Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1777
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0895
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
x. in acic.

* hi qu

1751 Digestorum Liber l.Tit.vj. \^%

1755

* s Nouo. facit supra de iudi. Ide qua re.fr l.vbi.
AO excusaiionem ] C a s v s. Libeii dcfun&i non prosuntp»-
tri adexcusationem muncrum, nisi in bcllo sint mortui.
Ice.nnondcbetquis eedem rernporc duascuras opcris habere.
Fr A N C.
b s Amissus.s de excu.
tU.l btllo. fr t exrufan-
»«>.§ renttttit. ver.cport.
c C Kon admtnisirttbit.
al'as adminijirabit, nisi
i» casvyt ~j.de cpe. pu.l.
).in si.K C c VRS.

iudici nouo a rem rursum
candam committere.

111

di-

xiv. MooEsriNTS libro septimo
Regularum.

IM-

AD excusationem muncrum
defunftus silius non pro

D E

I V R E
T A T

IM M V N I-
1 s.

D E IVRE
mumtatis.
Sedqu&esidisserentix ^ ,prsCterqu*m in bello*amis-
inter hunc titulum & r \ *
superiorem 1 Rejpon. ibiad m S .
tnunera,hh adeuitandos ^ g Eodem tempore idem
henores datur: licet qut- * * . „J™:~:
dambges dtuersisLdis duas curas opens non admim-
invtroque titulo ponan- itrabit c.
tur. vel tbi d» subeundu:
hicde euitandts. similis_____________________________________.
diuersttas adprimam esi,
C-intcr tit.de aduo.di-
»ier. iudiciorum , Sc dc
«duo.diuer. iudicum.
QVt ob hoc. ] C a-
svs. Qui in na-
uibus stant causa na- Superior titttlu* esi de causis immunita-
uigandi, nullarri liabet i'n. Hic vero de iure ,sorma,conditione, lege
immunitate. item im- immunitatts, quMenus duret, aH tn here-
mumtas data aUcai,no des extendaiur vel liberosv$l libertos.fr qui
trasit ad eius hcredes. immunitatis benesicio contineantur , verbi
item immunitas data gratia,immnn\tatc concesfa nauicuUrhs an
cuidam generi & po- contineantur qui nauts agends, causain nz-
{teris,non vadir ad eos uisunt. an omnes quisunt e corpore nituicu -
qui ex fceminis illius lariorum , & sini detur immunitcu prt,-
prolis nati sunt. Ttem mi) fr honoris caufa , vt vulgo , an vt ido
illiqui eum nociTent neior qui< stt rei quamgerit, veluti colontu
«idscripti ad aliqua mu- pr&diissisealtbu* , velpublicanw exercendis
nera subeunda,vel ho- sisii veBtgaltbw. C v 1 a c.

TITVLVS VI.


norcs,sc adstrinxcrunt
Vt suscipcre quaedam
eogantur , quaedam
non : seruanda est cis
conuetio. Itemimpu-
beresnon debetir ad-
mitti ad honores,;icct
penuria erTcr ibide ho
minu.ltem maior lxx.
annishabet vacatione
a tutela, &acura,& a
muncribus. & maior
dicitur, qui compleuit
lxx.ann.non aute sus-
sicitfi tetigit tu Item
conccssaimmumrasa- tur ■%,
licmvt & adpofteros u g ^c<{ & aeneri posteris-
cius vadat:in-cerpetuu 1 t n !• ,,. e _j
ibit ad etus postcros. V™ ^ \ > custoditaoue «, ad
eos qui ex seminis nati iunt, non
h

1. V LP I AMvs libro tertia
Opinionum.
Vi ob hoc tantum
innauibussunt, vt
in his agendid cau-
sa operarentur,nul-
la costitutione im-
munitatem a muncribus ciuili-
bus habent.
1. s Personis datae immuni-
tates, heredibus non relinquun-

pertinent
11

I D E M libro quxrto de Ossicio
proconfitlis.
SI * qui certa conditione mn-
neribus vel honoribus fe ad-
sttmxerunt , cum alias compel-

'« Hane secun-
dam interpre-
tationem pro-
batBartolus.
b Perfonales
immunitates
Jion transeunt
ad heredes.
«Generi&po-
ilerisdatjim-
wunitates an
& quando ex-
tcndantup ad
eos qui nati
funt e^ stmi-
m*.

& hoc dicit hxc lex cu
tribus fequcnt. F r.
o! C Agtndi, id cft na-
uigandi.ad quod (upr.
nau. cau.siab. I. j.. §. ij.
Scd argum fupra de bo-
no.pof. ex tcsicmento mi.
I. j. §. ittm ntaarchos.
Item contra s tit. j. /.
his qut. Scd in prima
iurauerat, vndenabetpriuilcgium tcftandi. insccundade domi-
nodicit,! icde rcmige. % Vel a hiccaulaagendi propnjcommo-
di principalitcr:in llla sccundario,(ed principaliter reip. vt s. qui
bm ex cau. mn. I. & qut da:a. \
c C No» re!inq"tmtur. vt & b j. eod. l.scmpsr. %. immunitati & s
tit.). I. in honoribus. §. vacatwiumM"). deregu. tur.l. priuihgia & C.
deexcuf. mu. IsordidorumXtb. x.8cj.'ie ccnfi.l.ti).&i s. de verk.oblig.l.
siStichum. $. si/pulatio. & C. de his qui numcro iibJfi.lib.x. & s. de
mune. & hono.i vacatio. A c c v it s.
x C Dats,. immunitates.
g j C.usiodu&que. scilicct datae.
h J Nonpertinent. facit J. dc verb.fign.i.qnisquis.&l.r/onesi.&s.de
pad. I. tale. §.si. & Infl, qui da. tHt.ptjs.$.p.jtcdarg.contra c s. de
leg.j.l.siita firiptum.8c ~j.deverb.sign.l.cognosiere. § libertorum.ScdiU
Jud quoad alia. item facit j. to.l.iii). itcm sacit C.de lega. l.in nnna-
libtts. & de condi. inferd,).

i Q! i)uj. ] Conditioqne scil. seruancja. & saCitsupr./»'/. i).i.Be„te
(3 fe s.de vac.mu /./>«.§ si.Sc s. de veteranU, l.i). & sin. frc.od d
hli qut iponte mu sttb. l.j.Ub.x. A C C V R S.
k s PastfuntScd ille * qm nou cogicur munera suscipere soon * t„% /•,
tcsusciperc Potcft:vtsupr,«.j /.^,, & htc. sed noi^Sutt jEHt
inaliis:siue hocpasto 8,tur»9"odm-
,. cr • ■•rr- a«umpsit, siuc ctum u,tus^iPere
li non postent inum susapere non : msi promisit se \$ "0B s°-
istum honorem : sides eis setuan- omnia subiturum.- vt
da est , conditioque ' qua se ad mc>?5" c-deh'u qni tjote
munera siue honores applicare ™ufuhj<iuic™dttioni.
(V r .. k T U Kai'g'l"pr.^oftc./ii,er
passi sunt k. Impuberes , quam- UpensnoW m^sitis. &
uis necessitas penuriaj hominuna c. dc vsur. l.stcrediter.
cogat' , ad honores non efte ad- niu_crrorc lapsuj \
mittendos m , rescripto adBeni-
diumRusum legatum Ciliciae de-
claratur ".^QS2'

1 I 1. Idim libtoqtiinto.

ipro-
miluomma lcsubitu-
ium-.■Ytsup.admmi.l.-
liberm.^.ernr. (ploc*.
& tonduc.l.siignorans'.
& de epis.fr cler.Auih.
p-esbytesos.
1 5" Cogat. id eft vide-
MAiores septuaginta annis t.ur propter pcririam
a tutelis &: muneribus cos ^cogcndos.
personalibus vacant °. sed qui m s/^»«""»^-nifi
■ /r /1 n. *r vu ad tnbunatum nu-.
mgiessus est septuagesimum an- ttarimC.detesin.miU.
num , nondum egreisus , hac ^.&sacitsupr.«s/w«.
vacatione non vtetur : quia non '• Luc'tUi%.pen.
videtur maior esse P septuaein- ? 1 Decl""«»r. alita»
.rr ° inadultis:vtsup.^</e-
ta annis , qui annum agu septua- culno„ ,mum\, j &
C. qui itate. I. cumsilith
lib.x.
o A KAioris. ] Va-
]\X.cant. vt Insiit.
deexc.tu. §. itcm mator.
fr Cod. qui ttate. I.'}.

• i»

gensimum.

i ii I.Modest ihvS Ubrofexto
Regularum.

iFauorverla-
ttir in honori-
bus vicanciis:
odiu in fusci-

P

cusandum. ,
iiMitilyiH .
lest.Besi inoirdis connaoicu- (
ibomi- lawmMC^tm *
m"n~ tll.lM.
Jss eimimmmimcm- llC
-ontn ii(J!gniciriJ concS: w
li*"1 nCj(txaM.!.m.
^Ikx.lmkiilii r
«dsdsw.fa hsir, tlh
smB.lsMi.fyitfnd. COI
mt»4.sn. U, soisi

:an

thuttj

sMmunitates generaliter tribu
l tae eo iure,vt ad posteros trans- & v-
mitterentur.in perpetuum suc- P.s^r^nhono-
, ., ' r r ribusvitandis:lccus in
cedentibus 1 durant. honcnbus adip.scen- piedis. 1^
dis:vtsupr. demu.fr priore c»s« f».
hmoUdrs.tpuefitm. clIc "FJT
- J . '., . r annus habttur
tra. namsicut u ibi sa- pro coaip,M0.
uor , itahlC odilim, 5c poiieriore ro.
SEmperinciuitate rnoftrase- sacit supri deposi. l.j. vnde coiiigi
_ nedtus venerabilis suit. | na- $• '"'"'«w-* /»/»«• ^ ^^"7;
que maiores nostri pene eun- yrb.obli.i.mntt.,t,jm. Jeri 0.
j 1 r L frdentunu. l.mmortm. p!ct0 vbi a,j.
dem honorem iembus , quem & sup.de adult.l.sim«- L de «J.a
magistratibus ' tribuebant: cir- rittu. s /«. frdeexcu. eiusquiexcu-
ca munera quoque municipalia »<./."ji»^'».Sedargu. s^™^;
subeunda idem honor seneduti co"c,ra' <W-*dT"b\ uod dV «•*«
.1 n. r j • • r quisiltum.$.Sabtntu.Sc.d tfr disTeric
tributus eit. ied eutn qui m ie- 0mnia<iicvt not.fupr. Gdliuslib.*.
ie6tute locuples saftus tst , & de min.Ui]. §, mwrm. noa.Att.c.»j.

(IsWff

rci

v. Call istratvs libr»prim»
de Cognitiontbu4.

^^"N-hiMiitn-
!»!,}«(.wj)ir./«/kot/i- na
a#i m.fyC.depnfes. fo 1
■:si'Kijii..v.&s,A«.£ ;ar
I»**st & iusra M
W. blii
gj toWwliasst).
IWMi'
H»ii«,
M^W«r
monii
Kt.

ine
ram
patri- ctia
'sergomu- rito

annnitiTt s±.
•<-ni nxua.

;;3:.:;j,

ante nullo publico mttnere sun-
£tus est, dici potest non eximi
ab hoc onere priuilcgio setatis:
maxime il non tamcorporis ha-
beat vexationem , quam pecu-
niaE erogationem z indicti mu-
neris adminiltratio : & ex ea ilt
ciuitate,in qua non sacilc fuffi-
cientes viri publicis muneribus
inueniantur.
I. J Legem quoque u refpici

q YMm«n,taies.]SHC- 'J'°A«"d«£ ^J
1 , , Jr immunitates
^ckntibm.tmlai- ^ m(alias
lis e ; vt supr. /. j. mfin. ta„tum cxtcn.
& fupr. dc mu fr ho. I. duntur.Itaquc
vacMio. & facitsupr de pofteriratis
tce.l morts.i. isi.SC l m
' , s ; r er noncontinen-
cen. I. Atatim. tnjine. Sc ^ po(lcri.
sup.^s an.leg l.annunm. cas finiiuria
fr C.Je Itg l.m annali- seminis.
bus.Sccl arg conrra C. WSenexvmim

......xj. ncu
^'!^wfe,Hi me(
Mt^OrJt

muicula-
'■>«■» corpus ha.
Iicitum;

bus
lien
biic,
seru

..•I.

A vfnfr. 1 amtqtt^ -j-«-
Irem facit contra. C.«« ^ Senex „■;,.;_
pOtn.l.iii) turqui habee
S£w/>.r. ] Casvs. ,5o. iinn.Qi'»-
Honor debetur se- doautqua*-
nesturi similisqui & magiftrasibus, & circa munera municipalia ™e£nexvit)t
subeunda, 8c circa alia cjuse hic satis ciareponuntur mtex. ldeo pier,jfljrnc? *•
videper teipfum. Franc. pud Mcnochiu
r J /» CiHttate. Contra in Auth. de»ppcll.§.i!(o. A c c v E s. _ z.tti**■■*■»'*-
s s Magiflratibus.Scd miglkritus nonpotcit vocari iniuj:vt s. tef. W *
de inius -rw./.j.ergo d nec senex: vt ^rir. l.gener.diter. Sedrefp vt 2-ci^'rquiha-
in illal.gensralitir. s Zmo. Ccncm c quihabct Jx. ann. vt&fup«« j,ct^0,annos

r:!fw'««-.7.i,
larii
lranc in cnim 4 ris1
idn"«),«»tit.
"■!), WtS^oZ0!*^ nib«

sr^

(»a.alii

i
]
^viibi^ann,ClUiil.c*JtOll<

^ina

S

iod
N

^7% 6,

decurio Lnontnnturn.%.\.

sEx

caU

fa ali-

t 5" P««»Meras^/tf»ew.quodquand<»que sir, vtfup. tit.i-lhis ho- quidperiruni-
noribus.s Et fic not. quod hi cx caufa f admittunrur.vt /. honor.in tur, I"0 . ^,
sii.demu.frhono.fr dedecu.l.non tantum.<$. sen.frsin.frl.vtgrada- n0"P
r/»s. §.quotiens s.dcmu.fr hono.fr l.eis.de vac. mun. AccvR'. j_cx ]0ciin-
u ^" tegcmquoque.xA cft confuctudinem J" Not. legcm f lociin^ spicisnda cft>
spici oportere, sic scripta, vclnon: vt fupra de leg. fr fenatusio», /juc iit url^
l.cumdeeosuetudine,frl.sideinterpretatione.6c (upr.de dec. 1. nontan- nta,""*
tum. %.fina, fr qtsod cuiufque vniucrsi. I. item. fr Cod. dt excu.mttt. cfIP
negoiian

l,C£5 Jaric
'"«'- Nlllan tecesit ,
&^?ico,,(

V3).

hi

?fcr
loading ...