Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1755
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0884
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
•lto,,ft%J'\V
^usatio- JK
lsc'pien- *8*P
initntnj. *tatu»<

causa« scpe, St

- "iidci

•areob-

m dcfca,

>*a<

quod .tcmc»»lit
spi"nncipes i a"
•ndl$ U diiaUnti It't.
huins M*4,
pserunt. i5,:""U!;
murai >5>'. ,'
anno^iic^aij
AjiJcilimi:
causa. A c c.
s J ifew»)A
pcisonala, nn;:
monialia ' sfc

tfto

gotian-
;tabs- minorcsivtCtiw
aportet /*}****
r. , /S J ATfj««»'
'81* de" TO.Ncscimlnis
huills- tcstmiiicri;i:
ura5vel rcclc tiailii Cd
' PJtUa 4.Vidciidl*'
hono- /.ij.s.^iW'!»^,
sagcssis vcroleg'»-?
» aill)1Snonr-
ge porapcia.ft11-;
flinius *iit;
[ttxat*<r*rv ]
non **'
, s,&foi^:s(5>:
3C»ICsssJti«tf!
>K7sif<«..

.!.'■',:

s,no»c
,j,r,sstfcS*

1729

^ tus pro iu-
tisdictionc.

* neiertario.

f ccrum ssnm.
* H frcttlt.
\ <j. d relega-
tu ua demum
polr, exac-tuui
rclegauonis
tempusm or-
•dinem eii^i
posie, C cfotrs-
tionis tempo-
re nondum x-
tacts decurio-
naliy, & indo-
les moiii pol-
liccri ei vidca-
tur principis
iiidulgcnciaiu.
Bud.inc.

Dealbo scribendo.

1730

t Initiis qus-
dam requirun-
tur,qna; post
interposita 116
excuiant aut
contcrunt.

d*

a s /«w.idesfinni"-
diciione sua.&sicnon
videtur iJlis effe dedc-
cus.
* s ^Mesossinc isso.
JE,iile$ nnf-iuim ha-
bei,& rnodieam coer-
citionem , habent Sc
mulc,t.e didionc. Gcl-
lius iib. decimo crv^-
scxto.Vidcscripta^^/.
l.s.deiisrisdiiJ. Cviac.
b •}" PmcitM.J.tii.iJ-
vtgradatim.S.&sileg''
Qr> supra eod.l. 1. in-sin.
c s Faadtates.C.eo.l.ad.
suheund.t.lib.x.
IMperatores. ] Ca>vs.
Plcbcms rclcgatus
a ■! tcmpus, fiiiito tcm-
pore rcucrsus uoa po-
rclt cli.si in oidmc dc-
cutionatus siac pcr-
miiTu priucipis. Itc rc-
lcgattis ad ceiTipus.qai
prius fucrac dccuno:
tinito tcmpaic poccit
eligim dccurioncm, si
crar miuor xxv. an. tc-
porc daaacionis: siau-
tcm erat maior,no ads-
mittiturad iccuriona-
tum. nisl tantum tcm-
puslabatur nunc,qui-
tu fuittepusrclcgatio-
nis. Itc natus cxpacre
relegato , pot:st eligi
dccurio.Itecxquo quis
cst factus decurio : (I
aliquss niinc veniat, &
vclit diccre quod non
rette sit fadtusmon au-
ditur.a principio cnim
debebat vcnirc.F R.
d *J" Relegatos. plcbeios,
scilicet. alias siiic pcr^-
misTu principis redirec
sccundum distinctio-
ncm,quce cdshpra eod.
i.ij. *-. Vcl dic quod h,c
non fuerat prius dc-
curio.ibi sic.
e J /» ordinem. oecu-
lionuni.
i •J Relegatos. sc uon
plcbeios. i. Vcl dic, iJ
clt cos qui pnus fucrac
dccunoncs:& quoi di-
cit ,eligt, scdicct sta-
tim.EIt crgo scnsusivt
si crat minor, statim
possic clisriin nouum,
r . .° . c . r
cu &intamiann!ta iu.
si raaior,non nid canto
tcmporestctcrit, qtta.-
to fucrit primo in rc
legationcivt 5". tit. 1. /.
erdine jinprin. Fkanc
g s JEtatis.xcmpozc
damnationis.
h s Creari. i. minorcs:
vt s.e#./.j^«."ij.§.unain
tunc statim , pernotu
clciflioncm tame».
3 s Dijj»7^.alias digni-
tas certamjpemX.ii^.n-
ras cdfcrcdapostrcdi-
td , facit principi ccrta
spcm si iliC bene agc-
ret:vc ita princcps pro-
bdfcilitet indul»eat.
. ksDebuerit.vt t> stipra.
de adul.l.si vxor §si.&
l.si marhiis. %.fr&script.
fa Cod.deprocnr. I. ita-
cue. (y "s. de aqua plu.
arc. I. Labeo. (y de mor.
inse.l.sisrofrius. ih prin.
• ' ff. Nouum,

Qaamquarn iurc a suo ita ccdi-
les officio isto « fungancur , in-
honeftum tamen puto eiTe, h«-
iusmodi perionas siagellorum
i6tibus subiecstas in ordinem re-
cipi : & maxime itx eis ciuitati-
bus,qua; copiam virorum ho-
ncstorum habeant. nam pauci-
tas b eorum qui muneribus pu-
blicis fungi debeant,ncceisaria*
etiam hos ad diehkatern muni-
cipalem , Ci facultates c habeant>
inuitet.
xiii.Papirivs Tvstvs libro
secundo de Constitu-
tionibus.
Mperatores Antoniniis & Ve-
rus Augusti relcripierunr , in
tempus relegatos d &reuersos,in
osdinem e allegi iine permilsu
principis nonpoise»
1. s Item rescripserunt,re!ega-
tos { non polle tempore finito in
ordinem dc-curionum allegi: nisi
eiusa:tatis gfuerint,vt nondurn
decurionescreari'' polsenr,6<: di-
gnitas ' certa -s- spem eius hono-
ris,id'faceret *,vtprinoepsindul-
gere poilit f.
2. s Item rescripserunt, eum
qui in relegatione natuscst, non
prohiberi honore decurionatus
rungi.
3. s Itemrcscripserunt, non
admitti contradiccre volcntem,
quod non recte quis iitcreatus
decurio: cum initio contradice-
re dcbuerit k.
x iv. Pav ivs libro primi
Qu&stionum.
E decurione damnato non
debere qusstionem habcri,
Diuus Pius rcscripsit' , vnde ct-
iam si desierir decurio eise m , de-
inde damnetunnonelse torquen-
dijm in memoriam prioris digni-
tatis " placet.

>v=^'


Ecuriones in albo &i^-^J-dedecr.abor.
sa.l.pcn.Scfupra dema.

DE ALBO SCRI-
B E N D O.
T I T V L V S III.
Album est numems siue matricula ,
•vel., irt ex njeteribus quidam loquun-
tur , patricula decurionum. 6}uo ordine
in eo sini proscribendi decuriones hic ti-
tulns declarat. Sequuntur antem alibi
ordinem etiam in sementiis serendis , &
in honoribus vel muneribtts [uscipien-
dis. Sola tamen albi prosriptio decurio-
nemnon [acit.L io.supratit.proxi.J»«tf
sola relatio in censum ciuetn Romanum
non sacit. C v 1 a c.
I.Vipunts libro tertio de
Officio, Vroconsulis.

ita scriptos esse
oportet, vc lcgc °
municipali prc/dpi-
tur.Sedsilexceisat:
tuncdignitaces erunt spedhtnda:,
vt scribantur eo ordine,quo quis- JsJJjdi
que eorum maximo honorc \\\ si antequamdamnarc-
municipio funclus cst : puca qui tur > desicrir cile decu-
duumuiratum gelserunt , si hic
honor prxccllat: & inter dunm-
uirales antiquislimus quiique
pricH-is:dcinde hi qui p sccun-
do post duumuiratum honore in
republica fundi sunt : post eos
qui tertio, Hc deinceps : mox hi
qui nullo honore functi sunt: semus.cumconco.r.
proutquisquecorum in ordinem
venit *.

■vin.l.iufta.§.i,@rde iure
sif.l.de eo.k c c v r s.
DE decurione. ]
C asvs. Si dc-
tnrio sitdamnacus, no
hoc potcst
tormcntis. etia

rio & tcdditur ratio in
litera.FR.Acc v r s.
1 % Refcripsit.C. deinfa.
l.decuriones. Accvks.
m s Decurio ejse.\\onc-
i\e. alias sccusivcC.rfe
tabu.l.ij.
n s Vrioris dignitatis.
s.a dequs.ftio.l.vnlus.%.

D

B O

1. s In sentcntiis r quoquedi-
cendis idcm ordo spectandus
est , quem in albo scribendo di-
ximus s.

I

1 I. ID E M libro secundo Opi-
nionum.
N albo decurionum in * mu-
nicipio nomina ante scribi
oportet eorum qui dignitates
principis iudicio consccuti sunt c:
postea eorum qui rantum mu-
nicipalibus honoribus fundi
sunc.

DE MVNERIBVS ET
honoribvs.
TITVLVS IV.
Dhtisio fo enumeratio bonorum &
mnnerum publicorum hoc titulo contine-
tur , ad qu& •vecari diximus mttnicipes
solos & incolas, & ex municipibms ple-
runque decuriones, enumeratio etiam eo-
rum munerum qtM. possestonibus indi-
cttntur. Honor eft administratio Reip.cum
dignitate. Munus eft administratio Rei-
publ. sine d.ignitate, sy i/cl patrimonia-
le , si sumptum maxirne requirat , vel
personale,si non [umptum ,sed corporis &
arjml laborem principaliter requirat. L.
1. in patrimoniali a\t maxime. In pcrso-
nali , [olenniter , [ecundum editionem.
Flor. sed -vt stt quod parilcr respondeat

E A L
scribendo.
Gtiius corruptor njin-
d.icatur egregie : vcs".de
iur.omni.iudi.l. si quis
id quod iunsdiiftionis
causa.
Dticuriones. ] C a-
sv s.Nomina dc-
cinionti sccibenda suc
in albo coordinc quc
cousuctudo rcquirit. si
non cst cosuctudo, m-
spicicncur digmcaccs
eorutmvt qtii in maio-
ri dignitace cit , cius
nomcn primo sAiba-
tur:&sic dc singulis:&
spccificat in litcra &
simiiis ordo inspicietui
cum icntcntiam ali-.
quam dcbcnt dare dc-
curioncs.Item nomitia
corum qui digilitatem
aliquatn habuerunt a
priiicipc : in alio scri-
bcndo prxfcruntur il-
bs qui nnmicipaiibus
honoribus functi sunt.
& hoc dicit ha:c lex, &
seq F R a t^ c.
o s Lege. id D est con-
suctudinc:vt s.tit. 1. /.
non tantum.cum concor.
p s Hi qui corum. al:as
■dcci\,eorum.
q s Venit. id cst clc-
dtus est.
r s In sententiisx^ cst c
vt pnnio scntcntiam
de clcctionc vcl dccre-
to aliquo , seu consi-
lium suum dcnt: vtsu-
pra tit. 1 .l.ij.^.t.ver. re-
stitutus tamen.Qs l.Jpu-
ri].§.sin.

* In memo-
riam priorii
dignitatis
quxdam con-
ceduntur.

C7" Mnnicisn..

b Lex pro con.
suetuUine.

articulo maxime probarim , magis quod sss Diximus.sacA supra
vulgo legitur , principaliter quodque Ba- £e essic_ pr£_ wbci.siri.&t

nsul.1.1. 0>J.tit.i.l.

silica exprimunt ita, •nimtntwrcos. Ft hos decen
articulos qui addit, nullttm sacit mistum rescripto. inprin.ifo l.vt
mtmtis, qui de -ahit, tertium genus con- vradatim.in prin. fy C.
ftituat necejse eft , quod & corporis ob- demu.pa. l.i.&dema.
[equio & patrimoni} damno consiet. tefta.Lftn.ScJ.delcgc. !.
Pr&ter hanc dimsionem , conwmnia ple- friendum.^.ordmeX su-
raque alia cum fuperioribm & inserio-
ribus titulis , de muneribus fy honori-
bus in hoc titulo continentur. C v 1 a-

c In scntcntii»
dicendis ordo
seruari videtur
quotieseo or-
dine quisque
consilium dat,
quo in albo
scnptus est.
d Ordinis ca-
tio in omnibns
maxime con-
sentanca: vidt
Maratam inv
tio praxeo,.

Primo loquitnr de muneribusper-
sonalibm publicis aulioritate rjr vti-
litate. Secundb de muneribus pu-
blicis Aucloritate , cfr vtilitate pri-
udtis.Secundaibi, asque personale.
B ART.

pratit.i.l.spurif. <$.si. &
supra de va.mu.l.pe.§.si.
cum concor. Scd contra.
supra tit. 1./. honorcs. in
prin.cum contpr.sy Cod.
qui bo.ced.pofl.si. & [u-
pra dele. fy fenatuscon.
l.non eft nonum.
t|H albo.) Consecuti
g^sunt,ma\us <- taiia
cst bonu & eJncaeia.»,
a maion datu.ad qaod

e Bonqm se>
cssicacitis elt
q:iod nisiiu;
concessiim &
dutum cit.

KKK

Cde
loading ...