Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1805
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0909
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1779 DigestorumLiber 1. Tit.xiij. 1780
quoJ tpsc opiis promisit fed pecuniam ad hoiio rcm.& sic intclli- | magistrMtts.& C.noua veJ.si.
gitur supt. de mu.& ho.l,&ftim.itionem.§.\.]tim quod dicit,acl rcm- ^Iquissut.]C a s vs.Titmspromiiir cuidamciuitati opussc f
pub.h»bss i<km;sopr.£j.§.j£i/»#W.*#*"Accv A S« ^ctururn ob honorem habcndum pro se vcl pro Ciceione a
INp>-iuatis.]C a s v s.In operernecJpriuato aliusnon poreststa-
tuas oonere mc muito. itcm quidam habilis honorcs suicipc-
ie, & opuspromiiTum
JC' 1 1.1 D e m libro vndecimo
Pandeclarum.

facerc

opit': (c faftu-
rum promiiic causa
paitandi honores.di ci-
turquod honores co-
gitur suscipcrc,& opus
promitsum faccrc. F r.
A c c v rs.
a C Operibns.alia.sopc-
ris: aiias opcribus. &
tunc dcficit infr.opc-
ras. A. c c v r. s.

IN priuatisoperibus a ,inuitis
hisqui fecerunr, staruas aliis b

ponere non poilumus : vt rescri-
pco Diui -Seueri continerur.
1. s Cum quidam c, neho-
noribus fungerecur , opus pro-
* vj.dc Anto. b r jLiyS, n cst ai| rsiiijiiet, honores d * subire co-
Aug.h.^.eme. ai,orum honorcm.scd gendum, cmam operis instrudio-
nccipscquiopusfacit nem t Diuus Ariwnirius rescri-
psir.

conftituit.

incotvuiltoprincrpejvt
Cod.de statuis & imagi.
/.j.& ia.citCod.de operi.
pn.l.:j.insin.& l.sin.isi.
A c c v RS.
c C Ciim quidam.ha-
bilis : secus (i inhabilis
css:t : vt Cod.decondic.
ohtur.cMt, I. q:iod eui-
tand'.:'js quodme.cau.l.
ci;,u te./jpde decu.l. non
tuntum.inprin. & facit
~s.de mnne.t/y hon.l.&ssi-
ntationem.

xiii.Papirivs Ivst<ts libro
secundo de Conssitu-
tionibm.

pnere

IMperatores Antoninus & Ye-
rus Augusti rescripserunt opera
extruere deberc eos qui pro ho-
norc polliciti siint: non pecunias
pro hisinferre cogie.
r. J Item rescripserunt con-
d c Ho-iores.Cu.b. tarvv, ditioncs donationibus adpositas,
qux in rempublicam fiuntdta de-
nium ratas essc, si vtilitatis s pu-
blica: interest. quod Ci d-amnosae
sint: dbseruari non debere £: Sc
icleo non obseruandum,quod de-
suniftus certa summalegata h ve-
tuit vecti^al exerceri': esse enim

innuit scqucns quam.
* Cenestanti* punitur a creo quia
jminus publi- i ■ j . n
- „ r • voluit detreehire rrra-
cu,& eo nomi- .
«e pecuniam nus a i honorem.:quoi
dands ea pe:- est graue ddidum: vt
na eft.vc pecu- (wpt.de re militari.l.qui
niam amittat, mm .vno_ § ul boa de_
&nihiIomimis r - '

honorem habuir. tcnctu r Titius & eius hcrcs lilud oouVnr.-c'
rc. icd n mccpit Titius opus sacere , & honorem non habuit &
antcquampctsidat'0^
ms. concedendas necessitate sdsi- P^^^cssitTitius.-he-
citur. & hjec Diuus Antoninus "s M»s ^«urprosi-
ccrc.dcbctautc qum-
tam partem bonorum
defuncii darc ciuitatj
cui opusdebcbat pcr..
sici.siaiitemexnumc!.
10 libcrorum fit is qui
I,T , *»eres extitcrit, dcci-
Nter ljberos nepotem quo- mam bonorum Titij
que ex filia contincri, Diuus darcdebctciuitati.Fg..

xv. Vlpianvs libro singula-
ri de osificio curatoris

rei

ipublicA.

Pius rescripsit.

DE* EXTRAORDINA-
RIIS COGNITIQNI-
bus , £c si iudex litem
suam secille di-
cetur.
TITVLVS Xljl.

Acc v RS.
1 s Promiserit.&c hono-
rcm rcceperit alias no
habercr locum quod
de hcrcdc dicitur, si di- * In indice tit.
casopus non inchoa- additur > 0«
tum a polliccnte: vt s ^"m &^'x~
eod.l.s, qutsobs Etg„(,vcy£
nor.quod quoadopus vulga c<iit. rc-
non rcsert vtrum ob a"ls- plenius
suum vel alienum ho- °PinQt 1«m
norem promittaticjuia luc*
vtrobiqueeft inchoa-
dum.t. Vel dic.ad pcr-
siciendum tenetur. at
vbi pecunia,tunc soire

{MperMores. ] Casvs. tolerabilia, qua; Vetus consuetu-
Qui pollicctur rci-

pu. op ts l.c facturum
proptcrhonorc habc-
3u: cogitar lllud opus
linplerc, no'i pccuhiai

do'

com

probat.

pro co cogicur sohie
rc. It:m m donationc
faista rejipu.coditio ap-
pofita fcruida cft.fi (ic
vtilis reip fecus (i da-

xiv. Pomponivj libro sexto
Epiftuldrum & variaruni
lectionum.

f in (iuitntt.
i Solui aliud
1
deber..

I qnis sui alienive honoris
causa,opussaclurum se in ali-
qua ciuitate ptomiserit ':adper-
nofa.-vtfitcstatov tc- hciendum m tam ipse quam he-
voKllt res ex constitutione Diui Tra-
iani obligatus est n. Sed fi quis
ob honorem ° , opus facsturum
se ciuitate f aliqua promiserit,
atque inchoauerit p , & priuf-
quam perficcret ,dece(ferit: he-
res eius extraneus quidem ne-
ceife habet aut persicere id, aut
partem quintam patrimonij 1
relicSti sibi ab eo qui id opussa-
cereinstituerat, fi ica maliet,ci-
uitari in qua id opus fieri cccptum
cft , dare. is autem qui ex nu-
mero liberorum eit, fiheresex-
titic, non quincaspartis, kd deci-

qaodrespubli. no exi
geret v;:tigil quo l
coaiuctacrac exigere,
no feruatur lnjc prohi-
bitio lcgantis. Fr.Acc.
e C Cogi. ad a quoi fu-
pro alio non • j < / % a-
pra demu.fy» hon.l.&jti-
mitionem.inprincip. &
de leg.iiijX.sideicommfta.
§.j?.;ccm suor./s certum
petat.l. r/.§.j. ibi, aliud

Prauimitur .
Vtihtas eiie PsoaUo^c.
i «T St vitUtatts. Est c

efie
aut continerf,
vbi dainnum auccm vtilitasco ipfo
noiirepennm. quoi noeftdauinUrn:
tl Ulicita Ve! vt Qp.4 eod_ /_ Sehticia.
ab 'nitio non l j ri i ■ ^ J-n i>
funt seruanda. ^ deJoL L m PllPdl°- &
t Confueuido i1C]~ supra de decre, ab
ciuitaiis non orsa.l.penult,Accvrs

femper fcrua- g C Nm debere.Gxvit & quae prorfus sunt

icita,noadsuntab ini-
tioobseruanda;&idco pecunia lcj^aca in a!iu'n vfum rcip ciico-
uertcda: vi l.de adm.re.rtdci.pert.l.lcgatum.&de vfus.leg.l.kgatti.W.
% te^ta.reipu.alicuius ciuicacis.

da.
/Uefunai vo
luntasno fem
l>~" seruatur.
t Prascnbi i 5" Evt'."sen.quod cx cofuetudine e exerccbatur pro ciuitate vcl
posse ius exi- patr avt C.noun .Ws./.j.&ficlegitirriUtnrvt Casride publ.l.licitatio.
vel" paff ' §.co>um.;nulto miim, si ipfi reiptib.Romanoruiii.ceo uon f om-
hinc coTiigit a's vo'untas defuncli elt scruan la vt fupra^e leg.]. I. ncmopoteft.
Barto.wVt t.fi & hfi ?**'* irtquilinos.^.fi.&L facic supra de reii.l.M si quis, $. &quum.
/•Hbficahu,. m & C.de teftn.l.teftandi. & tamen le^atum hic valct.vt C.de leg.l.ab
P-]"/»-^e fH- admimftmtione.&Aevfiifru.len.l.quidam.
Is ~ Connieti'M.% i\c s. de dem.l.non t>fntum,~.'ra./sadmunici.l.

Salaria qu& diximus constitui decre
to decurionum tit. ix. extra ordinem pe
ti, id est per pmorem uut pr&sidem non ^.
dato iudice sisieciali hic titulus declarat,
non ect tctntum , qust Rejp. debet libera-
Lium artium profejsoribtts & medicis: sed
0> qu&cunque a qttocunque salaria de-
bentur, honoraria mercede , etiam qu&
debentur procuratoribus. I. j. mand. 1.
I. 1. 17. Cod. eod. & debentut , vt
opinor , ex pellicitatione fola , vt ex epi-
ftola huiusmodi : Veni & tibi pr&stabo
salarium. 1. vlt. dc oblig. & acrio. si
modo certa sit pollicitatio. nam ex incer-
ta pollicitatione non est aciio. d. 1.17. nec
ex voto incert& pecuni& ttpud Liuium
x x x 1. De municipibus & incolis eft co-
gnitio pr&sidum extraordinaria , de qui-
busdixit ante,l. pc. ad municip. atque
etiam de pollicitationibus , in, municipia
factis. 1. $. fupra tit. proxi. & h&c pr&ci-
pua causa his adiungendis cognitionem de
falariis , atque etiam alias in l. x. qu& o^
mnes fere ad piubiicam vtilitatem ssie-
ctant. Additur quoque de~variis cognitio-
nibusfummadmifio inl.c.vtob eam rem £. ctiam
mihiplacuertt magis iudicis scriptura. ne kx sl a eolex^m,
variis & extraordinariis cogmtionibus.
nam & luflinianus, de diuerfis cognkio-
nibus. Et quia inter munera publica iu-
dicis dati munus ntimeratum eftA.vlt. §.
indicandi.demuncr. & hon. 1. pc. & de
vacar. mun. etiam nonomnino male ., re-
petitur pleniusexl. <■ dcobligac. & ait.
ordinaria actio quafi ex maleficio qu& ad-
uerfus eum iudicem qui perperam per im-
prudentiam iudicauit, concipitur in bonum
&• &quum. Ths hac enim c&ufisr iudex li-
tem fuam facit : adto vt reiicto ad.uer-
fario in iudicem quafi poliicente eo, is cu-
ius intereft , njertere totam iitem possit.
hocenim eft litem fuamfacere,velcaufam ujs ^quja ibi inccpe-
suamfacere. vcm i. i.C. Th. quor, app. ran . vjyc hcres com-
non rcc.C v 1 a c. picrc tenctuc: vc argu.
s.profoc.l.heresfocij. &■
dehere.tuto.l.].!vVeIdic qucid ibi pecuniaobhonorem, hic opus
tantiim erar promisfum. Accyr s.
q C PatrimonfCi bona libcraliuti foluenda; non sunc: Vt supra t Ljberorum
eo.l.ex pollicitatione.fi c c r R s. appellatione
r s InterlWeros.facitCu">zkquisatisda.cogap.I.ij.".''.&Aeverbo. nepo*,«
sig.l.cognofiere.§.ij.& Liufta.A>l.liberomm. Scd arg.contrafuprade continjcc'au-
iure immu.l.yinsin.a g faUorabiM
& sauore ipsp-
________________i---------------------------------------------r---------------------rtim ncpoii"
DE VARIIJ ETEXTRA- secus Vs'&
Oidinarns cogmtioni-

eod. l.].SciacitC.dera-
tio. operumpu. I.). §. qui
vero.
m C Persiciendum.Sc et-
iam inchoandum. vel
dic adperficiendum , i&
cft saciendum.
n C Qbligatus est. Vidc-
tur in primo cafu heres
tcneri in iolidii,quado
opus non suit cceptii.
in fccundo non in soli-
dum,quando suit coe-
ptum. $ed dices quod
111 primo tenetur non
in solidum, fi bona tyi
Cmt solucnda; liberali-
tati. fed tunc male ad-
uerfatur,sccundum H.
vnde dic qtiod in pri-
mo accepit houoiem,
iw fectindo 11011. ied&

tatione.ij.& sij.rejpbn.
o C ob honorem, idcm
& Ci sine caufa:quia cx
tunc tenetut ex quo
coeptuni eit : vr fupra
epd.l,\.§.'],(y> l.expollici-
tatione.
p s Inchoauerit.non ta-
men honorcm CuCcc-
pic' alias hcres tenetur
mfolidum:vt suprae».
l.ex pollicitatione. ij. re-
Jpons C Et lic tiOU ob-
ltat.vt Cwpizeodem.l-si

tilia
bi

bus,&c.

oncre.

Trpft'

0 5
CO,quiPeriCiam

partan«,tKn"

U*>nH
Aiwt-watiflr
cantatalicjaodm
nondicetius phj
phisqoipf"»»1-1'
constitoi i W
suis. &reddKar
mlitera.siwrac
puUvelintaliquu
tciatc iostori
dodor poteft rec
Itc nec Jostorib:
giiiasrcddcnr, qi
ranta ffisui"
{ihriuconhuilt-
[iSciiiiitatath
liccaii umcntlii
j>uii</cliatili"wl{i>
iclmMonCwA
dotootclitcciKcc.lt
pxh cogiwlctt dc
iKicciirdhtucniiSc
JanJa 1 Maenh ma-
gifcslutlilit-rarij:&
quiilnchi.dic vt in Gl.
ia«W.(|iia!inc'pit,sr()crf.
^'•'•''/«A&cnoiiautcrr,
cojiiolcctcxtraordiiK
demercedcrostitucd*
librariisJ& norariis, &
talcu!atonbus,&simj.
iibusquiin iitrcra 110-
"linatur.ItcinliaiTcs-
swptnntfilanam.
tb«cognofcctR.
«aworjincm. fcj
'H^dicitutconts,
CST°fec„taot
?»t^ocat
"0c»»sv ,? mrai*<
Caii«'ant« C°n^tu
vSMvIdcP°tc
1 N., "«i ri-J s"

1 r2
*"?»,', *»..j 4%

-■fcf^
loading ...