Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1697
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0855
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
\6j\ DigestorumLiberxlix.Tit.xvj. 1671

* Retinermis
sacilius a no»
bis qiuvn ab
aliis quadita.
b Quod virtu-
te nostraquE-
siuimus,magis
nofyrum est,
«juani q\iod a
maioribus ac-
eeptum.: Vnde
Poeta de. vir-
tute loquens,
Et qu.t non se-
cimu* ipji) ~v*x
14 nasira vt*o.

frC.etd.lab bositbut.Sc ^xsupr.lsi captiuw.%.].
a s Rtdit. nisi prius alii/uius nostrum fucnt.
b C Krat. nc slt prscda duortim. Et sicnot. qucxi firmius< a oc-
cupata priiis quam sua propna seruantur ei: & ita magis cft b
rncum quod pcr meam ptobitatemqusero, quamid quod per
antcccssores- adquod
s. deinter.frnhg.l. ii/. jm5 si m ^e\[0 Ca^tas } pace fa-
Aic v Vk, Ar.„,.-.mn <5ta demum refusit, deindereno-
c sPace fadta de pi ano .& ,,,...
uato bello capitur : poitliminio
redit " ad eum aquo priore bello
captus erat b : si modo non con-
ueneritin pace c ,vtcaptiui red-
derentur a.

Captns ab hoslihm, per se nihil

per seruum ctia igno-
rans dominus vsuca-

t Viucapere
potest qui in
hostium pote-
stateest. vt in
Glojs. sstximii
Aitttnr.

£ Vsucapere
captiuus per
serutim suum
potest.

s Vsucapere
inscij & igno-
rantes poiTu-
mtis.

/Hereditasca-
ptiui augeri
per seruum
hereditanum
potcst.

brllo ante sccundum
d C Reddcrentttr. facit
s.eo.Lin bel!o.§.sacl£.fr
de pacits.Lconucntionum.
Acc VRS.
S! pssiliminio. ] C A-
svs.Captusab ho-
stibuS,&reuersus,m- potess vsncapere . sed per seruum
hilpotuitmtenm vtu- ' J J J J. j J.
caPcre,nisi pcr scruum s»nm fic fi seruus ahqmd posidet pe-
qui nomine peculiari culiari nomine.&ponitJimileinsin.
aliquid poiTediiTct: cii soa
& co modo , scilicet
xxix.I D E m libro sixto Pitharsin a.
Paulo epitomatorum.
jit. & hcrcditas capti
capto defun&o, & no-
dum nato pofthumo,
pcr talem scruura po-
tcst augeri.F R a n c.
e C Potuifti. adhoc c
j. ds regu iu. I. qui in
sertiitute.Sc "J.l. in bcllo.§.
satlA.
<* C Peculij nomine. L. \.
%.itemadquirimus."s. cie
adquir.pojsejs. CvlAC.
f C Statu. ld cst m ca-
ptiuitatc.
g C /i^o.alias medio.
h j Vsucapere. d yt j.
devsucap. l.iufto.§ si. &
s. /. in bello. §.sact&. fr
quibm ex atu. ma. I. »tt'. \ Semus captus ab-hosibus, licet in-
prvor.§kiphne. ' tra stnespopuli Romanivenerit,non
i C insctcn:e<. id est ■ tamen intdliqitw posiliminio reuer-
lg.iorantts «:vt <%csupr. r .r *•...' J a , . .
de vfucq.Ll.abtt. & pro ' imvntll venent m potejtatem domm,
emptore l.ij.§,Celsut. & vel dlicuiscruiat. hocdicit.
pro solu.l.is.
xxx. I d e m libro oBausi Pitbm^n a
Paulo cpitomatorum.

SI postliminio redisti : nihil
dum in hostium potestate fui-
sti, vsucapere potuisti c. Pavl.
Imo ii quid seruus tuus peculij
nomine « dum in eo statu s estes,
poiredcrit: ideo g quoque tem-
pore vsucapere sj poteris : quo-
niam eas res etiam inscientes '
vsucapere solemus: &eo modo
etiam hereditas k nondum nato
posthumo,aut nondum adita, au-
geri per seruum hereditarium /3 '
solet.

SI id quodnostrum hostes ce-
perunt , eius generis est,vt
postiiminio redirc m possitisimul
atque ad nos redeundi causapro-
fugit'ab hostibus,& intrasines
imperij nostii esse ccepit, postli-
minio rediise existimandum est.
P A v t.Imo cum seruus ciuisno-

k C Hereditas. .scilicet
capti. & s fac. suprk de
vfucap.l.iusig. §.nondmn.
& supra eo.i.bona.§.pen..
ty l.in bello.§.\.
$ C Augeri pcr serttum
hereditarium. Vide scri-
pta adl.y. Cod. deposni.
C V I A C.
1 C Hereditarinm. se-
cuudum. qnosdam lo-
quitur.dciuchoataan-
te captiuitatemdom:-
ni.Nec ob.s.^ vsu-ap.
i.si.§.sin contra.quibtes ob.in et, titu.l.\mt,§£^ybidicit inchoari.vncic
djcvrnot.s./.sni-esso.^./^.i.Velibi dcbcrcditatc non capti.hic
capti. A. cc v rs.
Sltd quod ] C a s v s.Seruus mcus captus ab hoftibus,inde au-
sugitstatimcumexiuitmanumhostium1& intra sines no-
stros vemt.dicitut postiiminio rcucrfus. scd Paulus concra. si
emm scruus meus captus ab hostibus sugit ab eis,& iuit Romam,
ncque fub potcftatc mca domim siCjiieque vlH fcruiat: non dici-
tur reucrsus postliminio Fr a n c
mC Redire.nzm aliqua funtquae non posJTunt.-vc s.l.iij. t&l.posili-
minium.^.transfug&.Si. alias in multislcgib.huius tic.A c c v r s.
n C Voteftate sit. tunc cntm cssec postliminio reuersus:vrs.co./.i«
hetlo.§ manumtttendo. contra. habec crgo poftlimi.vc libcr:vc C.eo l.
sicut.qttst csi contra.icd non tam cko' vt Jibec A c c v r s.

DE RE MILITARI.
isil^ry ll*!. ] C a s v s. Qui fte.terat cum principe : habita licentia
iWt^ reccdcndi,si noti reucrt'ltur,non dicitur amodo abcsse cau-
fa reipublica». F r a n c.
o C ^ir. vagando.vt non obst. supraqui.excau.ma.l.qttimittun-
tur.§.\.&cixc.Lsl cui.§ tastndiu.eo.tit.
M 1'itum.] C asvs. Dclnstamilitumaut sunt propria, aut
commu»ia:& sicpoeiia aut ptopria cft,aut communis.
&propnu delidtiimiriilitare cstquod quis vti milcs facit. t. Se-
candd dicicrr.ilcs fi dat fecui noii licct,idcftdeputatsc, vt con-

ducendo agros,vcl (imilia inhibita milicibus saciat, grauiter pu.
nicur. 3-Tccti6dicit: Dcliclum psopriiim.id est miTit»te,au*c-
tur qualitatepcrsonas.vt m.ignus nnles gcautus paniacur, qusm
paruus. A ccv r s.
p C Stpersecutio.i. posua. & cst propria : vt "j.hael.so J.l.provi,
per totum.
stri ab hostibus captus , inde au- 1 \ X*'* Pro vt- Acc
fugit ■, & vel in vrbe Roma ita \}it utAl^ vt
& . , ■ ■ r • s.ttt.]. i. pojtlmtmo ca
est, vt neque m domini lui potc- rent.fr Lposiiminiums.
state sit n,neque vlli seruiat: non- mnssugt, t. Vel Vt
dum postliminio redifsc existi-
mandum * est.

DE

MILITA-
TITVLVS XVI.

RE
R

luribus captiuitatum fr pofiliminiorum
nemo non videt proximam ejse traBa-
tionem de re rnilttari. id esi disciplina mi-
litari , fr de dtliBu pesnifque militum.
C V I AC 1 vs.

i.Vip

«od.quicim.y\^.frijjt
3-Vel large, id cftde-
purarc.ad quod C.loca.
l.milites.Scl ft.fr decon-
diii.ob cat.l. similitem.
& per rotum hurtc ti-
tulum.
i C Atigetur. Cdlket
hoccrimcn, vtdec sc
cui non licet. & qU0d
subiicit, vc in ca:teris,
scilicetmilicaribusdc-
li<stis. t. Vel dic deli-
<ftum b militarc, siuc
proprium , augetur
qualitatcpcrson^.sicut
& communia vaiian-
tur qualitate perso-
nae c. illa tamen mi-
nuttnturivt s.de pcen.l.
autfac7a.§ persona.hxc
augintur, vt hic, &
arg. C.de episc.fr cleri.l.
presbyteri. & sac. "j.eod.l.
nonomnesjnprini.
tC Gradu. namtiioni
patcitur.vtj.»o./»j.§-]i
plures.
DEsertorcm. ] Ca-
sy s. Milcs dc-
icrtor accusatus coia
praelide , remittendtis
cst ad iudicem suum:
nisi graue iit delidum.
tunccnimipsc prassrs
punict cum.Secundo
Mllitum dclicta siue ad- dicit qux pcenae pos-
miira,autpropriasunt,nut sunt impeni. Tcrtio
curricstens communia:vnde & dWr qo» fc enwnfrij
r . _ & quis sit dciertor.
periecutioPaut propna,aut com- Cuiartodicit.qui mit
munis est. Proprium militare est videre hoftcs contra


I A H vs lihro sextoad
Edicium.

Iles qui in com
meatu agit °
non videtur
publicaE causa
elTe.

" Dare st (l
CU! "oti ljcct
',1,lcs qu»„do
dtcatur.

*"JS«_msWt

t In himc tta-
statura Alex.
ab Alex.lib. .*
Gcn.dier.up,

t Delissii mi.
litare augctut
ssualitate ptt-
foiu.

<■ Perlonc rjua-
litatc delirta
& pcn. va-
riantur.

rei-
ab-

Enumerat militum delitia, vsque
adl, qui cum vno. &plana esi li-
tera. .

i i.

Arrivs Menander
libroprimo de re mihtari.

delidum, quod quis vti q rililes
admittit.
s Darc r se militem cuinon
licet, graue crimen habetur :&
, vt in caneris .deli-

sine

augetur

clis dignitate , gtadu c , specie

mi

ilitias.

piohioitioncm
doiotamcn,autqui a,
sossato rcccdit, cap|te
punitur.Quintodicit:
qui munus siuc osh-
cium stationis rcli-
quic: promodo dclictt
ptnicur. & ftationis
ossicium habct nnles
depuratus ad cucndam
popularium quietem:qui pcrciuitacem discurricad sciendumin
qua parce ciuicacissic nxa. Scxto dicit:qninon obedit piarccpto
praesidis vcl potcstatis,poena dcscrtoris tenctur.
[Si ad d i s. m. ] Diccasum vt in glo. quae incipit,/»''/»
die pesito,&cc. Sccundo dicit, miles qui certo cempore stctit,
emerito,idcststipetidio priuatur.Teitio dicitfi plurcs militcs
simul primipilum dcfeiuerint,& posteaintra ccrtum tempus re-
ucrii suerint: d:gnitatepriuati,in diuersa Ioca mandantur. parci-
turautcm tironibus ,nifibis hoc admifciint. [Is QJ i. ] Q_B
ad hostcs consugit,& rediit: ad bcftias damnatur , vel ad tur-
cam.& hoc in paganis.Itcm qui coepit sugere ad hoftes, si appre-
henfus suit in via,capite punittir.si autcm aliquis cum iret ad vu-
lam suam, captus eltabhotlibus : infpicitursi antca crat bonus
homo : vt ficnonfit verisimilequod studiose sccerit sc capi , »
parciturci.&fircdcat abhostibus explero tcmpore intra quou
erat assumptusadmilitiam : vt vctcranus dicctur, & priuilegia
vetcranorum habebir,& emeritaaccipiet.[ Miiis ]Miles qui
inbcllo armaamisic illicite, veleaalienauit, capitc punitur : «
hoc de rigore : sed de acquitate miliciam perdit. Item miles lurri-
piens alicna arma,perdit militiam. Item mijes qui duci bclh non
obcdit,aut eiusmandata nonscruat,capite punitur :Iicctbeneei
accidcrit.Itcm miles quiagmcn excefserit: vel suftibus cajditur,
rcl mutatmilitiam.Itemqui vallum tranfcendit:autpcrniururn
caslra ingrediturxapitc punitur.Itcm qui soiTam traniilitj Pcldlt

> .rnilinam.

Dttccm. a.

^um Pu" hoc i»

:Je:
mtlitavi

itviic.

„| coinaiuni

1^75
[QTl **
vcngloq^
ocCiso,"P]tc
s Deftr<°re'
h i Adii'^
O
. tetn.
* l;t:r deliquir
di c4o.&'x/'
' ^.sEthc
^qne-mcnWnil^
■- Jutb n
.sivsn
rs.de.tif
js.Iciemftcon
lcueiYtiouu
& C.eo.lsi.i«i
graue,tuiic s
subiicic,& C.
/t*iofor.l.).&
QH*'mprotnm
actu.Lfm.il.
iurisJ.om.iid
e ( Aimifiri
neciimetua
jnictenio. A
iiaJitertuml
ti non potcft
sha. I. tpii udi
inieui comin
sctdici/noug
ws«ii«w. pjtctexprariii
inilreus ad- f. , . " .
Umlinl. ™*""*&>W
Ut %*■ & in Autken
proum. t
Nitatmi- s ?oenimili
« qai ciim 9 J
Htedeli- «mprocomn:
j,jt mine.
iDiuS tem- t J Cnsilgitio.
s<; siolixiim ssmndoque: v
in&iim ii. quandoquc: vt
c'i aibittio '®">meatnt\si,
*»■ i * Ttrsuntur
"tbis liasJirailespaD
«.»(.,LF.lcfllsc°nacB
mt„iiQ.;i.: S.
! 1 ..„. ,

W.«(.IMJ £ r
txn.l. morii

'■' «111 o" i»i " "." ("»".'. tnotrv.
^lpsir.kCJepoenlk
i»no!;iSvCl rad,ncnon susj
«communi- tU1-' «iain cx Hel
*f'-Wa|u„p|cbcmss
:*'"".i.rf( tur
«Siinonob. 'PerHtxm
ini»irca„„. U:l'S cft itiu d
«'.'«iiodim, «mpiK prolixu'
poft ' "mtniud
./li-^ndeseHor
*4i*lwcpofftteg

t^

vl

I >^~ un V'"neXs
tj^ss^Veldi
,M<« "'«sonem cam

«N


loading ...