Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1363
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0688
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


»___«.

*«.__.

%SN

I.

^
%!>>:

s.

terest *}<<<
■torc, 0 j "
_,a- w-wJ

'olia-
[ssbl.
'unes
con-
nuo

«liissi1- rp%;
)- •Oi_J

- ■% __,
-___?
t I;
ieck wfBa
_* r*^

■..#-

i.iiri- ,
sin- Xs!
Clra- ptospcaimtSK|,
1 & pianturrcsenmfr
epjt gio,riam&diuoift.
"{ drijnusi
P Itcnmptormtk.
SUIS ptotcs talium itn
l fj- puniuatui
Iccm quiamiGtiBs:
. . xapinara preiiiror:-
Icia dcvaJataJpia
>tas ouipraifcfl'»'
|j_l Btzedebot
ri- Itcradomiai
quohK(l»i»i
re' fla.&issi
iri- sti. Vlriroc
lem ncffliaemJ
lK' «<r«afag»*'
ro- sas, Fkabc 1
,ni- u(AT(fJ'""';
y. sw^
i . t (^"
1 V
lll- ci&c

*■!__&.•<

ysW

us
tis i:cs
idi<!j

(s ff

c:-ssi

>_»_M

is ricc';:

1351 Deiniuriisj&femosis libellis. 1351

quando satis-
dcc.

iudicem.licSc quandoque ex vrbanicate fiar:vt J.decufto. reo.l. non
dubium. vc quidam dicunV & adJiocC. d-e fide instr.l.iudices.
a s Accipi. s. cun_.fideiussbribus:vt & s.deverb. oblig.l. <v. §.fa-
' *i* acceptio. Scd concra s. qtufatisd. cog. l.fciendum.Scd htc spccia-
__mmobi__iitn jevt a pois.iTbr immobiliumsatisdcc. Accvrs.
&b s S*wtf«. vr& s.
ea.l.inprinc. & 7- «<«/./.
sin.inprinc.&C.de nau~
fr.lslibfx).
RAtts-IC a s V s.
Ratcm tuam eic-
<_ta vi ssuminis in meu
fundum,non potcs cx-
trahcrc nisi prius dc r_us °
damno pcr eam mihi
ilJaco caucas. Franc.
c s Faciendam. aufc-
rendi & pecendi.
\A<Me <?'•''* ''J ( Vr&terito quoque.
ex<ot»mnnic*- non s0lum de futuro:
<»m. ^e M/>. t & - ^ ^OTW() jwA_
»a udmani-' J poteitatcm cibj raciedam c, quam
m_Iidamnum Bo.l.hoc ampliiM. §.Ne- r . _ ' i
Tanrein ahe- nMtw. 6> ^ »*** *• si de pr_.tento quoque a damno
rius fundo, Celsus.§.fed & siratis. lXlihi cauiiles.
quod retinere & fac;t ~i. sixenumpet.
iion licet, vel irie.uismtcmrAm-msi,
hoc ipso, quoo J J J J
actiode pastu A C C v R S.
pecoris cope- /^^ &des.]C A s v_s.
tat./. sjuinttu. v^Qui combussic
fitp.*dlAquil. domum, vcl aceruum
l qmd scruar.- fr(lmgci iL!xtadomum

accipi a, necognitioni desit,pr«-
cipicur. Sed nec interuenire nau-
fragiis colligedisaut militem3aut
priuatum, aut libertum seruum-
ve principis, placere sibi ait sena-

viii.Nirativs librosecundo
Ressionsorum.

R

Atis f
meum

vi ssuminis in agrum

tteiata. non

*al

aliter

1 x. G a 1 v s libro qwrto adlegem
duodecim Tabularum.

QVi f a.'des , aceruumvefru-
menti iuxta domum posi-
dpZ}™iptT™- posstujsi sludiosehoc tum combuiserit, vinctus * vei-
bisMdt Balda fecit,.& hoc constcc; beratus igni necari iubetur e; (]
ja/.j.Co.rft/i-i^-veitcracus ienc con- ___j \ r :____„..., j'„ A,..^ ;,J ^^™


&------ '
betur:aut ii minus idoneus sit, le
h

tabul. paucis
tantum muta- vcl h non potcit, leui-
tis,vt monui ter castigatur. Vlcimo
c.i.subseciua- sidt. „uod jiaumc(t
"Tn archety- 'n domo.idcra iri omni
poA.foice aedificio esl scruandii.
lcgcndu iftus, F R A N C.
scilicet fusti- c s Jubetur. itcm Icg.
bus Taurel.ia Cornc]ia ^ slc. accu_
iiri potelt: vt ) .aa leg.
Corneliamdesic.l.). in
' princip. <Q> C. qui accti s.
nonposs.l. data. & in-
srct de posnts. I. capita-
lium. §. quiob inimici-
tias.
{ 5" Casu.i.negUgentia.
b Casus pro calis b cxposstio fic j.
negligentia. ad l. Corn.de sic.L). §.
dn/uts. nisi cniin sic cx-
poneretur.ciTct concra
j. eo.l. sifortuito.
c Noxia pro g s Noxiam. id = cst
damno. dainnum
noxal.
h s Leuius.d dolo fc-
cissct. s Et no.-supplc-
.Corporepu- tur 4Corporc,qttodpc-
nitur, qui non cunia dceit, sic & S. de
potest in are. iuri.omn.ittdil.fiquuid.
§.inferuos. & de inius
•voc.l.si.%.fi & "j.depoe.L
j.Itcmconcia h-uic/Js.
eod.Lsi. §.j..Sol.hic cffc-
ftum habui: incendium :ibi non.
.Raperevide- 'T^yE pifccttores.'] C a s v s. PraeseS prouincioe dcbct prouidcrc
tur qui occa- i^ piscacorcs fallant nauieantes in poncdo lumende no-tc
iionc rapicndi -*-/v '..r r ° ■ - '/,.. .,
dedit qui lu m loco penculoto mans:vt iic nauigaccsad iJlud lumen vcniant,
mine ostenso crcdentcs lbi cssc portum:& venicndo ibi periclitentur. F R a n c.
naues in locu j y D./-(.«.i.s.piscacorcs , vsputcut ibi ctle portum vbilumcn
rapina obno- vidcnt; cum tamcn ibi sit locus periculosus. Accvrs.
/Pc.na rnortis ^ s ^ssieiat. tcncntur ctiamhi piscatorcs ac e si ipsi rapcrent.^.
lcge quoties C.de samo.libel.L). inpr.fy- C. de h&reti.l.quicumque.($.pen.& s defer.
imponitur, & cor.l.).§.sin.& ad l. Aquil.l. qui occidit. §.pe. Are.contra s. desur. I.
aliquaexcau- surtum non. & de adqui.pos.Lquodmeo.§.si vendttorem. t\ c c v R s.

mus " caitigatur. Appellatione
autem aedium omnes species a_di-
ficij continentur.
x. Vlpianvs libro primo
Opinionum.
NE piscatores nocte lumine
ostenso fallant nauigantes,
quasi inportum aliquem delaru-
ri * , eoque modo in periculum
naues, & qui in eis sunt,deducat,
sibique execrandam prxcJam pa-
rent: prxsidis prouinciae rcligiosa
constantia efficiat k.
H&clex , & §. qui datA. in l.feq.
vtJnliit de trA&mt dealiaparte mbricd,scilicct
depcena incendiariorum:& clarus ess
tex.
xi.Mar cianvs libro quartode-
cimo Institutionum.
I fortuito incendium factum
veniaindiget ':nisi tam la-

S.fl
-__»slt,

leuius ea^igabitur ;'vt s.eo.Lqui __/...scdiilamagis dicit contra-
rium. Ac c vrs.
Llcere. JCasvs. Quilibct potest naufragium suum colligerc,
\d cstresquasamiserat naufragio.Secudo dicit; qui ltudios_
igncmposuitinciuitatcisshumilisclt.bcssiissubiici solct. si in
dignicatc cst , capitc

ta culpa fuit, vt luxuria. m* aut
dolo n lit proxima.
xii. Vlpianvs libro oclauo de
essicio Vroconsulis.
Llccre ° vnicuiquc naufra-
gium suum impune collige-
re constat: idquc Imperator An-
toninus cum diuo patre suo re-
scripsit.
I. s Qui data operain ciui-
tate incendium fecerint : si hu-
miliore loco iint, bestiis obiici
iolent: ii in aliquo gtadu id fe-
cerint,capite puniuntur,aut certc
in iniulam deportantur p.

punitur.aut drporta-
tur. Fr.Acc ' *quidhodo-
o s LicereSacit s. eod. co luxuria iic,
l.ne quid.in princ. & tn viae Ant.Aug,
sin. Sed arg. contra s, llb-4-caP.n.
ad L Rho.de iacl.l.domi-
ne Imperator a. A deprecatio.
p s Deportantur. auc
lgnc concremancur. &
sic no» obstat concra-
rium/..../.^M &des. VcJ
ioluc vt ibi. A cc.

DE INIVRIIS, ET
famosis libellis *.
T I T V L V S X.

Superiores asiiones sani, damni, iniu-
ri& , _>/ bonorum raptorum , cr t^us. htssi-
miles adiiciuntur , reisamiliaris damnum
iudicio poendque persequuntur, aliio iniu-
riarum: x/f eieganter Valenttnianus ait in
Nou. de libertis, agit f causam dolXris, eo-
dem modo quo M. Tuliius dolorem eum
iudicio poendque mitigare. & ob idsuperio-
res quidem heredi dantur , sed non h&c
de miuriis. Est autem de * inturiispubli-
cum iudicium ex lege Cornelia quodpulsa-
tus aut -verberatus quis, aut domus eius,vi
introita sit, hodie etiampriuatum ex Con-
siitutionibus & ex edtcto pr&toris generali
etiam priuatum , quanti iudex iniuriam
dstimauerit. De samosis f libellis publi-
cum ex S.C.(zr o?nnia,vt arbitror,annalia.
Cvuc.

* Cornelius
Tacit. hb.i.

D E INlVIUIi
&famosislibcllis.
Si in rebus meis deli-
quisti, dixi: nunc siin
meipfo. A c C v R s.
_«ip_ Niuria. ] C a-
sjyy^ s v s. Iniuria di-
cicurcoquod non iu-
rc fit. Omne enim
quod non iure fit,iniu-
ria dicitur : & hoc ia
gencrali sighilicatione.
ipecialiter autem miu-
ria dicitur, id est con-
tumclia:& lta hoc titu.
accipitur. Item quan-
doquc miuria dicitur
damnumculpa datu:&
ssc accipitur m 1 Aquil.
Itcintcrdu iniuiiapo-
nitur pro lurc iniquo:
vtcti mdex iniquevcl
iniulie dat sencctiam.
contumeiia autem di
citur a contemncndo.
Item iniuria fit quan-
doquc re,quandoquc aC6o'piMk7,
vcrbis. &datexcmpla. eit ex lcge
Itcm iniuria aut in Cornelia.
eorpus infcrtur:aut ad
digr_ttate_a, aut ad in-
famiampertinct(&daf | Famosi,seu
cxempla. Item iniuiia de libellis fa-
qais patitur aut pci Cc-
metipsu, vt ciiipsipa-
trifamilias fit iniuria:
aut per alium, vt cum
filio c:us,vcl vxori, vel
nuruiiit iivuria. Ite si
cadauen detuncti fic
iniuria, datur adtio in-
iuiiaru heredi cius. Itc
ss fama defuncti per a-

t rniuriaritm
ac>io ca_sam
doloris agiu
Iniuri.rum

lareceaiturat) r}is0rtmto. 1 G a s v s. Qui fortuito commisit incendium,non
eapcena,tunc ^. J .•'--... — . . , , _.
no imponitur i_?tenctur nisresset tn lataculpa, vcl dolo. F r a n c.

tsar-

sa receditur ab
ea
no lmpon.--
pa;nacorpora^ 1 . Venia indiget. Icuicctnc combuia' ur. damnum veio r«
lis:sedcecunia ciet : vel casligabitur :vt ~i.eod.Lqui:_«_..lecundum ir.A cc v R s.
ria.ix_J.j5-/, m s Luxuris.. id cltlatsculpa:. A c cvrs.
n s Dolo. sicque concrcmabitur:vt s. eo.Lquis.des. Scd atg cotra

•}.[uj>.t.t.~M.v
sil. conjsl. 24.

»«»7,36,

j. adl.Cor.de sic.lin lege.t\\\) ^dicunt quod damnum sarcict, VC

Hac lex prima huius tituli in
fui srmtipio ponit deriuationem vo-
cabuli inmrici: vsquc ibi, Imuriam
autem. vhi ponit quamdam dtuifio-
nern iniuriarum, quam sequiturper
qmsiiones vsque ad sinem legis, <_r
§ §. huius legis sunt breues & plam, IlcluS minuicar, datur
ncc indigent summ^iis.-cjma nonpos- hxc.sw r"cdl Bcnc
r r •__■'» j- ■ ■ * ' autedixi,tactamiuria
jet juccwlhus dici quam textus ipse fiii0) datur patri hsec
faciat. adio. nain & (i filius
rrieus patitur se veudi,
mihi datur hxc actio:
licetnondcturfiliccLiconscnscrit.Itei. cadaucri dcfuncti fiat ih-
iuria:aut antc adita bereditate cius,& tunc hcrcditati cst acquisit»
hcec aftio:& pci cam hcredi futuro.aut post aditamhcreditatem:
& tunc ipsi hcredi dircdo compctit hccp adtio.Idcm diccndum cst
ii corpus dcfuncti dctmcatur.ldcm dicendurri cst & si seruo hcre-
ditario sit fatsta iniuria. Itcm si scruo in testamcnto manumisso
fafta est iniuria post mortem tcstatoris antc aditam hercditatem:
est nita __tio inmriar um heiedit. & pC_ consequens heredi futu-
ro. sccus si polt aditam hcreditatcm fafla sit ei miuria : quia tunc
cum sit libcr,habet ipsc hanc a_ti'onem. Item si fecit iniuria filio
ineo.vci vxori: (iuehoc sciat.siuc non.est mihi datah.xcaftio.
Itcm cx vna iniuriaquadoquc nascitur tribus pcrsonis hsec acTio:
vtsifiliam Titij habeo invxorcm, & eisic facTa iniuria:ei & Ti-
tio & mihi compctittuec ac.to.facta autcm iniuriamiki, nuu-
quam vxori mcx compctit haec a(5tio.& redditur ratio uotabilis.
Item quaedam regula crat tradita circa hanc matcnam, & est ta-
lis.Qui pocest pati iniuriam,jlle dicitur facereiniuriam. h_ee rc-
gula fallic nam furiosus & impubes pati possuntiniuriam;& ori-
tur

mosis Kidieiu
publicuni est
ex scnatusco- ,
sulto.
loading ...