Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1747
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0880
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
id,
■mnH1721 De decurionibus, &filiiseorum. 1722

11 ma-
1)legi-

silS2

cn

ipfc. >>

TSTTS

&Ve- «*I*N
.colo- «w
ribn.i tnt—-

us1
ortere;
adhi-

mns &
gistra-
:a£tio-

lesco-
Gnt r,
:o liis
iliere,
1 eius-

usca-
i,at-
risset.

tercsTc C0DWieTt;>.
sul:iaduIg«Mfl:«

ino,Telnon. . im

s.vtP

a J Fj; ^yjj «&«*. supra eo. I. domicilium.
b C M»<« foltmnominu. qtiiavocctur Bonogneus.nonaideo Bo-
noniensis est.aiiquid tamen operatur,vt nominab siut consonan-
tia rebus : vt lnstitu.de donatio. §. cst & aliud.
c C Debtre. Je mdemnitatc reipub. vtsupra l.ij.infi,
d C Jidgnot4erunt.~s.si-
, mil. euifcun. I. qui erat.
sorideltg*.}'. c«»/r*.SoJu.hocpotcst $. ? Item rescnpierunt, cum
^Nominare- facere.vt in cautionem quarritur an municeps quisiit:ex
busconuemrc non ineidacputa bcnc ipsis etiam rebus a probationes
sumi oportere. Nam solam no-
minis b similitudincm ad confir-
mandam cuiusqueoriginem satis
non esse.

^-Komina pro
nria non sunt
(jonificaciua:
Cum ad arbi-
triu imponan-
tur. l-si HHU'"
nhnlc.

debenr.

decurionis fiiittstlicct pater dcccdat antcquam in ordinem rcuer-
tatur. Itcmsiconccptus sit aplebeh»,&aiitequamnascatur,pater
eiusfuit.lecunoAcicsiiteirc:£Jicitur(!ccui-ionisfilms.[NvLLVM]
Ex dclicto patris non imponitur poena filiocnee ad dccurionatum
vel ad caetcros honores prohibetur iiiius aggrcdi propter deli&S
patcrnu. & dic dc hoc

D E D E C V R IO-
lubus,& fiiiis co-
. rum.

autnll
ii patft j
auadp
ctumin:;
nepiowi
BSU.pi
ItCBcmn^
<]U1S Ct muni;t:;-.
:&(i ius ciuitati
anhichjl
& similia, r.cn i'i:.
«jumBododiiiiiiii;
tur. Itcm mafe
siac spentt
aus fung
siratMctrar:
indcmnil
aritus a. h. Acnti
rahir, ' soM to
num.
?• _ k sCiMtt-^l
pattlS quis ergoroi,:.::.
tcipa- cofilio.c;
cITe dcconfilo:&:-
fTiturconliil'*:
oui habetntcclTc:-

t Decuiiontim
# adscriptorii
gleba: iimili-
tudo.
d Prsscribcrc
suamlibertate
qao tempore
decurioncs
possint. '

<S)'ti funt iecurio-
»M,<stfvtinfra.dcvcrb.
sign. 1. pupillus. §.de-
curioiies. & continuj.
T>ix':t dememb.rit:nurtc
de cctslte. AdDITIO.
Vd continu.% aliter fe-
eundum Bart. hoc modo:
[uprst diclum c(t de mu-
:-:u'!pihtcs:scq!Aitur vliere
de Wu qui regunt mumci-
s<a. B a R t. .
DEcuriones.^CASxs.
Decurio huius
ciuitaris cum in hac
ciuitatc dcberet starc,
& tradare faela huius
cmitatis : recellu; de
Jiactcrra , &alibiiuit.
dicitur cjuod prasscs
prouincise reuocabit
cum, vt in hac tcrra
subeat muncra. F H.
e C Reuocare. ad c in-
star scruorum glcbx.
vt in Authent. de man.
prin. §.sed nequt. col. iij.
&hoc d nisi sletcrint
xxx. an. in struitio al-
tcrius cariae:quoniam
& si vclint recedere,n6
poilunt. secus si per ic
itant : quia tunc ncc
pcr xl. an. pra:scribunt
se : vt CW. de prascript.
xxx.an. Iprsscriptiomm.
qy- C.dc sundis rei Lcwn.
lib.x). alias cuilibctli-
cet mutare dovnrciliu;
vt supra tit. ).i. nihil.
CSed e qua ad.& co-
ram quo iudice pcte-

6. ^ Impcratorcs Antoninus
& Verus rescripserunt, non mi-
nus eos quicompulsi magistratu
fangu!uur,cauere debere c,quam
qui sponte officium
runt d.

acignoue-

DE DECVRIONIBVS,
B T F I L 3 I S
eoriira.
T I s V L V S II.
Deciiriones sunt scnztoves -municipahs
tK quorum ordrae sumuntar Duumuiri, id
eft mxgislratut , quique alicrs honores in mu-
mcipioger-ant, non ex plebeis, & qui ctiam
geransalia qu&dnm muncra ciuilia. (y> hic
titulus proprii de h'a qui in dicurionum or-
dinem alUguwur & de dignitate &pr':ui-
legiueoruminpoenis & quAftionibus ,qito-
rurn omniumpirticipes stmt decurionum si-
lij etiampatribus ortiine motts, C v i a c.
Decuriones debent manere in ciui-
tatibus suis : aiias renocabuntur de
locis vbi habitant , in suas ciuita-
tes.
1. Vcpianvs librostmAi»
Opimonum,

M


Ecuriones quos se-
dibus ciuitatis ad
quam pertinent,re-
lictis , in alia loca
transmieraile

pro-

tur, dk <rt Cod.vbiquis babitui": praeses prouincias in pa
trium solum reuocaree , & mu-
neribus congruentibus fungicu-
ret.

t Decnriones
qtiaaftione,&
coram quo iu-
#ce pecantur. decu.vel cohor.L). & ad
. hoc quod hic dicitut
supra tii. y I. deittre. iri
fnn.
Vi ad temptts. ]
.^^C a s v s. Dccurio relegatus ad tempus , desinit ciTc decu-
rio:&: fiuitotemporc relcgationisnon recupcrat locum suum:
potcrittamende nouoeligi indecunonem: m suo taraen loco
poterit eligialius. sccuscstinco qui ad tempus rcmouetur ab
•rdincdccurionatus. namfinito tempore dccuriocft ipso iure:
tcmpore autem nondum finito potelt aJius qligi loco cius : &
cum tempusfinitumest, sinon muenit loca aliqua vacua.expc-
cftat donec locus vacct. Item finito tcmporc si inucnit locum
vacuum, & sic in dccurionatum reuertitur, rcctipcrat statum
qucm priub habebat intcr decurioncs, secus in dccurione rele-
gatoadt.cmpus,quifinitotempore cligitur in dccurioncm. nam
veltit nouus in ordmcm vcnit. [Is iiliis.] Filij .dccurionis
«iicuntur, qui sunt cocepti & nati cx dccurionc. Icem & prjus nati
scilicct antc dccurionatu patris duuntut silij dccurionum quo ad
quaedam,scilicct vt pcena? plebeiorura non iubeatcquas in littcra
subiicit.[lN a v-o.j Diccafum vt inglo quaeincipiE, ytstSutse-
nater,Sc<:. Item uatus cxeo qui estremotus adecuriona'u:si'qui-
dem ante coceptionem istius patcr crat remotus,dicitur iste filius
plebeij.si autemprimo fuit conceptus , dicetur dccurionis filius.
idem diccndnm est si patcr cius fuit rc'egitus.-vt si post relegario-
nem patris silius sit natus, dicatur filius plebeij. si prius sit natus:
dicatur filius scnatoris.Idem si Titius decurio sit rcmotus ad tcm-
fus ab ordinc, &iutcrim conccpttis ci fiUus cst,& cditus : dicitur

11. I p E M libro primo
Duputatwnum.

vtinGlois. Itemma-
ior quinquaginta &
quinquc anms,noco-
gitur honorcm decu^
rionatus susciperc, sed
spontc suscipere po-
test:& si suscipu spcm-
te, muneracmilianon
cogitursuscipesc; ctla
si csset maior scptua-
ginta annis,ad qu^ de-
curiones alii vocati
consueucrunt." hono-
rcs aurcm gererc de-
bct. Fr.

QVi ad temptis relegatus
est ^ :Ci decurio sit, desinet
eile dt-curio S.Reuersus plane lo-
cum suum quidem non obtine-
bit h : sed non semper prohi-
betur decurio fieri'. denique in
locum suum non restituectir k.
nam & inblegi 2 in locum cius
potest m : & ii numerus ordinis
plenus sit, expectate eum opox- f C Kelcgatm ^.pura
tet donec alius n vacet. Alia addeccrnannps.
causa est eius qui ad f tempus ° S !" Ese ^tmk. du-s
,. l 1 • • raiitc poena.
ordmc remouetur , hic emm h ^!(fcjAip.
impleto tempore decuno est 2. s0 iure , «iamsrinuc-
Sed 8>C in huius locum sublegi ncrit locum vacutnn.
poterit. Sed & si plenum locum Accvits.
■ • n x, j i 1 1 fieri.id rjt dc no-
muenerit, expcctet & donec lo- uo tyiCr\
cusvacet. k c °Non resinittur.
t. ^ Restitutus 1 tamcn in sciliceta ipso iurc.
ordinem, vtrum eum ordinem ) 5" ®am & sMeS>-
\ ii- bcnc dico non sempcr
teneat^quem primum habmt, cum polrc c]lgi. F
an vero qncmnunc nancius cst,, m c Potcst. sciliceta-
quaesi potest,si forre de ordine lius: dumillc uoncst
sententiarum dicendarum aiza- inpcena.
tur . arbitror tamen eumdem „ v. ,-. „ ,
&auas nltctiim &dc^
ordinem tenere , quem pridem ficir. iOCUS) & tunc aic
habuit. Non idem eritin co qui scilicct ordp: & facit
relegatus ad tempus s est. nam inA»thentic,vtclerici
, . i • ,. qtti recedunt aids pro S.
hicvelut notius m ordmcmve- i- ; r ,-
pnmo.foi.v%cA lure ca-
nonum nemo potest
poni in loco viuentis:
vtx^ji.^.j. c). (yy.
o C Sjuindtempuf.yt
in primc casu huius
legis.
p C Dccnrio ist. ipso
iurc , scilicet si inuemt
locum vacuum.
q C Restitttttu. scilicct
pso lur

f Ad tempus
remoti & m
perpesuii dif-
sercnciai

a Renitutus
ciuitati no re-
cuperat anci-
qnum ius se-
dendi.

\ nit u.
Natus ante decurionatum css si-
lius decurionis quoad quzdam :scili-
cet vt p-cxnas plebeiorum euitet. hoc
dicit §.feq,glo.ppnit casum.
i. s- In filiis u decurionum
qurestio est , vtrum is solus de-
curionis filius eise videatur, qui

iplo mrc.
conccptus & natus cst ex decu- /c Jgx((lr,-mc,atltu
rione: an vero & is qui an.te na- j./.j, insine.
tus est s quam paccr decurio
fieret. Et quidem quantum^per-
tinet x ne fustibus castigetur
& ne in metallum detur

non

s C AdtcthpM. vt in
primo caiu huius lc-
gis.
r C Venitxx b crimi-
nc damnatus.-aut per-
petuam subiit infa-
miam: ( vtquando co;uienicnspoena,velminor, scdnon cauia
cognita-.) aut tcmporalem, vt quando au.sta vcl eqarn minuta,
scd cum causacogmta.-vcno. supraW.j terrfww.InpriiBOCasuad
nullum honorcm aspirat:vt C.de dig. I. ij- Xccob. insal.proxi. ij. &
ii\. -resbon. quia ibi tuit pce»a minuta cx causa. & sicinferma tem-
porahs.Et eodcm modorespon. adl.stiprade sl.l.salft. §. ordine.
pam in vtVaquc fuit damnatus ex talicriminc quod perpetuam
irrogat infamiam. scdminuta fuit cum causacvt dixi. Si c vero
tcmporalcm,duratne infam-ianon aspirar: scd & tcmporchni-
to ad nounm non afpirat, nisi tanto tcmpore stet, quanro digiu-
tatc caruit:vtsupraW.j.s.ss^«»*.'»/'«»- &inftas. I *d tcw.pu--. St
vcro vctcrem vclit rccuperare:aut non vacat,& non rccuperat re-
legatus.velab ordinc motus (i vcto vacat: relegacus per nouam
clectionem ab ordine motus ipso iurc rccupcJ ar: vr hic, & hoc ii
prius fucrat decuiio. alias non sinc pcrmissu principis : vt iDtcw,
1.1'ns-era.tores. ,..,,.."
u C /„ ^.lcgitimis,non d autem spuriis; - vt C. destm & legttt-
mis. I. ex l bcra. ' . ,. -.
x C PMistf.namqao adalianon prodcst eis digmtas patns.
poitfdigniratcmcnimdemumsusecptus dignuatc patns §Ip-
natur : vt in filio senatons didtur.-vt C.de dtgnd.sinam.ld>. *i, R.
Vcl dKvtnot.lupra ne scna, l.senatoris fi'ium. noit ergo his
pcenis Picctuntur dccunoncs, vci eorum fiiij.ivt luc, fc lup.ra
r - * i mpotn.

f Adde Iianc
quajstione esse
ruiikii dubiS,
& in qua do-
cioies diuersi-
mode sentiat:
de qiia plene,
& difFuse tra-
ftatur mapo/K
ad la Rebuff.
inl. prtHuegia.
nn.j.C. dedsen.
l:b. x, de qua
videquodnot.
Francisc. de
Cxo.sii.g suo l,
inci. vide pul-
chra difputa-
tione,.^-/6; m
aposi. remifiio-
nes ad Jatnri'
tittem.
Mnfamis per-
pctuoad nullu
honorero aspi<
rare potest.
c Insamis per
tempns an &
quamdiu re-
pellatur ab
honoribus.
d. Priuilegia
paretibu! cb-
celsa extendii-
turad siliosle-
gi'imos, non
autem ad spu-
rios.
eSpuriorii de-
terior condi-
t'o.
/Postdignita-
tem patris su-
sceptus digni-
wte jiatris r.o
gIori;:r„r.

,s
loading ...