Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1485
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0749
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1466 Digestorum Lib.xlviij. Tit.vj.

a C Fideri. nec ideo crin\cri Icnocinij contrahcre vidctur: vt C.
eo.Lsinemetu.&Lferui.S,.').
b C Nonsuperesse.vz C.eo.l. ablationem.in fi.fy s.eod.l.si vxor.^.fed
& si qua.& s.ad Turpil.l.qui destitit.sy supra eo.l.tj.^.}. C Ht no. de
T •« re. tacita aremissione similia. s.demino.l.si siliussa.sy Cdeiure dot.
mittere vide- /.», 6» s. rfc %. ^ow^ «■

tnr adulcenj ppsidiem.& ssol.ma.l.
accusationem, ^- • j^ re>.«w amo.l.fi.
«jm accuraum ; r ^em Ub.iysintm.
aseadulcetam J . -' ,.,
vxoremredu Repctitur tamcn kb.i.
xit. Vide tame fent.Paidt. C v 1 A C
I. li qtiis adul T N crimine.] C A S v s.
terium.sup.co. Jja atcu. adulterij
luilla datur dilatiojnui
vt pcrsonae cxnibean-
tur : itcm nisi hoc vi~
* Sane idem dcaCHT mdici. F R A H.
hodie repeci- c C Koc. alias Aoc.alias
tur lib. 2. tit. ^«»c,(lilationern alitcr
26- creo vcl nulla danda,
f De coercen- ■; saIt€ tatim. &
tia—iedirione - . . K ,(......
Ansti.tele* lj- est speciale.baUas tre«:
br0 j. politic vt s~.de fer.l.fin. & tacit
C-4 quo.H no.s.depub.iud.L
inter.izcm fa.s.co. /./»•>

6 Dilationes

Pluresadpro- Us^,,us.propter
banJiini dan _' i ,''

SIU.] C AS VS. Li-
bcrt

tur in cnmi- -,
nalibus, exce- ijbertus umsannu
pto adulterij Lorum aurcoruiu im-

ritus destitilse videatur, vel leno-
cinium commisilTe qui eandcm
rcduxit vxorem. Paulus respon-
dit, eum qui post crirnen adulterij
intentatum eandem vacorem re-
duxit - destitisse videri a : & ideo
ex eade.m lege postea accusandi ei
ius non superesse b.
xii. lBt.ii lib. 1. * Sententiarum «.
N crimine adulterij nulla dan-
da dilatio est,nisi s vt personae
cxhibeantur, aut iudex ex quali-
ratenegotijmotushoc ccausaco-
gnita permiserit.
xlii.T&yphohi N v s libro secundo
Dissiutationum.
SI is qui ius annulorum impe-
trauit,adulterium commisit in
patroni vxorem, autin patronair.

n C Committat. adultcrium, vt a commuintcrprxnasta.tut.iH
bcat imponi. na non debct imponi:quia per qualccmjIc b m. •"
monium commiiTum ess: adultertuimvt s.eod.l.fiadulterium &a~

pmrn.verstc.nonnunquam. i. Vel dicqu6d noucommittitur asT Vxoteiri r-iciis
terium hoc ipso quod duxit vxorein, nisi cam cognoucrit & s" noiw d"cit|
cundum hoc habe£ ,J"5»!
imperium vel potestatem habet. Priuata ne.& hdtl.dtconditl ea P01"» pu.
quam priuati homines inferunt. Vtraque sinecaufa.l.auunculo.t/f cxtT- ' s1"
lege Iulia iudicio publico coercetur. nam ei s • vnde vir fa vxor.l i 'iimitim •
etiam adquem earesnon pertinet accufa- in fin. Alij habent sinc PUn'*tur. ^
tio permittitur, quafi cxcommnni crimine, ne • & tuuc cst scnsus ~ ^''srijCt
■vteleganter i? (**>Si* Demosshenesaithis ^O-od committitadul- «" 1 ' 9:
•verbis : vuT im. t5 /Siasi/^wot OTgjtrl^,jui/- teruim, quiascicnsir

Pnmocaiii nou
ienorans.

•'in n'atrin:

noq


DKsuncia. ] Casvs
Gc=ncnacu,tcam K*
socru. etiam mortua «it ^
muherepotest gener LatamiCaio
accusan dc incesta.sic- lul'° ^m.
rc.

ovrwv. itytTn vo^flsrnc. eadem ratio esi vio-
lat& maiessatis aut pudicitU. nam & h&c
crimina lex putauit csse communia perinde
ac facrilegia.qua de caufa facrilegos etiam
nuptiarum violatores let^es appellant : (j>
facrilegos, hs& maiessatis reos. C v 1 a c.
Htc tit. planus ess , nec indiget ut adulter post mor>
summarits : qtiia succinBe ponit in ~cta muuc»s- F.R.
qmbus cafibus tenetur quis leg-e-Iulia ° * Socru-^q«a
; • , , J, n .?. . , Senei cOncubu:t.
de vv pub. & poenam dejcnbtt in l. p C j^.id cst sicut.
qui dolo §. vlt. & pauca verba legu 1 1" ^dulter. vt l.M.
exponit : vt in l armatos : & in l. lvtmMMn^\-
hiqui ades. §. telorum.________
A D L E G e M
Iuliam de vi pu-

m"H[y„
quia «m aheriy,

vxore
xit.-vel

contr,.
IUilill.

probanauin
valere.
f eamve.

cto cum eaipotcst debeat, & si deprehensus sit in
occtdi vtlibertus,& sie adulterio,an impuneoccidatiu' ^-
Et magis probo subiiciendum
pcena * libertinorum : quoniam
lege Iulia deadulteriis coercen-
dis, adtuenda matrimonia pro li-
bertinis eos haberi placuit h : &
deteriorem causam peristud be-
neficiumpatronorura haberi non
oportet.
Qui vxorem non legitime repu-
diatam ducit vxorem , credens casn
rcpudiatam , aduhcrium non com-
mittit.
x L 1 1 1. Gaivs libro tertio ad
legem n.tab.

vt vil.s persona. F r
d C Aut in eius. ii lia
- Pana:- be.is eius, benc stat : sc.
vxorcm.si ei, vcl eam:
b iic stat. nain sempcr
dic corii ^cl ciusvxo-
rem & quod subiicit
eum,sc\ e^::ion cstvis.
c C Hamve. scilicct
vxoie n
f C Patris. praemitte
pacris cuius, &c. & ad
omncs genitiuos sc-
cjuentes suppone, cu-
ius.& hchsupra de te-
stibus. l.iij. & supra eod.
l.marito.^.}.
g C Occidatur. a viro:
rt vt d.Lmarit0.].
1 ^ Placuit. quo ad

1. Marcianvs libro quinto
decimo Institutionum.
Egh Iuiiade vi pu-
ca tenetur, qui
itma, tela, domir
uae,agrove sin vil-
a ' praeter v(u™ u


0$^^^^

blica.
'Ege lulia. ] Bo
not.mitabi
reputatur c
ras
ni, vcl.portare. ligttur & ai.

1 T
JL^mt. not.mirabi-
lc quod

Armavtldo,
mitamunihj.

vis, solum habcrc ar- berc,vIsl„Kl

QIcx lege /3 f repudium mis-
. hoc^pro libertohabe- adhuc liupta este videatur k : ta-

monltrat m-
scrijitio.vide 1.

'sum non sicS&idcircomuliei

«or ck. i.de tur. sic C. qui accusa. men (x quis eam vxorem duxc
°r«. pof.l.pe.&si.&supra ,-,V 1
de iure annu. aure.l.]. sy

nt ', adultcrnon erit. idque Sal-
we.L.]./j> -ri- r * i- • ,i
de condrt. & demonl. U1US Iullani1S ^spodlCquia adt.il-
e soiuc.quod ^^^j.Sedar.cotra c terium, inquit , sine dolo nulo
adpa.ronuat- s.de excufa.tutor. l.cum lion committitur m , quanquatn

praeter vium
irauticnisS el icineris, vel naui- >s,T ^ve-fonc d y»
. y vbi cratvnadomus. rf,Ager™
gationiscoegenc.x. , c Invilk_yhln, yb, ,„, j„
ii.ScjBvola /ii.4.ReguUmm. rc$ P ^,
EXcipiuntur y aucem arma u s Pmer vsum. k
qtur quis promercij causa ha- ").eod.Lquidolo.§.).
buerit, hereditateve ei obucne- s 1 Co*£mL '■ ha*
buent.
rint,
III. Marcanvs libro 14.
Inftitutionum.
N eaciCiu z cauia sunt , qui
curtrae seditionisvef facienda l.decurio.hccvrs,
consilium inierint, seruosve aut z lNe>
liberos homines in armis habue-
rint '.
1. ^ Eadem lege tenetur,qni
pubcs b cum tclo in publico
iucrit.

y T7 Xcipinntur.<]\i<i*
±2y lam cnini, &c.
vt ~s.deadquiren. re.do.
l.qus.dam.<iy J.de decur.

II

Impntes doli
capax tencri

tinet, non ha
betur pro in-
genuo : quod
ad alios habe-
tur.

ex oratione.

SI ex iege.] C A s vs.
tcpudtaui Yxorcni

dicendum , ne is qui lciret eam
c\ lege repudiatam non else,dolo
malo committat n.
xliv. Papinianvs libi-o quarto
Reftjonsorum.
DEfundfca quoque socru °,gc-
ner incesti postulabitur, vt
p adulter 1 post mortcm mulieris.

noaiegitime:& sicad
huc vxov manet qui ea,
ducu in vidrem.si qui-
«fDolo realie- dcm sine dolo , ^ cre-
fiam concre- dens cam iuste rcpu
flac.qui sciens diatam,non committit
comreSat. adultcriu: aliis sic.Ac.
M C Sl ex lege. 11. tab.
Vtde scrista obser. lib. I.
eap.'p. Cv 1 ac.
i C Nm sit. cx lcge
mittitur, prouthabes
s. de dkor.Lij.cyio 1 hic
lon fut lcgitime , sed
miisun fuitdc fado.
k C Videatur. nam si
1 ipso :ure ficret diuortiumper adulterium, frusttadicerctur quoi
vir cebet cam rcpudiarc : vt s.eo.Lconstante.
1 C Duxerit. credenscam rcpudiatain lcgitime.
4 Sinedolono m ? "«» committitur. i. c conscicntia maritalis tori .' vt C. de
commicticui repu.Lvxor.insi. Item ncc stuprum sincdolo committitur: vtC.
adulccnum & eo.humqui. & s.e.l.hnc verba. <& L h cuius.in pr. & L miles, §.mu-
stuPrum- Iter.&C.desica.L).

AD LEGEM I V L I A M
DB VI PVBLICA.
TITVLVS VI.
Vis publica proprie ea eft quam contra
ius sidsque insert publicapersona, id est, qui

tcneatur.
a C Habuerint.C.eoi.
l.sin.
b C Quipubes. niaxi-
me. iiamin pubcs' te
r r ., , C
nctursisitdol.cpar: Pstdiy.
vt arg.C.de auli.prtft. '•
1. s In eadem causa sunt.qui pes- clarum.&ydereg.iw.l.
iimo exemplo,conuocatu,(editio- supillum. Scd ai...con- yDic,ibinon
ne vilias expugnauerinr , & cum "V c desaL m' '•> m dl,li *'
,. _ K n insin. paccm.
tehs &armis bonarapuennt. c Jc Rapuerit.nC.eo.l.
j.s Ite tencturqui ex incedio ra- fin.Accvns.
[•>ueritcaliquidpre.termateriamd. d C Pntermaterim.
4.*Praecerea punitur huius lems qua vtuur^a «i«
T J r ir • candum:vt s.deleg.tt/.
pcena, qtu puerum vel fceminam Uj^ infrinc.frsupm
vel quenqua per vinT stupranerit. devsufruii.leg.Larbori-
s. *J Scd & qui incendio cusngla- bus.infrm.&hocioeo,
dioaut telo rapiedi catisa fuit,vel Hn,i Ahks comburc-
prohibendi s dominium res suas t r '2ervim.st%.tit-
seruare,eadem pcena tenetnr. ).l.mariti.'.sm.
6. tj EademSlegetenetur, qui ho- f C vdfrohibendi.tc-
minibus armatis h poiTesTore do- P«e »/n" "ula F°"
/ r i • r ic j hibcndi.
mo agroveiuo1 aut nauisua K de- € Eadem. L'>att*
iecerit, expugnauerit concursu '. c;usdem I. «»* clt /w"
Jii.de pub.iudi.§.itjlex.
h C Armatis. scd siue armis Jocum hab.et sccjucns titu. vt j. ^-
j. l.fiquis. & L). §.j.
1 C Sw. scilicct domini facicntis vim-A cc v rs. .
k s Nauifua. pro aHis daturinterdiftum vndc vi: sed pr° na
non : vt y/c/>m de vi & vi ar.L). §.siquis denaui. & »clt ,e ' i
quis.
1 s Concurfu. alias concusserit: Sc alias excusserit, ( \s

Qyica
Di«
vndcpe"
doniinu5
rjomin"-
prius co.
vi. Secun
«al.^»'' auamvel
pui. vltt
dimnor.
muli«lS
tcoiKtirui.'n namrcr
ilnslibris- libcc ex
me accu
tra quin
maius si
quamn'
. s &
sumpca
Initit. 1
quo <ic 1
bus tam
cstastat
lnsctipt
dicamu
. q uaeri c
* Qm &,A" tcr de
tur.nd.l. 57- UllKCr.
supr.ae iudi. c s Cd
f Anto.Aug. ^^, 5
Iib.4.emen. r. ^
f'&adM°-c6uocat
licit.
pilC.
alncludcrein d s /»ss
uiium homine *w qUOl
hterum vis .^
eoa.Utj.t
tnm. A c
B. scd »
f T»
quidqo
rium h
do. Az
diltraha
ratur fu
tut ad
lic s«jiri
n» sidei
. de septii
chri.
» «JD,
turbeti
8 s »
h si
de qui
satio p
* Accusatoris cctsih
v»um iit eli- j •
p.„ _■ ao ci. a
k"> vel ciuilc 5olu' F
«stionem. Hv. ib
'fcopnetatis l.ordin
* ^cssi„„w , s £
"'"> vtrur • -
Hu semej
JS'c«ri,

j ,Slut,parti-
'"'fnterdum
«xplicand, ,„.
'eced«it cau.
■'ponitu

vcruni „
nihqui
n um v
ri tanti
I- Cori.
dccreti
nciurc

. —nur:tion
tKede„„ cst lUri

!.Sanc'llolo- ticumi
gitur dc m s 6)
erio. M... „ 1- •«

s Tr,„si ' ° J Ei

imj

wl.

S^Uum-f s«:

<r*s*u(

te
loading ...