Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1785
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0899
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DigertorumLiber 1. Tit.viij. 1760

1759
his igitur.-versic.sed eft &qmjstmum.& l.puto.in prin.fy \,pen.& sin.&
deaduoc.diuer:iudicum.l.iubemus.§.ad h&c.& i.petitiones.%.ad h&c. Sc
supra l.proxi.in princ.
3. T Egatus creatus. ] Nicopoli. nomen ciuitatis vndc ctat lcga-
^Domus cuj- JL*tas- Ec c^ sp=cialc mdoinoicjua: » est tutissirnurncuique
que tmissimu refu^ium : vt & "s. d.e
XI i.ScjEVOL a libro primo

Digestorum,
LEgatus creatus a patriasua,
suscepta legatione in vrbcm
Roraamvenic: & nondum pcrfe-

refugiqm cst. -m iusvBC.l. pleri que. In
alns eontra: vt Mc
subiicit.
b s Emit. scilicet le-
gatus.
c C Obftringi, Yt & su-
pral. Paulus.%.sin.&l.
iegatus.inprinci.&l.Ji &a legatione domum qua: erat
absenti.§.i. ja jnsius ciuitate Nicopoli ',
d X Jlcarms ponc • b qll2.sltum est, an in sena-
V cxeiBplumj/w- , ,-\ ., .
tuiconlultum nicident,cjuo pro-
hibentur lcgati ante perfe&am
legationem negotiis vel priuatis
rebus obstringi SResponditmon
videri teneri.

pra l.absenti.m prtncvei
njt supra l. sitio. & L.si-
lius. nesit contrafupra. l,
sctendum.%. iegati.
c C Cogetur. vt suprk
eodem.l. silio propter pa-
trem.
jLiberaiega- f /~\Vi libera. itt b
tio quid fit hic V^vst liberatus,
jgnorat Accur. <<jUja elt finica: \tsupra-
vide Cicero- de iud.i.tj.^.omnes.wrs.
nem lib. j.dc r N 0 r , \ , .7
legibA aljas pUne.Scsupra c^tbusex
dixi ad hunc cau.maio.t, non veredi-
Jocum in meis ciiw. £y> (i« re mili.l.].Sc
noris, y^n? «>«/. ^'. /. tempus.
z.VcldicliberabeitJ&
notamquam lcgatus:
quod in idcm reciiit.
g XSquilegationc.sLi-
\belium. conuen-
t Tdem in !i- tionalcm c. Sed obst.
bel!o supplicij fapy^ IJegatus ante. in
SSKSE «MP" vt hk.Ite

XIii-Papinianvs libroprimo
Rejponsorum.
Vlcarius d alienimuneris vo-
luntate sua datus , ordine
suo legationem susciperenonad-
miisi biennij pra;scriptione co-
getur e.
x 1 v.V ipi a N vs libro septmgenfmo-
quarto ad Edicium
pratoris.

Mam gcnera-

ialllthoc iucaiibus:vt

abest.

QVi libera s legatione ab-
est , non videtur reipubli-
:z causa abelse. hic enim non
Jiterprofitetur ibidern not.Item argu. y^ CQmmodl caus sed suj
ahquid tacere. supra de in uu vocan. I. r, _
iibertus.
h TTT1 Vndem plures.
X_^f.ilicec persefta
prima, adco quod co-
gatur post biennium.
vcl etiani vna vice
potest committi pro
plunbus negoriis ad

plura loca vcl vnum.
A c c v R s.
i s Pr£tercet.nl\'as pr&-
fertim, fcilicet sunt ve-
ra prajJicta.Accvrs.
k C Sumptus. fcilicct:
sussiciens maximc.nam
&gratis suscipere po-
reft : ttfupra l.ij. §.fin.

x v.M o destinvs libro scptimo
Regularum.
15 qui legatione sungitur , li-
bellum&sine permillu princi-
pis de aliis suis negotiis dare non
potest.
XVI. I D E M libro octauo
Regularum.
EVndem plures h legationes
sufcipere prohibitum non est.

praeterea ', fi Sc fumptus k & iti-
I C Suadeat.aiia.sfub- neris compendium suadeat '.
eat,
m $ Sufcepta.ncgotium
motum.
n C Fungatur. 1. fun-
stus fit: & ifto fccun-
do casu ii feratur fen-
tentia in cum, vel in
aliquo in cum proce-
datur per quod ius
fuum lzdatur,restitui-
tur : vt not. fupra de in
integ.resiit.l.sin. in alio
dcncgatur ei rcftitu-
tio:verum vtroque ca-
su debet fc dcsendere
persc vd pcralium. &
li non fit qui cum de-
scndat,mittitur aducr-
sariusin potlessionem:
vel rcftituitur aducr-
susipfum lcgatum: vt
fupra ex quibus cau.ma.l.item %.i.&1.fequen.& l.sed &fiperprdA.
l.&si.Sf iazix. fupraeum quiap.l.i.fa ij.&c quod lbi not.tksupra l.
prox.&csupra iudi.folui.i.fireus.
i legatorum o C*i quis legatum.'] SanciiAA d eft inuiolabilcs: vt Scsuprade re,
ju? facrum. {jdiui.l.ftmcium.§.l.
rxcitjil/.fo, p f liberos.lccussicxa.liicmCaivtfupradecap.t.inbello.i.reJpon.

1. ^ Antelegationem susce-
ptam si cui negotium moueatur,
etiamabfens defendi debet:fusce-
pta mlegatione non,niiiiniun6to
munere sungatur n.
ivii.Pomponivs libro trigensimo-
feftimo ad S}uintum
Mucium,
SI quislegatum hostium pul-
saliet, contra ius gentium id
commiffum efte exiftimatur:
quia fmdi ° habentur legati.
Et ideo fi cum legati apud nos
eisent gentis alicuius,bellum cum

q C Expulijse. scil.pcrpctuo.ad quoisupra de cap.demi.i. amijsto-
js,e. %.qui desiciunt.
r C lnterdiceret.vtlnssit.de capi.demi.^.minor,
s C Numantini.Eiant a hostes qui volucrunt Hoftilium,quodD
oftcnderatcorumlcgatos. z.Alias citmanumissum.&Ieg'uiit per
l. supm de captiuis fe
eis indidum fic : responsum eft s0stl'"».reuer.i.v.§.si.sed
i.i d • 1 ■ prima placet
hberos r eos mancre. m emm rsrrr^ , n
. ,r , c ' ^«/«.idcftrctna-
iun gentium conuenn esse. Ita- ncuz.ncsup,-adetudi.L
que eum qui legatum pulsaiset, Julianus.
Quintus Mucius dedi hoftibus u \ Cliiis Romanus.
quorum erant legati, solitus eft Tnfr * mCn ln dc^-
^ r , b , n r tl0nc ca cacita condi-
refpondere. quem hoftes h non tio, si ab hoihbus ad-
recepiilent t quaefitum eft an ci- mittatur. Quaedam <i
uis Romanus maneret: quibus-
dam existimantibus manere,aliis
contra : quia quem semel po-
pulus iuslissct dedi , ex ciuitate
expuliise 9 videretur : iicut sa-
ceret cum aqua & igni interdi-
ccret r. in qua sententia vide-
tur Publius Mucius suisse. Id
autem maxime quaesitum eft in
Hoftilio Mancino , quem Nu-
mantini s sibi deditum non ac-

ceperunt: de quo tamen lex po-
stea lata eft , vt eisetc ciuis Ro-
manus a, & prssturam quoque
geisiise dicitur.

cnim qtiandoque taci-
teintelliruntur.vtil e
crranti polTcssionem
tradat, no videtur tra-
dcns perdere,cumer-
rans'non quserat: vt s".
de adquir. pofsejs. l.si me
in -vacuarn. Item fi g
crcduor permiiit ven-
dipignusnta nocct, si
venditio secuta eft : vt
?. quibus modis pig. vei
hypo.solu.t.stcut. §.qu&
"voiuntate. Sc ?, desiie-
iufs.l. si stipulatus.§.pcn.
DE A D M I NI-
ftrationererumad
ciuitates perti-
ncntium.
iVed non licet.

* Numtntinj
qui.
s ^u8* : v„le
histoni apud
Cic. in Topic.
'nlib.i.Jeo.
rat-&h.j.ossi.
A»l- Ocl. lib.
«8-c 20.&d,
Mancino ,U.
IUUS llb.55.
cDeditioruca,
cita incit con-
ditio , vt i,e
siuis sit qui
itasit ticditus,
simodoabho-
ftibus admit-
utur.
<i Taciie mul-
ca intcllijjun-
tKir.
' Erranti pos-
scssioncm tra-
dens nihil tra-
dir.
/ Errans non
adquirit.
g Pignoris vc-
dcndi ius crc-
ditori pcrnnT-
stim non alias
nocct dcbiro- •
ri , quam si
pigiuisJitvcii-
dicum.

DE ADMINISTRATIO-
NE RERVM AD CIVI-
tates pertinentium.
T I T V L V S VIII.
Specialem etiam titulum tribuit admi-
nissrationi rerum ■velpecuniarum ciuitatis.
hoc munus rarb vni pro indiuiso iniungi-
tur totumfed diuisim piuribus,vt puta vni
cura Calendarij, aiijcura operumpublico-
rum,alij cura frumenti coemendi. Curator
Reipubl. iudex efl rerwrt ad ciuitatem per-
tincntium. sed numeratur etiam inter ad-
miniflratores , ficnt magiftratus municipa-
lis.Ab his separatur actor. 1. vlr.quod cu-
mfcunquc vniucr. Magifler vniuerfttatis
quodiegiturm l.actor.rem rat. hab. Tri-
boniani eft. namVipianus fcripserat. Nec
magifter , ncc curator bonis conscnsii
creditoru Aatus.Idem aliis etiam locis ma-
gistri nomen mutauit in curatoris,quhd ex-
traordtnario iurejooneftioreque ratione ia?n
amplius non conftituerentur magistri bonis
•vendundifed curatores. C V i a c.
Quoti rdinquitnr cimtati ad
certum vfum expendendum , non
debet expendt ad alios vfus.
Fra n c.
i. Vlpianvs iibro 10. Visputtt-
tionum.

-q:

isi j»

cafi

bus:vt ~J. I. legatam. fo
H.de tfu tfcp vfusr. leg. I.
legatumciuitati.ify "j.de
ope.pub.l.pe. & depoll.l.
lmperatores. in sine. &
C. de expen.ludo.l. i. ^»
sacitfupra de iur. {yfa-
ciiigno.t.pe. §.fin. (yde
vsu <& vsusruit. iega. I.
quidam. & dean.kga.l.
liber.§.Lucius.
NOn vtiqt<e.)C K-
s v s. Aliqua p_a-
cta quae funt appolita
in piactcritis locatio-
nibus, non fpcctautur
in futuns. ltein quod
quis prohibeturpro sc
excrccre,Hc'c pcr alium
sacere potcft: & fic dc-
curio qui pcr feprasdta
ad colendum condu-
ccrc non poteft, nec
per alium dcbet con-
duccrc:& ii cotra sacit,
rcuocatur quod factu
est.Itcmquiemit fni-
mentum a rcpub. fi
soluit pretiuin aliam
rationcm quam fr«T
mcntariam.-adhucsol-
uerc tenctui,& coiitra
cumabfcntem potcft
dchoc daii fcntentia.
Itcm dcbitor ex fru-
mcntaria caufa dcb.ct
solucre cito,& debct
cogi ad folucndum per
praesidcm proBinciae.
Item pecuma dataad
comparationem nu_
nieti, dcbetreftitiiici-
uitati,noticompe!an.'
& (i pecunia fiumcta-
ria in alios vsus iit confumpta,quam quibcs dcftinata crat: rc*"
di dcbct ciuitati a procuratore leipublicrc.Itcm sipccunia fm-
mcntariareddatur ciuitaticum vfuris fifcalibus/atis cft.nec vlu-
ra vfurarum dcbctur. & hoc Aicithxci.vfquead^.grani. [ Gr ■*-
N i.]Dic casum vt in glo Sccundo dicit:pvocurator rcipiHUl.so-
minauit ciucmdain osEciakm, qui tuuc icmporis crat rfoneiis.
poitea

h Legatum ci-
uitati , an&
quando in a-
litl vfum mu-
tarc atquc co-
ucrtere licsac.
Facit ad id
quod v.lwt
t>/. m caji, l. 5-
c/ui tei, di cotl.
inprig.fM. •"
>, 1 pLnltMll.


Vod ad ccrtam
lpeciem ciuitatis
relinquitur , in a
lios vfus conuer-
tere non licet x.stMT}
»tet <SVbli0 r
t^S«
"j, condacton.
'*- vldecui saum p«i«
k- lmnl.neftffl. lKffl
t luftorc «%s/ I
vmucrfameondussio- j
w;^v% t
niawUtims.ix
kktiimttiif ffl
iliaidaii&w-k hi
r/tiiM «"t"" Ftc m
fegis.&afumnin t
gleC quas inc/p/t, qai m,
emit.stoetera.sRjis. pni:
Accvjs, ^ omi
afttwisw.voic-
bascas 1 primo '
^uodhabebat a. tecun- Pet
k qui
l J Astit itltt. Hic Uj||
■:;,. iiot.a quatuor. Primo .
.: ::■ qaodsiion poiTum pcr
' '■ me,nccpera]ium :vt 4
'l&kk\itpMtMo,fo jieir;
deb(

i",s
:"i'«,fflsiJ(,Uii»fct,

■■'■««i.tmfuuwniiat.
■<dMmkm,
■*n'(<.&iti>.

Mtt. cuni
defti

au/.fisF s?tjri[„l)
^Hllmm.ht

w,

'•tu.l

, ksin
■-i-stiem,
^J*.Sccund6 '

'nai

0
)cil
(

^.Sccttmlo^od
menP«aImm:vt&? ,;
"Hjst.fcr j*,1»

lOiHoilili.,..»(/,/.;.■''"^nvt.y Ul""'t'•'i

C'^dO'^1
■S tRS' tstev3L ■
M is, t!t«nttjj;ct«iaft
'^<ltt9tan
loading ...