Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1559
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0786
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V-W57 :.'*-■■.'. :T«.

Hi

j'V'3»™S*

■■

ilRSP -'■' «P'c.??«sXi

*Vij

> 8tCi
?^4 f.

«J.

0s.*c!'CCTu

•s

*u«iL*n

1535

De poenis.

B%i.

'sti

N.

l'»l

%inos ">
cessIo. 6
Uiirn %lsHa-
«infc.
-tiir«
)d

latii,. *;■■

a s Committi. lieet dominorum salutem suar aiiteponete de-
bcant: vt s. adSila.L\.$. iuxta htc.
b C inmemoriam.vt&cC.co.lseruojnonsolitm.&thth"]. de decu.l.
si. &C.eo.l-pe»ttL&Z.eod.l.extra>ieo.§.si,Scd coritra s. eo.L\.%.idem
Nummio.SoL vtibi.
C s Interrogandus cft.
vel pro sc.vtCod. eod. L seruorurn arbitrio committia.
stt£&8& 6:. s ser*m ca?ut dus d0"
\4.f1quis dicatur. &Lsi tnuii a quo distra&us est , cuique
quis. A 5 c v r s. aliquando seruiuit:in memoria b
c C Ante diem. fertd

n C Anciila. scilicct dcfundti.

»534

V

pro sisiKNi

*iti

"•^0,3, -

•nelTe
drem
cino-wu.c.Terri

llc4»t

vnum.i.Vcl antcdicm
illii quo allcgationcs
dcbec aadireiita taroc
cjuoi suos poslit habe-
rc aduocatos ad quod
facit C. de exhi.reis.l. ij.
§.sin.{y suprk de pubiic.
tud. l.cuftodias.
Qistodia c c cttjloditu.i.* cu '
lcodicas pcitonas.dc s.
rt« ossic.proconsu. l.solent.
sccudttm vnu scnsum,
g C Qttocumque.ancc
lencenciam.
si C ProseranturX. cu-
itodiae.ahas cit iu tex-
tu.
i C Pro tribunali. dic,
Iibcllo b & inscnptio-

prioris dominij interrogari non
potest.
7. s Seruus necil a domino
ad tormenta offeratur, interro-
gandus est c.
8. C- Sancquotiens quanitur
an serui in capucdomini mterro-
gandi sinr,prius deeorum domi-
nio oportet inquiri d.
Ittdex debct dare terminum par-
ti ad saciendum suam desenftonem,
licet pojsttfieri desensio fmeterrnino.
Bakt.
o. s Cogniturumdecrimini-

V rci
abco
idior
,t
isar-
uin
/Iin

na rcum'^"""*
F»atoriIlt-II!0* inscripcione aecuf.Uestia.&> C.de ctt- turumrne hi qui derendendi lunt,
dtpoiiu. sio.rcl.fin. Sc dicas hic subitis accusatorum criminibus

bus pra:sidem oportet antc dic
I, interrbgatur nc dcposita. scd ctiarn . ^ f custodiaS f sc audi-
qnis IibellocV hnc his.ad quod fa s.de ~ . „

^'

lntt*ssCfaa0|"
c^ru'QHintofc
^quwiraturt
iic falms defuna.Tts
[que non.-poterur scrui i:.
rcditarij sapcrWtw.''
jjj. queri.Scxtofci,.
uiwsi IpontMciit
tor- ciuidcontrailoBB
lt1; suum: nonctcrati.
.jjj Scpdfliodidtifai

dccuitodibus cjui ca- oppnmantur: quamuis defeniio-
ptos arnixcrant:vt Cod.

de cusiod. re. I. j. §. sin
A C C V R s.

nem quocumqueg tempore po-
stulante reo negari non opor-tet:
IScui.] C aj vs.Scr- ade6 vt propterea & differanttn*
uascui pcr fidcico- & proferantur h custodix.
missum relicta elt Ii- l - , ^ „ ,. r p
L „„^tv,n 10. s Custodis non solum
bcrtas: non pocett m- J
tcrim torqucri , msi pro tribunah ' , ied & de plano
qua-stiouibus aliorum audiri possunt, atque damnari.
onerctur. F R A c c.
xix. Tryphoninvs libroquarto
Disputationum.

veditttsno poieittoi-
cjucri cotn Jowiii
suum rjuoiidam.Ot
uo dicit scrmii ciiii
ailpostulatdoBH
toiTjuctoniicaisi*
mini.NonoiiicuiE
pcro qucdara tortjwi
contratc.&illcfc
sctuumfaunoA5
sic tion rorqiiente
dc hoc priu* ioqain-
tur.Dccimotap
|j. scscu vulccognofa-
, redeqmbussadclm-
!eS qoentibBsqom"?
•m „unt.arcpct¥
ACC' • m

que
lon
aut
:oz
ge-
;rit
■1?-

t Torcjiieri vti k s Aliormn» dcmu c
pollitiscui fi- crgo II ouerctur ab a-
deicommiiTa- jjjj (t01-qUctur vt scr-
uus:vt& Cod. eo. I. nec
simors. & sac.supra de
aduLl.siposiulauerit. §.
de eo.wrsi. sed & siser-

ria libertas
rehiSa.

I

Ms

X X.

P a v l v s libro tertio
Decretorum.

cii#

,rt ">■

d¥u

notcfti^ifk

*z

u*•r}0' Jfacit/f

S cui fideicommissa libertas de-
betunnon aliter vt seruus quas-
stioni applicerur , niii aliorum k
um usiu & s.eodtledi- quaestionibus oneretur.
aum§.fi.&~s.eo.l.sia- ^^ . ^ ^ examinari
taltoer. ' .
rAritas.~\Q. as v s. propterpartis reuerentiam:examma~
LSucccisi vxori tus non sacit indicium nec probatio-
meae, & peto a Suro nem% B a R T.
pecuniam,puta dccem,
<juae dico vxore meam
apud eum deposuisse
mcviro tunc abscnte.
& ad l\oc vnum tcstem
produxi, cjui plcnc dt-
xit, & pctiit anciliam
Suri torqucri supcr
hoc , & iudex habuit
quaestioncm dc ancil-
ia, & ipsa tota concor-
dauitcum tcstepnmo:& siciudcxcodcmnauit Surnm.postcaSu-
rus appcllat ad principem. Impcrator dixit quod ancilia non dc-
buit torquen contra ciominum suum,& (Ic diftum cius pro nilnlo
elsc. uon crgo potuit iudcx condemnarc Suiuin cx diclo vnius
tcstis cantum: & licrccteappellatum. Fr. am c. Acc v rs.
ct s Maritasquidam. De hac I. vidc scripta ad /.1. Cod.de reb.cred.
C V I AC.
1 s ^/«-.Jtf.s.marito.hoc non sine mysterio positu fuit. hic cnim
maritus veritatcm ignorabat,& idco sic fuisse iurarc non potcrat:
vndc dictii solius vnius teltis non erat lufficiens.ii vero & ipsc &
tcstesiuraict.i.iurare vcllct,d'cfcrtur cis iuramentum,nilircussic
no eilc iurct.tuc cnim quia iusiurandti aftoris cludit rcus,no dc-
fcrtur ci acton sccundum consuctuduie. Azo. scd hoc dic vt not.
C. de rebw credi.& de iureiur. l.in bona, sidei. Vcl iliud in ciuilibus:
at in d criminalibus ctiam inopia prob^tionum non dcfertur.
m s Trocuratorem. Ca:sarrs,vcifisci, vicem pracsuiis agcntem, vel
iiisiurandu no cx conscnsupartiumaudicntcmCYtC. deiurisd,om.iudi.L).i& depe-
defertur. da, htd.l.].

MAritus quidam « heres v-
xoris suae petebat a Suro
pecuniam,quam apud eum depo-
luiile defundtam se absente ' di-
cebat:& in eam rem vnum testem

d Incrimina-
libus inopia
probationum

\j.[t0^&

o s Admitti.vt C. detesiib.l. iusiurandi. Sed arg.oontta j. dere
milit. I. non omnes. §. a barbaru.
p 5" A quifiionibus.msi ptxcedint indiciaivt s.w./.j. inprin. scd » 4 Non valet
poitca.vt hicsubiicit,rcprobatur qu*stio.ergononproccditindi- confcssio iinc
cium :crgo vnus testis ir"Iiciis. scd

iiberti sui filium produxerat. a-
pud procuratorem '"deiidcraue-
ratcVquacstionem liabere de an-
cilla n. Surus negabat se accepis-
se, cSc" testimoninm non oportere
vnjus hominis admitti Q, nec so-
lere a quarstionibus P incipi , etsi
alicna eiset ancilla , procurator
qmestione de ancillahabueratl.
cum exappcllatione cognouiiset
Impcrator.-pronuntiauit quastio-
neillicite r habita,vniustestimo-
nionon esse credendum s: ideo-
que recSteprouocatum /3.
xxi. I d e m libro singulari de
pcenis paganorum.
Vasstionis habendse * causa
neminem cise damnandum,
diuus Hadrianus rcscripsit.

tormentit, ln-
dicia quadtio-
nem antece-
,non snb-

Q:

xxi I. Idbm libro primo
Sententiarttm.
QVi sine accusatoribus u in
custodiam recepti suntrque;-
stio de his habenda non est , nisi
si aliquibus suspicionibus

vr-

gueantur.

DE POENlS-f.
TITVLVS XIX.
Scquiiw gcneralis titulus de poenis, in
quo idem etiam criminii discrimen sieri ne-
mo ambigit, & depoenis ergo non solum
inssigendts, sed etiatnremittendis irel au-
gendis pro qualitate reorum & criminum,
& de 'variisgradibus generibusque poena-
rum qtiA ex ordine •vel extra ordinem rets
inssiguntur. Poena est deliciorum siue crimi-
num coercitio, inducia ad difcipiins. publi-
ca emendationem : & vt exemplo cstteri
deterreantur. & non quia peccatum esi.sed
nepeccetur: nec enim tam adpruerita qud
adsutura poena resertur.quia reuocari prs.-
teritanonpossuntsedcauentur sutura, &
ita rette libris de ira Seneca , ex Piatonh
loco iUoJx *'nX& ti K&iuvsyiaeLi "dui <siK#v si-
<Acot/ , i ^S iv yiyvic «^ojitov l^rxs ~to~t<
CvlAC
In imponendis pocnis, tempus de-
licli, nonsententite,, inspiatur. hoc di-

non inducit praesum- 5U1
,- -r. T luperuemant
ptioncm, sccu:ium Io. post qUiEsti<,.
Scd cotra s.de dot. pr&- nem habium?
leg. I. Theopompus. non Conftsssio non
euim luc fuit reproba- c6nr™a,™r' vc
r V polt Baldu no-
tascntentiaquaiiquv £,t Romanus
itio cllct habita nou sin-.111.1A-0-
praecedcntc indiciod;- que vt yaleat
cct hoc Surus allega- confellio in
rct: sed male:scdquia
ancilla in causapecu-
niaria contra dominu dere,n
torta cit:vt C.de qus.si. sequi dcbcnc.
l.y Vel melius,quae-
itio fuit habita ante-
quam libcrtus diccrct
tcitimonium , & idco
allegabatur bcne sccii-
diim Ioan.Vel ideo 116
fuit facicnda quaestio,
quiatahstcstis bsicfa- b Testissami-
milians non inducit liaris non sa-
indicium : ciim in scr- cit indicinm.
uitutema produccntc
posTitreuocari:vtC. de
iiber. & eo. libe. i.sin.
s Dclc primum haec
vciba [Sedcontra.supra
de dote prslcg. I. Theo-
pompus.) & reponcmi-
hil talc probat d. I.
Theopompas, vt probac
cius spccics. Dcindc
haec cciamdclcda sunt
( sed quia ancilla in
caussa pecunis. contra
d~m. torta est, t/s C. de
qusft.l.i.) & dic,male.
Accursius hae l.restrin.
gitadpropnos scruos. sas dcgantet
C V I A C declarat Gell.
q J HabueratS-i ma- l,l>-9 H>8.At-
le:vt statim dicitur. *"' C'H'
r s Illicite nonilla ra-
tionc.quia vnusctcstis c Vnus tcstis
tatum praeccdcbat, qui f*c,t **«™--
-.*. . ,. . - . & prssuptio-
nonracic uidicium, vel nen, r
piaesumptioncm : sed
illa 1 qma in caput do-
mini torta fuit sccun-
dum primam expoli-
tionem. i. Vel quia ip-
sapriusfuit torta^qua
teltis ccitimoniu rcd-
didisset , sccudum alia.
5. Vcl quia familiaris,
secundum teitiam.
s C Credendum.y\e.\h:
vel dic talis hominis:
vcldic ctiam ad ind;-
cium praemiiToru tor-
mentorum. Acc.
0 s Ideoque prouoca-
sum. Vidcicripca ad §.

t Tresptinis-
dis peccatisdc
bere esse cau-

d Consessio sa-
cia in tormen-
tis ,legitimis
indiciis non
VssiionishabendsA\c,\AzW liabitae.quad dicat confesTus in estmilla. jin-
cormcntis non damnatunvt s./.j.§. diuus. 1. Vcl, id est,ha- gtt.m l.i.c. dt

Seia.l.qui Roms.s. deverb. oblig. C r I A c.
Q
bitae non d praecedetc indicio.-vt s. l.prox. 3. Vcl dic, habcda: pro- c"ns'ls- Matht-
prie.q.d.ncmodamnatur quia tormcta recusetiscdrcmcdiis prce- A«»»w«.Jji
■ i a. r vi ■ n ■ 1 ■ - j .1 1 1. Hippolytns ttt
tons2.i:ctitur:vtsuprade'ventreinJpicJ.}.§.quid ergo. 4-Vcl dic,non Mursis ( nri-t
debet quis damnan Vt,quoticnsopus cst, torqucaturm pcenam 1 j.etiamsira-
alicuius dclifti de quo non sit conuidtus. sunt enim certae pcena: tificetur. >.
intcr quas haec non est.vt J. tit.\.Lv).& l.sequen. in princ. "MyHsin-~t*m
QVisine.} Casvs. Ciimdc quibusdam dciidtis cognoscatur S-Otsiriut.i-.
J, r J r , 1.' . -iH r \ eSmeaccusa-
-tiasineaccusatore: ( quae dic vt lnGl.hicpoiuajquxritur an tore ■ in_
cisacm casibus posfit peti seruos alicuius torqucn non praeccden- terdura dam-
tibus mdicnsPEc dicitur quod nomnisi enim prxcedant aliqua m- nacur-
dicia , non possunt scrui torqucri. FrAccvrs. /. Sufpicione
u C Qui (ineaccusatoribus. quod c cucnit in calibus : vt 110. supm ^llls lnterc,t,m
. • . °>J i ■ a tarquetur, ar
de adult. I.tj. §.-vnde qusn poteft. -6 damnatur.
x C Sttjpicionibus. sed prxccdcnte suspicione ' torquentur : non Pcena; defirji-
dico damnantur:Yt j. tit-prox.l. abst-Mem.apx cst arg. contra. tk>.
DE

\\*.
loading ...