Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1599
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0806
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■ify.
mk

l'V«U,

tty

'*»«,

Pcti,
'PfitcJr- t|(l

H.
is

:Hnon

A Tt >cct,

u

u

jato. ^

r.«*4

:?%j>i

,trapa.
im)Vcl
tur.

s.

r ? *» w.
Usor- bcitL,

[].i

4i!;

•?&*">>»«,u'Mi»

w.
«,s »jl

us)Vej
iposna
fcatur:
•oelle }s*«l^
'tqnis dcj?*1»*
Iam& «*.*J.i,;
:amen w*'
Csis?
isho-
sicui
,non ^!b"s,lltltl«!st
vrhabcsjis,,;
Oque f C Ifflijjiuij;,,,
t, ej} dinscrrarcistiE3.
quprotibctBib:,,'
g C Alhhw:;.
PrO- onciajraier
ire , honotraili ontiKii:
mj_ graiiia.taKc«(ii
!sed
rausa oacrasuliiretM
Jebit &c. JcitamcnscqKts
• & in griuiii oncrt;::.
, starinksccirik
-rg° 6cirCJ/4«li

eum

iniqinirnqwdtiHi
honortknujiii

nam
:i,ii
tam
nfa-
}fu-

btssiniiPil^l
llkmt.W

:ce-

\n.Notsai,,!
eodcn»64.FftJ
L,iic^«g

>m-

rciit

i>';',,• >»1V««*^";'
^T/. %T~* >a^«*

*-<<.«*'

o|/Vl<
1573 Desententiampassis&restitutis.

1574xt. Vlpianvs 'i£w.
TNterdum pecuniariter .damhanrur, qui relegatos
Xsuscipiunt.
xii. Macer libr.
SVa ciuitate relegatus si non excedat, ad tempus a
prouincia relegatur.
xiii. Pavlvs libr.
MAnumilTus a relegato non potest Romam acce-
dere,quod necpatrono eius licet.
xiv. Vlpianvs libr.
RElegatus est is, cui prouincia , vel Roma , vel
continentibus eiusperpetuo vel ad tempus in-
terdicitur.
r. s Magna difFerentia est inter deportationem &
relegationem. nam deportatio cuitatem Sc bona adi-
mit. relegatio vtrumqueconseruat, rrfsi specialiter bo-
na publicentur.
2. s Relegatur quis a principe , senatu , prxfe&is,
& prajsidibus prouinciarnm,non aconsulibus.
3. s Qui ciuitatemamisit,&bonadetinet,vtilibus
ac5bionibus tenetur. •
xv. Marcianvs libr.
DEportatus ciuitatem amittit, non libertatem , &
speciali quidem iure ciuitatis non fruitur, iure
tamen gentiumvtitur.emit enim & vendit,locat,con-
ducit, permutat, fcenus exercet, & cstera similia. &
postea quajsita pignori dare potest , nisi in fraudem
fisci , qui ei mortuo succelTurus, ea obliget. priora
enim bona , quae publicata sunt, alienare non potest.
I. s nppnrr3m<- a prysirlp sinp prinripe , <V .Imre.s
existere,6c lcgataexj:eJr.amenro ,cariej^uxt£iL
xvi. Idim libr.
CVm Vlpianus Damascenus rogasTetlmperatorem,
vt sibi permitteret matrirelinquere ad victum ne-
ceisaria, & mater per libertum , vtjqxi^cLxrriJibiJicc>
rcj f}]\r,jh-^nrr:nn rpljriqnprp • Imperator Antoninus
eis rescripsit in hunc modum : Neqb^-Eeiediras-y-tt©~
que legarn-Ti, ncque£d^i^mt^l4unxjQatxajii.ores_&:
ius publicum huiusmodi personis relinquLriotest. nec
conditio harum personarum mutari debet. Quod vero
pie rogastis , liceat vobis vltima voluntate eis ad vi-
ctum & alios vstis necesfarios susficienria relinquere,
eisque ex hac causa relida capere.
xyii. Pomponivs libr.
RElegatus statuis & imaginibus honorari non
prohibetur.
xv 111. Idem libr.
RElegatus integrum suum statumretinet & domi-
nium rerum suarum , &patriam potestatem, siue
ad tempuSjsiue in perpetuum relegatus sit.
1. ^ Deportatio autem ad tempus non est.
xix. Callistratvs libr.
RElegatus non potest Ilomx morari, licet hoc sen-
tentia comprehensum non sit, quia omnium est
patria. sed neque in ciuitate in qua versatur princeps,
vel per quam transit. eis enim duntaxatprincipemin-
tueri licet, qui Romam ingredi poilunt. est enim
princeps paterpatris.
i.\<s Cum in liberos homines ea sententia fertur
quas publicat eorum bona , qualis est in insulam de-
portatio, statim asententia priorem conditionem mu-
tant, & sus pcens traduntur,nisiquid maiestatis insit
quod poenam exasperari ssagitet.
Desttnt in hoc tit. 1 o.ll.seu cas.qu& conseruarunt nobis lih.
Basil. Argummtum huius rei ess in Archetypo Flo. in quo
ad sinem huius tit. eft spatium quoddam cum notula , qu&
indicat, deejse qu&dam. H&c capit. notaui in saipt. ad §.
in insulam ,1, n\. supra de verh. oblig. Vide etiam not.
ad l. quidam , supra de posnis. L. 10, est Mcrciani, r.on
sf". Nouum.

pofse quem damnari, ne vescatur. L.
II. eft Vlp. punitur pecuniariter,
qui recipit reiegatum , cjrc. Eas vi-
de ditl. I. lii. ejrscripta adtitul.
Cod.siser.export. venierit. CviAC.
'■ 11
DE SENTENTIAM
passis &restitutis.
TITVLVS XXIII.
Hic titulus ejl communu deportatorum
relegatorum. sed qua iege conditioneque
quifque restituatur a princise , maxime
considerandum ess, numslenasit reftitutio,
an reditm tantum in patriam concedatur,
an e patria exeundi poteftas relegato sorte
in patriam, -vt Iuliano acadit semel ante
dominium rerum, an e domo relegato in
domum, *s luli& vxori Tiberij, an denique
pcena remtttatur tantum,an reftituatur
etia?n dignitas fasama , an etiam bona &
iura deportatis. Perfipedemiturpcenatan-
tum,non culpa.vt de Ponto Ouidius loqui-
tur,poena,non crimen,vt Liuius 45.^ inde
Impp. eleganter, Indulgentia quos liberat
notat, nec insamia crimmts toU.it, sedpccna
gratiamsacit.Plinim vij.Epist.Si poenassa-
gitij manisestiftimi remittatur , nota certe
quasi censoria inuratur. Cvuc,
Deportatio, & damnatio in me-
tallum,non extinguit ius fatronatus,
patrono reftitutoh.d.
t. Vlpiinvs libro trigensimooBauo
ad Ediclum.
D succeslionem
ct liberti patronus
deportatus & re-
stitutus admitti-
tur.
1. <s Sed si in metallum
damnatus restituatur , nunquid
seruitus pcena: a extinguat ius
patronatus etiam post restitu-
tionem ? Et magis est vt non
extinguat seruitus b ius patro-
natus.
11. I d e M libro quinto Opinionum.
SI deportatus restitutus di-
gnitatem quidem indulgen-
tia principis recuperauit, in sua
autem omnia bona non est c re-
stitutus : nec a creditoribus, nec
publico nomine conueniii po-
test. Sed cum ei facultas oblata
esset a principe bona quoque
sua recuperandi, maluerit eade-
relinquere : acrionibus exuere
se, quibus ante sententiam sub-
iecLus fuerat d , non poterir.
iii. Papinianvs librodecimo-
sexto Rejponsorum.
IN insulam deportati bona fis-
cus pcena remiisa , rerinuit.
Creditores ex antegesto non ha-
bere cum eo qui debitor quon-
dam suit , adiones , constitit.
Quod si bona cum dignitatis re-
stuutione concelsa recupetauit:
vtiles adiones necelTariae Q> non
erunt , cum Sc diredtas com-
petunte.
r EEE :


DE SENTENTIAM
paslis & rcsticuris. .
.j^^stiP suueftionem. ]
j£j\§C a s v s. Patro-
nus ctiiusdam com-
miiic delic"tum propter
quod elt deportatus.
vel est in metallum
damnatus, postea re-
stitutus est. dicitur
quod ius patronatus
a integrum habet: &
sic succedcre libcrto
potcrit. Franc
« J Ad succejswnem.
Hoc cap. cst de ipeciali
restitutionc in insini-
tum concepta. Cviac.
a 5^ Seruitus poznm..
qute contingit pro
damnatione in metal-
lum : Yt supra de pcen.
I. aut damnam. §• eft
pozna.
b s Seruitus. patro-
ne b superuenicns. &
facit supia deiurepatr.
I. swe.inprin. &de in
ius vocan. I. sed si hac.
§. liberos. versic. sed &
si per. & de bonis li.l.iv.
§. ft deportatus.
SI deportatus. c. ]
C a s vs. Qui de-
porratus est , deinde
rcstitutus quoad di-
gnitacem recuperan-
d'am,non ad bona.-noti
teuetur creditoribus
suis antiquis , ncc
reip. sialiquid ci prius
dcbebat. si autcm pria-
ccps iullic bona ei re-
stitui,!! vcilet ca , &
ipsc non vult : bene
tenebitur crcditori-
bus antiquis ac si ha-
berct bona. F r a n c.
c s Non eft. ncc in
quotaparteivtC eod.l.
si.debitor.
d ^" Tuerat. ad hoc C.
eod. I. si deportationis.
&> supra de acl. (y obl.
I. seruus. Sed contra
insra de reg. iur. I. inui-
to. Item supra quod
cnm eo. I. ij. Sed hic
in primum statuiri
reponitur.
IN insulam. ], Ca-
svs. Deportato in
insulam pcenam ci
princcps remisit rc-
tentis bonis. non tc-
netur creditonbus an-
tiquis, cum non ha-
bcat bona , nec habe-
re possit. si autcmbo-
na recuperar, tcncbi-
tur directa ad. Fk..
/3 ^" Vtiles asiiones ne-
cessaria. Vidc scripta ad
§. insulam. I. 111. s.de
verb.oblig. Cvuc.
c ^" CompetuntSach s.
l.prox. &quod ibinot.
IAT metallum.]Casvs.
Mulicr existens
grauida, damnata est
in metallum : & nunc
ediditrdeinde restituti.1
est. dicitur qu6d & co-
gnatio quoad filium
cst ci matri rcstituta.
Fr. Accvrs.
a C Concepe

a Patrcnatus
ius recupera-
tur , patrono
ressituto.

b Patronatus
iuv non extin-
guitur serui-
tute poenas.

t Idem qusre-
re potcs in
quolibet ban-
nito. v. Roma-
num siitg.m.
loading ...