Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1547
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0780
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*vi;

»|.

Ui

\

HPtarU*k<

***"*

pnnci."Hll]i

:andus
;ari01
ttiags.
uir.
aiino-
Hinic-

>fcl>ic°ntta
bl
id c'»i:vtc,i

«Mtujt

\

Miieuni
i&,
rgan-
i an-
scum,
citur.
imo
IMl*
)ona
&se
uam
rint,
jue-
ifis.

tc',,llorct°f«ifc
Ifnk«
iedcfcndettFUtt
/m>/i«,ctia!i„I -
annorum:vtC.f.;,;.;,,
cstcninicicepnrti';
Dotolliiancfoicni
rf«ttaptii,
d s D'/(»Jiffl(ifa.
criminis,
MiateiiJCiin.
Nki,
iiuuaniiiipollicss-
litionc

cusatiobiigniii.iil;

:dio
r,nc
ali-
de-
dc-
ito-
in-
rjue
,ne
m-
nr:
ur.

nodeillhliaior»
tiianuiimKllcW
accusarVaiccst
si.iutcnoraciii,!*'
naeiuscosiscititii
quaboiiaiiiotJ!llc
quj ci mota Pi
hcridetaionir^
vcdiiiitraanii^F'
tiudcpom, *'{!*"
tioac mobiliamoB*;
BCBtusBiaWw1
iudrtdcbcl
dcbiwteJil
quifugitis"

ntifci

taeM

.ACC»Rt

blicoai:
,i rt»
P0"' vtdaii^'

tl01,c; «sr-M
■ btArLm

w
jatui

CcC!s*
I!.i«»*"'

.iii'

:(!<»■1521

Dequsltionibus.

1522

1) E QV ^STIONIBVS.
^KJSrTiv JV crtminibus. ] C A s vs. Causa inuestigandorum cri-
minum quxstio adhiberi solet. &quandofiac qux-
stio , & 111
quantu crc-
datur quxltioni , eft
vidcndum. & certe
fit ctim


* Mcmorabi
liaad bunc ti-
culsi pertinen- qusstio non
tiacxcjnsa rc- indicia non praecc-
scrcValcr.Ma- duiu. si ergo praecedut
«Jm.lib. 8,6.4 iudicia . quaestio po-
test fieri. hem qux-
stioni soii fidcs, lcili
cct plena , non adlu-
bctur. & quodnonsit
a qu.ustionc (iuc a cor-
mentis incipicndurn,
rescripco diui Hadria-
ni cuicttir. vcrb.i cu-
iusrescripci ponuntur
in lictcr.i. Item cum
multi suut torqucndi:
incipicndum cit ab eo
dc quo iit verisimile
ventatem mcliusapc-
riri. [ A x) o^v/esno-
n f. m. ] Cum accuscm
Titiumde aliquo dc-
litfto , contta qucm
suntaliqua indicia: 8c

DE CVVj£STIONIBVS*.
TITVLVS XVIII.
Expositis jsieciebus publicorum iudicio-
rum , <Q> suferiori titulo pr&Jlabat inier ea
dijsercnliam conssitui quanturn attinetad
damnandos ab[entes,i>elpublicanda torum
bona. & hoc titulo similitcr etiam , Vtsi
capitalia, <& atrociora sint crimina^eritas
inucjligctur per qu&ssioncs & tormenta
str/iorum qui in tcsiitnonium vocantur, in
caput etiam dominorum intcrdum, non tc-
nere.si qua aliasint siue iudiciasiue crimi-
na.l.viij. Qu&Jiio int crrogatio esl qu& sit
per tormenta, de rets -vcldc his quifalto in-
teruenijse dicuntur. nam , vt quidam ait,
saiii in eculeo qu&ssio cfl , iurts in iudicio.
C V I A C.

cius vxor tenuerunt a-
liquam sicut filiam eo-
rum , & nunc dicat
aliquis nonessc filiam
corum , non dc facili
ci crcditur, Franc,
A c cv rs.

a Negatioim-
j>li^at, cnntia-
riam adsirma-
tionci)).
b yusllio sine

ul^

stlJiW

HmIcx diuiditur principaliter in
tres partes. Pnrnb loquitur quando
voio faccre toiqucri perueniatur ad quttjlioncm seu tortu-
«licjuoscmos produco ^^ Secmdo loquitur qu& persona
dc mca Jomo.-nonau- , , . ' , ' ' ~-
dior. Item II Titius & MeaM torclmn ' * siH& non-Ter-
tiode esscbiu qmstionis seu confefsio-
nishabita per tormenta.secunda ibi,
idem diuus Hadrianus. tertia ibi, di-
uus Seuerus. Itcm qmlibct pars in
plurcs partes diuiditur. idco prosequi-
tur per particulares. cjr in ijlaprima
a s In crimtmbus ertte- parteprimo inrisconsultus dicit qiu-
siw.id cst inucititradis. ', ' ,. V, A jr ,J ,
r . hs dam generaha: pojtea dcjcenait ad
b s g/a/Zio.quidqu?- fpecialia.
itionisvcrbo continc-
tur, cUcitur/»/»^ dein- j. V 1, P 1 a N v s libro oclauo de
iitr. L item apud Labeo- 0ssicw Vmonsulis.
ncm. §. qu&jlionem. &
ad Silan, l.\. tj.qmssio-
netn.
c J Et non esse. docet quando sit facienda per contratium a,
dicendo quancio non : quia tunc ciiin ^nonsunt indicia , non
ficienda c(i;& sic cst supra de his qut suntsiui vcl alie.iur. t. j. Itcm
quatenus, docct mlia cum dicit: neqtw adeo, &c. & dic c adco,
ciisno est Icisicet vtei soli credatut: vt insracad. I. §. qn&Jiioni. z. Vel dic
adhibcnda. adcb , scisect vt ab eaincipunius. & ad l\ocCod.cod.l.mi!es.(y l.
i (^iailioni j_ fy, j^ end. Lvnius. §.in ea. &C. dc fal.l.sicut. Scdcontra s.adSil.
nonailco sides ^ *^ Sed certcnoiididtpriu*M cic antcindicia.-scdpriusouam
adhibcLin , r, * l *■
quianeceiso- ali). Accvrs. . . . , ,
li crcditur.ncc d ^ Cmtinetur. i. non ciic a tormcntis lncipicndum.
e s Refcripti. id cst epistblac.
f J Admouetur.aWzs amouettir. s. dc innoccntia ad nocentiam.
scil. rcus.
g ^ Consejsw. s. per tormenta. A c c v r s.
h ^ Incipiendum. vt niulci accusabantur qui torqucsiidi erant,
cum prseccdcrcnt indicia : vt "j.cod.<$. vnius. t. Vcl/iic qu6d vno
acculato contra qucm erant indicia: & multi petcbantur tor-
queii :ab li coqui minus timcat lilum inqucmtorquccur,cst in-
inchoadstiic a cipiendum Accvrs.
iuspcChssinio, ■ s i>r0l)uxit. facilc e enimproco diccrent ad quod C.</« ft^r'./.
ij. &ss- de testi. l.pater. & l.pen.
Domesticus k J Subieclam. i. qu6d (it supposita.ad s quod s. dc lib. agnof.l.].
to domeltico §. lulianus. infi.S). licct sit arg..conti;a. s. de Car. edict. L j. §.siquis.
insi.§.AccxRS. _ (
[Iidim CornhlioJCasvs. Qucestioni vnius scrui.
id est , dido cius non credicur plenarie: sed alia argumentarc-
quiruntur. Sccundo dicit cscrui dieuntur aurum alicuiusexpor-
calTc cura domino cotum,& dc hoctorqucntur. diciturquod
non dcbcnt intctrogari de domino, & (i (ponte dicant dc eo:
non crcdetur. [ D I v 1 srauhs. J Qu.rstio aliqua estin-
tcr hetedcsdc rebus hercditariis. scrui corum commuucs cx alia
causa quamhcreditatis. vel scrui vnius corum tautum non sunt
supcr hoc torquendi : ctiam si dicatur vnumhcrcdum quxsis-
se dominium fidtitiein illo scruo. [ S e R v v M. ] Scruusmuni-
ciputn potcst torqucri in caput cuiusquc ciuis. Itcminscruo

antc iikJjcu.

,1 Qtnstio an

ali vcro a de
bili,
P
non elt tot
rjucndus.
/ Indiciis pa-
iibus acoui»-
for probare
vltenua tenc-
tur antetiuam
rcus torqueri
possit.

cuiuscunquc corporis , siue societatis, vt possit torqucri contra
quemlibcr dc lllo corporc (iuc socictatc. Item illc qui nnhi
scruit bona fidetamquam seruus,siuc ellct scruus alicnus, si.
ue libcr homo cilct : non poicst contra me torqucri.Iccm li-
bcrtuscontra patronum non potclt torqucri. ltcm ncc hatcr
contra tratrem.& om-


Nctiminibuscrue-
dis a quxstio b ad-
hiberi solct : sed
quando vcl c]iiate-
nus id facicndum
sit, vidcamus.Et non cilc c a tor-
mcntis incipiendam,& diuus Au-
gustus constituit, nequc adeo fi-
dem qucestioni adhibendam.
r. s Scd tk epistula diui Ha-
driani ad SenniumSabinumcon-
tinetur d. vcrba rescriptie ita se
habrjnt:Ad tormenta scruorum
ita dcmum veniri oportct, cum
suspe&us est reus ,& aliis argu- gas co casa quolibe-
mentis ita probationi admouc- ri homincs toiqucn-
tnr f , vt sola confcilio S scruo-
rum dccisc videatur.

nes illx pcilonx quac
contra ccrtas pcrso-
nasnon coguntur di-
ccrc tcstimonmm, ncc
contra cas torqucndx
crunt. [ Sbrwm ma-
R 1 t 1. J Scruus lna-
liti potcst torqucri
contra vxorcm cius.
Itcm aliquo damn.uo
posiunt scrui cius
quondam Corqueri co-
cra cuin , ctnu desic-
rint cius cilc. Item si
manumitto scruum
mcum hoc pado , nc
toiqueatur contra me,
potcrit torqueri con-
tra alium. & -intelli-

tur. Itcm scruus qui
nunccsttuus ctenipo-
rc autcin accusatiouis
inccptx contra tc non
crat tuus, bcne potclt
torqueri coutra te. I-
tcm scruus quem di-

1. s Idcm diuus Hadrianus
Claudio Quartino rescripsit, quo
rcscriptoillud cxprclTit, a suspe-
diiTimo incipiendum h, &: a quo cis tc emilTc: si probo
facillime poise vcrum scire iudex vcndi-non tcnuisscali-
credidcrit. 1ua,t,t: «u(a,vtquia
vcnclitum tibia pupil-
5. 5 Ad qilxsl-ioncm non clse losinctutore, vel alia
prouocandos cos quos accusator de causa , & sic non
de domo sua produxit *, nec fa- tuum dIc : Potcrt c?1''
.t\ , , l r , ■ n u l1^11 contiate, ciun
cilecredendum subicdam k cam, tuusnon sic: hoc ta.
quam ambo parcntes dicuntur men prius probaco.
charam filiam habuisle, rcscripto VJtimodicit:serui nou
diuorum fratrum ad Lucium Ti- suiu, tortIucndi «°»-
1 . wt j 1 tra dommum.& iitor-
benanum cmnTo declaratur. ti smt dr uCio _ nulla
4. s Iidcm Comclio Pro- fidcshabcturdiaisco-
culo rescripserunt , non vtiquc ruin- [Uivvs S e-
veivs, ] Confcssio
accuiati non habctur
pro probatione, si nulla alia sic probatio.& hocintelligasquan-
do non pcrscucr.it in accusationc : vcl quando in tormcntij
fuit confcilus. & dic dc hoc vt in Gl. dbmini mci Accurs. hic po-
(ica. [ C vm qjidah.] Ciiin tc accusarcm dc aliquo dcli-
do , pctebatn scruum tuum torqueri concra tc volens scrui
prctium deponcrc vt tibi dctur. dicitur quod non audior. Sc-
cundo dicit : serui tui torquentur occasione cutusdam delidi
quod dicitur cos commisille. si aliquid contra dominum di-
cunt,dominus cx hoc grauatur, id cst nocet domino, & hoc
diccbat quoddam rcscriptum : sc.i hocrcscripcum corrcctum cst:
nam nullo modo praeiudicat domino. [In cavsa. ] Dic
casum vtinGl. domini mci Accur. hic posira :qux incipit, ne-
goliator , &c. [ Qv 1 QjyssSTionEM.] Docct qualiccr est
interrogandus qui txnquctur. [Divvs Hadrcanvs. ]
Seruus agricola Pompcij accusatus dc aliquo dcliclo, positus
ad cormcnca de sc poccst intenogari. dc aliis autcm si dicat,eft
rci indicium , id cst vt rcus indicaretur, Vt sciatur qui alij fccc-
runt dclictum. [ Qjr jt stibni.] Nunc dicit quando cre-
datur tormenris, Bc quando non. Itcm inimicorum quxstio-
ni quandoquc habcturfides, quandoquc non : vt si cstinimici-
tia magni, cis non crcdatur , alias sic : vt hic habes in Gloil.
( C v m Qjis. ) Latroncs quosdam ccpi : & cos iudici assi-
gnaui , vt cos faciat torqucri, ad scicudum si sint Iatroncs,vel
non , ipsi torti dicunt latrones fuilsc mccum, dicitur quo.l quan-
tum cst contra cos , crcditur : quatuumcontramc cst , non. &
dic vtin littera. [Si qjis vltro. J Licct quis spontc
confiteatur se homicidium fecilTc:non scmper cius confcssioni
statnr. quidam enim ob mctum vcl simiiem causam dicunt
quod non cst vcrum. imo cxrat cpistola quorumdam qua cst
cautum quod seruus euiusdam consclTussc homici^iium fccis.
se, &cx hac confcsiionedamnatus, apparuit postea non culpabi-
lem fuiise, & (ic rcstitutum : &domino quondamcius pretium
asslgnatum , vcndito alij i(to setdo. scdprxsesprouinciae non po-
tcst mutarc sentcntiam suam : scd hoc principi mittct, & cxponc
litteram vt in Glois. domini mci Accur.hoc duic tota Icx. Franc.
A cc v r s,
CCC t a C Sff

P

u£»<- £*■*?&
loading ...