Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1781
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0897
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1755 Digestorurn Liber 1. Tit. vij. 1756

< JLosatio, tublic.l.licitaiio*, §.de-
bitores. i. Vel dic,id cst
soluendo. vt not. s. de
sondiB. inde. t.fin.§. 21-
tius.alias esi hic, patria.
a ^ Coloni quoque Cs,-
saris. non patrimonia-
f Ad notata 1« : vt hic colliaitur
hicperBart/» postea. Idem est li pa^
3. not,xddt Gh trimonialis est,idest^,
(»?<,/,„. %.ittm pnuilti aomus Imoe-
i» *trb,, reb- ™oru :xtC.quida.tu.
debunt. dt col. sofi l.si. licet lit Contra:
»a pragoi. p» vt C.deexc. tut. l.coloni.
#"• . . solu.vtibi,
b Patximonia- i r rj • -_ j
,. , b C Idoneiores. apud
Iisres, pro do- ..'. . . s
mo priuata Boethium ldoneius c
Imperatoris. est prcedicatum quani
r Przdicatum subiectum in consti-
idoneins qua Cuencla propoiltione.
subieflum ln «
„• , ' Ac c v R S.
conltituenda . „
propoiitipne. c.s Coeundi.. l. colle-
gium faciendi. Ac c.
d C ^4//e?i.id est elijji.
I o o
A C C V R s.
e C ImbecilU atntis.

d Imbecills

hoc d

accipe v

t sup. de

ittatis qui.dj.- decu. l.ncn tantum. §.j.
cantur, A c c v R s.
f C Tenuioribus. id est
yilibus & pauperibus:
ad cjuod /3*/>r^ , de col.
illi. /. j. infrinc. & l.vv.
in frinc.
g C Eoj5?«.s;il.Diuus
Tius.
h C AHeclisxnt. Idcst
ekdi.
i ^" gjM.sciticet cor-
pora.qui est ergo na-
uicularius , potest se
excusare a decuriona-
tu:vt hic,& sup.de decu.
e Renuntiat l.Seuerus. Sed Iicsponte
excusationi _ suscipit, renuntiat ex-
munens qui n *• • ■ <-
Jr /r culatiom eo lplo : vt
id lpome suf- . A , . r .
s,pJC> liic,& C.ckbvsqui spon.
l.j.lib.x.Cic susr.de priui.
'vete.l.sin.tsy de inossi.te-
sia.l.Papinia. §.sicondi-
tioni. & de decu.l.ij.insi.
Item sacit fupr. tit. i]. I.
nauicularij. & s. tit. j. /.
hts qui.&c supr.ea.l.§.ne-
gotiatores.
f Alcia. inlib. k s-\tfbusdam.~]Men-
\^J^sores. de quibus
dicitur supr. de excus.

10. C. de iurc
fjfci.
* vrtuur.
i 'tstia. tu-l- mcnsores. alias elt

* drchitttTr.

hic,mefsores.
1 C Optiones.li e&C[\ii
sunt in aliqua optione,
id est societate pedi-
tmtv.ytC.locl.si. A c c.
f Perperam m c Caprarx hocex-
talliltiaru vul- ' y . „.
go.nam & ve- Pfflne vtsuPr-de '#/"'*-
tus gloiTarius seci.-vr.l.pen.^.si.
Germanianus n C Veterinarij. id est
habet bJi/h.,, [[[[ quj fodiunt au-
M*mji&- rum vel aro-entum.
"btaUripm- ^s vttrtsut}. qui vaia
ss«sw. a,. ii-.<- vitreafaciunt.
sisj^ /i?™. o C Architecti.pnnci-
| <*9«%s/. pes tcftorsi : vt in Au-
tiniidunt then. de non alienand.§,
(trhtem. qui autem.col.ij. A c c.
p C GubemMoresXoi-
te nauium. Accvrs.
q C BMissrarij.qui fa-
ciunt ballistas. Acc.
r C JErarij. qui faciut
vasa xnea, vel de a:re,
t Pdlhnu, *. s Arcuarij. qui fa-
ciunt arcus, vel arcas.
A c c v r s.
t C Plumbarij. qui fo-
diunt li£c.
VI C Arborem. i4 est

11. s Coloni quoque Capsaris
3 a raunexibus raunicipalibus li-
berantiir, vr idoneiorcs b praccliis
flscalibus habeantur,
11. f Quibuscla f collegiis vel
corporibusquibus ius coeundi c
lege permilsum est , immunitas
tribuitur : scilicet eis collegiis vcl
corporibus, inquibus aitihcij sui
causavnusquisqucadsumitur : vt
fabrorum corpus cst , & fi qua
eamdem rationem originis ha-
bent:idest idcirco instituta sunt,
vt necelsariam operam publicis
vtilitatibusexhiberenr. Nec om-
nibus promilcue qui adsumpti
sunt i'n his collegiis, immunitas
datur ; sed artihcibus dumtaxat,
nec ab omni a:tate allegi d pos-
sunt: vt Diuo Pjo placuit, qui re-
probauit prolixas vcl imbeciilx
admodum a:tatise homines. Sed
ne quidem eos qui augeant fa—
cultates , & muncra ciuitatium
lustiriere pollunt : priuilegiis
qua; tenuioribus f per coile-
gia distnbutis concella sunt, vti
polse , plunfariam conititutum
cst.
13. s Eos qui g in corpori-
bus allecli sunt h qups ' immu-
nitatem prasbenc , nauiculario-
rura , (i honorem decurionatus
adgnouerint, compellendos su-
bire accepi publica munera,idque
etiam confirmatum videtur re-
scripto Diui Pertinacis.
vi. Tarvntenvs Paternvs
libro srimo Militarium.
|Vibusdam f aliquam vaca-
tionem muuerum grauio-
rum * conditio tribuit : vt sunt
mensoresk, optiones ' f, valetu-
dinarij,medici,capsarij m &artifi-
ces,& qui folfam faciunt, vetcri-
narij n,archite6tus ° *, gubernato-
res p,naupegi,ballistrarij ^ f,spe-
cukrij,fabti,sagittarij,^rarij r,bu-
cularum strudores *, carpentarij,
lcandularij,gladiatores,aquilices
f, tubarij, cornuarij, arcuarij s *,
plumbarij Sfetrarij, lapidarij, &
hi qui calcem coquunt, & qui
siluam iniindunt f , qui arborem
u * csedunt, ac torrenr. In codem
numero haberi solent lanij, vcna-
tores,vis5limarij, & optio fabric«,
& qui agris pra^sto sunttlibrarij
quoque cjui docere poilint , &
horrcorumlibrarij, & librarij de-
positorum,& librarij caducorum,
& adiutores corniculariorum, &
stratores,& polliones f, & custo-
des armorum, & pra;co x , & buc-
cinator.hi igitur omnes inter im-
munes habentur 5T,

DE LEGATIONIBVS.
TITVLVS VII.
Sfeciale?n titulum dat de munere le-
gationts , quo sunguntur qui a. Repub. sua
ad frincifem mittuntur negotij sublici
caufa , quoniam in eo qtt&dam fracipua
sunt, vt ab eo munere excusent tres libe-
ri. 1. 1. C. eo. vt legati si Rom& conue-
niar.tur,"jel incomitatu frincipis etiam si
ibi contraxerint ante legationem , ■vel ex-
tra srouinciam suam , friuilecrio vtan-
tur reuocandi domum.; 1, ij. §. exceptis.
de iudi. iit quamdiu legationvs osftcio Ro-
m& sunguntur , nulla profria adione ex-
feriri fofsint, nist ex delhio , i>t legatione
persimMit biennij tantum vacatio conceda-
tur. C v 1 a c.
1, Vlpianvs libro ociauo ad
Majsurium Sabinum.

Egatus municipa-
lis si deseruerit le-gationem

si^~^t^^

pcena
adficiatur extraor-
dinaria

motus or-
dinc z,vt plerumque solet a.
11. I d e m libro fectmdo Opinionum.
LEgatus , contra rempubli-
cam cuius legatus est , per
alium a principe cxuid postulare
potesc b.
1. s Vtrum quis dcseruerit le-
gationem, an ex necellaria causa
moram passus sir, ordine c patria?
sua: probare debetd.
a,s Celsatio vnins legati e,ei
qui munus vtoportct obiit s,non
nocet 8,
5, ^ His qui non gratuitam
legationein susceperunt , lega-
tiuum h ex forma J restitua-
tur.
III. AfRiCANvs libro tertio
Qus.siionum.
CVm quxritur , an in eum
qui in legatione sit , aclio
dari dcbcat k : non tam mterest
vbi quis ' aut crediderit, aut dari
stipulatus iit, quam illud , an id
afttim sit, vt legationis tempore
solueretur m.
iv. Marcianvs libro duodecimo
hisiitutionum.

SCiendum est, debitorem rei-
publicze n legatione fungi
non posle.&ita Diuus Pius Clau-
dio Saturnino & Faustino rescri
psit °.
1. s Sed & eos quibus ius
postulandi non est , legaiione
fungi non poise: & idco * hatcna

carbonem.
X C Pr&co.vt supm de
m ius vo. I. ij. m fa
A c c vrs.
y C Habentur.vt&C,
deexcu.ardib.x.l.ij.
DE LEGATIsJ
nibus.
2 "J Egatut. ] Ordi-
JL-,ne. si qU0 erat_
a C .So/Vt. scilicet ricri.
^^cit C.deinsa.l.ne-
minem.^ & Cod. eod. l.u.
&insra eod.l.proxi.§s
A c c v r s.
b 1' Egatus. ] Poteft.
m -L,non per se : vt
J.eo.UegatM. &l.Pau-
Ues4.fi. &lisqu}.gck-
cit Cod.de aduo.di.tudi-
cio. I. qui necessario.
Ac c v rs.
c ^ Ordine.Ccilicet de-
curionum,
d C Probare debet. s,
de re milit. I. non otnnes.
§.a barbaris.
e C Legati. cum duo
erant legati.
f C Obiit. id.est pcrc-
git , vel facit, vel su-
biit.& facit Cod, eo. 1.2.
in sin.
g C Non nocet. quod
a?quasitercersatio con-
tutoris contutori, exa-
storisque suo consorti
nocere debeat: optime
per exempla poterit
edoceri.
h C Legatiuum. id a
est salarium, vel viati-
cum : vt susr. ad mu. I.
Titio. alias ,id est sum-
ptus: vt).eo.l.legatus.§.
squts.
i C £x sorma. scilicct
lcgationis, vel D ccn-
suetudine loci: sic C.de
ojsi. frsse. pr&. Orien. I.
formam- & sttpr.depaff.
I. rescriptum. & dic rc-
sittuiiur, id est datunvc
j. eo. I. legatus. §.siquts.
Ac c v R S.
k S~^Vm ] V/tri de-
V^/Wt.exaliqno
coBtiaftu.
1 s Vbi quts. scilicct
agcre volens.
rn C Solueretur. quast
dicat vtrumque est
opus, nec surficit alte-
runi. Nam c aute de-
bitum,licet tunc sol-
ucndum,no potest pe-
ti:vts.«s« ccnftitu.pecu.l.
eum qui. §■ Ittlia. item
tnncdebitum,sed ex-
traic^ationem solu^-
dum fnon potest petii
vt liic dicitur,& iacit
suf.de aiiio.<& obligttt.l.
contraxisfe. & de iudj. I.
si quis in legaticne. & l.
non alias.§.). & 4e ^'-
l. non disiinguemus. §.
itemsiquu.
m C So!ueretur.exa\i-
quo contractu.
n C* Ciendum. ]Reisii-
' ^bli. scilic. Roma-
norum.
o C Rescripsit. sed dc-
bito soluto polset. arg.
eius quod in honore
Akivdi,fusra,de mu. &
hen.

<« Legatiuura
pro salario,
viatico.&sii-
ptibus Jegato
prxibri ibli-
cis.

I Interpreta-
tionem 111 iu-
biis cahbus &
salanis pra;-
ltandis sumi-
muscx quali-
tace honow,
& consuetuJi-
ne loci.

c Legatus vbi
aut cjuo loro
cdnueniri pos-
sittemporclc-
gatioms.

1757

.itJain»2

dI"

I 1 L.

L 0"eSl

Accr&*cstverum:

m

J, tl- 0>W"P .
> ttsdm' ,,
s $****-*
:£idamnofiCctbocat:at-
fr- £ C ontow. WcftP"
Pon- ;.
Lj.j oidmera.
«itatem Uh.tokrmV<">-
:_t J t •

«oinse-

iMssMttffl'

c,ms ksDtPrirMhiJM pi
ili»/*- > ,' L
^i.stwnks. ttl,
jsuk 1 s Tamii«'>la- m
^"nileksilsip111-
> /«*«.Vcirailj, m>

nori
ordi
Cla;
i
Diu
tibu
gatc
V.
l\
ex qu
1.
tusiii
'^■m hocc

idcsttrcs?rt«/H»ss.
k iuit. i ne tntm.
dv\.
nT Ii»tt).]tnk§.
JL,vt ab co tcmpo-
rc 1« antea tcipnbli.
cnisaviJcatur abclTc:
otnontantutnquando
ittrinc:pitarripcrc:£-
cuttcmpus su3E vaca-
lionisconcessiim non
statim ci die rcueriio-
uis niimciatur: (d
ram quodam & tem-
ponj lanmcnto: yt J,
, fv.mdtmsus.l.ScVI.

iiimt,

jitiwtte-
iimnici,
"''«"•'^im.jjj
Ac C V K S.

,Ii
nisE
Irnpet
dioQ
gation
fe.aliis vaces:i

('j.«

quatsc

eeftl
!""»i.i.^, Xersa<
M
?'»ie

H?.lic

^

*ll,

Htsa.
1 "tont A

'W,, sM
JJPU

F

■ii
gai
scs

w^*ii

¥ in arcna»
nriir.•]h
■(» *'

e^usa
Cation,

'soj

!jCtt
loading ...