Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1451
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0732
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IV.

•s«.

&*. &cj>/(c'w«.10» «jss
:io, J

**«

isas «*'4,Suitate,.

.......*«
Wtenifa;.0

fcffii,

»«fc

sura,^,n,„s

in-
:m

tenetw,j_

■(}

tt

!n*......
•m !tfe&Wfi
■tC Ptim.iia^
im («"«.[jj^Aijj
nic cxponunt s«™a.
ram, n -'
ie" libtlliim dc
:ec soiplit a kmau
:a. vcl qnia sinc scriptun
famosum cinntn k
1 co fccit: pro cjiiihi
1C supm ii m i Itt
ID Ctraljss,
. j M Viikmipk
vel inMjisik li
r> #.jj.tt.s.jW»
1- /j,vcnlimilcdl,Tii'
bonianum hic vcia
Moilelhni,'.'
i»//«Jciii
' propccr* j. C, ^tii
■ g s l^
Kemkniw
aadacioi»**
afev <»»*'*
'^niliWi***
Usive^? ..
. Alij ciicunt hiclo-
'Sg
cont» *' >
JentpoP»'Jp)1
*/* ;»»*
pi^cv rJ«w
h*<c>^

4 T^w </• /• i
£,J.dl btinit li-
tirl.

!439 Adlegemluliamde adulteriis. 1440
circa lcnocinium.punitwrcnim vir qui pretium acccpit ab adul-
tcrovxoris suse, pucaa si.holari.Itcm punitur cjui vxoiesuam m-
ucnit in adultcno,& carn retinuit. Itcm punitur qui scit vxorein
suam cum alio iacerc,& hocpatitur j.Quinto dicit:maritus Bci tc_
accusabat scholate dc aduitcno cum Bcrta comiiTb.scholaris ob-
iicit quod vir fun lcno

r-i 0rum lExisiat.Xmb prima frontc fisco.vr C.de bo.lib.L). &
rJy.deinterd.& releg.l.Htj.ciax cst contra. So .hic i„ al.u ca-
pituhs»: tbi contra principeni ycl rempu.^. j.l.fi.Vd h,c dc x-
ntranis dcportacur.vci relegatur.arj.s» authen.de man.

ttmf.VU*/ti- ■r;depte.l.qHi
mt.mjr.dt fat

Etpleniiis dic vt m
contratiis not. Prima
placet. & secunduhoc
intelligitur Inssit. de
hcrc.ab intesia. ^.perc'6-
trarium. & hc\t supra,

tatur:m co
prin.§.oportet. coLiij-noi:
1£*2Z TZ^SSX damnatiliberorumexistat '.
i vltimo. x. I d 1 M iibro sexto iuris efitomarum.
MAieitatis crimine accusari1'
potess; , cuius ope coniilio
dolo malo prouincia vcl ciuitas
hoslibus prodicacst.
Jidorterd extinguintr crimen.ex-
iurepatro. I-eum. & cipitur crirnenUfa maieslatis ,scili-
«d Treb. L si patroni. M M pcrfallionir. non in aliis capitu-
stvin. r • 1 1 • •
lis. hoc dictt.
xi. Vlpiamvs Ubro oilctuo
Diiputationum.
ISqniinreatu c decedic, inte-
gri ltatus decedit. Extinguitur
enim crimen rnortalitate:niti foi-

kei

* inhunclo-
cum vide Cic.
in orat.pro C.
sAabirio per-
ducllionis re».

Pnn
MAiesiatis. ] C A-
s v s. Qui com-
misit dolum, ycI opem
dedit vt prouinciavcl
ciuitas prodcrctur ho-
stibus, potesr accusari
hocciitninc.FR. a n c.
b s AccufarUUzsM » qius maieltatis reus hnt. Nani
appeXxri : p. tunc ex- hoc crimine d, niii a succesrorib.
purgetur, hereditas fisco vindica-
tur.PIanenonquisque legis Iuliae
maiestatis reus est,in eadcm con-
ditione efl: : sed qui perduellio-
nis * reus est , hoflili animo *
aduersus rempublicam f ,vel ptin-
cipcm animatur.Csterum si quis
minc hoc.nisihcredcs ex alia causa Iegis Iulix maiefla-
cius probcnt dc puv- tis rcus su , morte crimine libe-
^ationc, bona dctnn- -,._
mt ur.

yonc appeUari. i. accu-
lari.
IScjui.]C a s vs. Ac-
cusatus dcaliquo dc
lidlo ,si interim decc-
dat:extinguitur deli-
£tu,nisidccnmine l^s.
maicst.ciTcc accusatus.
nam accusato dc cri

cT:i ad fiscum ibunt. &
hoc est tantum in duo-
buscapitulis lxsa:ma-
iestatis. Fr.
c ^ Is qui in reatu.
f Vulgb addi- quocuquc : vt s de do-
tur,& ttupro. na.lposi coniracium.
d s Nam hoc crimine.
c Crimen ma- prxmittc,nisi.& fa-c j.
ieitatis rnorte de iure fis. I. res qus.. m
non extin

AD LEGEM IVLIAM
de adulteriis coerccndis f.
T I T V L V S V.
De adulteriis eoeflendis [&pe, <fe> nen-
nglV*- si.fy>C.~eo.l.si.&pen.& numquam de pudicitia dicitur. Et c&ters,
tur. Potesc e- inaltdep,er au&ab in- perlat&videnturklulio C&fare,h&cab Au-
nim vel i<ior- l , \ ',"__, j_
tutis ma
tis acc

•Lc teftA.percontrarium. & gusio , quieadem suitsimulde maritandis
...usari. vt C.de h&r.l.iiij.§.pr&terea ordinibtts.de dittortiis.desundo detali,deque
inc.intra quin- -verf.in mortem.& s. de aliisplensque rebus.adeo vt xxxv-caput it
quennium. Gl. acctt±ex iudiciorum. & Sls lultA numeretur in 1. capite.de rit.nup.
i» t.m«»umis- jMliTHrpim.in senatus. -Adulterijautem nomine Augusth intelle
\ss ***"" §.sipropter.&s.dedona- xit ettamsiuprum.fyhis adiunxitlenocinij
tio.l.donationes.§.sin. & coercitionem , necsutt tam seuerws horum
C.de bo. eorum qui mor. "vitiorum vindex quam poetis videtur, imb
stbi consct. l.sin. (y dcbo. induigentiorpius &quo. nam & re'egationis
dam.i-si.insin. &lnfiit. tantum pxnam pr&scripsit quasi crimints
depubii.iudi. §. puliica. excusabitis,vt dle ipsequi hanc iegem ex-
d PerdtietTio- c s Perdueliionis. i. <* tertus csi.quiqueseueram tamen legcm hac
nis crimen pro cnminis maicstatis : i- eJse nuncttpat, non insiciatur. Nisi, inquit,
maiescatiscri- fco c sic didti.quia pcr deiiitipars excufabilisejset. Yaruareiegati
mm^' , „ duellum rrobatio rc- fcenasuturasuit. Et minoribtts xxv.annis
t Perduelles . . ' , r

cur disti.

:st

cipitur: quod non ci
alias, sccundum quosdam. t. Vcl vcrius ideo, quia perducllcs di-
cuntur hostcs : vt j. deverb.sig.i. quosnos.
s Reipublica: f s Rempublicam.hxc f continct multa:vt patet s.eo.l.j.tjy iij.fo
appellatione Uij. m quibus aliqua sunt *d hic pcrtincntia : alia non.scd simpli-
qu* continea- cicer aiaicstatis ;nonvcro pcrducllionis.

tur.

AD LEGEM IVLIAM DE ADVLTERHS
coerccndis, & stupro.
Cttiuspr&cepta tradunturs. ic mino.l.auxilium J.sin.^ est endr-
tniusaliis-.cumomnepeccatum esi extracorpus,nistsornicatio,secundum
Jiposioium.hincesiquodnon licet transtgere. vt C. dc transacl.l.tran-
sigcrc.sjjp ideo de hocpr&mittit:(y-dic ad legemluliam:y«&es sup-
plendam, interponendam, CT emendanda sttnt ieges httius tituli. Azo.
\\xEjsti -&C lex.]C as v s.Primo dicita quohatclcx Iulialata sit.
itjg^ Secundo dicit: Si tnulrcr ante denuntiationcin sibi faftam
nupsitsecund6,dtbctadultcr prius quam ipsaaccusari,& danari.
j.Tcrtiodicit:si matitusdc adukcnoaccusauit: amodo amplius
accusarciion potest.4,Quart6 dicit:ccrtum capitulum cstfnstum

nonpermisit accusat. qui tamcn eispcrmit-
litur ex aiiis causi & cum soieant c&tera
crimina durarejpatio xx.annorum, huitts
legis crimina finiuit qttinquennio- Sed &
eiudendorum eorum caufa muitas pr&scrip.
admisit.C v i ac.
Continua ntbricam: c/uia crimen
adulterij eft crimen grauws:quia orn-
ne crimen committitur extra corpui,
snrnicatio vero committitur in cor-
ptatvt insra ad iegem Cor. 1.6. circa
si.ideopenitrtr hic rubr.adleg.Iuliam
de adulteriis. B a r t.
I. Vlpiahvs libro prhno
dt aduiteriis.
AL c lex lafca esc a
diao Augusto S *.
:. Idim iibro ocia-
uo Dijputatio-


cius:non excusatur pcr
hoc scholaris. secl si
scholaris vult viru dc
hoc accusarc , non po-
tcst nunc: ctitn sit ipsc
accusatus. Item si vir
accusat vxorcm suam
dc adultcrio, & vxor
obiicit qu6d yir su;c
lcno,&dehocetim ac-
cusat: non cxcusatur
pcrhoc vxor:punictur
tamcn vir obhoc:tmo
ctiam sinc accusatore
potcrit iudex punirc dc
lcnocinio. Extrancus
autcm a viro Bcrta: ac-
cusatus dc adul. intc-
rim non potcst lcnoci-
nij crimen obticcrc ac-
cusanci:ncc cx hoc pu-
nictur vir. & h. d. ha:c
lex & pars scq. [ S i
simvi] In accusa-
tioncadultcrij prxfer-.
tur vir patri rnulicris:
adcoquod si patcr li-
bellu accusationisde-
dcrit,&vir nunc veniat
accusarc volcns: prae-
fcracur vir sipritis non

EX lege Iuliaf scruatur, vt
cui neccise est ab adultero in-
cipcre, quia mulierantc denun-
tiationem nupsit, non alias ad
mulierem poslit petuenite , nisl
reum "percgerit.Peregiise autem fucrat ncgligcns, scd
!« ™,,'c„;,J«s.„,- „;r, *, ^a. s* praparabar.<ie aliis
autcm cxccpto viro &
patre nuilicrisaccusa-
rc volentibus , pra:fcr-
tur idoncior iudici| ar
bitrio cli^cndus. Itcm

¥Huius «ottii-
nis rationem
videaptxiAa-
ton Aug lib, J.
tmenrf.cdst.s,
f Hjnt /sjsi»
dissme ex/iliatt
^ll xan.ab ^Al.
li. 4.Ginf*.ilie.
ap. i.

non alias quisvidetur, nisi & co
demnauerit '. i. J Marito k iure
maritiaccusaiiti, illa pra:scriptio
obiicitur,y» legem *prodidisse dica-
tur ob hoc quodadqrefftu accufatione
, , . i n. . * ", , J ... benc dtxtvirum prx-
adultenj desxtttt. i. s Lenocmi) fcrendurnpatri muUc
quidem crimen legeluliadeadul- rismisipatcrprobctvi-
teriis prsscriptum cst ':cum sir in
eum maritum pcena statuta qui de
adulterio vxoris suas quid accepe-
rit: itern f in eum qui in adulte-
rio dcprehensam retinuerit.
5. s Caueriim qui patitur v-
xorem suam dclinquere m matri-
moniumque suum c6temnit,qui-
que contaminationi n no indigna- si lata cft ab 6ct Aug.
tur.pcena adulterum * nu inssigi- ^d ab aluluo 'Aot.a™
o m r^ -u J--PI • duorumxuicigodici
tur °. 4. ^ Qui hoc dictt p lenoci-
nio mariti se fecisscreleuare qui-
dem vult crimen stium. sed n5esl
huiusmodi compensatio admis-
sa q. ldeo si marucum velit

¥sinon Iegem.
vide Budaiuin
hic.

rum mulicris iufamc,
aut probet qtiod collu-
derc vult.nain his casi-
bus prxfertur patcr. &
hocdicithic §. cum 1.
scq. F R. A c c.
g s Augusto.3.\\a.s a a
diuo Augufto. alias ab
Octauiano b Augusto.
vz\a Gaio August. Scd

tur IuliaJRcspon. quia
primo Iulius Cxsar ca
induxit.scd non perfe-
cit: Gaiuspcrfecit, &
nialuit cam nominare
nominc auuncult sui
Iulij. vt s. de orig. iur.
l.ij. §. deindc Gaius. %. Vcl dic eam originaliter a Gaio traditam.
ssdcam nomiuart Iuliama suo auuncu!o,qui primusfuit Impc-
rator. vt in Auth. de pr&po. non impe.ibi,Jiue etiam tertia, Qrc.col.iiij.
vtin authen. vtliberti de c&tero. §.sacimsv<. coi.iiij.
h T7 X lege. ] Nisireum. alias rtw.i.causam. & zhasrettm.
i xfs^ondemnauerit. i.condcmnari feccrit:vt s. de insa.l. surti.%.
mandati.Sc hoc idco,quia si absoluitur adultcr, prodcst adulterae:
scd non nocet condcmnatio : \iJ.eo.i.denuntiaJse.§. pen.
k s MaritovtC.eo.i.abolitioncm. &yadTur. I. qui desiitit. & J.
eod. I. qu&sttum.& l. miles.§. socer. A c c.
1 s Pr&fcriptum esi. id c cst.de eo ccrtum capitulum cst : vt s: de
m-no.laux1iium4.si. i. Vcl dtc, tdcst d cxceptio inducicur.
m s Delinquere. cum non dcprchcnderit.
n s Contaminationi. alias contaminatione. A c c.
o s Inssigitur.Xn libro B.cst no, & tunc dic quod potcst excusarc
ignoran;ia,yt y.eoi.mariti.it. sic dic c&terii pro sed.h\\\ non habcnt
hic/*o:vc qttia scit commictiadultcnum:& dices c&terttm ptocerti
Vcldic pro sed:Ccd sub.^-, vt non aducrsctur. & facit s.solu-ma.l.
cu mttlier.& C eo i.crime.& l.ita nobis.& j. eod. l.mariti.§.].ij. & iij.
p s ssiiti hoc dicit.C. extrancus dc adultcrio accusattts a manto.
q C Admijsa.vts.depubii.ittdi i.is qui reus.Qs s.de inreverso.lsisi-
ZZ 5 Ittts,

t I.cnocinittin
in marito du-
plex esse po-
test :vnum cu
palam & apcr.
te quxstum cx
vxoris turpittl.'
dtnc facit. Al-
tetum,quando
vxorejn adul-
ram retinet.
* Pcena adul-
tcnj in cnm
non infli. vt
conueniat cii
l.mtrUt. §. cjui
cjujtssum.vcrfic.
cjucid si pcttia-
tnr.i»f eo.
a Lex Iulia Ac
adukeriis vn-
dc& a quo Iu-
lia dicattir.
b Et iisc vera.

c Prxscriptum
crime lcnoci-
nij,Iege iulia
quo scnsu di-
catur.
d Id eft per
exceptioncm
priscnptionis
induftam.
loading ...