Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1639
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0826
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
c

H

ttlH,

»4S"\

x\

•l;;%
>.&«s\

**» k

^i
uiis

£:

:h

nsia

Ppel

iJ re-

bloni , *0
*,'H.;

./«

statur,ne
k defen-
causa ab.

coiitta:y,
ys
ottcntuni:nCr--

qvo af'
UAM
F'- A

fm d
scnraiiii \m
me, iiwic ia
lcrci. ta:,.
Jtwll;

II.

cuiuscuo^uc ':■'
vnn cmtft, ciiisjfiiap,!
iadeoaf- ciuilis,liiiciito
t.nec enim (i«iiiei
^ offensu- dcm qui lii:
iideji,api mejBiWjf*
lcg.j.lai icstcaiisaf;
i.nauf.y pete
Mrfl.4j. turtcKiJWP
qoicajsaplr
niSi*» Pl0!"''

ttle.Sis<
contra*'1
raerclcHf
***<!
liclo^
t«rtof%
■ necefe fcst

urw h

ilia cau
lauerft

; nc>.>—- n,"-. j
,die hoc iJtifJ*
II!

1 appel; 5f
w L

,0 s *&J
ir ahas tcn ,#1i4
gere • lc^J
} qu^si
100 ^

i«{

161$ Si pendenteappellatione^&c. 1614

n Bona dana-
tis expressc vt
tacitc adimii-
rur.

herede : hoc easu hcrcs mcus tenctur prosequi causam appel-
lationis : & non alitcr bona mea habcbit hcrcs , nisi pnma scn-
tcutia retradctur. alias habcrct fiscus. quando autcm inteics-
sec priuati appcllationem cxerccti , non habes in litcra exein-
r>lum : scd fcre omnes causcc appcllationumsuot tales, quodin-
icrest aduersarij pro-
ccdi in causa appella-_____________________________________
uonij. [ T v T o R. ]
Tutor in causa puprl-
li appcllauit. candcm
ileceilic relicfto Titio
hcredc. hcrcs praedi-
«ftus reddidirrationcm
pupillo de eo cjuod
geuecat tutor. dicicur
quod cogitur reddcrc
causam quare appclla-
ueric tutor in causa
pupilii. scd diuus Sc-
uerus dixit quod tu-
torpoftquam rcddidit
rationcs , non cogi-
tur causam appellatio-
nisreddere:& sicmul-
to magis ncc eiiis hc-
res cogitur. F. [ A p-
HU.AIORE.] Fue-
rat ergo damnatus in
causa ciuili , vcl cri-
mi nali.
a s Generis. vel ci-
uilis , vel criminalis
causa.
b s Teragere appel-
iMionemAc hoc statim
ponit cxemplbm. &
lub.hic, & tamcn ha-
betur pro eo ac si ob-
tinuiuet appcllator.
c ^" Necejse habet. &
quatuor habcc menics
plus quim defun&us:
■vc C.eo. Isi. & sub. hic,
vcl statutis acquiescc-
rc:vt C. eo.l.].
d 5" Ademptione. cx-
prcsia.nam Ii etiam ta-
cita a fuit, nihilo mi-
nus extinguitur: vt C.
e.l.si is.Si s*. de fer.russi.
pr&. I. item. §.quihabet.
& fa. C. fi reus vel ac.
mor.sueU.fi.
c s Ademptis. ex-
prcsse.
i s Successionis. hc-
rcs.
g ^ In reddendis. aut
intcriit rcs super qua
appellatum est:& runc
si cst ad aiiquem vsum,
tcnetur excqui : vt s.
de condiil. sur. I. Ji ser-
uus. §. boue. & subau-
tii , si erat in mora. si
autem adnullu vsum,
non tenetur nisi pro-
ptcr peculium : vt C.
de lib. cau. I,

SI PENDENTE APPEL-
LATIONE MORS
interueneric.
TITVLVS XIII-
De mortuo appellntore hic titultts est
pendente appellatione , & iudicio eo quod
morte folui solet. nam iudicium quodmor-
te non foluitur , in heredcm transire cer-
tum eft. ludicium quod morte soluitur,ve-
luti criminale in heredem non transit, nisi
quid sorte sifci , wl alterim interfit pro-
pter qu&ssionem bonorum qus. priori sen-
tentia publicata sunt, ■vel propter qu&ftio-
nem ablau pecunis. , vt in iudicio rep-e-
tundarum & peculatus & residuomm.
\ ludicium quoque de tutore vel curatore
qui a nominatione appellmit morte folui-
tur, riifi quid intersit pupilli propter peri-
culum medij temporu, vt diximus tit. i o.
At iudicium appellatiorits interpofitA a tu-
tore nomine pupilli non foluitur morte tu-
toris. quinimo heres eitts caufas appellatio-
nis reddere & prohare dcbet ctnte reddi-
tas rationes, non etiam poft redditas ratio-
nes. namsi tutor post redditas ratwnes non
cogitur reddere caufas appellationis , nec
heres igitur: (y in contextu refcripto Seueri
& Antoninicorrigitur quod pr&tulit in §.
tutor. C v i a c,
M a c E R libro secundo de
'AppeUationibtts. i
Ppellatore
clefun&o , si qui-
dcm iine herede,
cuiuscumque gene-
risa appellatio fuk,
euanescit. Quod si appellatori
heres extiterit: si quidem nuilius
alterius interest causas appella-
tionis reddi


cogendus non est
peragere appellationem b. Sive-
10 fisci, vel alterius conttaquem
appellatum est , interest : heres
causas appellationis reddere ne-
ceise habet c. Njullius autem in-
terest , veluti cum sine adem-
ptione d bonorum relegatus est.
Nam si ademptis e bonis relega-
tus , vel in insulam deportatus,
vel in metallum datus, prouoca-
pnncipa- t\onQ interposita decesserit : Im-
liter. vel proptcr mo- V a i j m
ram : vt supcriori ca- petator noster Alexander Pleto-
rio militiita rescripsit: Quamuis
pendente appellatione morte rei
crimen extincStum sit, datatamen
etiamdeparte bonorumeius sen-
tentiaproponiturraduersus quam
non aliter is qui emolumentum

t> Mortuo pcc-
sii imponi 116
pocelhlicet in
euis bona jk>1-
sicaai.

su : vt s-. de verbo. obl.
I. inter stip. §. pe. Si au-
tem litigator intcriic:
aut caula erat ciuilis,
& duratpoltmorccm:
vr C. eod. I. ij. aut cri-
minalis : & tunc non
propter paenam cor-
porale qu« iam mor-
tuo b appellantt im-
poni non potest : sed
propter bona sic , si
exprcsse in sententia
contincbatur.alias ncc
in bonis durat : vt C.
eod. I. iis. vbicumcjue dixi hcredem appellanris proscqui, sub. vel
acquieicat stacutis: vr ibi, non alicer,&c. jy C.ead. /.]. vbi autcm a
ff. Nouum.

succellionis f habet,obtinere po-
test, quam siin reddendis 8 causis
appellationis iniquitatem senten-
tias detexerith.
1. Tutcr quoque in negotio

scntcncia oncris vel muneris appcllacur, dic vt C. eod. l.fipater.
n s Detexerit. quod a sccjt eo jp£"0 qa6i aduersarius non pro-
bat. quod dic vt C. de appel. I. ei qui. Accvrs.
i J" Tutorem.acc hcredcm : vt plene dixi s. de ap. l.tutor.

pupilli appellati-one interposita
sidecciserit , heredem eius causas
appellationis reddere neceste est,
etiam si rationestutelasheres red-
diderit: quia sufficit mortis tem-
pore ad causas appellationis red-
dendas obligatam fuisse. Sed Di-
ui Seuerus & Antoninus rescri-
pserunt,non cogendum tutorem'
post rationes redditas, causas ap-
pellationum reddere.

DE IVRE FISCI.
TITVLVS XIV.
Bxpofitis iudiciis cum priuatis tum pu-
blicis, qu& proficiscuntur ex delictis vel cri-
minibus extraordinariis aut publicis , ex-
tremus aclus hk eft , vt iura & acliones
fifcales etiam exponat fimul ac iura pu-
blica Reip. & ciuitatum, ac primum qui-
dem quibus ex causis bona aliena sisco de-
serantur , & quodammodo quam verfa-
uit & retulit s&pe libris proximis duobus
sisco vindicandorum bonorum ex crimmi-
bus causam, acnominatim titulo proximo
ei alias plerafque adiungit hoc titulo , &
de delatoribus quamplurima , id est de hts
qui nuntiant aliquid cecidisse in siscum.
Explicantur etiam hoc tituio fisci priui-
legia qtt&dam , veluti <vt debitorem debi-
toris conuenire pojsit , vt semper habeat
tacitam hypothecam , vt in bonis qu&sitis
pofi hypothecam sifcalem , potior sit fiscus
priuatojicet priuati antiquior sit genera-
Lis hypotheca , vt reuocet non tantum alie-
nata insraudem , sed etiam non acqui-
fita , & nonnulla alia.~Est igitur hic titu-
lus de aciioritbus <sy priudegiis fisci,& siftus,
publicum ararium &> publica ratio princi-
pis stttt imperij. C v u c.
Scxdecim casus enumcrat, in qui-
btts bona deseruntur insiscum.
1. Callistratvs libroprimo
de iure sisci. •.
Arh causas sunt
ex quibus nuntia-
tio ad fiscum * fie-
ri solet. aut enim
se quis k quod ta-
cite ' rehc-cum eit, profitetur ca-
pere non posse : vcl ab alio pras-
uentus defertur: vel qu6d mors
ab heredibus non vindicatur '" :
vel quod indignus n quis heres
nuntiatur : vcl qu6d princeps he-
resinstirutus, & testamentum si-
ue codicilli subtepti ° esse nun-
tianturrvel quod dicatur quis the-
saurum inuenisse p:vel magni pre-
tij g rem minoris ex fisco compa-
rasse: vel praruaricatione r fiscum


D E

R E

a Probare ini-
quitatem ien-
tentiar,quis vi-
detur, eo ipso
quod contra-
riurn non pro-
bacur,vt hic.

I V
fisci.
iura priuatorum di- quod non pla
xit : nur.c audi sifcalia. cet. v. Bartol.
vel dixit tn li. supenori i*'*-HJ <»-
de crtmimbus per qu& ^g^
bona veriwnt ad fiscum:
ideo de hoc & aliis iu-
ribus sifci Aicit: vt insra
eo.l.i.
lCT TAri&.}Se quis.si]:> '' Dcferre quis
V ipse non capax ^M"/" ""*'*
se dcfert , habct pr*- tacdstfiscum ^
m.u, siue sit hercs,siue
sic lcgatarius , siue fi-
deic.vc s.eo.l.fenatus.%.
senatus. Itcm & si non
capax prxuenitur ab
al;o vt abhcrcde capa-
ce , vel ab extranco:
& tuncsiniilicer habet
praemium deferens: vt
C. dehis quise de.l.). ey
plene no. J. eo. l.edicio.§.
extat. s Sedquiscnori «Incapaceses
n. , o V J teltamcto ca-
cit capax? Keipon.de- • ,.
r J- 1 1 picndi qiu.
portarus : vt C.de here.
inst.l.}. Ite haeietici: vt
C. de apoft. I. hi quisan-
cia. & de h&ret.l.Mani-
ch&os. Itemdainnati in
mcrailum : vt s. de hh
qu& pro non fcri. l.si in
metallum. Item nati ex
damnato coicu , vt in
Auth. quib. mod. na. cs.
sui. §.si. col.vi'. & C.de
incest. nup. I. (i quis. sy
de natu. lib.l. j.& hi vl-
timi dcfci/cndo sc lu-
cranturinon primi.-vc-
rum m his omnibus
locum habct vc fisco
polTit deferri.AccvRs.
I J Tacite. vcl noii ca->
cite: vt J.eo.l.editio.§.).
m J Non vindicatur. vt
C.vbicauf& si. l.\.-ty C.
de hisqui. vt iudi. L).
n ^"/»a^»»^.aliisdmo- dlnligni qui.
disquam supcrioribus.
& cst exemplum s. de
his qui.vt ind.l.indignu.
& aliismuhis in eo. ti.
nam & superioresmo-
di sunt indignorum.
o s Subrepti. quo casu
sipriuatus cuethcres,
ipse accusarct, & hcre-
diratem petcrst:vt?.rfe
sal. I. qui teiiamentum.
nunc quia riscus cst he *Scnbttlultus
. J , .. Capitolin. M.
res.ipsepctit heredita- AntoninOPhi-
tem & accusat. losophu Imp.
■p s Jntunisse. scilicct delationes qui
m loco pub. vel siscali:
sccusli alias, id eit, in
locopriuato.quia ces-
sac delano e :vc Institu.
dererum diui.^.thesau-
ros. tsy s.cod.non intelli-
gitur.isi.A c c v r s.
q s Magni pretij. (\ di-
casabessedolu vrrius-
que.vci gratiam ; diccs arte n«g'ca:
dedeceptionevkradi- ^15 taa%f'
■ ,. l. n- . petunt nsco:
midiamiustipretipvt ^par GUm n
C.de rescin.ven.l.qXx di- yer.ttrte.in pr*-
cas.illaadessejtunc ctia alleg.l.viuixj.
pro minorideceptionc:
vr C. eo. l.fiminori. & l.

bus fiscus au-
geretur con-
tempiisse.
t Limitabi;
hanc Glo. pcr
/. Vni. cum ibi
no.C. dethtsau.
/16.10. nisi es-
sent reperti
talcs thesauri

qui in contraciibus.&i (ic iure piiuari:vc C.depeti. here.l j.
r s TrAuaricatione. quia procurator fisci vel aduocacus pijeua-
I F F 4 hcatus
loading ...