Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1357
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0685
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i?45

Digestorum Liber xlvij.Tit.ix. 13415
~ra^R^er*»>.]CASvs.Ponirurcdiiaum, cuiusscnsuscst o i
Jgkrapitvclrccipirdolo malo aliquidcx incendio,ruina v I

a s Veamiso. nonper rapinam.sed pec casum:quia sccit vc cadcr-
rct: vr infrq dicit.
P s Agipoterit. de rapt-& ctiam dc darono daco , & dc amisso
hommibus coa&K: & facit j. de verb.sig.l.Marcellus. Accvks.
jpQuati rescst c r Resertur. uc a "s. deverb.ftg. l.interh&c. ey T. eo. /. i/. §• «> ^*<-
ad verttm rei J. i ■ -
refcr- ^'"Ue.Scd arg. contra

yerttm rei
pretinm refcr-
icur seu pro ve ?» ead.l.q.supra §.<•# bac
%o rei precio attionenon vtique. Ad-
jsuinitur. prno. Dic sccundiim
Parr. qu6d hic agitur
rationc dominij , ibi
racione alterius mris
quod quishaber in rc,
vel ex re. arg.l.siven-
d'idero.%. ).desur.
d s Vr&sentis.c\\io no-
citu (ic:& no rccrocra-
hirur vt lcx Aquil. vc
s. ad l.Aquil. I. ait lex.

per.it. c). s Loquitur autem hoc
edi&u dedamno dato,&de amil-
so a:de rapto non : sed superiori
edi&Q vi bonorum raptorum agi
poterit b.
10. s Amissa autem dicuntur
ea quse corrupta alicui relincmun-
tur :scilsaforte , velsracsa.
11. s Hxc autem actio in sacftil
cst , Sc datur in duplum quanti ea
s sic sic ergo coliige res erss-: q^od ad pretium verum
b mp vi bo- quod cxtra b turbam rd refertur c. & pr£sentis d tem-
morum rapro- non habcc locu n*c a- . r _. .l r
rumextr3 cur- ttio#sic ?.„^.^«. sia.l. pons nt ajstimatio, & iemper m
bam lpcu non ^ebeti>l pr^ de insitt.l. duplum intra annum eft.
■°'-' quicu,que.% non tantum.
Jy l.sed (y si pupillui. §

condistio.sy de exercit.l.
j. %.non autem.(y §-igi-
tur. s Icem no. hoc §.
incra quod tempus, Sc
cuius ccmpons habea-
tur ratio •' 8c pro quo
damno. A c c v R s

ii. s Docereque aclor intur-
badamnumeisedatum debet.Ccj-
terum ii alibi datum iit, quam in
turba: ceisabit hazc a£tio.
13. s Si cura seruum meuTi-
tius pulsaret.turbasuerit colledta,
isquc seruus in ea turba aliquid
e s Sktamen. fciiicct perdiderit: cumeo qui pulsabat,
poccricagi. A c c. agere poisum: quippecum in tur-
s s Habet edicium.cx ^ do[o m^Q aamnum datum s,t.
lnterpretatione. r . r . .
g s Dediffe. tics.adl. Cic tamen ^sl vt damnum daret,
Aquil. I. qui occidit. §. ideo cceperat caedere. Caeterum ii
in hac Oportet ergo alia causa verberandi suit, ceisat
vel ad hoc else turbam a/>IO
14. s Sed & ii quisipsetur-
bam conuocaffet, vt turba coram
seruum verberaret: iniurise facie-
dx caufa,non damni dandi con-
filio : locum habet edi6tumf.Ve-
rum eft enim eum qui per iniu-
riam verberat, dolo facere : eum
qui causam prsebuit damni dandi
damnum dediile 5.
11. s In feruum h autem 8c in

-, -u.na, vcl
nauhagio,racc,nauecxpugnaca:vcldamnumin his rcbus dat-'
rra annum quo experiuudi poccstascft.in quadrupluccnctur-Bost
annum m simplii cenetur.fi feruus autem vcl samilia-ahcuius 1
quid de prajdidis se.
__________________________________C1C' tenctur dommus
cms noxalitcr. poftca
loquiturVlpianuS) &
<hc.r:vcuitaShuuise-
disti magna cst. inte_
reftcnim nihili-aplcx
huiusmodi casibus. 8s
licct ex hisdchaissin.
accusacioncs crimina-
lcs propoficae : tamcn
hanc aetionem pccu.
nianamcro.iuxit prx-
tor. Poftca incipit cx-
poncrc verba cdidi pcr
ordincm,&primo id
qnod dixit,cx inccn-

DE ITSICENDIO,RVI-
NA, NAVFRAGIO,
rate5naue expugnata.
T I T V L V S IX.

conuocatam,vt miuna
sicret vcl damnum, vel
iniuriam ellc caufam
damni, etsi non ad hoc
turbacffct conuocata,
secundum A zo.
h s Inferuum. id cst:
in dominum noiiTiie
scrui.fic ").tit. '). /.j.§. ite
inferuum. (y~i.deturif-
dic. om. iud. l.siquis id.
%.ferui quoque. Sed qui-
dadicunr iplumtcruu.

Hoc ediclum non esi necejfarium m rtt-
ptorem ct, n sussiciatfuperius , fed est etiam
in quadruplum aclio ex hoc edicio in cum
qui ex his causis abftulit,vei amouit ri aii-
quam,vel qui recepit dolo malo,vel damnu
dedit. Et de incedio.ruina, <iyci.de his qui
ex incendio vel ruina <vel naufragio vel na
ueaut rateexpugnata ,rapui[se velper has . dlcitur quod ex
causas damnu dedisse dicutur.iuydc fenis. ln«ndl°. dm<
qued La eo trahit etiam ad domum qyvil-
lam expugnatam.bX 1. in eum.C.de iux.ex
hoc ediclopcenam additam ,poen& statuta,
oiim. recTe. nam Vip. I. i.de his sacinoribus
esse criminum executiones, corporaiespoenas
scilicet, <fyhisnouissimeprs.torem addidisse
pecuniarias, quod etiam fecit tituio supe-
riore. C v 1 A c,

ccndio dicitur rapi
accipi.sme accipia-
tur aliquidcxloco ia
quo cft ignis: siue ex
domo tota,fiuecx'vi-
cinis sedibus occasione
inccndij sit raptum vcl
acceptum:& habet lo-
cum hoc cdiistum. &
codcm modoexponas
-r,- ... , ■« • ^ a'1Ui:l verbum cdisti,
Dwditur m quatuor-partes.Pnmo scilicct ex min(L fi ta.
sonitur edictum.Secundh commenda- men fulpicatur aliquis
tio edicli. Terttb expositio verborum effe incedium vclrui-
ediEli. Quartb promifcutt quassiones
iurisconfuiti. secunda ibi,huius edicli.
tertia ibi , ex incendio. deinde c&-
ter&.

1. Vlpianvs libro quinquagenftmo-
sexto ad Edictum.


nam in domo ttia : &
ibi veniens rapiat ali-
quid cum non cflet in-
cedium vel ruina: ccf-
sathoc cdistum. Itcra
quod dictum cft ex
naufragio , intelligas
quando tcmporc nau-
sragij aliquul raptura
eft,vel acceptum:fecus
fipoftca: namtunc vt
sur rcnetur.Item quod
diclum eit rate nauc

conueniri: proquibus samiliam praetor datacftionem.

estj. de fepui. vio.l. tij.
§pe. fcd lbi in accufa-
tione dicit.
i s C&terisque fuccef-
soribus. quibus datur:
pon his aducrfus quos
datur. nam lieet supc-
tior non Aetuf.ytfupra
eodJ.ij.§.si.h.xc tamcn
darur
]t"K "TOnprodeft.} An-
j^^Je iudkium. vt
qyfupr* defurt. l.qui ea
mente. & arg. fupra de
Adil.edicl. I. quisfitfu-
gitiuus. in princ. tsy de-
pofi. /.). §.si re.Sed con-

1 <£. s Quae de heredibus ca^-
terifque fucceisoribus ' invi bo-
norum raptoru acstione diximus,
Sc hic erunt repetita.
Qjd rapuit rem aliquam,non libe-
ratur a poenajicet reftituat rem. Fr.
v. G a 1 v s iilro vicenftmoprimo ad
Edicium prouinciale.
NOn prodeft ei qui vi rapuit,
ad euitandam pcenam,sian-
k reftituat

rem quam

teiudicium
rapuit.
RaptA res,velvipofsejsie,nonpos-

uk fupr* quod me.cauf. fimtvsucapiantequam in poteftatern
Lftcum.U- Scd illa cft Jj_;j; _f, „:...!____ J:_ V / . ^

t Vi tpnorum a, bitrana c : yt Inft. de.
aciio arbitra
Me

aft. §. pmterea.

ria, aaac ivic . z—l Tr , • *•/■
nochium..^1 ryod vt pojsef-
arburar q»*/}. \._£(nm. ] Lex ve-
$ ,nHw.$.i o. tat. vt iy Infiit- de vfu-
ca. §. furtiusi. & s. de
vfucap.t.fequitur. §.s«c.
tr^r l.vbilex. §. j- & de
. . adquir. rer. dom. I. bons.
**™«M--fidLcircitprtnc_

domini vel eius heredis redeant.FK.
A c c.
v i.Venvlei vs libro septimode-
cimo Stipulationum.
QVod vi poifeffum raptrimve
sit, antequara in poteftate
domini heredisve eius pcrueniat,
vfucapilex * vetat ',

I)E INCENDIO, RVINA,NAVFRAGIO,
xacc, nauc expognata,.

Rstor m ait. Ineum
quiex incendio,ruina,
naufragio, rate, naue
expugnata, quid ra- expugnata intelligaj
puifse , recepisse dolo quando temporc pu-
maio, damnlve quid in his rebus de- gnatlon,s ,al,1uid *
J/r ,. ■ i » • puit :iiuei:uentcxpu>
distedicetur: in quadruplum in anno gnatorbus , fiuc non.
quo primum de ea re experiundipo- & h. d h.cc Jcx, & fcq.
teftasfuerit, poft annum in simplum & P1'"1- ^l-f R A N ?'
iudicium dabo. Item inferuum n &
infamiliam iudicium dabo.

1. s Huius edicti vtilitas e-
uidens, & iuftiffima feueritas eft.
siquidem ° publice intereft , ni-
hil rapi ex huiufmodi cafibus.
Et quanquam fint de his faci-
noribus etiam criminum p exe-
cutiones , attamen re6te prstor
secit , qui forenfes H quoquea-
ctiones « criminibus riftispra?-
pofuit.

A cc v rs.
m s Yrntor ha;cvcr-
ba J. cxponuntur per
ordincm, &facitC. de
sur. I. in eii. & in Auth.
ibipoftta.ify 'idcacqm-
ren. rerdom. I. Tompon.
contra.§ idemait.iyC
de naufrag. l.ij.
n s JnferuumJ.in do^-
minum noniinc fcrUI.
{.c&"i.tit.)A.prat»r.y.
%.inferuum-
o f Siquidem- id" *"
ccrte. Accvks.
p f Criminum, i. cr^
minalcs accufaciones

i. s Ex incendio s quemadmodu Io.quashabcc C. eodl
accipimusivtrum ex ipfo igne.an tneum.
. s , 1 ■• j q * ForenfesAd dtpe-
vero ex eo loco vbi incendmm cun,ar as. a cc vrs.
sit ? Et melius fic accipitur , pro- a r G)uiforenfesquoque
pter incendium , hoc eft propter aHwnes. ideft, ciuiles
tumultum incendij, vel trepida-
tioncmincendij rapit : quemad-
modum folemus diccre s in bel-

Forum cft propnum
cauffarum ciuilmrfi.
Vidc fcnpca ad princ-
tituli , fupra de iudic.
& l. }.Cod. quiaccuf

non poss. Paulus i.sent. s viac
r f Criminibus. id cst ad hccc crimlnacoercencia.
s C Solemus dicere.ytl'.decap.l.inbello.inpr.Sf sicit %.tit\l-Pms-

4- Ex,Jissi°!l"
cetrejula"[rt
iiemsiteccau-
stin rr:
qi,5 ruai
<Uatcrialc«u
l.u tmf"<-"
«/» ssl*."*
/,<,'. hiccar*™
denotatcaw»
rcmotrn" &
efficienc«n;.s
diccxinc^-
jd el> ?'°Pa'
inccssJiu"'-

i?4

t >ut h,c ?ra t
jli. . a«tsW'
"C^i vera & ctiain<
i„to sofPic,° veUn-
tjsitirisa''ml" naujr^

niculum.

•E
hzo.
Q

vsque
tmuat
cafus
BIT.
extcm
dc d<
vclvill
Itcmf
rur cti;
amotai
scripns
runi fi <
rcccpit,
lumqu
sis fupr
rur h(
t Probare 0- ctiam
portet iocu & amoU]
tempus quo ...
ciei ad alique «dW
aSumrequiri- ea affij
tor locus & intcr r;
certum tepus. tjtum
uetcqi
ne vii
cit.-qui
uieicd
hoc ci
AI T
Didu
qui da
bus^n
Vclrai
additi
domo
hocei
malo
sccus
ortoii
domu
meam
ignis,
vicini
■TOcam
nirct. 1
hoc C;
ncc ct
Iia. [S:
tvm.J,
quoh;
tio.pn
momt
«iftfe;
Itema
«aercai
eotifu]
^ui lu
PasTis:
heo.L
e s
loading ...