Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1627
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0820
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
II

><1.'

t,il "V

*P». sJ,,V
"°v«. %>,<
.nisi Possit t;cS*
lmPdiemStB
1 nr Wfcift
froPr'o s£S
^rumbj, «4tis|J
UCtur.Fr ?H
:tur, »»i£,
*//*&,» n¥<
appdia;
iefenso- "■/
& cura- T'*[s*
runoli, /^ii
^atjid- %-Autwfc
" appel- -'"">"**
.**., iplbiurcliac;;
'rJIodlf tio_cno,H_,|
/lmodo tia:nsi«ii
'if.non WW#
ualieni Wfr
en.ter- dc cjuod los»
14, s Si absentc poliii
faciens ''^m^ic
tanityeiiitii»
eu,ntra titian.cita:«
JSlibrO cuncc«it:&
im scri- diceretur. -
,r (urasods*
>iduum ijjj,ym
:it,c6- W
■10?ro' «&>'*
mdici- jjjnuj.id*
careex juM*1'
;:»tsr.
iwlihs. noncm r

•VRS.

i6or De appellarionibus recipiendts.&c. i<5ox

„AppcIlare
potelt, qui iu-
diciointerfuit
«tiamsi non
intersit.

* Ttstes eiTe
non poiTant
hi , quorum
inrerest in
causa.

e Contraria
allegans non
auditur.

Itcrn aliquo iussu dceapitari, aliquis de suis coniuncftis vultap-
pcllare. potest intra biduum. Fjakc
a s Num. id est an.
b s Intersuijse.vi&tiux: cnim quod quia lniustam cxercuisti ap-
pelIatiouem,tencarij aetione mandatt.
c s ludieio.CoUigc *
ergoquodquiimudi- qi procuratorio nomineeoe-
cio interfuit,appellat ^ - 0 n. 11 j
ctiam si non mtcr- Oris, & viftus appellauens.de-
sit:vtquiaiustcsuccu- iude iniusta appellatio uia fue-
buit.AccvRj. - rit pronuntiata , potest dubitari
d s/«f«is.exempla num a secundo die appellari de-
sunt supr> */e app. I. ab t . , 11 ..:„
v- /• _'„,. beas,quiacumdetuaappellatio-
executore.%.\.vsque aa '^ rr
§. fi procjtrator. & l. a, ne lniusta pronuntiatum lir, tua
sentenpii.inprm.&§.\. interfuisse 6 videtm'. Sed redtius
sEtncestarg.quod dicetur , certia die appellare te
hi non possunt cue tc- ,y . •> .1 • «1;_„„.~,
a u jj . posse: qma mnilominus alienam
stes b.quoa aic vt no. r r t r t
c.detesii.l.omnibHs.m caulam defenaens.
'princ 1. s Sed si alius quam qui
e s g/«* ww» e/?. sudicio c expertus est , appeller,
bona ratio: vt (rtpra/. !• n ■ ■ n.d. ~ «.
-■■ ■■ , . r quaiisestcums mterctta:an et-
prox.^.mpropna. / .. rr •
f s'6j«Wo. id est iamtertiadieappelhuepollit,vi-
deamus.Sed dicendum est, secun-
die appellare eum debe-
dicic contranac -non r£ . ■ ^^ est e eum suam
aud1tur.11cC.de r«r.«.). rx , - .
&decodU.si.&deher. caasamdefendere.contrannm ei
ct'd.l.vtdebhum. &su- est,stdicat idcirco sibi licere intra
^xzde condit. msiit.l.fi triduum appellare, quia videtur
Tittus. & de condit. & qua(i alieno nomine appellare.
sTisi.niude quando f si velic causam suam
nouofiat procurator, alienam videri, semetipsum ex-
vcl nisi gcrat nego- cludico:quiain aliena causaei qui
tium domini: vt J. tk. iU(Jici0 expercus non est, appella-
i% Probatur.vtpos- re h non liceat'
sit appellare sc.Acc. 2# s Si is qUi Cx libertinitate
k s AppelUre suo in inpenuitatcm se defeudebat,
nomme,nonquali de- . _ ■ *» ., .r .
fcnsor: vt sup.a ,fc„#. v»^us appellare omi(erit:an pater
t»w»w»rissw.e&,s.Z.j.§. eiusappelIarepossic,maximesi di-
inpropria. & sup.<ie sifr, Cac eum in potestate sua eire,qure-
cau.l.]. _ ritur. Sed si potest , quod maeis
1 C Neceuarta.nvjLXi- , - rl ■ ,. . °
me:vt/.»o™«,;;.Vcl probatur 'tsecunda die vt m pro

quia.
£r <T ExcWJf.No.qui da

sccundiim quosdam
vbi ncccssariapersona,

debet.

I Conseritire
aftis faftis per
iudicem.pars
videtur (i non
contradicas. &
in eis attis
prisnmitur
©bseruata o-
mnis solemni
tas.hoc vertim
inhisqussunt
parui pradudi-
cij:secnssi ma-
gni.S«/^.
* Gratian. 2.
it.6.c zt.ndtli
iwn pvtesl, quii
sjiii tunc , &c.
{ Et dicit
^quod non,
quia,&e. vt se-
quitur. Dy. &
la.de A.
tt Im6 post sa-
tisdationcm
prasititam
obiicitur Iite-
ris & recusa-
tur iudex ,A*~
ihtnt. osseratnr.
C.di itus canie-

pna causa appellare
z. s Si pro eoqui capire pu-
tunc biduura. vbinon, 7 3 r l r 1
tuuc triduum. quod nin iussus elt, necessana » perto-
non placct. na appcllec, an cercia die andiri
m % Dcsendit. ad p0slit, Paulus dubitat. sed dicen-
«uod iupra de abpel. I. . n , r
^ \ " dumett, hancquoque perlonara,
noii tantum. . . r i r J
ILiud.} C a svs. Iu- vt 111 propna caula, lecunda die
dex cauix nostrae appellare debere,quiaqui sua in-
cum scribere vcilct ad messe dicit, propriam causam
punc.pem «norem . d-f ^
c^u& & actorum , &
ab eo haberc conii-
lium, ostendit literas
paitibus,in quibus acT:a
& cenor causae conti-
nebantur : & partibus
hoc placuit : dcindc
princepsrescripsn :di-
citurquod non potast
appellari per aliquam
pattium ab illis literis.
FRA N C

I 1 i.Ide M libro sccundo deAppel-
lationibm. 1
ILludf videamns:(i cum Impe-
ratori scriberetur, exemplum
litcrarum litigatori edicum sst n,
neque is appeliauerit, & poilea
contra eumrescriptum sit: an ap-
pellare a literis pridem sibi edi-
n s Editumfit.quod tjs * possit f : quiaqui tuncnon
faciendum cst : vt C.de appCUaujt veta elsc quK scr,-pta
rela.l.V&M- r r rrr o j
o % consensisse.vg. d iunt,consensisse yidetunncc au-
quod sacisdatione m-
dicr praestita iion poilic obiici literis. sic Cod. de re iud. I. absolutio-
nem.Sc supra. de ficpara. l.j.§.illud.ied arg.contra "j.eo.l.si.&c J.dere.
iur.l.non -videtur.
p ^ NecjUtdlendus.C&atti supra eoi.j.j.re^ow.Sol.non conce-
ditur ci appcliare a iiteris , quia e:s cnnscnsit: vt bic dicitur. scd
potess; appellarea^senrcntia, quasi mcndaciis refcrenris,norj lite-
ris sibi eiiitis fueric oneratus Josu.i.Vel hic quarrenio, non rc-
spondendp Ioquicur.H.& eod modo soiue s.de app.l.].§.\.inprinc.
j. Vc( supra eod.loquitur quando post scntcntiam,hic aute ialui-
tur princeps.
ss. N ouu m.

DE APPELLATIONIBVS
rccipicndis, vcl non.
1 *NJ"°B folcnt-~\ Intercjl.vcl a pecmiianter:vc ~s.de app.Uv. §.j. 4 Appell
JL >Lvc' affcciione : vt s. de app.Lnontantum. & hocin eis, qui liti

diendus p cdsi dicat euentum re-
scripti sacri sesustinuille.

arc
non

DE APPELLATIONI-
BVS RECIPIENDIS,
vci ncn.
TIT V L V S V.

qui non intcrfucrunc intert^ierunCj
in htc: alias etia ii non hl tantum
mcersit aFPellat:vtcP^-
quiaiulte condemna- vel pecuniari-
tusess:: vt snprarir.j./. ter vel aise-
pcnA.sid si aiius. aim^-
r C 6)Hodmox.\dea * IdVlod,''"'.
intra biJuiid- vt supra terest.' ahud
, "- lui"*<' pecunianuin,
remra. ha. I. bonorum. aliud arTectio-
Vei adrterrvt m eo.tit.l. nis.
quo enrm.S,.]. c Eiusinteres-
Nontantum appellattonem eim recipit 1 s Habeiur. si < enim .n<?n ™ciint
..... '' „ . , K - 1 l q111 luhecon-
qtuiudtcw expertuseftsiedetiameius cmus lattim no haoetur, m- demnatus est.
interest velprocuratow etiam voluntari;, diciumnullum cst , & 4 Hsc vera
fimodb posieadominusratumhabeat, <& controuersiae nullae.- quia ratnm
matrispro filio & cuiufcumqueproeo qtti ideoq;fappe!latio nul- h^cre dcbec
adsiupplicium ducitur.yx. 1 6.tit i.Etsinon la:vi C.de procur.l. i/cet. '"J^* ^
recipiatur appellatio qusc recipienda siuit, t ^ Rem.id cst vtili- po:ert appej.
adtriprincipcrn, vc 1. 1 j. tit. x.veleumad tatcm filij. lari./. Uaonm
quem appellaturintra dies xxx. Non ejse u s Euerfiam. id est /«/"■<« uum
recipieda. appeliationem eorum quos dam- amissam. . W"i*i>-
natosstatimpuniripublice intereft,yzl 16. x s Curare.id ciz exc- miiamtlVsbi
tit. 1. non abexecutione vcl interlocutione qui pro filie conue- procurator si-
iusisove aliquo , non eius qui hanc siolam nientealiu. duo enirn ne mandato
caufiam fiug, appellationis reddit.qued non vidcturhuic matri at- vel ratihabi-
expeBari.iudexquoadipsierescriptumquod tnbui.scilicetquod ap- t,0»e mterue-
Jperabat tcnuijset a principe',nonfi res dila- pc!let:&qur>dexcqua- /App,itari

tur

app

dlario

quodsifiilus erar con- iuuicio nullo
ucntus & damnatus: hocestaiudi-
ibinecesse habes vtdi- ,cio 1unod nul"
■ Ium eit.
cas eam lnterccdcre,
quianeccsschabet sa-

tionem non rectptat qus. geritur ex legts
pr&fcripto , veluti de aperiendis tabulis te-
fiamentistatim poft mortem testatoris, ey
de mittendo herede in pojfejsonem ex lcae
vicesima hereditatum & edicio Hadriani,
non qus. alia appellatio moratoria,qus. mo-
ratur siorte coemptionem annons. miiitaris tisda-re iudi.sol.otf lnft
vel distraciionemin pojsejsionemqus. sit ex desatisd. §. fi. Respon
edicto pruoris , non si tertium appelletur. vtl't intcrcedit, scd no
Semel <fy itcrum interpofitA appellationis lubet Velleiani auxi-
exemplum inuenio 1.1. tit. 4. nontertium. lium.quasi non videa-
rur intercederc in cau-
ia appellationis : aliud
in principali: vt sub-
iungir:vt Cupr.adFelle-
ia.l.ij. %.fin. nisi in casu

ncm. non dt.be: ^


C V I A C
i.Vlp iahvs libro vicenfimo-
nono ad Edictum.
On solent audiri
appellances,nisi hi
quorilm interest'',
vel quibus manda-
tumest-vel qui ne-
gotium alienum gcnmc quod
mox r racum habetur s.
1. ^ Sed & [si ] ctim mater filij
rem* sententia euersam" animad- ccsserantpcr qux pos
uercetec , prouocaueric , pietati secveidebercttorque-
dans,dicendumest&hancaudiri rL *s«us quoHab ista
11 o r i- 1 lntetlocutoria potest
debere. & ti htem prxparandam „ • r v
, .1.1 apprilan. Ekanc.
curare x maluent, mtercedere
non videtunlicecab inicio defen-
derenonpocest.
jib interlocutona qutz insiertgra-
uamen quod non poteji reparari per

quando parentes vel
liberi morboautxta-
tc impediantm:vt~i.de
procu.Lsiceminji.
ANte. ] C A s v S.
lussit ludcx.seiuu
torqueriin causa ciui-
li vel in eausa crimina-
li,non ea ramen pra:-
flc

y s Ante sententiam.
sc.definitiuam. A c c. *■ APPcI'an' an
_r. n ■ a- r &qucmadmo-
z 1 6)u£ ttoncm. lcr- , „ n- i_
• •=*-. J oum ponit ab
uorum g scihcct pcr jnterlocutori»
tormcnta. Io A n. 't. sententia.
Alij veroeipontint de * Appellatur

appelhtionem a desinitiua appella- qusestione principali, ab interl°cu-
' ; 1 r. t , r, - • j 1 t0"a qua: me-

tur. h. d. secundum leEi.Joan. qu&
placet sola. Bart.
I i.Scavola libro quarto
Regularum.
ANtescntentiam 5* appellari
potest, si qua:stionem z iri

quamiudexintcrlocu- mur evecu,
toria scntentia defimt. cionem.hoc est
quod Iojn.non placet. abea quame-
j.kemhocdicuntqui- retur «ecu-
tionem,v/ /.•«■.

damesscdiclum oratia ,
,. , v Imoabeanou
cxemph , vndc dicunr ap,dI--llr in
idcmesscsi velk-t scn- momcntanea
tentiam executioni poiTcssione./.!.
lTjandareantedcsiniti- asi demamen.
uamsententiam.Ircn. vbilibetvbi h _ehtcnriainteriocutoria tu;- twh s , dlc»
. , . n.n_ j ■ • /.-...-\ ib mteilocu-
turexecutionem,idclt lratim mandatur cx.curom.-vt nor.lupra roriaappellari
de mmori.ldntra.lt. supra dcprduaric.Lprmimcationis. & suj>ra qui qua; id prai.a-
fatisi.cog.l.arbitrio.Sc sic secuudu-n.eos poccst appel!ari sccundum men continet
ll.ikut sccundum canones. scihcct quotiens grauatur aliq.us quod desinipi-
..Nos autem sccundum Azo & H tp.nrim KS rcP-ir«i r>6

". de

poteli:.

contta ius iiciL^atoris.4.
ulariter
;p.au.l.ij.& C.quo.ap.l.antc.&L adde quod ibi not.
1 Sedtunc ob. s. quisiatifda. cog.l.arbitrio.Soi- hic ' spccialc. expoiitio noa
ibi:prout ponis 101. quodcausam principalcm carrmisit-, & rac:sfacit.
PFF

hoc casuintclligimus h_nc leg.regulartter autcm contra: vtC. «a ■ vic)e hic Bar_
tolum.-cui hscc

Vt

liiciacnter
loading ...