Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1769
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0891
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1745 Digestorurii Liber 1. Tit. v.

d& alias vehendi.
& J" Neque mnnicipes.
quidiumuniccps , ha-
bcssrtpra ad mumcip L).
quisinco'a msradever.
Hg.LpuptUm .%.inrola.
c J Hosqui.s.admuni-
tip.l.silij.j.si.

pedimeta. Bu
hic.

* Priuiieg
muneris p

ad qaod supra quemadmodum ser.amitl.si locut,A c c v R s.
a J Susceptores quoqtte vini. susceprorcs,qui praebcnt vasa vel do-
jnura vbi vinum pubiicum pouacur,(ine laborc.
b s Anrmn '« e<j«< w/>»«/,«.tali.i prxbeut adoncrapublicapor-
tanda.& semper dic,srnc laborc personx.
C 5" s-Wd*. alias /era»-
20. s Susceptores quoque vi-
nia per prouinciam Africam pa-
trimonij munus gerunt.
n. s Patrimoniorum auterri
muneradupliciasunt. nam quae-
dam ex his muneribus, posTessio-
IsYeterankCuhzuAiet- nibus siue patrimoniis indicun-
iam: vt J. prox.L neque cur. velur.i agminales f equi vel
IdeCSgmg Tr\CCVRS'' nnk b,&*ngaria? ,acquc vere-
Sr^det monuiibus: vt s «. /. dl c.z 2.s Huiusmodl Igltor obse-
«ehenda im- cura.§si.&J.titu. j /.*/. quia & hi qui neque municipesd
§.qu*p*triiH»nioru.& L neque incolae sunt , adgnolcere
smt.§.si.&l.huonm, cossuntur.ij.sSed&eos qui •
bm. tn prw. iedperlo- r o j.i 1 _
nalibusmaiusexcaii- soenus exercent , etsi veterani s
sis.-vty.tit.).pirtotum. sint , tributiones eiusmodi ad-
h s (SeterMU4.~s.depriu. gnosceredebere rescriptum est.
vetera.l.ii /f l.vtd. . s .1 1 • r !•
-* V;■'/■ r „ - 24- s Abhumsmocumunen-
1 J AUusve.ytjupraeo. 1 Z .
l.rescripto. §. jfe. &»»/Wi bus * neque pnmipilans, neque
tit.\.l.ij.%.qm patrimo- veteranus h aut miles , aliusve ',
ritom.syC.demun.pst.I. quj nriuilegio aiiquo subnixus k,
ij.df iii./vLn.que.Hb.x. . _ -r 1 r
v.u 7U a necponnrex ' excuiatur.
ks 5«fe«^.siquidem *;•? Praecerea habent quapdam
quisque muncra pu- ciuitates praerogatiuam, vt hi qui
blica subir-e y:ogtar, jn territorio earum possident m,
legio nifi priuilegioapnnci- „ . \r
.1. F1 n 7~ .-,., certum quidfrumenti pro men-
-u pisrelaxeturrvt j r/.'». - /1 r
bhci onus re- ?j-y ■ , ^ r^ wa. iura agri per lingulos annos pra>
neradLtnsradeinreim- beant : quod genus collationis
w». /.yiw^r. §. sriwi^ munus pollessionis est.
* Coniunge h ^xam U.multx con- ^ Mixta*munera,sunt de-
nec prattslafi*. tranx & e>buiantes • n • r
CJemHi).U,io. priuiicoiis, tribucntes caproticB & icolaprotiae: vt He-
immamratem maiic- - rennius Modestinus & notando
rum reperiaatar.vt. C. & disputando bene & optima ra-
de duu.l.vacuatii.&l. „■ , _ j„__... , ._ „
,, . , . V , tione decreuit.nam decapron0 &
nullns.tyl.qumqueeyl. . r . r L*
euriaks. & l. emnes Lb. icolaproti tnbuta exigentes, &
x facod.vt mmt Hc.in corporale ministerium gerunt, &
empt. jpe. L j. U. ». 6* pro omnibus desunaorum fisca-
Cod.deaui >nu.<velpr& l. v- j r ■
-.««. r\ «^; *«. rr«. 1 iIa detnmenta reiarciunt: vt me-
y.& C.ae agn. gp cen.l, . v .
immunitates.&l, origi- rito imer mixta hoc munus nu-
narios. hb. x). & Cod. de merari debeat.
tnuri\e.l.\.lib.x\. „ i7 s Sedea quaj supra persona-
3 s Tontifex. crg;o nec 1 • rr" j • • r l • • V
clericas, nec ecclefii: lla esse d1Ximus.h h. qui fungun-
quia vt prxdia possi- tur:ex lege ciuitatis suasP vei mo-
deant, aiege humana rc etiam de propriis sacultatibus
e(V. Scdquodccclcfia, impenfas saciant: vel annonam
& pro ea ius dccnna- • , r ,.
.Decim, in- Jais b & prumtia- e^gentes desertorum prediorum
uoduaa funt ramhaber .hoc^est a damna iultmeant: mixtorum de-
iwe diuino v. iege jjcl .& idco pro. sinitione continebuntur.
IZlTfJ" P% pnncipi pro suo zg.^ Ha:c omnia munera quae
rM/.GuiaoM cpiscopo subsit: vthic ^r^- diuifimus,vna fignifica-
Pap* iina. & C de ftrropM.ecd.l. ^imujjiuum
45^. adinsiruawnes.frl.fa- tlo»e comprehenduntur. nam
crosancla. & Cod. de personalia, & patrimoniorum,&
epijco. & de. l.de hu. & mixta,miinera ciuilia seu publica
in Authen. de dte. & appellantur 9.
emphy §.{iveroq.ns.coll. L L
ix.&deeccle.tit. <$. ad t-9- s Siuc autempersonalium
boc coU. ix. fy t» decret. duntaxat,siue etiam ciuilium mu-
x).q.ycficque.tyc.citm nerum immunitas alicui conce-
erro.f^e.-fi tributum, . __„ 1 ,
_> u J ., datur:nequeabannona3neque ab
ty c. magnum qutdtm .. J i "
tji. angarns r,nequea veredo.neque
m s PojJldent.pcxAii.
& facit fnpra de vsusru-l.sipend'ntes.§.siquid.
n _" Decaprctu.Gyixcum.
t . o % Oecaproiihoc expone vtfupral.iij.§.decaprotos.
tuw&Tofue'- P ^ CiuitatisfuA nam clcxaicitur: ytfupra dc leg. fr senatuscon-
tudiiie vfurpa- lui'!l um de eonsuetud<ne.& l.de quibus.
tur. 1 T P^blicaappeUantur^.tit.yl.inhonorib §,quimunerispttblui.
r s -db tmgatiis.~).tit.)l.hisoneribut.§.angari(irum.
i % B.^ipiendo.c\ic\t").tit.).l.pe.§.dito.

»744

t _" vtf capitatione.Wctt ergo capitatio sit personale a:qaia pro ca^ « Cs '
pitcprxftaturA ab b alnspersonalibus per priuilegium qUls nuslst"^ s
excusctur:abhoccamen noa:quia c damnum cfTct sisti: vtC. rfs nale'
preci.l.necdamnosa.&C.sicontraiuivelvtipuhli.l.si.(yC.devetl fo b .Priuilcgio

com.l.qnidquid.A c c v R. s

1T_' immunis
esie potest i
« 5 ■Vettranu. Verera- pessonalibus
ntfs d ergo cxcusatur P«stationi-

a nauium sabrica: vt bus ' exccpu
supra de prtutleg. vetera caP'tati,»«.
s&l-pe, Scdnona ^S
luanaucqumseruiat: moduni si,

lci

ab hospite recipiendo *, neque a
naue , neque capitatione r, exce-
ptis militibus & veteranis v _ ex-
cusari polsunt*.
.0. s Magistsis qtli ciuilium niuCfjncedaturimmu- qwawmaximsi
J ° 1 1 nitas. pertmtt, vnde
munerum vacationem habent,
item grammaticis,& oratoribus,
& medicisvs , Sc philosophis z,
ne hospitem reciperent, a prifici
pibus fuilseimmunitatem indul

nitns.
xs iPosww.tacit s.«.«4 srvcabeaP«
y] Etmedicts.vtCod.de tar.
episcop.ty cleri.L). <t Vetetanus
z j Philcfaphis.alia.se;r- an&1"atenus
excnseturana.

go tcnerentur:vtiw/>^
tam,& Diuus Vespasianus, & tit.\.l.mbmmbu,.$,pe. "ii^j*

Diuus Hadrianus rescripserunt

DE VACATIONE
EXCVSATIONE
muncrum.
T I T V L V 5 V.

ET

$> deprofts.l.pen.&l.si. munitate pri!
SctzcitCod.deprosef^, m«s contulit
med.l.medicos.lib.x.Sis. Au»l,"'usiifc.e-
deexcu.tuto.lsiduas.% \. ratus , Pra'">
seJJio.ltb.X. to.Musd.Dion,
.. 1,0.53. ■

DE VACATIO-
ne & cxcasationc
munerum.

O'
Omnis excusa-

Mnis. ]Casvs.
tio sua aequitatc niti-

Caufit excusationum multi. reter.fentur
hoc titnlo qus. liberant a muneribus perfo-
nalibtts <[y ab homribws: vtsi quis miner
sit xnno xxv.velsi appeUsfionis causa pe-
regrin'tur,velsi sttnegotiatorsrumentarius, tur:& (i cuilibct electo
velsidesnfionem Reip fusceperir.fy aiu qui a.i ossicium vel munus
hmunertbuspasonxlibus,r)onabhonoribus\ aliquod, alle»anti ex-
vtsiquis maiorsitlxxannorum.velsiqtiin- cusationem aliquam
queltberos habeat ,paucij]imst a muneribus credatut : lam non
quSLposiefsioritbusvelpatrimonioindicuntur. erunt quimuncrafu-
Esliwervaati-.nem&excusiitionemaliquz beant. diccndum eft
■tssren ii.ExrusMiocausam habet,c/y legi- ergo quodomnis de-
ttma esiVacationudaesi.neckgemneccau- £lus ad aliquod mu-
sam nliam habens quamindulgtntiamprin nus.fivult fe excufare,
eipis,qus.ettam ab exiraordinatik tantum
munenbw lil-erat,non ab ordinariis & legi.
1 imis. C v 1 a c.

i.VtPiANvs librosecundo
Opmionum.


isa

excuiaticN t

appellet ab clcctionc,
& profcquatur cam
intra tempus ssratutu.
&si non profequitur,
cogitur fufcipere mu-
nus. Item eleclus ad
munus aliquod, fi ap-
pcllat & obtinct,& in-
tcrim eligatur,itcrum
debct appcllare : &
tur. Sed sl prasren- quotiens fit eleftus,
dentibus aliquid fi- debet appellare. sSed jg*£
neiudiceacredatur: V f^ZtTt lod^ *■
eligatur tam lspe, vt ie ^mst
expeiifas faciatin ap- po-test ius fuu,
pclbtione?cogitureli- quo vocantut
ocns de fuo refarci.c p»it«ron.nrt
° r 1 a. jr.mQ adhonorcsvi
«xpenfascIcfto.lKmsi ^^
decurio caufa euiran-

Mnis
sua a:quitate niti

\ Exceptio 0-
mnis vt & 0-
mnis excusa-
tio nititur fua

aut passim sinetemporis praesmi7
nitione , prout cuique libuerir,
permilsumsuerit feexcusare: non
erunt qui munera necelsaria in
rebuspublicis obeant b. quare &
qui liberorum incolumium c iure
a muneribus ciuilibus fibi vindi-
cant excufationem , appellatio-
neminterponeredebentd: & qui
tempora praefinita e in ordinem
eiufmodi appellationum perage-
do non feruauerint, mcrito pra^-
scriptione f repelluntur.
1. J Qui excusatione a!i-
qua vtuntur , quotienscunque
creati fuerint, etfi t iam asite
abfoluti funt S , neceise habent

dorum munerum tra-
ftulit fe ad colonos
pi aediorum: non pro-
pter hoc excufatur l
muneribus. Itcmqua-
uis quis habeat scxa-
gintaquinquc an. &
tres liberos iii Italia,
idcm fiin prbuincia:
nonpioptcrhocexCLi-
satur a muneribus ci-
uilibus.&dicdehocvt
inglo.FRAN. .nvM
a s Judtrc.iA eft ime ^ ? (tiim
causxcognitione. inter eafflcrn
b s Obeant.id eft sub- perf0nasins-
cant.-quodmalumef- u. non *+
hocvcrumei-
fe in his qu*

set:vt ~s.deori.iur.l.ij.§.pofi originem.
c 5" Incolumiumfj.Lij.§.nttmerus.
d s Debent.yt fupra quandoappel.sit.1.) §.alia.& C.de mu.pttLnon ^ [erap0
videtur.lib.x.&c imiA biduum : vt supra quando appel. i.j.$.2»<"» '" ris fflW»110"
sintentiis.
e s Pr&sinita. Aaorum menCMrn:vt C.detemp.& re.appel.L),
f J Trafcripiiohe.C.deexcusa.tut.LteBamentO,

1745

D

.:/sii'

tity?
"•hf^-
f s «r*^11»''taclt f
jjfW»»"WMr'
in Iralia.veJprou/ntr/a. II
flamiiKoBaper/KB s£
Jlitiit.it txmbHJWM
(rmk^of^ m
imperscfe fs«ss«- ,
1 s &//fa. til. til- ?
rela&cura.fecusina- °|a11
liisptrfoiialibuuqaia ttes
iti (iissiciunt It. vt C,
i(.si|tii.s:.itt secus

iiipjtrimoaialib qaia
iainulium tepus
OMtC.tlemi.pt.lM-
jm.lib. JEtnothic
'anopro.

a I
pio
. tur

"'biiifiiiguLviecTiiilta
, simili.l.iiibij. !(crn tJsl
(ontras.i««,/»,/. tonj,
»«'« j, «wjsi, r , '
«ifiAfpeccs edsl
lniP«fc&, iiic dissi- uato
, ™k' aani
Wl Ptxttmktmm. ] npr,
JC»". Habens ?
sl^nosadrnnnus Ullhl
^2ssnonl
:tmGlo''Ittmm!nor re«i
"^«■«on vocatnr P^ss
: ™acta «•»
ctotum*'b
>eabho
pusveln

■'miinttibi

ftonoti.

Wbj,

nsco.
stlo»oiibu,

2,
ttHlii

«i» >»

>%""*nii,ltemll

Ptttlib

■etij

ctos

g s ^]s/«;*/»»*,apiimackclionc.

•a,r',,?i"«iS"'t'

;)ot

*«r^S3Ss ^/,f

(»ii,n

acCsft>.ti";

!Cl«itar(t
cu,lt.

[0P'J!,

Wisb
C'C«W
loading ...