ctt™ rmihi m\ ia personam meam, aliam in Titij
Titio. Vidc scripta ad , r rr f • . .,'.
LSSsuprx eodem. C v- d/%"arI ™* ?<><& f : velutl mhi
1 a c 1 v s. decem, aut Titio hominem ; Ci vero
s s Non pojse. vt ipso Titio eares solata sit qua: ineius
iure hbcretur solucdo pel-sona designata fuerit:licet ipso
mre non liberetur tpromilior,per
exccptionem $ tamen defendi
possit £
6. J Tepora ver6 diaersadesi-
gnariposTe,velut,w//)/iCd/./^/4rw
ant Titio Kalendis Fthuariis ? im6
ctiam citerioremdie in Titij per-
g s Verjxceptionem. s0nam conferri polTe:veluti, rnihi
alias ipso iurc,si ca-
dcm sit res : vt Institut.
deinuti.stip.%.siquis itljj. s Scd nonnc b qui soluit aliud pro
alio crcditon volcnti, ipso iurc libcratur? Rcspond. sic.scd « noti
sic qui alij.scd & alias ratihabitio comparatur mandato : non ta-
mcn mandatur mandati aftio, sed ncgo-gcst. Item & dolus d pro
posseisionc cst: scd non dircdc, sed vtiliter tcnctur : Sc sic duo

adiccSo rcm ci dcsi
gnatam.
• s Non liberetur pro-
missor. Ergo verbum
liberandi, non scmpcr
ius significat.Vidcnot.
ad l. qui res §. miht
Roma- insra de solut.
G V I A c.

1046
^lblZt Til ;n°n ^? sumPcr °mnla-& ^hsupra deatli,.
Crobltgat.l.obltgmonum sere. §. pen. Itcm concra faprk de ope
lt^r™V*T hu'&L*ui*'sca *****"*5^
i s r"*xceptunmtammJtsindi.lxutti0M defcndituraclic-
6to ctiamC in ca sinc
Kaltndis Vehruariis,Titio Kalendis
Ianuariis ? quo casu h talem esse
stipulationem intellegemus,5/ Ti-
tio Kalendis lanuariis non dederis *
mihi Kalendis Februariis darespon-
des>

diuersae rcs , aut «fe-
s»'oi's. Idco autcm li-
beratur pcr cxccptio-
ncm , quia quidquid
adiecto soluitur,id sti»
pulacori solui vidctur,
& ad cum redit,acl:ionc
mandati.§ pldne.de in-
utilib stipul. I. lulianus.
7. s Sed rursus mihi quidcm l-i-jupr* eodem.l.qui
purc , aut Titio sub conditione
stipulari posstim. Contra vero » si
mihi sub conditione , aut Titio
pute : inutilis erit tota stipulatio:

sra de solut. vidc scri-
pta ad /. 5 j .supr.eodem.
C V I A C.
h s 6}j{ocasu. velu-
nisiinmeam personam conditio fJST-0' ^?™1'
„ ■ •/-•!• • .,- . . Jata cit in pcrsonam
extitent:scihcetquianisiquodad Titij.
mcvimacceperit obligatio,adie- i ^ Nondederis. 8c si
c^cio nihil potest valere. Hoc tame ^c^ris, noa libcrabc-
ita demum tradtari potestk,si eui- ris: irno non incidisirt
denterapparet pure Titij persona
adicrfta '. alioquin cum ita stipu-
los.Sinauisex slfrica venerit,rnihi
aut Titio dari ssondeslThs] quoque
persona sub eadem coditione ad-
iici videtur.

obligationcm:vt fupra
eo.ldecem- & sic intcl-
ligitur insrct de solu. I.
qui res. §. qui stipula-
tur.&c facit insra de so-
lut.lqui hominem.% sti-
pulatus.
1 s Contra vero.hm-
tilis obligationis, inu-
tilis est adicdtio , non
contra. n»m inutilis

8. s Ex hoc m apparct, si di-
r 1- • • rr r contr;
ucrsacondinoin meam persona, adicd.onon v.tut vtt-
diuerla in Titij posita sit, nec in lcm obligat. Nam &
meam personam extiterit, poterit
vel Titio solui. si vero in illius
persona n defecerit ° : quasi non
adie&us habebitur.

9. s Ex his omnibus P appa-
ret licet alterius persona non re-
dce adiiciatur 1; non ideo minus in
nostra persona vtilitet procedere
stipulationem.

DE DVOBVS REIS
constituendis * &.
T I T V L V S II.
Duoreisuntduo debitores obligati inso-
lidttm singuli , vel duo creditores quibus
singulis solidum debetur. & hi quemad-
modum njerbis stipulationis constituantur,
hoc tftulo declaratur. rei "f igitur nomen est
commune debitoris & creditorissa. re nimi-
rum qust debetur. & inde Marcelius l.
xxxix. de fidciuss.JVfc reus estpro quo de-
beat.nec res iilla qu& possit deberi, ad qud
speciem ex eoiem lib. Marcelli coniungenda
e/? 1. 71. §. sicum mihi. de solution.g»*
in candem rem adducitur ab Fipiano in 1.
xiiij.de nouatio. & M. Tulliuspro Plan-
cio. De re, inquit , reoque dixerunt, & de
suppliciis. Magispropter reum quam propter
rem ipsam. <sy ita reum stipulandi dsdmus
recTe^ reum promittendi,reum credendi,
reum debendi, reum satisdandi , reumsatis
accipiendi. C v 1 a c.

obligJtio inutilis vti-
lcm non vitiat. Cvi.
k s Trailari potest. sc.
qu6d non vaiet obli-
gauo supradicla.
1 s Persimaadiecla.8c
mca sub conditione.
m s Ex hoc. s. quod
diifumcst a non pos
sc solui adicdJo niliin
pcrsonam stipulantis
cosistat stipulatio. A c-
C VR S.
n s Persona. sciricct
Titij. Acc.
o s D<?/««n>.sciltcet
conditio
P s Ex his omnib. &
quia altcrius b perso-
na non adiicicur ad
obligationem , scd ad
lolutioncm : &qaiasi
Titij conditio dcfece-
rit , ncc ipsc potcrit
solui.
q s Non reiTe adiicia-
tur. quia mortuus. ad
quod cft s. de vsur. I.
placuit.

4 Sotuiatsie-
&o non potest
nisi in persona
stipulantis co-
sittac adiccti^i

¥ Stipulandi&
promictcndi.
b Pcrsona ad-
iiciacur ad o-
bligacioncm,
an ad solutio-
nem multura
incerest.
f Rcus ad asso
rem & reum
refertur: & v-
triusquenome
cst communc.

DE DVOB. REIS
stipulandi&pro-
mittendi.
Quia in ftipulat. de
quibus dixit supra tit.
1. plures interueniunt
quandoque.ideo de hoc
dicit.vt Insteo.in prin.
& quod dicit , duobus,,

idem si plures : vt &
Inlt.co. §. duo.
* s Vulgo , de duobus reisstiptiiandi & promittendi. Quid au-
tem sintret, duosquc rcos non tancum cx stipulatione, scd &
cseteris contractibusconstitui, videinnota. ad princ. tit.Cod. de
duob.reis- & lnsti.eod. titulo, & inscriptisadinitium d. tit. Cod. C v-
I A C I V 5.
cdui
loading ...