Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1427
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0720
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


tty,

\

\
%
n .,.cOstit „ ''S
* $S^
<• is:
t- nt(lCciNiaj'
r w.iAr
11 *!*&*■;
. CICwm:.im40t,
necenimpocdfaa
«ntentiainjija,
- ^#«w, |,|»,s
. ^osfc fcd uaoiiitt
bona:vtClr<|«,
W.tj.lJijiiitB
> Htfi ctdcninationto,
- vt hiCi&ojpiop
t ponunt. & fe intclli-
gut C.itMHsdfni.
' atfrtmb. k laotsii
cisC.jwwAjj»
ioiukxXmm
zJicto uoi

enicnte,pt»ii(.....
/«»e.. ScJ ctiam impoa
i crimn.fr C,vtim
kio.
Ja accu&tos «**
not.C.^'»*''*
:cst,quoddicvt],i«i
Bl.vtCi^"
n. Uctbfci
nt''ni«ctct,llK
noccnt»,f .
iaigcns«»wrial
liafflfKfl*
tO«nIT V.tl
fcstoi^
tn.^&V

1415 Deaccusationib. &inscriptionib. 1416

ACciiftttore. ] Casvs. Aecusatorc dcfunfto eausa potest peragi
pcr alium. Secundo dicit quodin causa publici criminis no
potelt interueniteprocuraror cx partc accusacoris , vel defensor
cx parte rci, nisi ad allegandum causas abscutix .• & si lustx yid«-
buntur, difFcrtur mtcrim sentcntia. Fxanc.
a s ludicante.aliksiu-
xiii. Papinianvs Ubro dccimo
quinto Resiponsiorum.

A

alio , iudicante

nx

side

Ccnsatore defun&o, res ab
:ante a
prouinsia; , peragi potcst.
Hic %.diuiditur in duaspartcs.
Trima loqttitur dc eo qui venit ad

men iudicij
priuati.
i iniuria pri
uatum est crs
nien

tio b iniurix cstpnua-
tawtC.dciniur. L iniu-
riarii.ij. scd in illa pro-
hibetur c procura. niil

dicmtc pr&ftde:alizs in~
choataper pr&sidem. Sc
dic quod potest agi
intra xxx. diesrvt j. tit.
j. l.libelloru. §.j?.alij tsa-
kcnt,ab alio mdicataiSc
tunc dic,antc mortem
accusatoris.
b C ludicijpublici.Cccus
si priuati.sccudsi quos- profiquendumcnmenpubUcu.Sccun-
procurator da.Sed tudic,vcl » pri- da locjuitur de co qut venit ad tdle-
intcmenirc no uati;quod sic probo. i. gandurn CAufoi abfcntia.Secunda ibi,
^idicis" Goi?,ltat: q-°da "Usa* fid excHfmones.Itemfecundafubdi-
uiditur in duas partes. Purno ponit
diclum.SecHndo cjseclttm illitts dilli.
Secunda ibi, rsr fi itiflam. Itempri-
ma principdis fnbdhtidimr in duas
partes. Prirna loquitttr deprocuratore
in aliis.i.Itealiaratio- cxparte aclorisisicunda dc procura-
i Procurator nc . ^uia regularitcr <* tore exparte Yei. sccunda ibhMulto-
l° Plohiba.ui'In ^ohbct aue mavis. &breuiter boc intendit.
crimmc m quo lm- \ ,. * //••'•;•■ n
In crtnnne publici ludtctjnon potejt
intcruenireproeurator ad aliegadum
caufiu causiisid ad allegandu causas
abscntia admittitur. Bart.
r. s Ad crimen iudicij publi-
ci b persequendum fruslra t PL'°-
curator c interuenit : muhoque
magis dad defendendumtsed ex-
cutationes abscntium ex senatus-

k s Vmdicaretur. per.indicem , patre accusante , & hoc ratiouc
proximitatis : vt C. de c*lum.l.mater.& l. calumttu. Et not. quod
■M. hanc legcm inducit pro se in quaestione qua dicitur : si aliquis
damnerur a m dchclo tainoso.vt futti & simili, &in veriratc non " tnsijmi» sic
deliqucrat, an htinfamis ? Et dixitquod non. nam licec quoad ommsdamna-
J !• • j- tusiudicio pu.
aha prModuet, non bllC0) ^[^
------------r,------------,________,__ . tamcn quoaa tamam: patre, qui alni
arg. huius l ify> Cod. de accuslu de
his qui not.insa. l.ft sur- mone a,x »v»
„..,./,.... hicMt Gk{J.
Hhi. i 2. iu /7.

Ptohibicum
in vno ca
omnibus' i'n- & %.itat*menX\i ergo
tclligitur

. m proillustn:vt in eo.tit
■ ,•:;. C. de iniur.l. si. $. licere
ceiiiim m alns

potest in quo-
Iibet crimine
in quo impo- pomtur pcena^maior
nitur pccna relegationcivc J.anper
maior relega- altum cait.ap.L).ncc di-
tione. stiiisruitpublicasapri-
« PT"°rr"™ uatis.j.lteitacin pri-
&publicorum . J , , . f .
iudiciorum «- uatis vtin publicis im-
militiute. ponitur pcena^talionis
^Talionis pcc- accusanti:vt J• ad Tur~
nainomnicn^ & -m prluatis. hoc
mine impohi- g .^ - ur .
tnr acculanti. r. r
tLimitaquod nacorporalispcr accu?
hic dicitur in satione : sccus si pecu

ti. Scd tu diccontra:vt

DE ACCVSATIONIVS*
& inscriptionibus.
T I T v L v s I r.
Nccoblt.hasclcx, lmo mtnutur irrs*-
-4.ccufatio-\ csicriminctlisiitdicijpersecu- prodest. nam hic est »-*•
tio,smc publkisiueextraordinarij.Veldela- spcciale m patrc : ergo * Sequentia

— 1 r , . ictu.i. 1 :
s. desur. L non potent. rutir /s
Tvi»x.,.Lsl. I____I— :.-_ S '"'

verba claudii-
tur astcriicis

tto criminispublici aut extraordinarij. ln- patet quod sccus cit in
scriptio * vel subscriptio esi accufateris ii- -lio,:atg.J.admu,>ic.l.). ;,- HKiicc
bellus qnoprositeturfereum deserre lege lu- infin. & lic contra M. lounn,
liadcvi -vel qua alia , etimqtte reum a se S- dicas iudiccm non t Accnsatio
peradtuiri.namhoc ordtneresagitur.~\ ~Du- iurc iudicaise cum sit 5"ld' r •
cit accufator reum in ius ad pr&torem qui in co specialc, vt citra ^el subscripcio
lege luliade •viqu&rit jposttdat-vt pr*tor mctum calumniSe li- eriminis quid.
nomeneiusrecipiatlegelutia.&editinfcri- berum & scruum poi- f Ordo iudi-
ptionemstia manu subfcriptam, cuiussor-
mula qu&dam esi in L iij. ludicia ciuilia e-
duntur sincinscriptionc. In criminalib.exi-
gitur inscriptio qu& * -vinciat accufatorem
salsum ,& temerarium.nam sere cui inscri-
bcreneceseefisiue prositeri exscripto quod subueniri. sic ~s.derece- nibusabaccu-
crimen intendAt , non ignarus ex eaqu&eu. pta.l.eos. & de iniur. L Cswl!''. „•
maneat pcena.fi sorte caitiniator apparue- -vesie.&J.tit.j.L ).&tj. madi^subue-
rit.-velinprobationedeseceri^nectemerenec fas.vt in pojsejs. leg. I. njtur.quam no
indiiserenterinscribit in crimen.Gjui autem qu&legatorum &insra. coniunctis.
accufare & accufari pojsunt veinon , h. t. de adul.Lpatri.Sei con-
potijsimum declaratur. C v i a c

sitaccusare de morte ciorumcrimi-
filix.Item nonob./.ff MliT qu,S
r . ... r . ^ apud vcterc-s.
surtt. vtibi not.s Ite / Inscripcio
not. plus - coniunfto eur&quo ef-
quam non coniunfto feftuincrimi-

tiaj

. de adult.

I. PompoNivs libro primo
ad Sabinum.
O n est permilTum
mulieri publico iu-

Sententia tniusiapatrem prcseqtte-
temnecem stlij ,non insamat. Bart.
xiv. Idkm libro 1 6.Responsorum.
GEneri seruis a socero vene-
ficij accusatis , praeses pro-
uincia: patre calumniam inrulisse,
pronuntiauerat J'. Inter infames
patrem defuntfta; non habendum

consulto e iudicibus ailegantur:
iudiciis pubii- niavci aliudquod est ^ s^ iusfcam rationem s habeant,
cisperlequen- ■ r rclegatlonc:quia /%.,,.,-.,,,.• A-(V-.-►„.- K
jis no admit- ?, -• l lententia d ttertui &.
,-ri cuncpotelteilcprocu-
ti procuratore r „ r
t.vtmtHS. extra. rator : vt s . aeprocur. L
didicvsit. nisi sed& h&4.'.& Ijtonso-
post coclusio- lum-§.sin.&J.anpera-
nemin causa. l[um cau^ ^./,j.§.j,
pe,ux.s>»g.>» , rroctirator.zx ?u.
I. ii:t.trnuu m- . ' . r .,
M.tati.C.ad t. te accusatons , vcl etia
julde adnl.qHe rci: vt subiicit.Item e-
tihnc rrstrt tjam cum madato,qui
^indr. Barb. i» propnc dicitUI plOCU-
rtptti.cpalUr*- l L . — j . ; •
i- , /_,,. rator:vt s.de procur.L 1.
stpos. er/,«-Dc no habente autcm rclpondi:quoniara cth publicum
prie. &■ Jtnt- mandatum.planumcst iudicium intcr iiberos ' de morte
SftJsT-in cmHi qu°d non^d" filx* constitilTet, citra pericuium
jkk. m ytrj.pr, mlttatur cx partc Z&Q_ ' V
Z^ilZ- ris.& facit c. desald.de V^ vindicaretur k *.
sxmminali. side.& J.an per alium.l.
* yindicarct. j. $> C.quiaccu.nonpofi l. ij. Scd. contra C. de accufia. fe inscript.l.iij.
Sol.vt lbi.Itcm contra s. dcprocur.lseruus.§.publice.So\. causa ab
scntix potest allcgare,vt ibi:non in fafto principali dcfendcre.vt
hlc.ad <\\xoA~s.deneg.gess.l.liberto-§.fi.deprocur.Labsens. t&J.prox.Sc
plene dic vt A.§.publice.ltcm eodcm modo sol. s. eod.l, inter.qus.
cficontrct. Item an ad teltes produccndos tantiim vcl alium arti-
culum,cum non sit tunc damnandus ? Scd dic vt not.C. de accus.l.
si cuiusdam.ltcm contra C.desideius.l.sancimus. Sol. ibi iu ciuili:vel
si in criminah,de ea diccs qux imponat pccna,id est rclcgationc.
A ^ Multo magis.Cat magis,cumccontramagislicere reoquam
accusatorividcatur? Resp. quia cum perprocuratoiem litigatur,
procuratdr ipsedamnatur vcl absoluitur: quod non possct in
criminalibus lieri.
c s ~Ex senatusconsulto. Turpil. vel cuiusnomen non habcmus.
alias cx dccreto. A c c v R. s.
f j" £1 siiustamrationem.QuM si nonfucrit ratio iusta, vcl qnia
voluptatis causa abelt? Resp.condemnabitur:vt dixi s.eod. Linter.
tsy deprocur.Lseruum.% publice. &J. anper alitim causa asp. l.).&
de poe. I. absentem. §.)■
g s Vissertur. sicC. dc procu. I. exigendi. insin.
~~iEneri. ] Casvs. Socer accttsauit scruos gencri dc morte filiac,
[& non probauit.iudcx in sentcntia qua absoluit scruos,dixit
accusantc Calumnia commisilTe.dicitur quod propter lioc non est
it.famis.Idcmsi libcros homines'accusauh de mortc filiae. F R.
h s Pronuntiauerat. vt in ipsa sententia absolutionis:vt & Ccd. de
calum. L). & dic non iurc , vt statim dices.
i s Interliberos.i. libcraspersonaSjCumhic accusatus csTetscruus


DE ACCVSA-
tionibus & inscri-
ptionibus.
Supra dtBttm esi de

dicid quemquam puHicis iudiciis; •verum
reii facerc : nili sci- ^u'a publtca iudicia
1 • ... excrcentur per accusa-
hcet parenrium. h- ttoms ■ idef fmitltrJru_
berorumqne,& patroni,& patro- brkade accufiationibm.
n_E , & corum filix, nepotis, nc- itemquia in accufatio-
ptis l,morrcm excquatur.
u.Papihi ahvs libro primo de
Adulteriis.
Ertis ex cau/is conccssa. est
mulierib. publica accusatio:
vcluti si mortem excquautureoru
earumque, in quos ex lcge testi-
moniu publicorum minuitae non
dicunt. Idem '& in lege Cornelia

c

nibus ponitur inscriptio,
ideo in rubrica sequitttr
de insicriptionib. de quib,
infcriptionibus habetis
j.eo. l.hbcllorum.& I.
sicui. in princ. Bart.

On est permisisti. ]
C a s vs. Focmi-
na non potcit aliquem
de publico crimineac-

m

& .1 -
G'

tcstametaria «"scnatus statuit.-Sed culare. nisi accusct oc-
& dc testamento paterni liberti ° f01" Patri,s' & simU
, J. ., ,-,, humqui lnliteracnu-
vel materm muhenbus pubhco merantVir hac kge &
& seq. Itcm pupillus
potest accusarc tutorc atftorc, in casibusqui in litera enumeran-
tur.& hoc dicit hxc lcx & sequens. F R.
1 s Neptls.iteisialiorum : vt <~C.quiaccu.nonposs.l.scnatus.&l. t Accusaremii
■vxor.ltzra fa.titl.de crimine.eod.tit.C. quiaccu.non pos &J.Lprox. lieri , an &
& "s.tit.ij.l.mulieri.ssy de lib.ho.exhi.l.quod ey lex.%.hocintcrdicium. quando pcr»
sScdanincidat in Turpil. si dcsistat: dic vt no. C.qui accufa.non «1'Ct:ltur-
poss.Lsiea. Item excipe vt diccs j. /. prox.
m s~~\Ertis.~]Publicorum. s.iudiciorum,& dcterminat didioncm
V_Vtestimonium: vcl dic prxcedcntcs , ex lege, &c.
a s In lege Cornelia teftamentaria. Vidc not.ad.. 5 .C.qui accufnon
posis. C v 1 a c.
n s Tesiamentaria. vt quia accurctmulieraliqucm leg.Corn.dc
fal. qui commiserat falsum circa tcstamentum , licet ad cam vcl
ad aliossuosnon pcrtineat: & sitspcciale propter immanitatcm
criminis.sicin crimincmaie.vt J.adlegelul.maie.l.in qusssionibus.
& in Llul.deanno.vt J.adleg. Iul.de anno.l.j.hcm in criminc suspe-
tti tutoris:vt s.defuspec.tut.l.').§.conscquens. secl in falso non : vt C.
desal.l.& ji ad te.8< lichchhoc pro co qiwd no.~s. tit. ).L'.la ca-
su autcm sequenti intercrat muhcns,scd alia ratio vidcbatur cam
rcpellerc: vt ibidiccs.
o q" Vaterni liberti.quos mulicris pater vel matcr manumisit.quos
suos diccrc potcst ctiam viucntc patre vcl matrc:vt j. de verb. st-
gni.t.licet.§.paternos.& s.deexcu.tuto.l.tibertum. iitius crgo liberri
potcst diccrc falsum. Scd quid miri ? quia cuiullibctpotest: vts.
prox. resi Scd dic,hic videbaturrcpclli eo quod inuita in cum fcr-
rc tcstimonium non cogitur : vt s. detesii. I.iiij.in si. niliilominus

accusat, quia spontcfacit.

a J Vupiilus
loading ...