Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1447
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0730
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■91

•iij.
^iliril,. V

'•col,

U

\

'usa m
1 M1455 Ad legem luliam maiestatis. 1436

^is,Hiw\ *POt1ia mT'r mlL L]' lih'xii- Itcm no'Parci a sc offcrcnti. sic C.ad Ug. lul.mak. I.
r*est ii vi„ ' slijA 'gse obtuli^w ?*#**•'» /»• & J • W %/» /*/.</« ambttu.l.y & ~j.de re militarU.
%c,mldeGl.l.i. »»»**« agrum.§.pen.& C.depce.iudi.Auth.noub iure.nec ob. ~J.de fm.l.
$. (jnid ergo, >» aut damnum.§.fotent.-qa\ahicnon ad pcenameraucin caricre, sed
sin.I'upr.de atii. ad custodiam.
On est sacile. ]

-d. , j^fc

"itas
«str> H!%.H

1?>*'»st

:;t 1

UltlP
dria,
} re- «5.
iliti.
rtere ^n>
lnl- VI|.(»// °*''/
odo «?■*&!

/ *«cli4s dic«S-„
laio J«
iK> dicut:ib" -
per hicp

sm,

l -- —» Kll
. , „ \ 1 .,," ••") willIH
-id .^'^inlk
cin hlcno'il«:«t4,
ve- ' T AiHfau.

vc
jra

-«w.uponc

( itiaifc
u «tlauculpa.
xs rJ

&idtli

Ira is qui uilWicsn,
!X- cuafcrit pagani in <u-

......|*i
id est, qui custodicbi-
tur a pagano,3t£c?fe
J. —:v... ..li.j.

cuasciitpagani in cu-
stodiam, aliis tsijMii,
idc"
....[.
is« hic dc tnilitc tnlloi
tj} ciixit: vcJ hucuscjuc«
oJSciali. hicnoiis
vcl milcs, vel osfidlG^
cmfiiitcusto-i»
"' pssi *£-»-""
•c ^c*»j«
jplutcscrantts
'- Jvnat-mK^
- «ptifcccrptwf
e ratoncYtaf*.
ccrisvcii-**'
1 Lrc>*5
• »fjf 5
■ S-K
nIcc cosobhoc
» vi^ife
.&>
tfin^Httlisne i»di
tnHtatdi cavsi
saBj. & >»
tum omncs j.ij,
«. bct tradicustodia aliCasvs. Tironi, i.
nouo militi, non dc-

sin.frincipij.
sra de re mili.
titri. y. Tira-
quell. de (anis
sausa 30.

$ sic insrJ ea.l.
\.nxm<srsic.&
mfia de re mili.
i.militis.%.irn-
xtrcnt. itevsi.si
tiltm.
» dimiserit.

NOn ess: facile rirom3cusiodia
credenda.nam ea ptodita, is
culpa; teus est b, qui eam ei com-
miiicc.
1. 5 Nec vni,sed duobus - cu-
stodia committcnda est.
1. s Qni sjncglegcntiaamise-
rint, pto modo culpx vcl e casti-
gantur,vel militiam mutant f.
Quod si leuis pcrsonacustodia: s
fuit,castigati Srestituuntur. Nam
sn cuitoditurri : rcpc!- (\ miseratione custodiam quismi-
litur custosamilicia. ii r -un- _.■!•.• r i
c 1 , lcnt " s militiam mutat. Fraudu-
autem iraudulcnccr r r r
dimisit:grauius puni- lenter atitem h hierit vetiatus in
tur.Item si vnus custos dimictenda custodia , vcl capite '
fagit cum capto,ahcr pimltur,vcl inextremum gradum
custos non pumtur. Si ^yj^ datur.Inter£lum venia da-

cuius : & qui tradidir,
pumtur. Item vni non
dcbet tradi cuftodia,
sed duobus : & si non
bcnecuitodicrunt, pu-
uiunrur secundu qua-
litatem delie'ti.& si cu-
itos cst leuis pctsona,
castig.-uus refticuicur.
si autcm custos misc-
ricordia duclus dimi-

/»£».

autem capcus se occi-
dit: castigacur cullos,
f Custos car- quasi hocdcbebac prg-
ccris no tcne- ^iderc. si autcm custos
turfoposoci;: ^ capmmrvt ho-
hoc ideo. iuu- ... l. r
«eeiacdesoo micida pun:tur. ii au-
socio confisos. tcmcasu captusdeccs-
quod eit nota sic, hoc dcbet probari:
dum pro istis & absoluicur custos.
eastrflanis.S,» stcm g captus fugir>&
custos vult cum ap-
prchcndere: assignatur
ci tempus a iudicc in-
tra quod inquirat:&
«rlabitur ci socius qui
cum eo vadat.Item qui
scruum alicuius fugi-
tiuum iuiTu magistra*
tus custodiebat, & di-
misic cum fugcre.-con-
dcmnabitur custos ad
«itimationcm serui
tiomino dandam. F R.

tur. Nam cum custodia cum alce-
ro f custode simul fugidct, alceri
veniadata est.
3. s Sed sise cuslodia interfe-
cetit, [vel prsoipitauerir,] militi
culpa; adscribicusjid estcaltigabi-
tur.
4. C Qu6d si ipse custos custo
diam incerfeceric, homicidij reus
est.
5. s Ergo si casu custodia k dc-
funda dicatur , testationibus id
probandum est ': & sic venia da-
bitur.
6. C SoletpractereaamisTa cul-
pa ctistodia m,si tamen intersit
eam apprehendi , tempus causa
cognita militi dari ad eam requi-
a 5^ Tmrij..aouo mi- rendam, applicito n ei alio milite.
liti: fortc quia vagau- , ^j q fugitmHmodomi.
turcuncvel nmnuin '■ \ r*~. " . r r
sunt cuiia'cs: vt c. de no reddendum perdident : i\ ra-
thonibus. l.\. insin. hoc cultates habeat, domino pretium
reddereiuberiSaturninusprobat.

Ia. dc aduke-
liis.
t Elegans ma-
kstatis dcscri-
ptio apudOui-
dium iib.^.sa

auccir. fallit ii cst dili-
gcns. Itcm si alij defi-
...... ■ ciutit: vel talis sit con-
*In indice,ti. „ . „ .
hic ti.postpo- suctudo:vtj.rf«^«r.
nicurs*^ ad 1. lgeneraliter.%.s^urios.iiy
l.non tanttim.%.sin.(& C.
qui itate.l.ij.li.x.&C ideo
hic dicit facile. A c c.
b 1 Fredita.iAzta.
c s CommisitSic ~S.de
shruw. Ci-teru o$c.p~r&sid.l.diuwt.'msin.
hsc lcx olim fa pro rocjc idamd.in
luit Cornelia, r ' ■ trd
» \ >,• p». maxime li elt com-
& a Cicerone J ....
contra Pisone mentaneniis hic qui
lex Cornelia prasposuit: vt C.eo.l.ai
inaiestatis vo- commentariensem.
catur, postea a d r Sedduobus.sicC.de
C.IulioCasa- ^ m. , . -r j-
ttnul.iurmurandi.
re rcnouata,vt J J . , n
aitCiC. Pbui. c C Vel.. pro , ld elt.ne
Quidam prin- sit contra s.eod. l.mili-
cipes hac cri fw.vbidicit castigandu.
m.'"f"?fjn^" cum,&in dctcnorem
militiam dandum. &
facit C.deossi.prs..pr&to.
Orien.l.siquos.
f r CussodU. i. custo-

seriitjVtAdria-
tius, tyartigttitl
in toitrs.

AD * LEGEM IVLIAM
maiestatis f.
TITVLVS IV.
Hxposito ordine insiituendorum iudicio-
rum publicorum , nunc mcipit per singulas
Jpecies de quzsiione & poena eorum legiti-
ma causisqw trattare, ac primum de Usa
maiejlate,(y de crimine perduellionis, Uss.
maiesiatn pars esi,<& quidem grauior, per-
duellio. i. rebellio sumptis armis aduersm
patriamaut principem.quod (ytyrannidis
& impietatis crimen dicitur. nec sinitur
morte. Cg,tera crimina violatA publics. ma-
iesiatissiniuntur morte. Cviac.
Pfimopomt eompar^ttionem critni-
nis Ufdc maiesiatis.Secundh desinitio-
?iem. Tertio , in quibus contrahitur
crimen Usie maiesiatis. Secunda ibi,
maiefiatis autem.tertia ibi', qtto tene-

dis :vt C. eo. I. ad com-
tncntariensem.Vcl id cst custodita? personac.
g.r •: aftigati.i.cutlodes..
h C Vimiferit.vi Inft.ad legjAquil.^sin.
i r Capite.h talitereracpunicndusincarccratus:ve!aiitcr,Ytdixi.
s.eod.l.milites.
fc r C«/?Ww.i.custodita persona,
ff. Nouum.

1 s P™W/«»7eyZ.acustode:&cstcontraaiuscommune sccun-
ditm M.quodprimo culpa debct probaricontracum : lcdcst spc-
cjalc ideo, quia spccialc officium suuiss crat custodirc.sic & m ar-
gentario e(c;vt s.de eden.l.fiquu ex argentaritsS-fm.vbi plene dixi.
& fzcilC.detesii.l.ij.
m s Custodia.i.cusio-
tur is.vfiiue ad §.hoc crirnive.qui esi *™ SSSw^wi ei
ins. eo.i.\.nec tndiget summarus.h.d. jlio mibtc , vt sccum
vadar.
o C ~Sugitiuum.scs.vca,
qui a magiihacu dcbct
dcrincri : quod hicfa-
ciebat pcr custodcm:vt
s.de ser.fugi.l). §. •vnus-
quisque. Sed hic pcrdi-
dit.i.rccedcre pcrmisit:
quarc cmcndat,si ha-
bct vndc.
AD LEGEM IV-
liam maicltatis.
Diclum esi s. ingene-
re de bublicis iudiciis.niic

a Pratsomirur
regulariter
neino tsse in
culpa,ni(i pro-
betur. Hic au-
tcm prasunii-
tur commen-
tarieniis esse
culpa,niii pro-
bct contrariu.

i. VtnAMvs lilro feptimo de
cssicio proconsulis.
Roximtim * sacri-
legio crirnen cst
quod maicstatis di-
citur.
i. s Maiestatis
autem crimen illud est , quod ad-
uersus populum Romanum a,vel
aduersussecuritatem p eius com-


* Ambasiato-
res olsondi no
debent, ctiam
niissi abhostl-
bus.4<^/s Glo.i.
J. ium circa.
in yerb. amba.-
siaiorei.de ««.
in pra. jaici-

mitticurrquo tenccur is cuius ope- s«Huitltr wjpecie:&pn>
,.„ j,j„ i r\- ■ ■ mo incipit dicete de crt-
ta ciolo malo conhlmm mitum ■ -i ■ -i
mimbut gramonbus.
cnt, quo obhdes iniustu ^ princi- «gi Roximum. ]Ca-
pis iuterciderent r : quo armati fj^gs ys.-Primodicit
homines cum telis lapidibusve in ^d cn"cn lx(kma"
„.-'k« s;„.s •' i /- icstatis cit proximmn
vibe sin %conuemancve aduersus fiuc simllc Vacnicgl0.
rcmpubIicam:Iocave occupentur SecunJ6 dat cxempla
veltcmpla c:qu6ve ccccus u con- multa dc crimincises»
uentusve fiat, hominesve ad sedi- maieUatis' diciC ctiam
,io„cm c6„occ„u,r:cuilis»e oP=- 8SSfi£ "2«
raconhho dolo malo consilium hoccrimcn. &hocdi-
initum erit,quo quis magistratus cithxc lexcumse. vs-
populi Romani, quivc imperium ^ ad L Pmos' Fr-
potestatemve habec, occidacur: "'
quove quis concra rempublicam
armaferat:quive hostibus populi
Romani nuntiu literasve miscrit,
figntimve dederit, fecericve dolo
malo quo hostes populi Romani
consilio iuuentur aduersus rem-
publicam , quive milites x solici-
taueritconcitaucritvequosedicio
tumuittisve aduersus rempubli- gCrcn
cam fiat. 1 s Invrbesint.Wom%-
na,pcr exccllentiam:vt
t I. Idem libroociauo Disjiutationum. Inst.deiurenatura.§.sed
ius. non c crgo in aliis
QVive de prouincia , cum ei cimtatibus: arg.J.W l.
succesfiim esset, non disces- id-pecl.iv.in sin.&s.de
_ v .. ■- j r sur.l.obpecuniam.
lit v,aut qui excrcitum deseruic, J r„y „, c •.-
. . ^ " '••; r t s Veltempla. racits.
velpnuatus ad hoites perfug^t: decolM.l.ij.&C.deh*
quive sciens falsum conscripsit,
vel recitauerit iri tabulis z publi-
cis. nam & hoc a capiteprimo le-
ge f maicstatis enumeratur.

pulum Romanum. Cic.
z.delnuent. Cviac.
p s Securitatem b. i.
eos qui acccpcrint sc-
curitatem,nc vcxaren-
tur a populo Romano:
vel id cit, cos qui coic-
ruc securitate cum eo.
q s Iniusfu. i.sinc pcr-
miisu.
t r Interciderent. i.fu-

b i. tranquilli-
catcm.&ud.

iii. Makcianvs libro quttrtodeci
mo Institutionum.

ret. l.iij. &• de his qui ad
eccle. consu. I. denuntia
mus. A c c v r s.
u s Coetus. "j.adl.lul.
de -vi pub.l.qui coetu.Ac,
x s Mdites. popuiiRo-
mani. Accvrs.
y i~~^\ Vive de prouin-
\^2,cia.] Non discef-
LEx duodecim tabularum, iu- sit, pust quinquagmta
bet eum qui hostem b conci- ctks:vt C.vtomnettam
tauerit Squiveciuem hosti tradi- chti.quammilitam.l.].
, ■ ■1 . . T t z C Intabulis.m Ixho-
derit,capitepunui. Lex autem Iu- ncm pubhcain.
lia maiestatis prscipit eum qui a r £t hoc scilicct ge-
maiestatem publicam lajscrit, te- nus fa-si.
neri: qualis est ille qui sn bellis * b T ^f^decim ta-
rr ■ d ■ <■ j. jL' ularum. \ Hofte.
cessentd, aut arcem tcnuent f, ^ Roaianl.
aut castra concelserit r. Eade lege c *■ concitauerit.scon-
tia vcmpublicam.
i C C^nV.i.retroccsreritautviiftoriam host.bus dedcnt.
c C Tenuerit. aliquis priuacus concta publi am quictem in confi-
nibus.quod non hcer:vt C.desundislimiJ.ij- -ib.x). vel dic tcnucrit,
non rcddcndo principi pctenti, cum ab co habucric n custoniam.
f C Aut castra concejserit. scilicet hoitibus , qtia: pro Lnpcratore
cuitodicbat: vclidcst militcs dccastris siisaliqnis n-agistcr m:-
ZZ 4, . -Ltum

c Maiestatis'
crime admitti
etia poteit in,
alias ciuitates,
quat scilicct
nullum supe-
riorem habet,
vt repudiata
hac Gloss. post
Bartol. scnbic
Angelus traSr.
de maltsic-ii in
verbis, Cbe bai
ttadnn ti mt
patria.tach CL
in l. sallaiittt
in Verbo predi-
t*. C. de aboti-
tionibus.
\ legis. alat
issx.

* imbrllii ces-
serit, bosHmyt
ancre itnuerit,
a*t cas.rt, &C»
tnon tenuerit»
loading ...