Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1529
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0771
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1505 DigestorumLiberxlviij.TitxiVi 1504
_ I *t-j&____J_ Ti..Ll:! sv____l: t /-» .. 1. .. _ •

_yideBoffjum
in Praxi, ticu-
lo de Anvlu-
tiosis 6$.

AD LEGEM IVLIAM DE AMBITV*.
_ s Ab Augusto lata. Vide not. ad init. tit. Cw.Ctuc. ^
T TJEc iex. ] C a s v s. Haec lex in vrbe non habet locum,cum
jL~jLibi princeps dct magiitracus. si sucem m alia ciuicate pcr

* In in-iee ti.
& vulga. edi.

CoiT.DioSuec.
in Aug.Paul.l.
j. sent. cj:

pecuniam quis pctie-
ric magistratum auc
sacerdotium ( & hoc
expone vc in g!o.} pu-
nitur c. aurcis, & mfa-
adlegTlul <ie mis Hr. Ec ii damnacus
a.nr.b.tu.Cic..- hac iegeaccusct alium
Jiam ante tu- o „
lerat,vt ait pro de nmlil deildo , & eu
Murena lsta conuincac, restituicur
Accio&Pison. in pristiimm statum:
pecuma tamen no rc-
cupcrat. Ite qui insti-
^^^^^^ tuit nouum vcftigal,
hac pcena tcnetur. Itc
si accusator vcl accu-
tNod,ctt Je- s n dpmum
eem ambitus .... ,
Romseu-eab- Kidias, rogando eum
rogata,sed am vt mdcx faucat ci po-
liitusiudicium stca, in cencum auseis
cxevceridesiis. punitur. Fr.A C CVR.
fc subpnnci j ln vrbe_ Roman
«ibustyranms •>, .,
omnia arbi- per «> cxcellcntiam: vt
tratu suo ad- Institut.de iur.nat. %.sed
mtniltiacibus: iusquidem ciuile. A c c.
sublatis vjde- g r Magistratuum.Vt
licct antiqu_ duumviir-tum
reip. veitjgns. . . ', i
mandatur curiae decre-

pro

E
b Vrbs
H.oma.
< Municipiu.
11 Ambituscri-
nien admitrit,
qui pecunia
data magistra-
tucomparat.
e Palam dans
aliquid obho-
norem Reipu.
non incidit in
I.Iul.ambitus.
4tdcleGUjJ.ini,
hociurt 11). fup.
tic dinat.
jEpiscopatum
quis deiidera-
re potest , vt

DE * L EG E IVLIA
A M B I T V S «•
TITVLVS XIV.
Eleganter Varro,c\ai populum ( inquit)
cadidatuscircumit,ambit.qui alitcr fa-
cic , ambitucausam dicit. nam intoga
cddida falam magistratum ambire iicebat,
non clam pecunia corruftit sussragiis fo-
fuiifer seveifer aiium , & vaiebat h&c
lex invrbefotissimum. hodiein municifits
tanthn -oaiet, quia in vrbe honores de-
seruntur frincifis arbitrio , non fofuii.
C V 1 AC.
1. Modestihvs libro fecund»
de foenis.
_£ c lex in vrbe a
hodie ceiTar f: quia
ad curam pnncipis
magistracuu /3 crea-
cio percinet,non ad
populi fauorem b.
i. s Qupd ii in municipio c
concra hanc legem d magistra-
rum auc sacerdotium e quis pe-
cieric , pec senacusconsulcum f
in centum aureos cum infamia 8
punirur.
i. J Qua lege damnacus , si
alium conuiceric h , in integrum
restituitur: non tamenpecuniam
recipit xy.
3. s Item isquinouum 4ve"
dtigal inftituerit k , ex senatus-
pledticur.


inftituerit k
consulto hac pcena

4-
sator

1.

J Et ii quis reus ' vei accu-
domum iudicis in^redia-
tur ro : per legcm Iuliam iudicia-
riam n * in legem ambicus com-
miccit, id est aureorum* centum
fisco inferre iuberur.

tO. C V I A C.
b 5" Fauorent.est enim
quidam fauor vel ho-
nor habcrc cledioncm
mag:lft"atus.
c j In municlfio. lar-
ge c eciam pro cmica-
te vbi priuceps noeli-
gcbac, scdpopulus: vc
inauth.de desen. ciui.%.
interim.coll. ify.
d <[ Contra hanc legem.
seilicec per pccuniam:
vc d Cod.eodemJ.si. & ii
hoc fic clam : sccus si
palam ^ : vc infra de
proiit , non vt foll, /. j. §. }. $> l.si qftis
pra:iit. ob. <so~\. de decuii.eos.jy
* Aureos. r J J 1 1 •
t Ad ler? Fa- suPra *e dona. i. hoc tu~
uia. al. Adle- re.infrinc. & de ostic.
gem Flauiam, frat. l.Barbarius. quas
qualiter eam sunt contra.arg a< hoc
SppellatPom- fupr^ de admmi. tut.l.
ponius Letus J L .„. T
in hbello de »on*xtstimo. Itcm quj
Rom. leg. Sy- episcopatum » dcsnie-
pontinus aute, rat, &c. non vt praesit,
quo locoquid sed vt ploslc.sSed quid
sit plagiu ex- si prcccs cantum? vide-
phcat, Fannia •, r ,
vocat. Cic.,„ tundcra>siclamg:vt
erat. t,r-j C. C.adieg. Iui. refetun. I.
f(:ibirio appel- fi.infrin.ibi, atnbituvei
lat Iege Fabia. fretio. ^ lcem quidsi
«v} F,auia'?' alius eo ignorante pc-
Vide Alciat./;. V ■. . c f. v
?.P.»r«-.e„.47. cunlam dcdltJ folt^
Lata e(t ann. no « incidit )ste m lc- ...... ,
vrb.s75.Quis, gcm .* licec dccrccistx "us sequitur mortis aut exiiij fcena , -ve-
to Fabio & dlcant sccus. lutl maiestatis, adultenj, visfublic4,far-
Marco Clau- ■ , Sacerdotium. dic >
dio Marcello -•' ,. r \ „ ^, i ...
Coir_ esie dignicatcm iccularem:vc & C.de natur.iib.l.]. multo magis cs-
sAmbitii c6- sct idcm in cccleiialiica: vt C. <fe efisc. & ciericl.fiquenquam.
jnittit.qui bo- f «J Perfenatufconfuitum. s. factum ad lutcrpcctandumhanclc-
norem etiam crCni
petat. USClai" 8 s Cummsamia.Sctic k non admittitur ad poftulandum:vt s.
b \mb incide- de ^ostuian, i. ). §. att sr&tor.
reaitCl. i» I, h «J* Conukerit. alias conuicerit. zliisconuenerit :& dic aliocrimi-
W/.ia rcrbu,ia ne.sccundum quosdain;imo dic (imilicriminc :& est mirum.sic !
frauUem.jf.^d it j ^ re mli_l_nm omnes.§si.C.ad ieg.lul.maie.i.quisquis.in si. c/y s". de
i Sacerdotiu ' cust°-reor.i.in eos.Qp Cde fce. iudi.qui maCe iudi. auth.nouo iurt^fer "T,
qwidhac leae. de-sal.mo.l.).§.accusatoribsts. Sed concra s.de minor- i.auxilium. in
klnfamisnon frin. Sed lbi vc alium accusct: hicvt sc excusct rcscituitur,
admittitur ad i «J Recifit. imo adhiic in quadruplum dans & accipiens fisco
postulandum. aarhnatur: vt Cod. adier. Iul.repc.l.fi.§.fin.2t-hats. detut.l.in eos.
I Quibus casi- T f • r •■ j , , ■ ■ ■ t ■ ■ ■ ',- j • /l
bus delinque- sufra adleg.Jui. devi frtna.L). tnfrincAcd lnquo rciti-
tibus ignosca- tLiicur n pccuniam non acccpir? Rcip.in sama.sic C.adTertul. l.fi
tur sociispro- quts.
cedendbu^. y ^ Nontamen fecwAtam recifii.Hoc &; Cic.ir^dicat pro Clucnt,

DE

LEGE
1- L A G

FABIA s DE

I A R I I 5.

TITVLVS XV.
Pofuit initio crimina capitalia, ex qui-

tra&ans dc Publij PopuliT. Guttx iudiciis. Q y i Ac
* s hem uquinouumMiA- scripta'ad tit. Cod. de amlitu O '
exigunt, tenentur 1. lul. de vi publ. /. vit.suf. ad i. lulje-'*
A CJ.

Cvi

'}nb.

k s Instituerit. etiam si id non cxerccat.nam si cxcrcct, lCgc IV
devi fict«rcus.Yts
ricidij , homicidij, salsi. Deinde non cafita- a^ 'eg.Iul.de vifub.Lsn
lia exquibusfecuniartasoena est. nam ex ■ ltem facit C. noua veci
refetundarum & fecuiatus , & sraudats. *»si-non pos. pcr totum'
annont & ambitus , sane iure ordinario x 5" Etsiqttisreus.\<itji
nummaria fcena est, atque etiam exfiagio accusatus,& siC dc cri-
dequo agitur hoc titttl. qua de causa vide- minali causa tantum.
tur hts iegibusreumsieriferuumnonfosse. m S tegrediatur. hil.
sedl. Fab. etiamferuos tenet, vt constatex studio a vt mdcx fa- J *-{m„
i lege.de manumis. & l. xij. §. fedsi in ca- ucat ei postea ; sic c.de ^"'■'J-ti'
fttuo. de caf. & fost.Est autem flagium "ssi- c'u'-iudkum.l. j. j'"N'*'i«.
fufsressto iiberi hominis velferui aireni di- a s Iu-dicMrinm.lizin "l"Wl"1
uerfum asurto. i. x. Cod. de sur. l.fe. hoc ^uarro casu,cum qms
tit. nam iiberi hominis surtum nonfit, ify> iuscipit itcrum di(
ferui aitenifuffressio nonsiatserui lucrisa~
ciendi caufa , quasraus ne qussito tituio
emftionis quasiveiamento quodam obtega-
tur etiam sugttiuorum seruorum venditio
quamuis ct domino sacia, ex S.C. adiegts
Fabidfcenam redigitur , S.C. saBum esi
Aiexandri temforc, Modefio & Frobo Coss.

C V I AC

_______ iigni-
tatcm vel ofncium m
quo scmel faitj & C1
imponitur pcena dc-
portationis:vtCorf.ec.
/. j. & dic vc ibi, \ £t
dic qu6d hxc lciiu-
diciatia fuit fifti su-
pcrlcg.lul.dcambim,
Accvks.
* s *** legtmlulkm
'udiciaria. Cuius varia
«p.notatasuntial.1.
I hberum homine sufr.deiudidis. Dehoc
emptor sciens ° e- a"utem cap.hacc habc
merit , capitale p
crimen f aduersus
eum lege Fauia de
plagio 4 nascitur:quo r venditor
quoque fit obnoxius3si sciens li-
berum eilevendiderit$.

I. V L P i A H v s librofrimo
Reguiarum.


turValencis&Grada-
ni constitutio adAn-
toniu PP.inhscvcr- tHecl«D(u
ba, nc quis iu domum ^«p.if&j-
iudicis otdinarii oo- ^"«wi e.

meridiano tcmporc.cx "'"^*

manj po-
r r - ■ c susf»ftitllo.
occaiione iecreti, fa- mo !oikm
miliaritcr ingredi af fratrem lm
fcftct. Qvx conucnit *JefiJtisKraei,
caml.1. Cod.Theod.de &vcnJ«»'o
^W.vbiest,«32
pomcridianis hons, cietur,&agfe-
( quibus scilicct iudi- res malum Jc
cia paululum silcntja
litigaconbus mdiccs
adcantur. Vide scripta
ad /. t.sup. de iud.Cvi.

I i. I d £ m iihro 9. de osstcio Froconsulis.
SCiendum esl legem Fauiam ad
eos non pertinese,qui cum ab-
sentes seruos haberent, eos ven-
diderunt.aliud est enim abeise,a-
liud in fugaeiTe.
1. ^ Item nonpertinere ad eu
qui mandauit seruum fugitiuum ___________
persequendum, & distrahendum. AD LEGEMfA-
nec enim fngam vendidit. ^m,d,cP1^"'*
, . &,. ,. . Ol itberum. J Ci-
2. s Amphus dicendum , & ^s rs. Quiscicnsli-
si quis Titio mandauerit seruum berum homincmven-
fugitiqum adprehendendum , vt dit. item quisciens e-
si adprehendiiret3eumemptum ^^P^^iToi
L L rr r r * r , RIS faDlae: & c" Pssi
haberct : ceilare lenatukonlul- capitis.scdquisctuum
tume.
j. 5" Hoc autem senatuscon
sulto domini quoque continen
tur,qui fugam seruorum " suo
rum vendiderunt.

BlClllOtUI,

III. Marcianvs libro frimo
iudktorumfubiicorum.

suinn abscntem vedit,
nonpunitur.Itemitti-
bi mando vtscruum
mcumfugitmumpcr-
scquaris&vcndas.-non
puinor hac leg.ldem si
tibi mandaui vt setuu
mcum fugitiuum de-
ptchendas.&eumdc-
prchcium habcas eni-

ptum pro x. nam non punior. si aucem scruum mcum in rug»
coiisticucum vcndo : punior hac lege. & h. d. hsc lex & se^-
o 5" Sciens. sccus iiscruum crcdcns : vc"j. eo.i.legis.
p 5" Cafitale hocdic vtCod. eod. Lfi. & J.eod.l.si. . iplagiu»>w'
q s Defiagio.k l> pbga dicicur,id est dolore.inssigit «um,«-T ie ^«m.
C.ea./.j?.aiias/)/^,idest vulnus:vt & fufr.adi. AqtsiU-fiexPlal's' t
&sa.C.eo. i.iiberum.& C.vbi de cri. agi ofor.i.fciens. A c c v R *■
r s gao.idcsthoccriminelcgisFiauiacdc plagiariis. , c plagijg
s s Vendtderit.Sed anidcm e si quis scic.s vendac vci emtj^ h**^
ahenum , vclaIi_scoiurccTet.sK.cspond.sic,sianimunieelandi' ^^locnj
minus habuit: vt insr. eod.l.fe. § lege. & nihilaminus furti « ■ ^AtM
cor. vt C. eo.L). alias si non habuic aHimum celandi, noa nist>' rtU„„ h«:
cor.vcinfr.l.pen.§. flanlVbi autcm exporatur libcr vel seruuS. bul[.
dubitanter habet locum haec 1. vr C. eod.l. quoniam. ... ^.
t QCiendum.]SenatufconsultumSaci<c C.eo.Linsuga.fc dic Vt 1 •
ijfz.sufr. decontrah. emf. I. quodfdpe. §. ij- A c c VRS.
U T Seruorum. id cst scruos i_ fusja constitutos.

L

%«F««'«,|Ca3» s. .5mUpsisi_c'celauiseruuin "J^"^'

1J05

«cdesmeut"'1
dercs hbert
dec«

1
ven

adhuc^cn
r4-._E5
S5-SV
Ceoll^
jtemfacitC^

b s I«x.Fa.
uia- .
d s I«tf ^
seruum meur
iasti.&sicnat
hiAquilia.no
ris rlicetpott
scrit:vts.-e«
. I

V

u_____
plagiumcom
hic: vel cotr
supra desiru.t
^.\CCVRS.
~ Ege.]Ct
/ ieus lit
miiiem don
vei in dotem
qui accipit c
dc prxdiiSi
scicns Jiberun
tur vc vendit
emptor.idem i
cx causa pen
nisdat.FR.Ai
c s Sjua.ii
assi.&chsupn
prin.ic quodil
f J FroeoS'
bcrohomine.
' Vm qui. ]
,Seiuum
fugitiuucelat
ame petitar,(
csse seruum ri
neor pccna 1.1
g s Crimet
Fauis.
h s Minimt
gat agentis: 1
<Nonconti-meusuumal
tiuomeum elt, r
Qaodtuiiwes-.1^!1^."^».

E

sc ncgo.

' sifti (juisti

Vci dic

qu

suum asscni
lumnioj.
velandi caus;
pt ob«ur.&
Uj- & i. eum
prit desurd.si
ancillnm. A. c
NOnstat
svs.N
4uod souur
suidpio, tcn
piagij: scd q
furti aft.
qwndoquci
minc placrj;:
dcat iudex cc
V!11 homim
nuum, vcl li|
wtumcdac,
^mhabcc,,
"lcns liberur
"?***. Iten
,Cms fiui hu
r serux ali
suasitvtia1
sr-J "C
1Ulc«mccla
S»no>Tell
lonuio;vel,

sc
loading ...