Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1723
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0868
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
•Ti

u.aUNte

^Vii

*><>*,

pcc^iii'!0tc,|Jcs;

1697 Pepriuilegiisveteranorum. 1698

pecill'i M
n-/;' Cjstt^iX Pnter fil

a !"

lifcwrt» «<♦» #• 'quia siue dicas filium prsmortuum , siue

ere-

sc

pCc»lijc, *o post,idemcst.Quis aautem prassumatusprior mon.dic vt s.di
■ct,tra indubio bmdubd.qui duos.<j.cuminbello. fr.Lcttmpubere.fr l.simtdier.
\ (rzsumatur « s Nmdubitaretur ex teftamento-sdtj.Kcgwia. Catomana non pet-

, "J- H "V.'

&

. Clt tefc
'" **ȣ
lecessiS

« *1

tinet ad liberutes. Cv i a c
b s Dici pojsunt. C vt
valeat hoc,nunquid.
c C Eousque.q.d. noil
vltra. Et dic concessos
jn alicnando,& manu-
mittendo, & testando,
qux omniavtpaterfa.
pot;st. s
d C Rerum domhiia.
hxc allegatio est bo-
na vts.eod.Lproponebr

patris idem seruus accepilTet li-
bertatem , Sc vtrique pariter de-
ccssissent: non dubitaretur ex te-
staraento filij * liberum cum esse
".Sedin superiore casu pro liber-
tate a patredata illa dici polHuu
b,nunquid quod * ad vtatnr iure
concellb filius in caftrensi pecu-

p C .Heredes.a. sijio militc instituti.
q C Teculij. dati, ldcft relicXi abaliquo cxtranco teftante.
r J" Intesiamentoeius. s.extranci tcftantis.
(\ Ad ipfum. s.patrcm.
t C Vertineat. id cst pcrtincre potcft, si adiret:quia cst capax,
nulli tamcn intcrim
P a v l v s libro singulari ad
Regulam Catonianam.

propa-tttr, fr l.ex ca.strensi.fr lio,eousque c ius patris cessauerit:
* *?». &
acg. s. deacqtur. re.do.t.

deteg.\d.sirmm.§.sin. & quod si jntestatl,s*aeeelserit filius,
semm.S.sin. postliminij cuiusdl similitudine

(s c Non tamm st vt pater antiquo iure habeat pecu-
heres viuo silio. Gixci |ium> retroque videatur habuisse

captit. •'■

lar"niicrV' al^
'ucrelcrj. aj^
lIe^b. initjq, «n^
>prpp4rtein. S"*"

djt

tKidih

1;.

WtasstAtniagis
«tione ]egura
^•Necefc
iculij heres f
'onahabebiV,
^et > ignorans iiba,
er ieruos alio pwrijB,
«ijiHUiil
initio ki
'ts jMrtes,vs(]H{ (twkhs
dosHtttrmx- "'""i
'■^uinmdi- vdsmz
suitiditutus. k^*
hktm

;niivtlicres,

Iti

watnr tii ijla. iiimd!ij castren/is
'iberum

|(f;V.'
liilW
iuo iiDemra trj,tf^
ciefundo n*- Visi»»^bj

:ompetar .
non polfe
)S pro foli* rctciifts
siluunpoi- ^r

pecuhj ier- J W
[tituitz.Et^j,^5
filij quiin fs*#*"

jriuil*gillBI'

J#

■JH^

debtrt.iiF
$0&

pmion'1»;

it V

,sicde*?

.batnoi

bisvc"

laotmst0
min
1'//./"
jflll»'

rtiP»

rerum dominia d.
4-s Non tamen vt il lieres viuo
filio /3 vinditStam e seruo impo-
suitjdicatur eum post mortem in-
testati filij ex illa manumissione
liberum fa£lum else.
j. s Quid autem si teftamen-
tum fecent filius, & non sit eius
adita hereditas?Non tamenfacile
e est dicere continuatum patri
post mortem filij rerum peculij

» suceiftii
suictjfori.

m(u7hi. quasisuturushe-
res silij.Maie^nam nun-
quam ,in pcculio cst
tuturus bleresfilij.cum
in eo succcdat filio iu-
<tc pcculij, aut rurc pa-
trio , non vthcres aut
bonorum polleiFor.
Piasterca etiamli heres
tuturus ellet, eam m i-
numissioncm seruati,
quia prxmaturum est,
& tamea in siuc ait
scruari. Puto pegen-
dum, vt hetus hen eft dominmm, cum medmm tempus
vindidam imponere: 8 quo deliberant instituti here-
«.al. eo vcrbo vtuntur no- des,imaginemsucce(Tionih*pr2-
stri.m Litem MeLa.s.ad stitesic# alioquin; & fl adita fit ab
l4 lij. mfin.5.dehts -nsticiuo hereditas filn, dicetur a
qmvt indig. Vidc scn- patre ad eum k transiilse proprie-
taadcam. Cvuc. catem : quod absurdumeft , si in
c s nndtftam.l liber- pendenti ■, vt in aliis m, & in hac
tatem Pcr vmdidaai: kecie habeamus dominia, vt ex
fac5to retro suilfe aut non fuisse
patris credamus n , secundum
quod ° disficile erit expedire , fi
dum deliberant lieredes p , dies
ceflferit legati seruo dati iftsus~pe-
culij q teftamento eius r ex quo

b Rigoris & tur
sequicacis dif- ^^
lirailitudo.

qualistatim habcat ef-
tcdlum : vt fupra /. ex
caftrenfi.in prin.fr "i.qui
fr a quibtts. I. fi feruo.
Scd arg.contra ~i.de foL
l.qui res.%.rem autem, in
fi.§.vbi prima alicnatio
consirmatut. Scd dic
quod ibi trahitur rc- pater nihil capcre potuilfet, an id
tro, vt vidcacur fuiflc ac| jp|^
patris , non vt ex illa
fol. fa£ta oiim liberc-
Item hoc dc b ri-
dc xcjuitate im-
mutatur.vt ~].insin. htt-
ius legts.
£ J Non tam sacile. vt
& quando deceilit in-
teftatus. Accvrs.
g ^" Mediiun tempus.
prajftiterit, quod eft j.
h ^ Succejsioni. in £
hoc vt alius ab inte-
ftato non veniar,Yt ln

um -pertmeat ,cum vnque
ad heredem filij pertineret. Faci-
iior tamen delibertate ferui dcli-
beratio eft in specie in qua inte-
ftatus silius deceffilse proponitur.
Non eft ergo ratio refpondendiu,
competere libertatem eo tempo-
re datam,quo non fuit in domi-
nio patris x. fauorabilem tamen
fententiam contrariam in vtro-
que casu v

non negamus.

c Sueeessioni
ab inteftato
Jocus non eft
cjuamdiu spes
cst locumsore na.de reg. iur. I. quamdiu. itcm Scipsc dclibcrans interim aliciuid
taftamentario. facitquandoque : vt ~i.de iure deliber.l.ah pr&tor. Accvrs..
i s Alioquin- id elt ii dicas medio tempore dominium esfe pa-
tris , & fi adita sit, fcilicct poftea: puta anno mtcr mortcm filij,&
aditionem.
k ^ Ad eum.i.filium.& sic ambulare.
1 f Si in pendenti.aWas nifi.Sc bencalias_/».&tuncctic,absurdum.
& li sicdicamus , dicimus tamcn,quianon poimmus aliud.
m f ln aliis. s. de vfttsruci. l.fed fr fi.§.). fr do acquir. re.domi.l.
ferum.§.fin.
n s Credamus. hoc cft verum quod sunt in pendenti: quod pa-
tet etiam supra cod. l.filimfamilias.pertotum. fr l.proponebatur. &
hoc propter fpcm quce cft de futuro. in veritatc tamen patns
funt: vt fupradeftip.feruo. l.fiferum communis. infin. j. resfon. S-d
eis adcuntibus singitur non quxfuum.vt not. lupradevfufru.l.fed
etfiquis.^.].
0 *\ Secundumquod.ii e(iCidicim\is effc in pendcnti.
ss. Npuum,

zx.

SEd si ponas filium teftamen-
ti

acquirctur: vt-s.eo.l.si-
litts. §. si. Alij dicunc
quod hic omisit solu.
sed in ftne legis solui-
umscciise, & patrem here- mtff\T°i ^
,...*•■>*'. u C Ratio resbondendt.
dem mftituisse: cum vtique pater s.Uri6ta,vt mpm.%M,
teftamento suo z seruo silij hber- occurrebat.frc.
tatem dedilset a , qui ad eum cx x T P«w.'*juoiJ fuit
teftamento filij pertinere ccepe-
rit , videndum eft nunquid ei
comparari debeat,qui cum manu-
mitteretur, alienuscrat, deinde
poftea adquiiitus eft b. Sed sauo-
rabileeftjlibertatem a patrc reli-
cstam admittere c. Sc ab initio pa-
tris else eum videri, ex hoc quod
poftca contigit,oftenditur.

DE VETERANIS *.
TITVLVS XVIII.
A priuilegiis militttm transu adpriuile-
gia 'veteranorum. Vt feparcntura c&teris in
pcenis.Vt immunes fint a mttneribus perfo-
nalibus. Vt de casirenfi peculio teftari pof-
sint. Vt teftamentum quod in caftris sece-
rint , iure mditari %/aleat intra annnm
missionis. Et qttod habuimus lib. 3- 8. tit. 11.
Veterani sunt qui miiitia honefte dimijji fr
facramentofolutifunt. Cvuc,

x
tam m primo casu,
quam in §.nontamen.
y C Vtroque casu. tam
m eo qtti ponitur lti
prin. §. quam in co
qui ponitur in }. non
tamen, &c. & cum pri-
mo concor. s.propone-
batur.§.denique, fr~i.de
leg. \.l. seriuim. cumsuis
cancor.fr s.de condi. in-
fti. I. mulier. §. pe. fr de
optio. leg. I. fi ctim-
Ex quibus colligc:
quod a ab inirio non
valct , cx postfadto
confirmatur. Sed arg.
contra k s. qui fr a
qttibusd.siseruo. Ahj di-
cunt, m vtroquc cafu,
scilicct libenatis prr-
mx & legati : dc quo
dixit difsiciie expcdiri.
scd si dicas valere id lc-
gatum : iuspacris non
confideratur. Et sic cft
contra s.filiusfam.infi.
si enim ei lcgare non

* De vetera-
norum priui-
legiis.
a. Ex poftsafto
confirmantur
interdum qua
abinitio valer,
b I.ibertas da-
ta seruo vtrum
confirmctur
ex dominio
fuperueniente.

Arrits Menander libro
tertio de re militari.

Eteranorum priui-
legium inter csete-
ra etiam in delictis
habet praeroea-
tiuam, vt ieparen-


potcft, ncc eiusferuo:
vt de leg. ij. I. debitor. §.
seruo. fr de leg.j.l.simiht
fr tibi.§.r"egula.
z Q*Ed si ponas. ] Te~
^stamentofuo. fcili-
ccr patrs.
a f Dedijset. i. reli-
quillct.
b C Adquisitus eft.t\\io
casu non valet: vt & s.
tur a caetcris in pccnis.Nec ad be- qui, fr a quib. l.sisiruo.
ftias itaque vetcranus datur, nec c s Admittere.i.vzlcrc.
suftibus * c-editur. i7e~~~rTv7l~eT
gris vctcranorum.
II, Vlpianvs libro tertio
§i&t7$Etcranorum.] C a-
^jV^ijSVS. Vctcranrha-
bcnt priuilcgium etii
in dclicftis , vt non pa-
tiantur pcenas qux
aliis conucniunt, scili-
cet vt bcftiis dcntur,
vel suftibuscxdantur.
F R. Acc.
d C Necfustibus. vt j.
eo.l.iij.
Onefte.]C a s v s. Vctcrano conccsfa immunitas, tenct ctiara
ineaciuitatcdc qua eft incola:nec pcrdunt priuileginm,li-
ccr lpontcaliquod munus fufceperjnt. Sccundodicit quodoncta
vcdigalia& parrimonialiaomma dcbcnr fuftinere. Fr. Accvrs.
e C Immunitas.\nc\\i\bas funt immunes.habcs C.eo.l.\. Accvrs.
f f Va.let.cx dif.enim loc.&c.vt C.de tempa.in integ. reft. l.superua-
citam.c\.<\.nQn folum vbi habct origmcm : vt C.de municip.fr orig
l.\.lib.x.
g f LabefaBatar.qno minus ipsi & eorum liberi perseucrent im-
muncsin aliis:vt C.dehisquiJpon.mu.fub.l.Uj. Et pro cohftanti po-
nas quod fuerat iam decuno.alias non darctur ei honor: vt j. de
dec.l.honores. §. isqui. & poftca fuit vcteranus, vndc acdpicndo c
vnum honore.in alio no prxiudicat.fecus fi hodic postqua eft vc-
teranus.patitur fe sicri dccur.quia tunc ©mnibus renuntiarc vide-
tur,vt in cotrariis "}.Lftn.infin.fr C.de his quiJpon.mu.fub.Uij.fr j.
de decu.Lij.§.fin.fr de iur.immu.l.\Sc arg.j ,tit.\.l.ij.ltcm C3.cC.de ex-
cti.tut.l.voltmtari&.SccXMg.ccmt.xa. ex quib.caujnaiod.fr qttidata^
III afVecli

VlsIAHVS
Opinionttm.

HOnefte sacramento folutis
data immunitas e etiam in
eis ciuitatibus apud quas incola:
sunt, valet f , nec labefaclatur g,
i\ cpiis eorum voluntate sua ho-
norem aut munus fufcet

:pent.

B

e rriuilegium
habens , vno
aclu contrario
non vidctur
prmilegio re-,
minciarc.
loading ...