Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1349
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0681
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1337 Digestorum Lib. xlvij. Tit. viij, i^g

QVt agrum) Casts. Caecidisti arbores fundi mci.licet postc.i
vendamhuncagrum: tamenhaeca<stio rnihi durac.FR.
a 5 Agerepotest. de arh-oribus arrre^e.nditione cxiis. & est sic s.
de aqua quoti.& &sii.l.)Ssisundum. & de aci. & obl.l. qu&cumque.
<&> j. de tniu.lsiseruum.& s. quodvi aut clam.L V quiin. §.sipoft-
ea. (y§.de seruo cor. I.
QViagrum vendidit,nihilo-
minus furtim arborum ccjsa-
rum agcre potest a.

* Vi bonorum
raptorum edi-
ssi trespartes,
&queili$sint.

doli4.fina.Ced contra s.
de aqua plu.arcen. Lfi
tertiui.§.fi quu.Ccd spe-
ciale inca: vc lbi dixi.
Additio. Dic quod
imo jbi eomperebac
acftio de danofururo,
ideo trantit ad empto-
rem:hic pro dano pra:-
terito antc venditio-
nem: & ideo remanet
pcncs vcnditorem.

V I BONORVM R A-
ptorum [& de turba].
TITVLVS VIII.

VI

f Vi bonorum
raptoram ti-
tulus vti me-
lius accipi
possit quam m
Oigestis sit
concepcus.

Huhu* edicli tres * sunt partes.Vna esi de
damno dato dolo malo hominibus coactts,
altera de bontsraptts,tertia de damno dolo
tnalo dato,&de amisso in turba.Ex prima
& secunda eft acJio mifta in quadruplum,
ex tertia in duplum , & communts prima
tertidque cum actione legts Aquili& ,secun-
da cutn actione surti. (y integrior "f titulus
suifset hoc modo, vc 1.19 s .§.pc. de vcr. sig.
De hominibus coactis & vi bonorumra-
ptorum & de turba. Cvuc.
Quando duo delitla ex eodesallo
descendentia ,se habent vt genus &
jpecies : pcents. tolluntur inuicem,qua-
tenusconcurrunt. Bart.
1. Patlts libro •vicensimofecun-
do ad EdiHum.

■rRapror inra-
pina non de-
prehefus, etia
surti non ma-
nisesti tene-
tur : alias ma-

niseftus
sur.

est


Vi rem rapuit : &
furti nec manifesti
b tenetur induplii,
& vi bonorum ra
ptorurn in quadru

dSc ki.

BONOR.V M
raptorum.
Tostsurtaponit de ra-
pina qu& manisestesit.
tsfssi, V\ rem rapuit.]
'^I^Casvs. Ra-
ptor tenetur duabus
acft. sciiicet vi bonoru
raptorum in quadru-
plum : & ad.furci ncm
manifcsti ln duplum.&
si agatur vi bon. rapt.
tollirur acftio furti.icd
si agaturprimofurti,&
sic ad duplum:adhuc
duratacftio vi bon.rap.
in almd duplum, quod
plusestin ea quam in
surti acstione.FR.
b J" Nec manisesti-Ci c
rapina non depiehcn-
datur: vt & 's. desur. I.
si quis ex domo. aiio-
quin maniscitus fur
cft:vt ? desur.l.si ■vedi-
dero.§. cum raptor. Sed
M. & P. aluer illum
§. intelligunt :vtdixi. Ac c v r s.
c 5" ':onsequatw. facit s.de ali.& obl.l.cum ex 'vno.t^o l.qui feruum.
& l.quotienslex.j.§.).& l.plura.ry l.nunquam.&s.pro socio- l.sedsiex
causa.fa de act.emp. l.pr&dia.& como. I. -vnde qu&ritur. & s. tit. \.L\.
&l.sicolontcs.fa l.pe.&sup. nau.cau.Lide.d §si.&> quod ibinota. Ac.
PR&torait.]C as v s.Ponit ediistum quod habet duo capita. Pri
mum : qui dedit damuum alicui homimbus coaistis : sccun-
dum,qui bonaalicuius rapit:vterque istorum tcnetur aft. vi bon.
rap.intraannuin quadrup!um:post annu in siinplum. & haecvera
sunt fi hber homo sacit. ii autem scruus sccit praedicta 5 tenebitur
eius dominus noxalimam libcrabitur dando eu pro noxa.Vltinirj
dicit: apparet ex praedictis , qu6d praetor dat auxibum contra ea
quas vi siunt. habct etiam locum a£tio legis Iulia: de vi:& vna tol-
litur per aliam,fecundum quofdam.-led male dicunr. naminterim
donec vna mtentatur, altera ceffat.-vnaexpedita, altera intentari
f>oterir.[DoLO avtem MALo.JNuncexponit verbaifta,dolo ma-
o, nasiuc folus rapiat,siue hominibus coaiSisadhoc vel ad aliud:
vtatur tamen hi^ hominibus,& damnum det: tenctur hoc edi<fto.
& etiam ii vnum hominem colligat,uec cft vis quales iint iiti ho-
minescoa6ti,siue liberi,fiuescrui.& appellanonc doii continetur
etiam vis.nam quod vr fit,dolo ctia dicitur sicti:non ccontra.fi ta-
men ddlo detur damnu,non vi:habct locu hoc edidrum.[DAMNi.J
Nunc exponit verbum damni, pofitu inprimapartcediiti. Etvi-
detur quod omnia damna comprchendat, etia clandeftina fod vc-
rius eft vt dana per violentiam tantii sa«5ta comprchendat, crgo fi
damniicft datu sinc vi.nec coadis tiominibus:non habet locuhoc
cdi<ftu.fiautemcoact.is hominibus & fine vi datu cst damnu, dolo
tamcn intcrueniente:habet locu hoec primapars. Vltim6dicit.be-
nedixiquado sinc hoinmibus & smc vi quissolus dcliquit, n6ha-
bere locsi hoc cdidum.imo habcc locum Aquil.vcl surci:& illae no1
sunt fic coiaastat cu hoc ed <fto, vc vbicumque iilae locum habcnt,
& hocedi&um habeac locum.scdecontra sic, vt vbi hoc edidtum
locu babet, & illae vel al quacarfi locum habeacma raptor impro-
bior fur eft,& surti tenctur,non folum hoc^cdicto. Item ctim quis
damnum dat homimbus coac1:is,habct locu hoc edi<ftum,& rtura
Aquil. [ Vel cvivs eona.] Nuncesponic verba fecundi capiris,
hxc fcilicet cuiusbona rapta essc diccntur. nam quoddicit bona,
intclligas criam fi vnam rem rapuic,&hac aftio. cenetur etiam
coarstus:id eft coaJunacus addamnum dandum , & dcdicvcl ra-
puic. Tandcm reucrcitur adprimum rocmbrum, & dicit quoddixi
tsncri qui dolo malo hominibus coacftis dat damnii, eft veru, fiue '

a se sunt coacftijsiue ab alio.adhoctamc cft eisvsus.tenetur ctiam
ille qui cocgit,& lpse coadus jenctar. Poftca dicit, harc astio' da.
turintraannumin quadruplu,& verum prctium rci quadrupla.
tur. &habetetia locum quando samilia tuavi alicuiusdat rnihi
damnum , vel rapit. nec cogor oftcndcrequi de samilia dcdenint
damnu.vclrapucrunt,
plum. Sed 11 ante ac5tum sit vi bo-
norum raptorum , deneganda eft
furti. Si ante furti adlum est, non
est illa deneganda : vttamen id
qnod amplius inea est,consecma-

tur ^.
11. VlIUNvs libro quinquapnsi-
mosexto ad Edictum.

I TjRsetor ait, Si cui dolo malo
X hominibusAcoattis damm quid
saQum ejse dicetur, siue cuius bo-
na rapta e esse dicentur : in eum
qui id secisse dicetur s , iudicium S
dabo. Item st seruus secijfe dice-
tur , in dominum iudtcium noxale
dabo h.

Primo ponit vnum dillum, Se-
cundo ponit opinionem quorun-
dam circa vnum dubium descen-
dens ex editlo. Tertio ponit de-
terminationem illius dubi). Secun-
da ibi , neque debet , tertia- ibi\
sed' vtilius. CT legitur isie §. in <sto:&dicde hoc vt
Gloff. tribus modis, & fecundum Glo. domim mei Ac
leUuram Io. qu& efi verior , hoc cursi' :Imp™erem.]
intendit : Quando ex eodem deli-
Elo oritur ciuilis & crimmalis^
prohibetur quis eam smul intenta-

& appellationc fami-
lixcontincnturomncs
dc samilia: siuc hberi
sint, vt scutiscri: siuc
serui cui : vcl alieni
quos bona sidc tenc-
bas sub. ide si rnala. &
susficit cmendaridam-
num vcl rapinam, ac si
vnus tantum sccisset:
vel dabitur pro noxa
qui dolo hoc fecit sie-
ri. & si plnrcs dolo sc-
cerunt , omncs debe-
bunt dari pro noxa,vel
vnii quadruplura pro
his solui. & ha:c atftio
vocarur vi bonorum
raptorum : & is demii
hac acstionc tenetur,
qui dolum commiiit.si
eigorem meam rapui
a poircfsorc, crcdcns
hoc mihi licerc:no tc-
ncorhoc edicfto scd cx
conftit. siquis intantd.
idem si scruum mcum
sugitmum poisides, &
eum rapio:non tencor
hoc edicto. si aucem
mihi rcru obligatam
rapio,teneor liocedi-
in

Impubesno capaxdo-
Ji, sirapiatrcm alicu-
ius , non tenetur. 110-
mine autem samilia;
suae vcl scrui rapicn- Quod vulgo
tis bene tenctur hac additur glof-
acstione noxali.Secundo dicit:fipublicanus oucsruftici rapuit fi- '""""•
nedoiccredensrufticumMonsoluiiTe cributum, liceterret, non
tenetur hac aist. sccus si dolo rapiat fcicns solutum tributum: &
eas includat,& pereant same.nam tenetur hac aist.& l.Aquil. idcm
si aliquisaiius oues ruslici rapuit, & seciteas sameperirc.na tc-
neturprtfdisstisact Tertiodicit: hatcaistio datur ei cuieft rapta
rcs:siue fic sua,fiue commodjta ei erac, fiuelocata,siue deposita:
siuc vsufru.vclaliquod aliudiusinea habebat. &vt breuitcr di-
cam:darur hasc acstio ci rc rapta cui datur surti re clam ablata. fed
hoc videtursalsum.nam depofitario non datursurti,sed h?c actio
sic. fed intelligas dari dcpofitario hanc acstio. quando eius intcre-
rat,vt quia promifcrat cuftodia, vel prcrium dcpositi accepit, non
vt merccdem,im6 verms dicas dan femperhanc act.depositario.&-
fecusin acst.surti:ciim rapinafit maius delicftum. fic crgo ha:cact.
daturcicuius vel(vel pro saltcmjmodireintcreft :&subaudima-
xime si intereft.sSi svg . t 1 vvs.JScruus meus fugitiuusemitubi
aliquasrcs:putaequum & fimilia.rapta:fiint fibi.diciturquod ha-
beo act.vi bonorum rapt. [Rervm. ] Rebus rapcis & detcrioratis,
non solum acftio vi bonorum raptoium poccft intendi, fedctiam
surci acftio&legis Aqu:l.acftio,& condicftio triticaria, vel furtiua:
& etiamrei vindicatio.Sccundo dicit,a<ftio vi bonorum raptorum
datur hcredi & carccris fucccfloribus : contra hcredcs tamen ra- v
ptoris non datur: ciim sitpcenalis. fedin quantum sunt locuplc-
tiores f.icstijtenentur conchift.surtiua. Fr, Accvrs.
d s HominibusSab a hoc vcrbo & tceminacontinetur:vt insrade
'verb.sign.l.hominis. Azo. Et no. quod tria b habet capita hoc eai-
dtumiduo hicrertium "s.eo.Lpr&tor. inter quij no.dirfcrentiam.qin»
in primoexigiturhom ncscoginn secundonon:vt J.eo.l.pr&tor.§.j>
quis.lcem primu pro damnis,sccundsi pro rap.Tertium apcrte dit-
serc,vc y-MztJ-eo.l.pr&tor.in princ. & sacit J.rf« verbfign. l.Marcellus.
c ^ Rapta.cv-3.rn non coacstisivt dixi.
s ^ ln quadruplum. proutad fecundum caput restrtur , conftac
quadruplo lnesTe rci perfccutionem : vilnftit.eod. §.quadmplttm.
Scd prouc ad primum.dicuut quidam totum cfse pcenam:vt in rur-
to.quod non placct,& fic quanrum ad pccnam «il resert inccrhsc
duo capira.in aliisdifsL-runr,vt modo dixi. A c c v R s.
g s Ittdicium.hacCcilicetv] bo.rap.vt J.eo.tpr&tor.§loquitnr.Sea
quomodo pro damno dato habetlocum vi bon.rapt.Refp-iucruiit &'i"3i"*Jr0
torte. caufa lapiendi animalia:& ciun ducerc 11011 possent, occwe- <iamiio ^ ^
runt.vcl in tacstum ln pr;n.io cafu.
h s Noxaledabo.it & C.eo.l.dehis.fc denoxal.l.sisruus.
as r?

a Homim.' is
pellatiwiete-
niinacon[,iie'
tur.
b Ediflumvi
bo.rap.tria"-
pitahsb«ifS
interft m-
riint.

c vi bonornin
raptornm »"

lofuin
poffit

133
pttol-»"
jn «>'«
cuseco
istum
Io.dixi
cari a<*
ssuamct
elig"'
que eX'
iniur l.t
cs S
A. quo<
non pi
crirnin
scd m
quiapr
* i.iudieaturis no.sec
excropli quod secund
seqnatur,aitc-
iatur,eicer.i.
Rh«-<& Ast.

ud

«Absolutio ta-
tu facit, quan-
tum condem-
mtiocum so-
liitione.

prxi
cerim:
hendu
quia i
cat.vt
tnbl.
VTe
donec
minal
ciuilit
recprs
nah.lic
J.de ita
iwt.C.1
princ. s
dfPr
nino fe
foluco
cus si Cl
quado c
cocta.
quiat.i
lutio,c
natio c

t Rogatos te- supra d
stcsprccisedi- q!ui ait
ci debcre m $ub
inltrtiraenus ,
siinc colligit tmm-
Barcolus: quo- C f Nt
ties lex aut cltfeci
ilatutiim in

llloacliirequi,

git pn
nttogatos te- . "
sscsclse.veru mmal
cx ipfa teftiti, no : 11
vcl notarij fub acftio.
fcriptione sa- & r
tiiprafumittir • \
rogatm. aiX.l. muuis
sifWxw, '30. prout
/»/"< it iirb. Si ver
ft diccs.
«Nihilomin.ls "lhjl0
P^nihilotiu. C'"s''
|* §.si. Ii
quida
Sed ti
Io. sini
cet pr;
rim vt
dicabit

cAstio
tfl
d

raujl0"- &dic.

lone,
Generalij, VtJ*
Seneralicer in raptori
"'s«»<l». Vtiio.C
Stcm.ea £ ^ I:
y leg hs*',
l^lfoin

-mait

/ (jtn;

Zoneralhtio

alitc

°*<M
loading ...