Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1215
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0614
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


et»it:v

'f?fa,

.0J_--'t'>,

!tiua.H<

*<ls

%

\,

*^%


onesb
situr*.

"ttj

7Vi>

2 W2

s«:::*T8<«.% ^,

te«f*
^». ___.-'Sl

■efl*. «jjj^stl

|cript,olC1

cum

onis
!po-
;ere.

ttll.U

'Uti

dcbct*>t«(i!

:me ^.uotcmpci,^

tlias
sol-
de-
ei

oon cuim Qtb» «b.
fcstijnadirecumsissi
patatus, & tll it;:
tempcrjnieiitiM s.
titiradeccniJitipJi
dcscrip,*/iuj,j^
<_ wj, j% Ciut
d |s ._. ...ttitjifc
c J S»k» (j(J,i
apuii quem £:'_;':
pr.dcf.rA.
«1 s Tttytraettit
siris. MaleliciJltiii
/»xjr.ttt. (&J0.&W
«wstmNainssi"'
tantum cii; atrc sf'tc: ^
& ittdicatO
p.c.bkrcW'*.
indaci^scdipw.wc:
CVIAC.
do.fr dttlm"
ouitcauun-1*' -
...,Js

isis

m

,#&•*

1205

De acceptilationibus.

a C Veuenit.\ute {accc{Tionis:vtfupraeo.LStichum.§.aditio. &sacit
supra de -verb.obLig.Lp Stichus certo die. fysupra. eo. l.prout quisque.
b T~? 1 qui. Duo dicithaxlcx lJrim6, Titius (Upulatusest me
_L>mandantc&me viucnte adebitorc mco dcccm sibi Tit o
dari poit mortcm mca. rec.e eisoluitur vel mc viuo, vel mc mor-
tuo,vcl me volence.vei
ctia inuko & poemtc- tjs promittentisque deuenit'.
tc:qula tal.sAc 1. qu.a ^y^ ■ ^^ creditorufe
habet actioncm ex lua . 1 . , ■>
ilipulationc. Insecmi- obLtgauitaltenadJoluendum,potest
do, mandaui debitori illisoluere creditore rnortuo vel inui-
mco vt solu itio. to:quia promtssio morte mandantis
vel exprejfa conditione non finitur,
cum alteristt ius quxfitnm : sed st se
non obligauit siedfimptex mandatum
desoluendo recepit ,non poteft credito-
re rnortuo vel inuitofotuere:quta tale
mandatum vtroque modo sinitur,
ditor fuit stipulatus cumex illo alteri non sit ius qu&fi-
hoccasu.scdhuicsecu- tum. pAVI_. deCastr.
cviu. Pavlvs Librofiecundo .
ManuaLium.

Nam solues post mor-
tem mcam non libera-
tur ab hcrcdibus meis:
quia morte soluitur
mandatum : vt s.man-
dati.L.fiquti aLicui. %.
tnorte. & L. inter caufas.
inprinc. ncccnimcrc-

do casui est contra s.de
iure dotium. l.fi ego. §. fi
f Suntqui ita res. Sol. spccialc ibi in
fontcndiinc dotcvt ibi dicit:& pie-
'transponenda _ nius dk „ ^ M CQn.

71 f qui b mandatu meo post
^morte meam stipulatus c est,
ft't tra $.dedonit.citu.mor.L rec5te soluiturd<*:quia talis est lexc
efl morttscausa. s-§.Titia. obligationisrideoque etiaminui"
to me recste ei soluitur. Ei autem
cui iussi debitore riieu post morte
mea soluere3non recte soluitur/3:
quia mandatu morte dilsoluitur.

haec vcrba
qui mand. meo
siipulat
posi marttm Sol. ibi rnatidaui Tt a
me/tm rtBt fol- p0st mortem darct 111-
mtur.Scpostca, llmmsta aebitoribus:
hic vt irt vita mca : &

ct autem cui
insli dcbilorem .
txcum soluere lccundu hoc ha:c ver-
softmcrtenj,io» bzipoflmortem medAc-
rt8c siluitur. tcrmstiat verbii ,foLuit,
* MapuU- ScaonvcAisiluere.8c
^Mandatsscu- hoc codem modopo-
ius adus man- tcrit solui aliud contia

DE ACCEPTILATIONE
T I T V L V S IV.

morte
pirat, »ihic,si- mca. Itcm&sccundu
mHiscjlGl.ini. hoc non obstat aliud
mrth.i 8. %.pt. CGntra. -gje len.u.l.cum
tn rerbo dolt.tn . ° .. .
si». supr* dc Pater- §-M*HW quia ibl
wonis causa mandaui debitori vt

niliex.stipula- sed tamen habct cfFc-
tione propria £)£ irrcuocabiiem:dc-
mu, poit mortc distin-
guitur, vt ibi,an sciens
debitor me mortuu, &

mandatorio a
dioiit qu^sita.
f Acceptilatio
iinaginariaso.
lutio est.

«Jiud,

tlaturperficie- s.manda.l.fi vero no re- Solutio aut re fit,aut imagine quadam.
duspost raor- mmerantii,^.fi.ify. L.feq. Qu&refit,deeaefitituLwssuperionhicvero
tem mandato- ^j mansjaui fjcri mo_ de tmaginaria -\.^p cjuamuts dicisoleat ac-
datorisnoex- numcntu post mortc ceptiLatione ■verborum obligationem dun-
taxat toUi. retTe tamen dicetur hic etiam
titului esse communu omniii obligationum,
quia beneficio siipuLationvs AquiLiann. per
acceptiLationem amnis tollitur obLigatio, 0>
de ea acceptiLatione esi titulus, & ciut de-
dtnat. js1 m l. solucretmc viucnte ei finitio ininitio proposita,qus.sit pr&cedente
maxiatum.iZ. cul yolebam donarc ftipulatione Aqudiana. Acceptdatio efi
C. mand. vel causarnortjsquod mi- verborum conceptio , quibus abfoLuunt se
de^soluendo k1 dcfasbat.na cjuia hoc duo vhro citroque. Stipulttio * Aqmtiana
morte finitur, mandatum fit in vita, est nouatio obLigationts aLio genere qukm
verbvs contractd. C v 1 a c.
In Liftaponitur potius esseUusac-
teptilationis,quam eius definitto.nam
liberatio eft essettus: acceptilatio vero
non liberctur. alias sit e& q*idam disiratlus verbis solenni-
Aquiliana x. yei dicas quod ha:c bus celebratus ,adsitmlitudinemsti-
veiba,pofi mortem, dc- pulationis,in qua debet pr&cedere in-
terminant yerbum^. terrogatto debitons, & resionsio cre-
uerc:8c diccs ad L.mortts »•■•"• • . , r J ...
caufa. de donatwnibm dmm ^contmenti: vpcr eam tallt-
caufit mortis , quod
aliud sit in douatione causa mortis.& ad illam de /eg,t/.quod man-
dauiquodin vitameasolueret:vt modod:xi. &ad lllam , manda-
ti,soluc vt ibi,& (acitsupra eo.l.aliud.
c «^ StipulatusScilicct solui. A c c v R s.
d s Soluitur. ctiam mc mortuo.
* s" Et qui mandatu meo posi mortem meam fiipulatus est,recle solui-
tur.Lezend.ei.qui mand&to meo siipulatus est , poft tnortem meam re-
cTc soluitur. Nam ct amsi non sit stipulacus sibi dari post mortem
mcam,potcritcidari,mc mortuo,& mc luuito.I.aLiud.supraeo. Vi-
dc scripta & BnlT.vidc ctiam scripta adL.iis.C.mandati.Sic non ob
fatl.xij.§.,vlt.supraillotit. Cvi a c.
e s Lex.idcstsuastipulatio.
/8 s/ Nonretiifoluitur. Hoc fasumest,quonia hocgenus mandati
non finitur mortc,cum sit collatum in tempus mortis. l.fiverb non
remunerandi.§.vlt.& l proxima.s.mandati. quarc hicetiam lcgcn-
«ium,Ei autem cui iujsi debitum meum soLuere,post mortem reciesolui-
#«r.Sequiturratio,quia mandatum mortc diiloldnut. C v 1 a c.
DE ACCEPTILATIONE.
sDixit de naturali Liberatione: nunc de ciuili. veL dixit in genere de
liberationibus : nunc in specie.
3i?vi: C.ceptilatio.'] Casvs. lsta prima lex definit quid sit acceptila
^^§- t;o,lcx ij-& iij.clarac sunt.Gl.ponit casum l.ir. & v. FranC.
ss.Nouum.

1204

y s AcceptiLatio est. Stipulationis Aquilianx verbo fepe intcllisii-
tur accept,latio,ide6que htec dcfinitio refci tur ad Aqmlian.stipu-
lationem,& ad contraftum quemlibct.Vt contraftus cst nmC>Zt.y.
w,sic acceptilatio cit diallagma,& vltro citroque liberatio, /. vlt.
J.eod. Cvia c.
f s Interrogationem. s.
turciuilis cjrnaturalis obligatto,cum '"ntcrrogantis & mter-
per pattum de non petcndo non tol- ro5a:,>vd iuspec.a ho-
', r ri i-i uatione, quae ctia plc-
latur mfi sola naturalts. hoc tamen lumc]llc acccptilatio-
verum , fi pmcedit obligatio verbis nem praeccdit. Accvrs.
contralta. fi autenv re vel consensu: g s Nexu.quo vnus te-
tunc acceptilatio non valet iure ap- ;?ctui>&alius tcnet. &
,, . ' ,, . ., r i ■ ncdiciturquihbet ab-
peltatioms vt tollat cimtem : scd ture s0iui.^ cfde iur.deiib.L
pactt,vt tollatsota naturalern.VAV L. cum mantiquiorib. qm
1. Modestinvs Librosecund»
ReguLarunt.
Cceptilatio est y
liberatio per mu-
tuam interroga-
tionem s
vtriusque

_ Libcrari in-
terdumdicitur


, qua
contin-
git ab eodem nexu e absolutio.
In isia l.dicitur quod pupilius po-
test per acceptilationem liberari sine
tutoris aultoritate. Pavi.
11. Vlpianvs libro vicenfimoquar-
to ad Sabinum
pvps
JL etiam iine tutoris audtoritate
liberari posle placet h.
iii. Pavlvs libro \.ad Sabinum.

iVpillum peraccepnlanonem

P

a;

latione sine mandato' potest <s[.
iv. Pomponivs libro nono
ad Sabinum.
Cceptilatio sub conditione
fierinonpotest k.
v. Vlpianvs Libro trigensimo-
quarto ad Sabinum.
IN diem acceptilatio fa£ba3nul-
lius est momenti. na solutionis
exeplo'acceptilatio solet liberare

nimoa& creditor dici-
tur libcran:vt sttprade
. ,. / ' crcditor, Iiccc
exercitorta.l.).§.nonau- siberari pro.
tem. & de admi. tut. I. prie dicauir
quotiens.§.sicut. Alij di- debuor.
cunt quod vtcrque dc-
bebat: sed non placet:
quia sic clTcnt dua: ac-
ceptilationes.
h Ts^Vpillum. ] Placet,
J[ quia conditio
cius inclior fit. Sed cu
pnjcederc debeat obli-
gatio acceptilationem,
nunquid obligatur?
Resp. iic,cu fiat ob suu
commodum, vt acce-
ptilatio scquatur.Io.
1 T~\Er procuratorem."]
1 Sine madato. spe
' fac.oa crcditorc j,T'
... ...... . uatu 111 accc-
vt libcrct.idcdicit Azo ptilatione per
sigeneralc cumlibcra, alium facicn-
msidonet.^.s.^/iro* da requiritur:
curatoribus. L procurator rddt' al,os _ca"
..... ', , ~ uisquiDus sp_-
.«/.Ahjcontra;«-/.j. cial^ requ^_
eo.feperiufiurandum.%. tur in Gl._c.v-
tutorScd 111 s.ruoccre- cxf-rcjs.supr.
ditoris fallit:quia licet rf",«*/-'. '*'•
habeat madatu spccia- fdde ^cbuf'
, r, ' rum rubr.
Y

Er procuratorem necliberari ciaiibfac.oa crcditorc j.^01
nec liberare quilqua accepti

de

nonpotestacccpto s/sA / _ )n
ferre:vt J.eo.l.pen. Eco- verOo spt.ialt,
tra in piocuratorc dc- vbi 48. cas__
bitoris videtur idcm si enumcrat i_

Acceptilatio qeneralisresertur ad habeat speciale mada- 1.inbus.rc ,"i-
s - - ntur speciale

omma , nifi appareat ejfe sensurn de
certis. Bart

vi

I D e m libro quadragensimose-
ptimo ad Sabinum.
(Luribus stipulationib. fa_tis.
promiisor ita accepto 10-

tum ,vtctiamsinc 110 mandarum.
uationcpoisitacquire c Seruus credi-
re dcbitori libcrarione toris accepto
per acceptilationcm: rcrrc non po-
Ythic, & hoc quando
picccdtt obligano ver-
borum. alias promit-
tat, & pcr iiouationem
liberet:vti§.f«s.r. + G™e™"*
'ibera-

PLun
h pr
galset, Quod-\cgo tibi promifijhabes-
neacceptumiil quide apparet quid ^'s'Sinemmdatopotest. ^ni.ref_nm_
adtum est:id solum per acceptila- ^c P.olIlI no!far.c- J/■ «rad _om„es
r . . *\ „. x K /\ Ccepttlatto.\Non obligationes.
tionem lublatum est m.Si non ap- J\potesi. vt habeo
acceptumquc tuli si
Imperacor intraueritltaliam:vt J.deregjur.Lacius,Scdta.cita:Cic vt
~j.cod.Lm diem-cr L.fi sub conditione, Accvrs.
1 T_v"^(.K-.]EA;.»./>W.bona_imilitudo d:qu.a li mihi soluisti quod ,.Acceptihti<».
J.d.bcbas:volui autcm tc libcrarc ex d;e,non valet:quia statim nis & lolutio-
cs Iiberatus,ita & hic sccundum quosdam.Scd sccundum e hoc vi- ">s similicudo.
dctur valete liabita die pro non apposita:quod est _a,lsum ■" vt 7. de e,. :ceV"'lno*
, ... rlT- r ., rr . X . „ ..., J. dieiadiectione
reg.iur.l.actus.vnac dic elic limile:quia neutraltacim libera.c ptauc vitiaturmeque
aduenieutc dic , solucio in dicm facfta liberabic : \tsupratit.\..l.sub simpliciter vi.
conditionc.Sc i non acccptilatio.-quia initium habuit vitiosum : vt tiatur diei ad.
d.Lacius. & est racio.-quia in solutionesibi deb:tum h.ibct. & facit "estio
adhancsimihtudiacm Inst.quib.modistoltitur obLig. §.itemperacce-
pttlationem.& supradelib.leg.l.non solum.§-\.
PLuri-usstipuLationibus.) Casvs. Promisi tibix
tionis.Itealiax.cxcausamutui. Ite aliax.ex
postea sic a tc rogo;Titi haaesne acccptu quod cibi promisi? vtrurrt
omncs summa: (olutce vcl sublatae vidcanturjEt distmguitur.na si
apparet quod non remisisti nisi duas summasiilla. tantum remissx
vidcnttir.quod si apparere non potef.-o.mnes summre videcur essc
rcmislae. sed h tu mihi acceptuin tulisti id quod dcbebam tibi cx
causavei.dition;s,egoautema tc rogaui quod tibidcbebam ex
causamutui : nihil valct acccpcilatio penitus. lex sequens ponit
vcrba quibus cciam potcst fieri acceptilatio. Fr. AccvRS.
m C Sublatumest.Yt &~}.eeJ.(°pvno.inprinc.& l.sin.
Q_C^_,i OmnSr

ex causa vendi-
Ite aliax.ex causalocationis..
loading ...