Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1121
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0567
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ii2i Digestorum Liber xlvj. Tit. i). Ull

ponat pro eodem. quasi dicat quod ctiam si vnus foenerator man-
det alii demutuando extraneo, tamen tcnetur.r. Vcl dicverius.
quod mandatarim non a per sc , sed per alium creditorem suum
:„. r .„•_________s:_____. rJt.„r. h r„:/r. „:j-«„ . vt &

impleri v£l altcrius fecic numerat>onem : sedipse b fccisse videtur : i
d : quo s. deadmi. tute. I. itaautem. %.gejsijse. & ad hoc "s.sicer. pet. I,

4
potelt
per ah
ties sciheet condicilo. §. sinummos.
qupd vi mada- A c c v R s. "
t, dare debet, q j siMu(rorL ] C A_
per aluini ex- ^ J { .
plieari potest. Jsvs. Accepcram a
/. >«'« §. »»» Titio debitore meo
autem. C.dr cd fideiussorcm sub con-
Jucis. secus si fa & aci jiem} sciliccc
iMandatorfe- 1^d *=»<*«<« vsque
cirffc id vide- a" mortcm iuam. peti-
tur quod a dente condit. ego ac-
readatano fa- ceptum feroei: & im-
«siestex prs- tCrim ipse moncur. di-
rcciente man- ,l. v ,
crtur hic quod cgo
statimpossum petere a
reo : quia licet
existat conditio
nihi) prodest. Franc
A cc vrs.

cedente man-
dato,

txxn

s

neri etiam si fceneraturo credito»
ri mandet pecuniam credere.
Accepilatio saclafideiussori,qui in
obligattonem non incidit, non prodejl
sideiufsori. P A v t.
G a i v s libro tertio de Verbo
mm obligcttionibiM.
I fideiuilori sub conditione
obligato si nauis ex Asia vene-
postea rit> °tucm mD hoonodo a accepi,
i, hoc vt vique ad tempus vit£ suas du-
taxat obligaretur, pendente con-
ditione acceptum latum fuerit b,
i C Sub hoc modo. Sc . c , . \. ,, ,
ita sub cond.tione & & 1S fideiullor adhuc pendente
$d diem: vt s. de att. conditione mortuus fuerit, con-
fe oblig. I. obligatiomw festim a reo petere possum c:qnia
sere. Accvrs. exislens conditio neque obliga-
b C Fuerit. per quem . . r i G .
ctiam rcus liberacur: »°»em m perionam lam mortui
vt j. de accept. I. & per d eshcere, neque acceptilationem
iusiurandum, §.&sisi- confirmare possit.
deiussori. A cc vrs.
Contumacia res non auget obligtt-
tionemfideiujsori. Bart.

peratur expe-
&m no debet

A cc v rs.
tCodirioeuius c J Pojsum. Quod c
euerus velder enim bonum cit ex-
'" pedate condit &c. vt
hic , & s. ad Velleia. I.
aliosuando.%.fi. A c c.
d j lammortui. (i au-
tem viuoco existcret,
simul ohligaretur & li
bcrarctur: vt j. tit. j. I.
quotiens. & per eum
etiam reus: vc j deac-
cept. I. & per iusiuran-
ditm. %. & sifideiujsori.
Itcm in pertona here-
dis non committitur

nxni. Pavlvs librofeptuagen-
simosexto ad EdiHum.
CVm procurator cc in rem age-
bat c,cautionem dederat ra -
tam rem dominum habiturum.
postea virSco eo dominus reuersus
iterum de eadem re agitabat : &
cum reus haberet poiressionem,
noluit eam restituere:&; ideo ma-
stipulatio : quia sic gno s condemnatus est. In am-
a<ftum crat. A c c v r s_ pljus fideiuisores non tenentur ».
Cvm procurator.} hoc enim non debet imputari fi
Casvs. Procu- ..-.., , .||'

rator mcus vindicabat
quendam fundum a
Tuio , & dedit fidcius-
sores me ratum habi-
turum quod fecisset.
vic~tu$ eit procurator
meus. ego poitea
reucrsusiterum cgi, &
obtinui. posserTor non
yult rcstituere porTcs-
sionem :ide6qucdcla-
tum cst mihi iuramen-
tum in l.tem , & ;psc
pofTeiTor condemna-
taseit inmagna mul-
&3.. nunc quaerimr,
vtrum fideiussores rci
dcbcant conueniri pro

deiussoribus , quod ille
suam pcenam prsstitit.

prop

ter

DE NOVATIsJNlBVS
&delegationibus /3„
TITVLVS II.
Nouarisolebat obligatio <velin •verborum
abligationem -vel in obligationem nominu,
-vt Theophilus scribit. hodie igitur sublata
obligatione nominum , nouatio ttintum fit
perssipulationem.Imb fe nudo consensu in l.
Jingularia, de rebus credit. quod Africanm
meriib reprehendit. Sed omnii tamen obli-

ista mulcta i Resp.quod non.non enim debet imputari fidciussori-
bus quod ipse reus pcenam (uftinet pro sua contumacia. Fr. Acc.
« s Cum procurator. Vjde nota ad l.appellatione rei.J.de -verb.sign.8c
scripta adl.gi.fy.nuncvideamus.s.dcverb.oblig, Cvi ac.
e s Agebat.^dciKLoAis.cxtCjeprocur.l.cjuiaabsente. &ss.deprocur.
., . ss . l.Fomponius.§.sed&k.&l.quiabsentem.
*, p . ,?* f C Mavno.cimz d fuit delatumiuramentum in litem.
s-ei ( cuius lis ?, * J^on tenentur. qui tencrcntur ii itatim rcitituiliet. & ad hoc
crcuit iura- sacit s. eod. l.fideiujsores. & suprade procur. I. qui proprio. %.procura-
mcnto in lite) tor. vt in catteris de eo quod cer loco. I. centum. & de in lit. iuran.
non augetur. i ■ j adl.Fal. I. cumpater. %,legato.&supra deeuici. l.hociure.& '•
addt stmtlem , ' .
Gl°[Jaml.i.[H-HeYenntus- ________ __________ __________
sa. qnisaittda- ■»"■---------'-----" ■ -
n. D E NOVATIONIBVS,
& delegationibus.
DiBum ess in obligationibus prtncipalibus & accejsoriis quali-
ter contrahuntur , nanc qualiter tollantur. & primo per nouatio-
nem. & no. quod per delegationem sit nouatio ■■ vtinfra cod. 1. dc-

legare. j. ideotamen posuit genas & sseciem, qttia maXime trttS
de ea nouatione qa& sit per delegationcm.sic C. dc scr, & aqua •*
rubr. ' ' ln
,8 C Vide notata & scripta adinit. tit. C.de nouat. so dekg. Vb' A
coniundionc huius tituli,de sigmficadoncnouationis & A I '
gationis,& earum dit
gatio transire in nouationem potest, ergo hic tercntia. Itemquc de
etiam titulus communts est omnium obliga- discrimine inter dcle^
tionum. & est nouatio, mtttatio debitom gationem & ceuionenj
■vel causa debendi.Mutatio rei debita noua- "^11 venditionem no-
tionem nonsacit. ac praterea vt conseratur minis, multis distum
ea cum delegatione, nouatio est nouatie de-
bitorts, delegatio nouatio creditoris simul ac
debitoris,qu& etiamfitperstipulationem.vel
per litis contestationem, vt si is cui cejji
aciionem,litem contestetur cummeo debito-
re.l.iC.de obli.& A&.Priori genfre njolens
delegatur ,pofteriori inuitus. ln l.soltttione.
desolut. non est delegatio : sed agente nullo
iure eo cui cessa non est aiiio , ossert se liti
quasi debitor qui non est debitor, quo genere
verusdebitorper exceptionem liberatur,non a"Ud est quam piioris
ipfoiure.l.ij.C. de paB. l.quiseruum.s. dc °uhgationis in secun-
inter.in iur.fac. Perdelegationemliberatio
contingit ipso iure.si iujsero debitorem meum
creditori meo promittere, qttod tussum pra-
prie delegatio efi,non si iussero foluere , & is
scilicet iussum meum fccutus animo libens
promiferit. Vt autem delegatio etiam sit per
litis contestationem,consequens est & noua-
tionemsieri per litis contestationem. Omnis
enim delegatio nouatio est, ex parte delega-
ti: & necejsaria quidem. I. vlt. de separat.
Perstipulationem est -voluntaria (y h&cso-
laproprie noua.vel deleg. C v i a c.

:st. C v i a c.
Ouatio. ] C a-
svs. Iuriscon-
lultus tradtaturus de
nouationibus more
sapientis philosophi,
nc proccdamus pcr
ignota, docet nos cjuid
iit nouatio. dicit enim
qu6d nouatio nihil

dam tranfusio , sluc
transsatio. Nec refejt
quaiis sit obligatio:
quia omnis obligatio
potcst nouari : dum-
modo secunda in
quamfittrai]iljtio,tc-
ncat ciuiiiter vclnatu-
raliter. Et omncs rc$
possunt transire in^
nouationcm. & debcc
hocexpresseagi^tfiat
nouatio , alias erunt
dux obligationes.

Per sequentemobliq-ationem.etiam
i i ° Item prodiguscuibo-
naturalem tantum nouatur fr&ce- nis Jei:ii$am eK,ni
dens, qualiscumque obligatio suertt. furiosus, non potcst


B A R T.
I. Vihahvs libro quadragenfimo-
sexto ad Sabinum.
Ouatio '' est prio-
ris debiti in aliam
obligationcm vel
ciuiiem' vel natu-
ralem transfusio k
atque tranilatio 'jhocestjcum ex
prxcedenti causa ita noua consti-
tuatur '" , vt prior perimatur.
Nouatio enim n a nouo nomen
accepit,& a noua obligatione.
i. s Illudnon interest, qnalis
praecessitt obligatio,vtru natura-
lis °,anciuilis p,anhonoraria: Sc
vtrum verbis, an re, an consensu

nouare obligationem,
nisi faciat conditio-
nem suam meliorern.
h.d.cum 1 se.&sccj.FR.
Accvrs,
h C Nouatio. effectum
iuns vocat nouatio-
pem. Et not. quodvo-
luntariam a nouatio- «Nouatioalia
nem describit, non ne- volutaria, alia
ccssariam. ss™'
■*■„■■! c i li o Nouano an
i s Cimlem. lupple o sst mmkk
& naturalcm.in c ciui- debiti in obli-
lem enim tantiim r.on gatione ciui-
poteit transferri. nam fcmt&uBi»
1 \ c n- i vero m ciiiile
cum fiatper fcp^SuI*»-
tionem : U C. eo. L )• ra|em,
fr Instit. eod. & i. pn- j Fl. fnafSi.
terea. in princip. & sti- ' Nouaripra-
ulatio habct consen cedens obliga;

l

um

& iic naturale

tio non
per

porest
ciuilem

aut cmiliter q teneat,aut natura-
liter r: vtputa si pupillus sine tu-

vinculum : yt fetpr* Ae 't5tura obitga-
-.,./•- • • tail. I. j. insin. patct tionem.wfe
Quahscuque igitur obhgatio sit ^u6d n'on tJrani|c in quod Ear.m
quae prscessit, nouari verbis po- clu;icm tanmm. i. Scd Pl)a"']b„sn,0,
test:dummodo sequens oblsgatio secundum Al. ine sti- t0ii.0bliga-
pulatione non cst na- , stiPuIatiosi»
turalevincuium:&sicOTniiicltM-
fitinciuilemtamum)trfv^;
secundum eum:vt not, Jtione)itI1oua-
in d l.).de paiiis. Iteminciuilem tantum videtur fieriper * contc- tJ0 aebiti i»
ftationem lim:yt].eodJ.delegare.j. oU^mm
k C Transsusio.qunndo g in eandem personam. C,"hjc • sed p<*
1 C Translatio.qazndo in aliain. _ . litis COntesta-
m C Consiituatur. Ex hoc patct manifeste quod siaseruo animo tJonemfitne-
nouandi ilipulor,non liberatur prior debitor ; quiacum sit inter- cess-aria noua-
celTio,nGn obiigatur seruus ctiamnaturaliter.-ergo nulla estlc- tio.B'*^
cunda , in quam prior transferatur : vt s. tit.j.l.feruusinfcio. & W l "^fuiio-
quod secus cst in pupillotyt in fin.huius leg. , Mjs debiii ^
n C Nouatioenim.Mudkhyocabulo.sics.deacquipoJs.l^inp'0- ferentia-
&potest dequalibctnouatione dici. r * Aj' '
o s N*f*r<*/«.tanrum,puta contracta cum seruo vel pupillo ime cabul^.
aus!toritate tutoris.
p C 0«i/«.snpple& natura1is,vcl etiam ciuilis tantiirmputa nte-
ris.nam qua:cumqueiit,dummodo petiuonemdct, vclrcpctitJ
nem praliibcat.
q C Attt ciuiliter.hoc expone vt supra.
r C Aut naturaHterScihccitantiim. ,„_
J a J "'"

Itr
obligar1'

TTo

„inius

'ut'q;d,mi-
,um <*

illU

itatis

an-

!;;^it;v<

»,

Bs/l.

«*5
r Yroff
Ucscob
obUgff1;
tci oblig
• coit^-"
ptlltK-V3
ralirer- A
quidam .
rnus Pubu
ciaia hab
d,roidiun
teroblig
si hab«
eti
itioi

non>
cuplcj(,#. "• ■" , ? .i:«,.h

|/W«-

nrai"*

niat, c011
teueacut
vel non.
t nrf M. «ig
;, l.si. & I*"1 tur. t. <
Lmbus.W.qmd.a
&,nLs°lut10" tBtalite
ncm. insra de itt<Jlc;
sol . ncc nai
rln^ne na-
liKr qui- tur.pa
H obligatur, ahqtnn
ttiara si qllld intelligi
jdeumperue- na.$iau
fW infante:
Ur.an&mittat
ouando natu- auttore
ralitervelciui. rc natu:
litetobligetur. yt ^n
pupillm.
mittend
nacural;
hic. sic i
tur Injlt
oblig. §■
tem tut
te, tunc
turalite
i Adultus an stitur.v
&cjuadoobli- bensct
s«•;..„ ^habetc
I Pupilh &
adulti iimili- curfW
iudo. rahter
g Pupillus te- eihvt'
netut ciuils- a s 5
ter,cxeoquod a • r
fccupleuMfa. ™
sius ell.

obiig.it
dum, |
cauiTa
bc
mo.tol
;Nouatiovbi tant"
oll,flficbatta- nem:^
c>te, hodie fit 0 C

'; Nouari pos-
s"«t quae do.
"ninio nostio
lnbiici possiit.

Zexaptio'Stkhu
Stichu
f
^i.neqne detc-

c
i^Wpoult;
' Melius dici MlU°

<"*« , quod
^est dcc,

&»i
Slv
cu:
nouct
merc
'«im
fuent
«crji
ipsuir
^uo.b
idcdi
loading ...