Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1239
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0626
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■%

P°testoff

H

^llpK

'K?.«K

^sTS.

•ta1227

ludicatum solui.

1228

tha.
'turp
«telje

?J*

•"*.,

]0

fttt|!

%>'

sli

pn.

dilii,

Pct|

k

oaso.
*ad
tflio.
Ca,
<w,
Ipll-
w in
■ndiu
fru-
1 nie-
res e-
»/¥
??•<?.

»iSi
■ %J,i ^
^v;s,tsi'
vtj

duos fideiussoresrepupsal.fo.finiraest tutela.pupillus vult con-
ucnirc fideiussores, co qudd tutorcsmaleadministraucrunt.videt
quodfaciliuscrirsibilitigarccum vno fidciussbrc quam cii am
bobus.-ideo vult vnumcoruin solid. conuenirc : quxritur vtrum
poilit? Resp. qubdsic.necporeritfideiussot vti beneficio epistoix
oiui Hadriani dc diui-

dcnda obligacionc. lsti
tamen tutori dcbebit
pupillus ccdcre adtio-
nes contra aliu fidems-
sore Sed vidctur qubd
huic fidciussori qui in

'!«»!.$,
>"'««»

'"li,

«If,

l'C
\JSVS, f;.,>
P"Htte
;r,itavt^'
dcbcal"C|Tcn„r;
adda™M4tfc'
pliio ™,Fucc.
csti- °s'«*/«,,'
arjU Ttfflp,itjfflw,c,'
. *iil«l,l»MJ,(3.1.'
isty. F sfAssiir.p;:::
»jj j, tcrciTc ptilkiOB'

w»,

#ficicj,/W,Jpi

tH-
&»-
son-
»/s
//w

/,
Batt. fatctui^s-
mmastintinpai»'
riioiseJcacjKii;.
torcdcbcKcii.v:
smitinpattiiiioiii::
eorcspcdnlitis;'
tuihseclei.
q Jfesi.fffi;'
tcr.'" leaisinfe.
qa« in aftiont Hti,
tcjuiasttiffiiwisA1'
ractiontmeistif,
linacft.tuc.cicuemsvd--
cnHis ratiombus tut^-
\0,&tSast^Z
jcrationt"1""
cm.Acc'
:0nim'»ltar
■ &C>S jV

xii.Papinianvs libro duo-
decimo Qu&stionum.
SI phires fideiulTorcs a tutore
pupillo datiasunt , non eiTe
soliduconuemtur,fiat distinguendum b, sed in vnum
iniuria na tutores con- dandam acScionem c : ita vt ei qui
ucmunturtantumpro conUeniretur , acfHones ptxsta-
parte quam quiiqsad- j XT -r '
ministrauit:&f tuc de- r?nturd.Ncc qutsquam putaue-
mumin solidum con- "t ab iure discclsum e,postquamf
ucniuntur,quando res pro ea parte placuit g tutores co-

po-

ergo etiam in fi-

| Quidam le-
gutlt idanei, Vt
iubaudias tu-
toris , idqne
authoritate
Gratcorum.

demnari h , quam administraue
runt: & ita demum in solidum,
si res a caeteris *. non seructur k,
8c idonea ' f culpa detegatur m,
quod suspecfcum n facere super-
sederit °. nam aequitas p atbitri,
atque officium.1 viribonir vide-
tur eam formam s iuris deside-
rasse. Caeterum e fideiuisores ci-
uiliter in solidum obligati, caste-
ris u quidem agentibus , vt di-
uidaturacT;io,impeti'arepo(suntls:
pupillo veto agente, qui non ipse
contraxit ? , sedin tutorem z in-
cidit, & ignorata omnia, bene-
ficium b diuidendsc adionis in-
iuriam d habere visum est: ne ex
vna tntelx causa plures ac varis
quajstiones apud diuersos iudices
constituerentur e.

IVDICATVM SOLVI.
TITVLVS VII.
Altertt ess , iudicatum solui, euius sor-
mulam edtdialias, quhm ex edicioprs-

« OrJo is scr-
uauir intcr co.
tutorcs vt prio
rc loco conue-
niaturqui gcs
scrunt quam
tjui non geisc-
runt.
b Administra-
tcres pro ca
parte conue-
niuntur quam
administra-
runt.

ab aliis seruari
test
dcius.ficri dcbctivt tuc
in solidum conucniau-
tur,ii res ab alio serua-
ri non potcst. ltcm sic
est etia iii cacteris con-
traftibus vbi sideiusso-
rcs accipiuntur, vt in-
tcr ipsos obligatio di-
uidaturxrgo hic etiam
sicri dcbct. Sed respon.
quod ab kac forma iu-
ris rccelTum cst in hoc
casii,summa ratione.
nam cumincontracTti-
bus fideiuiTores adhi-
bentur.ipii contrahcn-
tcsquodammodo vo-
luntarie incidunt m fi-
«leiusTores: & intclli-
guncbencqmd agant:
pupillus vcro non lpsc
cotraxit, scd quodam-
modo incidit m tuto-
rcm.& non bene intcl-
ligebat quid agebatur
quando sibi tutorcs &
fidemiTores dabantur.
& inconueniens cst ei
quodcxvnatutclaplu
res quaestioncs orian-
tut,&forteapuddiucr-
sos iudices.quarc con-
stitutum est vt fideius-
sorcs tutorum poMint
in solidum conueniri. F r. A c c.
a s Dati. pro rc pupilii salua fore. Acctrs.
b s Dissinguendum.xd cst diuidcndum iusagcndi cx cpistola diui
Hadriani.
c J Aciionem. scilicetin solidum.
d s Pr^ewrwr.aducrsus caeteros.ad quodcst s. de fideiujs.l.vt si-
deiitjsor. & l.cum is.& Lsi mandato.
c j Discejsum. Est cmm euidcns ratio, cum qui administrauc-
rit,prius a conucmendum proptcr suum fadtum,quam illum qui
non gcssit. iile cnim qui gcrit, facit cur ipse contutor conucniri
poilit.at qui non gerit,no n cx gcstione sua conucnitur, sed colle-
ga: duntaxat. s Scdcur fidciulTor prius vnus quamaltcr conuc-
niridcbcat,quisaeitimabit?scd respondctur , xstimabo , lbi: nam
Aquitas arbitri, &c. Scd arg.contra s.deadmi. tu.l.siflures.
£ C Po/?^«^.putaucris inquam hac rationc duc~tus,postquam,&c.
g C Flacuit.vt b sufra de tu.ifr ra.diss. /.j. §. nunc traBemus. & s.
deadmi. tu.l.tutores qui postfinem. §. in eum. & facit C. de here. tu.l.
pater uestcr.
h s Condemnari. bcneficiodiuisionis.
"1 s A c&teris. qui aliamparccm administtauerunt.
k ^ tion feruetur. id cst non pcytcst seruari.
1 <s Idonea. vulg.^ idec. in solidum conuenicndum. & esthic
casus secundus. A c c v r s.
m ^" DetegaturXcilicct in tutorc ,vthic. i.Vcl dic vt detegatur,
scilicet tucor in eaculpa, quod, &c.
n s Susfecium. scilicet contutorem. A zo.
o j Supersederit.vel tardiiis querelam mouit, vcl sua (ponte iu-
rapupilli prodidit: vt C.de diui. tu.l.).& ij.Ir.8l facit s. de admini.
tu. I. etiam.
p s JEquitas. nierito, &c.s.diuiditur intcr tutorcs astio.
q 5" Atque ossiciumS. iudicis: quia actio tutclas bonx fidci cst.
r s Vtri (poazi.scilicct tutelarc : quod a bonis duntaxat viris ad-
mimstiati dcbct:& aqurjofficio tutclan miniis fidc idonci vt

aispeairemouctur,scd-ain fidcius.nwnprineipalrterbonitas,scd " Fideiussom
an dnt diuitcs, coniidcrarur. bAccvRS. & tutorij dis.
s s Formam. vt vnusquisque conuematut propartc. similitud»: in
t s C&terum.pioscd. hoc mores, in
u s Cttms. maioribusaiuEerJommuni. consid^rlmur!
' 1 J Impetrare pojsunt. b Adde l.si cra-

vt C.deconsti. pecu. l.si. ditmi.fupr. <lc
& s.desideiuf.t.intersi- ?r""leZ- "tiiu
deiujsores.fa Insti. eo. de
sideiujs.^.si plures.
y 5 Contraxit. cum
tutote.vcl cum fideius.
sorib. cos accipicndo:
vt s.eod.l.i). & iq.fe. Hij,
r-. ;./,,• . j- / ■ Itcm forte & si ipsc ac-
JJtes hmusjtipulatioms cedtt lata CCp;c cos pr0pCcr r.,_

toru de re aut lite antequam ea. contestetur,
in cafnm quo scilicet eares iudicetur , %iel
non desendatur stipulatur acior a. reo.vel
desensoreius.l. filiusfa.qui satisd. cog.Sed
& duabus illis causis fubiicitur de dolo ma-
lo claufula , vt instipulatione ex operis no-
ui nuntiatione. C v 1 a c.

sententiaposicjuam tranfitinrem iu- tionem qux scquitur
dtcatam: licet exattio dtsseratur in z s In tutorem. id cst,
tempus quod datur iudicatis ad sol-
uendum. Pavi.

r. P a v l v s libro vicenstmoquarto
adJEdicium.
N stipulatione iudi-
catum solui , post
rem iudicatam sta-
tim dies cedit f:sed
exactio in tcmpus
reo principali S indultum differ-
tur h.
Perempta inssantia liberatur side-
iussoriudicatum solui. Bart.
I 1. I D e M libro septuagensimo primo
adEdicium.


CVm lite mortua ' * nulla res
sit, ideo constat fideiulsores
ex stipulatu iudicatum solui non tatum tutoris fidcius-
(°ies' ^ solui sacisdatio
d ^ Iniuria.Csi dctur. interpenitur
c s Constituerentur. »» reali & pcr

criam lnuitus.
a 5 Ignorat. vt s. de
iur.&satt.igno l.fin.&
C.desal. mo.l.).infin.
b J Benefictum. quod
datur fideiussbrilxisa-
lias.
C C Diuidend&Antcx c fDiuiiioexe-
fidciussorcs a tutore P'st°'? *>•"»-
, i-i dnani non nc
vnodatos nondiuidi- inter plures si.
tur aclio cx epistola,& deiussores ah
hoc fauore pupilli: sci vno tutore da-
inter fidciussores plu- tos:sed »nc«
rium tutorum diuidi- ^«ussbrcs
— j r i ■ r plurium tuto-
tur : vt s. de fidemftu. rurn,atqiie ita
l.pupillus. concra. Ncc fic diuiiio in-
ob. 1. scq.ibidcm:quia cer fideiusso-
adultus ca cautionc res tutelares.
prciudicatsibi Addit d Fldeiusi-or
Dic iccundu Bar.quoi nori poten co.
ibierat pluresfideius- ueniriako in
sorcs diuersorum tu- locoquamdo-
torum.-hicerantvnius ?',>• ,
itd,\n vulga.
Iudicatum

ten'en.
Sifententia esi lata per illum iu-
dicem coram quo nonsuit pr&fiitasa-
tisdatiomon committitur h&csiipula-
tio. P a v L.
1 1 i.Vlpiahvs lib.7 7.adEdidum.
SI quis apud * aliquem iudice
•iturus , stipulatus est iudica-

contra fidciussorcs sin-

sonali actione,
. vt /jK.Imo iu
gulosmsuodforoco- reali tantl1.G1.
uetos In tutonb.emm ,„ l.ulianuj.
illaratie locii non ha- sup.i/ui sjiiida*
bct: vt ~s~.dequib.reb.ad ^0.1'5 opinio-
eun. iud.eatur. I. j. Acc. ni,Probac BrlrZ
' \ tolus m l st eu
I V DI C ATVM dtsideius. l
S o l v 1. f Cedere dies
Aliamssieciempr&toris, stipulationisponif.fefit hac ante lit. con- dicitur, cu in-
test.vt supra qui iatisd.cog.l.de dic.§.ii scruus. & olim a quociique c'plt, dcber,> ,
suo velalieno nomine conuento reali c velpersonali atlionesed hodie j°" ven.t*m(
non pr&ftatur ab eo quisuo nomine conuenitur: vt Instit. de satisd. g Snl>a«dr,vt
inprinci. &§. sedhodic. Desensorergo rei prtstat ,etiam ji habeat commictatur
mandatum:vt C.dcsatisda.). i.infi. & sidominus estpra.sens.fide- Post sententia
tubetproprocuratore suowt Iiist. dcsatisd.S.si vcro aliquis. si absens, ^*™'0, . ,
.rJ ' ■ . '■ r, ■ rf ■ r ■. , r i , c J i " Setentia la-
ipjeprocuratortnuenitsideiujjores.vt lnhaeo. 1. si aaderciHtenaum. taaduerss reu
A C c v R S. principalem
■&£& Nstipulatidne.]C a s v s.Fcci te conueniri in iudicio ad cen- madatur exe-
^Tl^ tum.procuraiortrius satisdcdk iudicatum solui. fuisti con- curioniaduer-
dcmnatus. quxritur quando dies istius stipulationis ccdit} Rc "s ., elu ?,'
r >. j ,1 rt r ■ ■ , ■ r ■ ■ . te. VI bic. adde
spon. quodltacim poitquam scntentiaiudicis transiuicinrcm iu- ^.ibtr.cxm &
dicatam itamen exasfho non potcst ficri.nisi post tempus reo a Bar.hu. KaH-
iureindulrum , scilicct post quatuor menscs. LexscqucnspJana ne nouo pro-
cst. F R. A c c cessu mand;"-'
f s CWir.i.fincipitdcbcri,scdnonvenit:vt ~].de verb.sig. I. cede- ^5 lM _„„,.
re. & g hoc obtinet ex clausula, quod vcrbum sonat. cxterum ex Accurl;us ,„
aliis clausulis ct:aante coniittitunvt "J.eodem iudicat&folui. Acc. GlJ.yti.Cod.de
g s P«'»«^//.quatuormensiHmolim,duorumhodic:vt C. de txecuthnt rei
vsur.reiiudi.l.ij.&s.dereiud.Ldebitoribus. tuatcatx . e
h $ D!ssertur.c6nttaMemlTovesb:ytC.devsur.reiiudi.l.si.insi.W° ie arc'
1 (~\Vmlitemortua.x.ncnm) > lapsu:vt C.de iudi.l.properandum. ■ M0ritur ]is
V>Vclsolutioncscu transaftione, vclalio simili modo:vtj: seu pcrimitur
eod.l.cum qu&rebatur.§.proinde.&s. Rquit cau. I. ij. inpr. Vcl quia instacia trien-
quod pctcbaturrci vindi.morcuu est.no cnim tenentur fidciusso- nio,soluuone,
resvclrcus,nisifortccuictio immincrctj vt j. eodem.l.si semus. ^j^^,.
ncc cnim dc fatalitate tctietur: vc ibi,& s.depeti. hered. I.illud. & do morterel.
(icitlj.l.proxima.inpr.&s.deiudi.l.non a iudice. §.sin. s Itcrh k Aftapnora
nothic ar"-. quodfinita k causa triciinio,non valeant prnrta acia. pereutseu vim
quoddicvt,not.C.^«W././»'^W«w.§.i. A ccvr. suam amittut
1 s Cum litvmortua.Solo tcporis lapsu sine condemnatione vllaj ^""^e quo
aliud eft sccutacodemnawone cx crcmodicio./.i 5 .J.eo.C. v i a c. Vldc Ej,rt> nic,
Si
loading ...