Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1275
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0644
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
U.i%

slpl

eb

itor

e*isti

em

l^

H.

. "<t<*

a-

itor_

c°iici

ation

e>n.»m.B

is.

!«^ i.

alij
u
fllllni;.. 1(|i,.

*-W3

>nstitu-
nalibus

' here- .«H^ i
eri.nec yi!|»iji;
i_ /).. T"*,l_i.
n con- c*!,,^
uisfur- ?ra^s!««r
*** JuT.
te»«l ribiB&sispJ
lt J aut Mtuntiir issb
poffi. I03™111 "ft
srinn* -"_•**
c tadtaki
civno s„!a_.
concumint _k
idcoquc ciijip
nam «rum M
nisi k td |
tisct ir. n
Ijj aiia: vt//v
fo&l.lm «»i
/»/« n iv
licintdfc
«|.k/.»."',
a5 rcguiam & «a
pla (cqiiaBrf*
•**..*?_
citurvM ¥■)-;'
__0«<>

ncoh-
:it.
i ajjere
ecutio
ihere-
qui
liuria-
esith.
i,ve-
tioni-
rjiue
k,id
tur.
jrw-
iWWs

'ifor-
rdi-

fcJ«sontK
giJIB)««^p_

w.i.

VltcrnW"11

:on-

"5;

not %
__js n 5 ^ll6j

Desurtis.

1264

a C Jr/sw „„_».?._„ ej..$ceundume3iemplum.
b C 5«fcw^«»».Cscruum.&efttcrciumhaiusleg'S«ereipliimi
c % £. si. /"orte.Quaitumexemplum. A c c v R s -
__>___- pl«ra d C OmVmr. ex intctjwUo * , & ficintcruenit feparatiodehcto-
tcnfentut qua lum: & aHi5 fipluia vulneraihtulcris-, & exvftirnofitmortuus,
non tencris nih vt oc-
subripuir, &occidir: quia subri-
puit, furti : qiiia occidit, Aquilia
tenerur : neque altera harum
adionum alteram confumit.
2. $ Idem a dicendum,fi rapuir
& occidir.nam & vi bonorum ra-
prorum,& Aquilia tenebitur.
3. f Itemliquis fubreprum b
ssagello cxciderit , duabus a£tio-
nibus tenecur:furti & iniuriarum:
& ii forre c hunc cundem occide-

uersus vnum,
pluribus

s ^o diuerlis
interuallis seu «for : vt s.d.l. Aquil.l.
iponbus. illud. §.sin. & £ sifer*m
oque coru cmte.
,iomine ad- e ^ ^ Condi3M.C<>rxx\is
"feu PriJH0 fubtradus, po-
uerfiTact-io- ^ca occifus. & eft
nibus agi po- quintumexemplum.
teft , perinde s f ^j sofi~e.\n id tan-
icfiipluribus tuin quod confccutus
Ha™a^SJ eft nun« pcrcondift.
todem tepore __ c , ,
^uis vulnera- ^- s.rowwo. I. inde °
uit & occidit, qu&ritxr. §.fin. &J.zii
tenebitur tan- to.Mp.L). Arg.COHtra i",
tum de occiso. je a^0i ^, 0y[^ [_ ^
b Vnde.

seruum. in fin. Scd dico
quoJ in fol.iduitt : vt s".
in prin. huius leg. &c illce
let;es loquuntur cuni
ex vno raft» plures na-
fcuntur actioncs, hic

rir d,tnbus actionibus renebirur.

4. f Qua:sit:u eft:ii condicttis c
suerit ex caufa furtiua:an nihilo-
minus lege Aquilia agi poilir. Er
scripfir Pomponius agi pofle s,
quandoexpluribus;& quia alterius xftimationis eft le-
tuncaliuddico, fccun- gjs AquilicE atftio : alterins condi-
6tio ex caufa furriua. Namquc
Aquiliaea sftimarionem cople-
tStitur , quanri eo ammo plunmi
suit: codiclio autem ex caufa sur-
tiua no egreditur rerrorfum a. iu-
dicij accipiendi tempus.6. Sed fi
seruus iu qui hscadmiiit, quacu-
quea6tionehnoxa: fuerit deditus,
perempra eft altcra adtio.
5. f Itemfiquis'ancillamalie-
i./. inficicmdo.^.in- nam fubripuit & ssagitauerit "f:
vrraque k actionerenebirur.na &
serui1cprru,iti agi porerir,& furri.
6. «[ Irem si quis w seruum vul-
nerauerir,quem subripuerartqque
dua? actioncs locum habebunr,
Aquil.& furri.

du,m H.
« C Non egreditur re-
trorsum. Obstac /.8. §.j.
s.& l. 11.de condict.surt.
<& l. pen. rerum amota-
rum. Vidcnot.ad/.8.§.
z.Sc fcriptaaJ/.$9.s.rfe
•verb. oblig. Cv> ac
g C Accipiendi tempus.
t Furti aitio Im6 c quaati pluniTji
astimatur pro sucnt a tcmpore saisti
tepore itidicij £[in[;yts.decondicl.fur.
accepti, "W hae , . r ■ c - J "
%, imo quati hn re. f^tim.U. <? )
plurimi rcs
fuerit a tepore sans. quas sutit 111 hoc
s»&\ furti. Dic cotuta. Sed & htc iii-
vt hacGlolsa. tcj{}gitur tempusaxi-
+ Flacitauent . H. . ,. ..'■ , ,-,
ideftdeliuproP^"111 ludl") ' >A .eft
inftantius aP- quo potuic accipi:
pclhiuent. quod suit cx tunc. CeA
Bud.hici in Aquil lnspicitur etia
ance dchctum com-
miffum : vt Insiit. de l.
jiqu.il. in princ. z. Vel

jjcrens ciuiliter de crimine , se non
dic qu6d hic hodie cu. tenetur infcribere.fecm autemfi accu
plurimi eft.

3 ,Sedpnmapla:cc.
d Noxa dedi ,h C Actione. furti -■,
scruus potest vel iniuriarum , vcl
cx variiscau- Aquilia. & facit Infi. de

set. A N G E L.
\
iii. I n e ivi libro secundo de ossicio
Sroconfults.

SI quis adionem qux ex male-
siciis n orirur,velir exfequi : si
quidem pecuniariter agere velir,
ad ius ordinarium ° remirrendus
erirnlec cogendus erit in crimen
subfcribere.Enimuero fi extra or-

velir:runc fubfcribere eum in cri
men oporrebir

Diuidit hic iurisconsul.genera fur-
torum:dicem quod quoddam eftfur-
tum marusefium , quoddJto&ion ma-
nisefium, & declarat de quolibct vf-
quead l.siquis suvti. literaplana ejh

11.

G a j v s libro tertiodecim»
ad TLdictuiH.

fis, puta ex re „oxa&noxa,verrsZma-
hirtiua , lniu- • «- T r ■ c
riarum.damni » % Item fiquis. Scx-
^[j, tum excmplum.
k C Viraque. s. didta
surn, &C lniuriarum.
1 C Na & serui.ii iimili.
Et cst fcpcimu exem-
plum quando fubtra-
hedo corrupi fcruum: dinem eius rei pcenam p exerceri
vt bic , &s. de fer.cor.l.
Neratius.§.fii
m C ltem fi quts.
... oftauum excmplum.
" Vl,rtI mmi~ r* I oiuis. 1 C asvs. Ex delidis priuatis oriuntur ctriae vix agendi,
naliter aei po- W J ^*!"'J . .,, . .r , r-- \ i i\
teft aduerfus ^jfcihcct ciuihter: ltcm cnminahter. Ciuiluer, quando ad bur-
surc noaurnu. sam me^oaago^ncc debeo fubfctibere:& pone excmpluminacT:io.
/ Formula ve ciutil qU£ datur ad duplum,vcl quadruplum.Criminalitcr,quan
terum hodie ^ ^Q . vt pun-acur CX furto cxtra oldmcm, nonvc lmhi ahquid
Jveladerding d«u?:& tUUC dcbco fubfcrifee. I R. ACCV RS
quieftinpu- n C Exw^j?">.priuatis:dequibushiclibcrti'aaat,putaturci:vc
blicis hidicus. "i.jftA.l.)-& l.iniuriarum.vtfde iniur.l.fi.ty Infi de iniu. %.tnsummA.
/nHoceftcon- ^ ;deminfimilibus:vt j.deextrapr.erimi.l.ftellionatits.Se.d e de sur-
f^^fihL co ad nosturnum v.decur ftringi bxc lcx,vc yde fur.bal.L].& ij.
* r U.riiC UCUICU 1 r- i**'1 ' (~\_ "^ J _ 1" 1 ' o_
rum incertai, o C Ordinaniim.q\ioA erat L-cundu Ieu;em llta dc tormulis & au-
arbitrio iudi- cupationibus sy Uabaru,quod hodie cst sublatum:vt C.de formu.l.].
cis desiniendj. ^, y. Vel ' ordmavium intelligc depcena ordi. vt dupli
^luramentum qUg{itct in astione iniuriarum & alns dcliftis.in § qiubus ncc pe- c f NaturaliAmia^yVt quod cibi nonvis,&c.& illud.non surtum
dctcrtur a m- ariapcena certahc(l;,mtellis;imus?Rcspon. ad avbitrium iudi-
«Jice cumtaxa. tuuwj.if^..» > , . f? . , . .' . . ,. . , r ,
tione,in assio-cis ':vt bifi.de iniur.i,.poena.ibicaai dcarbitno mdicis, dctcrcndo
ne iniuriarum. iuramcncum k cum caxatione super astionc iniuriarum.
iF. Nouun»

p- C Pas^w.i.atrcusationcm.vtpoenaimponatur.Etno.quodpri-
mo cafuagitvt (ibi habeathoc. i Secundoad vindiclam , noh vc
abquid sibi Habeac.Dc fat)iciiptione4autem accipe : vt "j.deaccu.l.
libellorum , diccs.Item & not. quod vnabnon tollitur pcr aliam : vt
C.quando ciui.act.l.'}.aiCi)ntQX\.m : vt \).'vibon. rap. /.«/.§.). Sed c nun-
qu.i ctia extranci ad-
__-----------—-------__—__-----------------------mittutur adhuiufmo-
di accufationem . dc
pruatis delictis , cuitt
criminalis fit?Rcfp.no.
quia priuata cft:vt J.de
publ.iud.l.).).resp. Nun-
quid damno dato vbi
locum habec tl Aquil.
habct locum accusatio
cnminalis priuaca?pu-
blica enim caufa qua-
doquc habct locum vt
lnsiit.de l.Aquil. §. libe-
rum. (y~j.de iniur.l.prs.-
tor.§.'. Item an pto ra-
pina habcat locumac-
cufatio priuata ? de pu-
bhca conftat vt j. ad l.
Iuliam de -vi publ. _°
Ponittresdcnuationessurti.PH- &»* ?er ***'?*'
n \ „ II- Quidamnon: ied eCx
ma ejt a tempore. Secunda ab animo. ^craHtare huius leg.
habcre

DE FVRTIS.
TITVLVS II.
Esi autem furtum s ihteruersiopojfesito-
niireimobilu.X. i. V Scaeuola.tit.4.l.i.dc
dift.p:o.£ij> duplex * surti actio,iit dixi,nec
manifefli ciuilis in duplum.manifefii hono-
raria in quadruplum , vtraque perpetua,
qus. tamen desierunt esfe in iifu , propterea
quod de furto hodie pterumque agitur ex~
tra ordinem. l.vlt. hoc tic. Non funletiam
in vfu aciiones furti concepti, oblati,prohi-
biti,. non exhibiti, qu&fuerunt olim in tri-
plum. Ergo nec actio ope confiiio,in duplum.
C V 1 A C.

Tertia ab aciu corporeo. Bart,
1 • P A v l v s libro trige-afimonono
ad Edictum

m omnibus
vidctur.


D E FVKTIS.
Dixit supra de priua-
tis deliclis in genere ,se-
quitur videre in ssecie.
Sed quia delilhvm furti
s committi-

Vrrum a suruo *, id eft
nigro didtu Labeo air,
quod clam & obfcure frequentik
siat, & plcrumque 110- tur > 'ds° de surtis pra-
cl:e:velafraude,vt Sabinusair:vel
a ferendo q & auferendo : vel a

mittit,
fctS^, Vrtum. Diuiditur
j^E^haec lex in tres
grasco fermone, qui cp«p~i appel- partcs. Primo dicit vn-
knt fures r. Imo & Grsci^r . de dicaturfurtum. Se
W*v cp«p_j dixerunr. cund« a,clt (luod. s°la
_ ' , r , . . r . co^itatione turti ta-
1. f Inde sola coguano furn cictldi nonsit &„_-_
saciendinonsacirsurem. Tertio dicit quid fit
z. s Sic is quideposirum ab- surtum. Fr. Accvrs
negar, non starim etiamsurri re-
nerunsed ita,si intercipiendiscau-
saoccultauerir.
3. Furrum est contrectario11 rei

n sraudulofa x , lucri saciendi ?
gratia vel ipsius rei x , vel eriam
vsus 3 eius,poiTeiilonifve b. quod
lcge naturalic prohibuum eft ad-
mittere.

fibi
enim affert, & alij au
ferc. & sacic Insi.eod. §.
furtum.
r C Fw«.fic _j» J. de
verb sign.l.fugitiuus.
s \\ Interctpiendi. ad
lucrum : (ed occultat
contrctSando , nam
vtrumque^est necefie:
yt~s.deadquir.p.f. l.its.
§.sire.& "j.eo.l.infician-
do.inprinc. &~j.piox.§.
& s. man l. procurator.
t C Contrectatio. Sinc
hac non fic:vt ~j.srox.().
nisi g in cz['u:\tfupr. de
Adil. edici. l.qui fit furi-
tiuus. §.idemquepro!~"t.
verfic.idem ait interr\
2.Vclexpone vcibi.
u C R«.mobilis n, vt
lnsi. de vfuca. §. quod
autem.{n\Civt~).eod.Lficret&.) & alien_(ni!i in casu:vt Infi. de oblig.
quA ex delk.nas.§.aliquando.}Sc corporalis:vt arg.~s.deacquir. rer.do.
iferuus.§.incorporales.
x C Fraudulofa.vt lnss.de oblig.qtu ex delit~l.nafc.§.placuit. & do-
mmoinuito fubaudi, nifi in caCu:vt Inft.de oblig. qnn ex delict.nas.
§.fedsi credat.) Itcm & animo cclaudi: vt j. eod.l.qui vas. §.quiex
■voluntate.
y C Lucri faciendi.Cccus Ci ' iaiarix caaCxvtseo.l.qui iniuri&.<fy l.
verum.fy. l.fiquissttr.CcA CaWis.vtsupra de condtct.ob cau.l.pen.
z C Ipfiusrei.vt habeat ipsamrem.
a C Pfus.v.tciusvCamh^bciLs.vtfeo.Lquiiumenia.
b C, Pojseswhifve. vt si propnctatius naturalem pollessioncmau-
. Sed hoc ! seiat sruduarie.

facies t,&c.& ha:c eadem habes Inss.deoblig.qus.ex deli.nasc.§.\.
FVrtorum.~\C asv s. Furtorum duo suiitgenera.smaiiiseltum,.
& 11011 manifcstum.Manis;(Uis tur cst qui deprehcnditur cum
S S surto;

1 Subscriptio
no eft neceiTa-
na in accufa-
tione pecunia»
na'deh&i, vc
ln capitali.
b Actiocmilis
delidi nomine
propolita non
tollit crimina-
lem, & ecotra.
c Accufare
priuati delicTi
rcii extraneus,
hoc cft non
confanguincus
vel affinis non
potell, ■vt bic,
niii fortepcena
alia a pecunia.,
ria imponatur
tali delicio:
tunc enim
quilibct accu-
sare potett,at-
qtie lta Dynus
notat, in verb.
potuit, de po-
pularibus aci,
infra.
sFurtum quid.
* Furti aciio
duplcx.
d lri aftione
.legis Aqmliae
poiest agfcri-
minaliter. *d-
de l. delrnqui*
tuy. ^.rtflitucn*
duni, insrA .<e
jicenii. Contra-
rium fei.tit
Cynus in I. ji
quit non ciicam
rapert. C. de
cpifcopist quod
Bar.no placet.
* Dc hoc ety-
moGellius Itb.
1 noR. .A tica.
18. Vide Ant.
Aug. /it 4,c.4.
Sc Akia.rJt.dt-
difpun.c 10.
e Accufatio
priuara prora.
pina esse po-
test. nddt L jl
csxtj ix dr.miriO.
injrj tn. proxi.

s Furtum qu;s
committitnon
funplicitcr re
aliena contre-
ctando ,fedad
lucrunj con-
ttcCtando.
_ rurtumnon-
numquam fii
11 ne conttesta-
one.

Furtu fit res
mobilis, aiie-
na?,corporalis.

i Furti non tc-
netur qui rem
alienam con-
trcctat,iniuna:
tantum fi-
ciends caufa.
^Naturaleius
pro ditiino
/Sed iurikon-
sultus ius hoc
ditiinii & Mo-
saicu non pr_-
uidit. Dic igi-
tur ius gcntiu.
§. jirtgnlornm.
lnfl.it. de rer^
dut.s.
loading ...