Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1543
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0778
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^H ■ «^pB^si',- j HH

■■

■ ■ - ■ ■ -' ■-;« ><

HH

._.-...,, „-,.v:._ Vji^-,'*

■sssSa
m; s S
Padio- %*A
*■■ bbsS
'per- ^
t.nm mai^A
ssi ?£**
■dic ° la "%>«
lnem «bolmo est a«isi,
litum faurtjriimk
1 hoc ,nCiPlulit •
Dibu ufal
Doiitionc.
[ un- possum ircton i*
irro- cusarc, FtiKtli
CVR5IVS.
, }» J Ds/liwc
lum' noraeaadU</i#
leili- smltuidm
nam ' s %#'<■
quo contincbw

Ym

cuniam sc _

accusarctiilnm:-
hr PF
r delidiun.AccTU
rws poiiium,
WW nsS«W
jidentcs&*
• -ii crimcn <^'.s;
iiliiist

n/sil.j.
hoclicrimt»tt!il:'
Itor bliciim,noii'!!!"':'

rusant.licsslf.

dcman^s

libcrtum11 "

*s*- + tII [110*1
■\tb

.nTurp'1
i„'Tii''Pl)'iq<1517 De requirendis vel absentibus3&c. 1518

a ^" Deflitmt. etiam non pctita abolitione.
b 5" Non potest.*lias nonpnto: & al\a.s nonpotest.
c C Soluitur. v c ////>ra d« />«W. */«/. /. desuncio. (yC.si reiu vel ctc.
mort. sue.L). %.fi.
d s A&h, id cst accttfetio,
c 5" Maieftatts. in a

a Accusator
criaia post duoiauscasibus: vt/5/
mortem rei, . ^ LluLmaie,l.sin.
cnmcn pene- r. ■• J
quidebet.pro- * s Repetundarum.M
utet ro bona, y«/>rv* </e accusl.ex iudi-
ldque in caii- ciorum. & C.ad leg. Iul.
busin quibu* repe.l.ij.& Lfi.insi.&C.
de h&retic. I. Mariuh&is.
A c c v r s.
g^ srVa»irt'«(p.Supcrruc-
4 Casus stipcr- nicnjSbcasus non cxcu-
ticnitns an sat pia:aiclur» dclistii.
n lics. aclur.l.mieromnes.
«iim. . .'■'/"/. . ,
;/i prmc.(3> fupra ae con-
dici.sur.Lqui surtum. &

dcsti

iion extingui-
iur.

tcric a , non potcst b hoc
senatuiconiulto teneri 3 quia
niortc rei iudicium soluitur c:
niii tale crimen fuit , cuius
adtio d & aduetsus heredes du-
rat , veluti maiestatis e. IdcHii in
accusatione rcpctundarum * est,
tjuia hiec quoquemortc non ios
uitur.
4. s C^tcrum sipostca quam
accusator destitit, rcusdeceikrit:
(J.de$on~.Larrhi$,frsu- nonideo Smagis delidum accu-
rrhqMsiitisd.cogm.Lfi s.uaris releuatnr. Nam cum qui
deceilerit. (ydevisyvi r , , „. , „ ., r
mm.!, j.s. *SffwO.& ieme] l,dhcu : si ro(tc:! aausare
commp.l.mrtbm.&C. paratus sit, non clle h audien-
desideit+.l.faneimKt.S>ei dum Scuerus c\: Anconinus sta-
tucrunc.
j. <s Qui s pust inscriptio
nem ante litem contestatam an-
no vei bieunio * agere non po-
^rnitTmpe- H^"»#-N0-iemic- rcrunt ', variis prssidum occu-
ditu* v.de" tentibus c &c vt/}^ pationibus vel etiam ciuilinn,
Tiarrolum,»/ de &dtl.edict. I. qumtur. l „. . rr -\ i n ■
*S*m.s"Prd §.fivendttor.&s.eod. I. oshciorum neccssitatibus destn-
t>d. quidbstitit.&l.midier.%. £ti, tn senatusconsultum non in-
, Remittens ^ suprh adleg. Iul. de cjdent,
«Aiones , ad ^ sod.iiA.u&l.fimmi-
sionbabet. tm ij. §.sinegauent. & JjboLltione fUVllCe COrtCeJJa , Jl
CJe adullttbolitionem. antequam reus iterum accusetur,
&C.depact.l,postquam. ^- ^o/^ « ^^ . ^^
(yC.eod.l.ik &.]. A cc. , . . J,. . -. .
* ^- Ff/ ticwwo. Hrcc ?*"« *rgl»M iATJ wafmM curre-
vcrba velbiennio, sunt re actusatori sinita secunda aboli-
Triboniani m cosiit.lu- tione , s»m* ««oj /70<c?/r iterurn rcac-
(tinianil.vlt.C. vtintra *,.rMm
■> r cutttre.
certatemp.cr1m.qu2.n~ J .,
nis criminalis paussa 6. s Quamquam pnus quis
cbhstituitur bienium, deculerit, & post abolicioncm k

arg.conria i.de ra vin-
s Desiflere di.bJiYMtttem.^.sihomp.
ab accusatione & l.qmd vi aut cla. l.fi
cjii:» non po- aliui.^.cst & ali<t.& ad
telt,ame ac- leg.Rho.deiac.l.si.§.

antequam rcus repeccrerur, alia
abolitio ' superuencrit : non cx

olim crat annus C.od.
Thcod vt intra annum
criminal. l.ij.C.Theod.C. r
adl.Corn.dcsaisis.l.reus. iupenore, icd cx iecunda aboh-
"j.demun. & hon. vidc cionemdies triginta compucancur.
tcript. adl.ji. sttprade
xvi.Pav lvs libro singnlaride
Aditheriis.

verb.oblig.& cttp.to. de
pr&script. C v i a c.
1 5" Nonpoterunt.ma-
xirnc.sccundum H.scd
Io.nil subaudit, quasi
alias non tncidcrct in
Turpil. licct hsnonsit

1 donec.

DOmicianus rescrjpsit, quod
de feriis & de abolendis reis
dicicur n , non pertinere ad ser-
contest.cjuod dic vt/«- uos o uj accusati in vjnclllis es_
pra eo.Lqu&htum. r • \ * • s • r ■
V J Voftabolkionem. stwbentut , ne * Uldicium finia-
publicam. tur .
i % A.bohiw.a\\asm- jl&crimina mmibus ex vtraque
tra xxx. dies. & linon . ,. ' , ,.,,'..
habcas subaudi. fartemcttmbu onusprobands.aboltt 10
m «T Abclitione.vm- nonporrijritur.BARr.
cjue fuit pubhca. &fa-
xvii. Modestinvs libro decimo
septimo Rcjponsorum.

cit fupi a l.aut priuatim.
§.sin. 11citi facit C. de
temp.in integ.restit.L). ij.
itj.& iij.AccvR s.
rU TT^\Omitianuss\Di-
I Jcitur.s.eo. L aut
sriuatim. A c c v r s.
o ^ Ad seriMs. nam
interim dum fcrice du-
rant nonlibcrahtur.vt
supra de custod. reor.l.ij.
circapriiicSid arg.con

LVcius Titius Seium reum
falsi fecit : & ptiusquam
persequeretur q, indulgentiaireo-
rum crimina abolica sunc. qua:-
ro , si poitea eum iterato reum
non fecerit,an ih Turpillianum S.
C. incidcrit. Hercunius Modc-
uz.jupradtaccu.Lhos stinus respondit , abolitionem
accusare.%.siseruus. ,,.%,.. . ,
tt i.- -LL si ; 1 reorum qus pubhce induhze-
p ^ F/»i/Jf«f.nniretCtt t
aiucmrquiasiilk-cxr- tur ,ad hoc genus criminis non
rct,fortc fugeret, & sic pcrtincrc s.
fs. Nouum.

frustramodo proccdcrctm in accusando.& boc si habeasjj«i'^f«|..
alias puniatur. nam pinntur » iudicium quodammodo cum deic-
ritur,vel pro dcscito lubcrur.A c c v r s.
LVcius.JCA s v s.Accusauicjucmdam dc falso:&antcquam s:n-
rcntiam obtincrcmjabolicionc publicc fafta oportuit mc dc-
sistcrc. dicitur quod ti-'
nitis fcriis sino rcdac-
Non valet abolitio impetrata st- £.uso c;um ' ",ci^0 'n
r r , r ■■' r i. t- n Turpillianum. iic iic
ne confensu aducrsanj, ft diu hs efi no /loc specJalCj & (iic
ventilata. Itemnec impetrata sine vt sngloss.domini-mci
cauftz cognitione : imo ft accusator Accnrsij Fr an c.
desiitit, aut non probet -punitur. h. 1 s P^fj^retur.yC-
j , quc ad scntcntiain.
d.totalex. . Accvrs.
xvit i.PisUivs Ivstvs libro r ^" P«fc//ce.Idcm de
primo de Consiitutioritbus. priuata: stC.de aboi. l.
TMpcratores Antoninus & salladter. §.fin.Scdm
E r vtraque conttaCerf. de
JLVcius Augusti Iuiio Vero re- sol.l.fidocueris.Solcx
icripserunt , cum satis diu li-
tem traxiiTc dicetur,inuiro aducr-
sario non polsecu abolicioncm s
accipere.
i. 5 Itein rescripserunt, ni-
li euidenter " probctur consen- iationcm nou redierit:
cire aduersarium , abolitioncm qnoclnan-estiii a!io:vt
non dari.
z. ^ Itemrescripscrunc,cum
in crimine capicali abolicionem,
vc in re pecuniaria x , pctitam
else dicerec * - restaurandam f
esle nihilominus cognitioncm :
ita vt sinon probaisct hoc quod
proponeret,non impune eum la-
turum.

<i Puuiri itiesi-
cium quodam
niodo ilicitur
cum deseritur
vcl pio dcscr-
to liKteiur.

certa scicncja fuit ibi
concessa crencralis b

vel spccialis.
s ^ Nonpertincrc.in-
cidit crgo in Turpil.
postferias, si al accu-

siupra eo.l.si interuenien-
te.K c c v R s.
IMperatores. ] Casvs.

t id est, ibi ex
certa sciemia.
concessa fuit
gcneralisabo-
licio, vel spe-
cialis, vt por-
rigatur ad cri-
men falsi :
alias secus.

D E R E QJV I R E N D I S
vel * absentibus damnandis.
TITVLVS XVII.
In hoc titulo subintelligi velim , de re-
qttirendis adnotatis. ndm in eo oflenditur
absentem & prosiugum criminis capitalis
reum non damnari, sed adnotari eum de-
bere interreos quasi perfiequendum & re-
quirendttm , & ediclts adesse iuberi. borits
eiusinterim obsignatis , qu& nifivcnerit in-
tra annum,etiamfisco vtndicantur. Crimi-
nis non capitalis reum etiam ex contumacia
damnari secundum morem priuat. iudicio-
rum. L absentem. depxnis. Curandum efse
ne reo prosugo debitores quidquam folnant,
neper hocsuga eius instruMur.l.vlt.insi.pu-

Accusaui quendam.
non poilum pcterc a-
bol. vt desistam inuito.
aducrsario , vel eo
ignorantc , scd si cx-
presse consentiat, pos-
sum. Secundo dicit .- in
accusationc capitali
aboltt impetrauit,& s\-
ne causa: cognitione
habui abolit. dicitur
quod no,n tcnet. vndc
ii non probaui quoi in
axcusationcm dcduxi,
punior. F R A n c. A c-
c v r s.
t <T Abolitionem. pri-
uatamcdequaloquitur
tota hxc 1. & facit Cod.
de abolit. l.sallaciter. §.
quando autem.
u J Nisi euidenter.zit-
ca cundcm casum.1 &
sic c ncc contradiccn-
te, ncc ctiam tacente:
scd oportet quo I ex-
presse conscntiat. ad
cyioA supra de procur. I.

* diceretur.
t Abolitione
speciali impe-.
trata concedi-
tur repetitio.

' nee.

o eadem ratione nec emendum quidquam si,i;us « muitus
esse abeo. vt Gloss. apud Liuium xxxix. x ^ In re pecuniaria.
mandataqunstione desacris noctumis ,no- i. non causa coirmta:
minato interreosquiprofugisset , diemcer- ^uo<± -st opai-.vt supra,
tamsiniunt.ad quam ntsi cttatus respondis- ^. §_ a.bolitio. & Cod.de
fet,abfens damnetur, acpr&terea edicunt ne ay0[j( Lsin.
quis qu:dfiug& caufa vendidisie neve emisse______________________
velit ,& ne (Juis reciperet, celaret ,ope vlla jj £ REQVIREN-
iuuaresugientes.cz vuc, jis rejs ycj abscu-
Diclumefifupra devariis cjr di- tibus,&c.
uerfis deltitis./tem ditium eft qualiter p^ s ' Neino ab-
contraaccusatoremnonpersequentem, (cns punitur:& sigra-
vel bersequentem calumniose proceda- uc cst deliftuin dc quo
tur\sequitur videre qualiter proceda- c]uis ,aDscns accuia-
J ' r i ■ tur , de quo debcrct
turcontrarcum ,sedqmarem auan- ]mpcni ^^ opcris
doque cft contumax , ideo pramittit
qudliter proceditur contra reu contu-
mace,vt in hoc tirulo-.quandoqne vero
quia rcus est pr&sens, ponit qualiter
proceditur contra rcum ad criminis
examinationem: vt infrk tit. de qu&- cdicta : & ctiam litera-
(iio. posl maleficium vero imtentum demaivlAtur magistra-
■fmf9,^Crpn«ia,unMra m* £2%gg££

c Abolicio spe-
cialis non po-
teit peti, niil
causa cognita
& aduersario
conscntience.

nv-calli, vclsimilis vcl
capitalis : tunc non
dcbctdamnan abscns:
scd rcquiritur , & sc-
cundo annotatur. stcm
tcrtio rcquiritur per

ad DcenA impofitipnem:vt msra n
pcenis Bart.

illi innotcscat. & cx
tunc pet annum cv
CCC 4 pecSatur

x\

Pv;'

.
loading ...