Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1813
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0913
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1787 DigestorumLiber 1. Tit.xiv.& xv. 1788

itnc posna:seJ cum iuiamento:quia tunc niliil est ei,scilicct arbi-
tro.prxter sacramentum -. vt in Auth.de iudic. §.& quoniam. Item
siuepacerfa.sit.stue ctiam filiusfami.de cjuo filio dicvt s.de tudic.
i.sisilius.&c facit supra de aci.& obliga.l.ex vna.%.si iudex.

DE PPyOXENE-
tici*.
Proxcneta esi ,qm in-
quirit 'voluntates ali-
quorum.vel ad munera,
'veladcontraclus.velad
amicitias sacicndas, vel r) p
fimilia:& consiituitur ei
f Sic In vet. & salarium extraordina-
manusc.In in- rium.\ C C V RS.
dic.tit. de pro- _ «- proxcnecaeerant
xenetic.perpe- J,
ram quidam, ^bxlS P«C1"K OMU-
de proxenetis, «abant, vc nliabus iuis
quxrcrcnt maritos. /,

visum fuerir _ pcenam sustine-
bir.

PROXENETI-
c 1 s t a-
T I T V L Y S XI Y.

v BiminU cm-
sa,

Proxenetica sunt pr&mia qu& debentur
parariis & interpretibus , quorum benesicio
generali, supra. de ritu #tter duos plurefque negotia contrahuntur
nuptiarum, /. -vlt.supm _,e / nomina,vel nuptin, amicisu, ■vel iudici
de Jsonfal. vbi cos vo-
catinterposicas pcrso-
nas.Dicuntur & intcr-
pretcsi» l.\.Cod. Theod.
de nuptm , & Graxe
ipfMinulx}, & eis datu m
jsalaiium,s,.«fir<u'nwy ii-
cut hlc proxenkicum,
d: quofuit coshtutio,
quas desidcratur in tit,
C.de sponfiil. Eius siim-
xna exstat apud Het-
mcnop.lib.4.epit,Vide
scripta ad tit.de Jponfal.
s 8c not. ad tit. Cod. do
sisonfal.C v t ac
a SisjSj? Roxenetica. id
salaria

tdfejsor adiungitur, qm non promissa extra
ordinempetuntur. pssiigitur hic titu.siecies
cognitioMsextraisdmarti, atqueadeo pars
fuperions. Cvi a c.
i.Vlp 1 anvs libro quadragmsimo-
secundo ad Sabinum.
Roxenetica a iure
liciropetunrur h.
1 1. T D e M Ubro trigen-
simoprimo ad T.di-
Bum.


S est

SI proxeneta interuenerir fa-
ciendi nominis *,vtmultiso-
lent, videamus an possit quasi
qua?" pr.cstacur proxe- mandator reneri. Er non pato te-
neris.qu* & plnlotro- ncd; • hk monstrat is no_
phiadicuntur: vt j.i.a. * v r \
bs P^»r»r.extraotdi. men.ctuam mandat:tametsic lau-
•n"].l.si.mprmcip.a.on det nomen. Idemdicod & 11 ali-
adt.locati.vt j*. I. proxi. qUid philanthropij e-j- nomine ac-
ceperit: nec ex locaro condudo
erit actio. Plane si dolo & callidi-
tatecreditorem circumuenerir,de
doio actione f tenebitur S.

f Alcia. bb. \
farer^ cap.tt, nosht tempons non
expestant petere pccu-
niaiscd libios rctinent
vsquc dum eis satisfiat.
11 proxeneta. ] C a -
Isv s. Proxenera iuie
ad Bozolum vsura-

um.

soldid
fid est inter-
rctu honora-

<tf ^S

rium : & qusesiuit an
vcllct mutuare Titio
Troxeneta c.laudato Titio: & sic
non ccnetur mutuauit. Titio fafto

P:
rium

1. I D e M libro oBauo de omnibtts
Tribunalibws.
E proxenetico, quod * &
iordidum '\solent prjcsides

ex contrastu non soluendo, non te- co^nosccreriic tamen, vt & in his
mito nomine ntturproxencta S jz ;-
proxcnetico, lo:etlamsi mcreeacm
mn dekim ad- , , „. . r r
hibuic. obhoc omcium lutce-
iNunciusnon pitiiaecadio locati.mcc
tenetur eo mJndati: nisulolum in
quod fccit vt hoccomaiisenc , cir-
nuntius. 1 ,. „]■
!„,..,►• cumu;nicndocredico-
c Locati non
frniperagitur, rcra vt mutuct.t R.
vbimercesin- c ^Tametji. i. quauis

modus else debeat & quantita-
tis,& negotij, in quo operula ssta
dcfuncSti sunt , Sc ministerium
qualequale accommodauerunr.
Facilius quod Grsci, ip/JwvtvTi-
r.h ' /3 -s-appellant ,peti apud cos
porerit : (i quis forte conditio-
terueniunt:at- & tach s.man.lsi■verb nis k , vel amicitiae ',vcl adselsu-
?ra ^mTrccdls nonremune.S.cum qtti- tx '»,vel cuius alcerius huiusmodi
interuentus, *»*& de&di.edt.lsite- proxencca fa^ Sam ^ £ • s_
non semper dnm.zy in Autn. de col. L ...
facitesseloca- %.mbemm. & s. de iis modl hominum.yt tam in magna
tionem. qui ns>t.insft.L ad hoc.Sc
, *'■ ,™'an; supra deneg.ge.l.siserui mei.% Scd contra a supradeser.cor.l.\.§.si».
lanthropia ha- ^0'-'^1 dedolo:vt l.doIo.eo.tit.Na.n& &liic ie dolo tcnctur: vt in ti.
manitatem & huius l.Sicncc nuncius D tenetur:vtC.siquwalteri velsibi.l.fi.tk
liberahtatem supra qtiod cum eo.l.fiex contraBu. A c c v R s.
significafcvnde ^ ^ 7^»» ^'«.scilicei: quodnon tcncatur. nec,8sc.sic in mcnso-
Philanthropia t |jcct c iiucrucniat merccs non tamen a^atur locatlvt supr.
nomine ali. r _ ' «-> *
quid accipere, /* mensor Jalsum mo.aixe.L\§.\-h c c v K. s.
cst rjiunuscu- c ^ Philanlrophij.id <1 est (alarij.
Ium accipere, f ^ Attione. cum locatio non sit. Item necmandati: quia non
yel mercedu- grat;s. Itcrn noa ac so\0 dolo tenetur scd dc lara cnlpa,adinstar
gnTSS ms^^^^M^od.dii^camo.i
est.quamobli- b ' ^nebitur.vt&c supra dedol.l.fa elegdnter.§.sin.& l.qtiodsicum
gationis. Bud. siires. &c arg, supta desitr.l.si quis vxoriA.cumTitio. & l.salfits. §. fi
hic , & Alcia. quis.& l.si is qui.^.JituTitium. & sapra man.l.idemque.j.siqms e.i
lib.ht,.tnr.c*.i. lege.& si menforsal.modi.l).& C.demxgisi.come. l.sin, & supra da

magifl.conm .l.\.t$.diuus.
DE/wxewrtico.jCASvs.Cumproxenctapetitproxeneticum id
elt salarium sibiconstitui & prasstaci:pra:scs prouincia: 'de
hoc cognoscet, & constituet salarium sccundum qualitatcm ne-
goti; & laboris.& proxcneca; sunt,qui intromitunt sc circa ami-
citias facicndas inrcr
ciuitare, officinae n. Est enim pro- all(]u°s,& csica matri-
i • r, • monia.& circa .-ifTf-iTri
xenetarummodus, qui° emptio- ,.„„, • ,'
., ,. . V rv "m mucnicndum , &
nibus , venditiombus, commer- circaemptioncs & Tc-
ciis, contractibus licitis P , vtiles ditiones,& alios cotra-
non adeo ^improbabili more se ^U5:&collirnomcium
exhibent. s v vtllc,E R>
h _" Sordidum. sordi-
dum a dicitur,6]uia dc-
-----------—---------------------------'—■------------bct offcrn , non expc-
dare peti:vt s. tit.\.l.\.
§.proinde. i. Velctwm
sordidum, cum pctitur
vkramodum ,quide-
bet?stimari:vthicsub-
Deiure publico restabat hoc tantum vt "cj'' a^ 'l110^ s.rif.j./.j.
census rationemexplicaret pro modo cuius §•>» honorariis. 5. Vel
certum esi singularum ciuitatum ciups & "lc s°rQidum,id est vi-
possessores tributa dependere principi, vel le osficiurmvt infra in-
pop. Ro.l.i 1 ...rlti.de an.leg. Cenfum di- ri11itur.opcrula)& qua-
cimitspublicas tabulasterritorij ciuiiatis,& lequale, & omcinse. &
agrorum cuiusque.Sed capita etiarn cense* "c lalarium sordidum,
bantur.quia & duplex tributum foli & ca- "cut munus dicitur
pitis. l.vlt.hoctit.l.3i.§.vlt.de vsufe.lcg. s°laiclum:vtC.^«-a.
& Tefto tributomm collatio alia in capite, sim.eccle.l.placet.
alia ex censu. Cviac.

" Sordida r,.
lariumcjuid.

DE CENSIBVS/3.
TITVLVS XV.

i.Vlp ianvs libro primo
de censibus.


1 s Hermeneuticon. \<k
cst salarium.
/3 J" 6}ubd Grdci tpfiumu-
lixev. iicinteipretcs di-
cuutut in leg.prima C.
Theod. de nuptiis , &
Groece ef/aimi/lai
k _s Conditionis.ii. ma- di^»na. c.
trimonium dc quo cst y,dt ,/t\cm.
Cod.eod. Pttd. Pissn. de
1 s AmicitiA.i.(]uxnt d>"l>; Z"'ml>*

Ciendum f est es-
se cjuasdam colo-
nias iuris Itahcir:
vrestin Syria-Pha;-
nicesplendidissima 'scederainteraliqVw/ "/("
Tyriorum colonia s (vnde mihir m s Adsejsur&A.ulkt-
orioo est)nobilis u regionibus x, so""1 inueniac iudici
r • r 1 • -rr ordmano: vt inAuth.
iene ieciuornm annqiullima , ar- . •<■,; . ,., , _ „
i 3 de ium.%.\.K c c vr s.
mipotens, fcederis v quod cnm
Romanis percussit z, tcnacissima.
huic enim DiuusSeuerus & Im-
perator noster ob egregiam in
rempubiicam, imperiumque Ro

n s Ossicin&.i. vilia scr-
uiria:vt [uyrkdeinsa, l.
athletas.%.aitprt.tor.
o s gai.sc.proxenctae.
p J" Liciiis. sccus si illi-
citis:vt?» Auth.vtnutti

manum insignem fidem,ius Itali- iudi.§.siquandoverb.fy

cum dedit.

de sa.epi.§.pr& ornnibus.
q s Adeo. vt salarium
vitra modum habcant,
qtiod velle vidcbantur.

1.% Sed &Berytensis colowia
in eadcln prouincia, Augusti be-
nesiciis gratiosa a: & vt Diuus
Hadrianus in quadam oratione |(Si|! Ciendum.] Ca-
ait, Aueustana colonia b,oiurius g®s *Vs.CnmI»«r
t r i U^^ c * cr cributa non pr«-
Itaiicum habet c. A , f,j,„*inom.
stcnt, scdtantumpio- ^,/;,..
_r r/1 - tj 1. 1. , uinciales , nommat .__
i. s Elt & Heiiopohtana f, vJpi. hac 1. quasdam
qua; aDiuoSeucroper belli ciui- prouincias quibus ius
lis occasionem d Italicse colonia: ltaiicum iribatumefl.
rempublicam L' accepir.

DE CENSIBVS-

vtnon praestet rribu-
tum,!icucnecltalici:&
eas prouincias numc-

3. s EstSc Laodicena colo- rat ]n litera. F R a n
c 1 s crs.
r slta.lici.vt sicut Itali tributa non praestant,ita nec istsprouin-
dx:vtC.de epi.& cle.l.dcbis.&J.eoJ.si.A. c c v s. s.
s 5 Co.WiiT.i.teira:vcl comitatus quidam,vel villa:vtj.W«J«.
l.eius.§.si quis negocia.
t s A./W.Vlpiano. u s Nobilis. sci. villa,
x s Regionibus. i. interrcgiones Syriae.
y s Fcederis.idcstpastv.vts.decap.l.noncsubilo.
z sPercu(sit.i.fat\u fecit.na D dicitur apcrcussione palmarumivt
not."Lde pac.L\.inprin, firmiter cnim scruauit fcedus cu Romanis.
a s Gratiofa.Cub. e(t.
b s Colonia. sc.dicitur.
c s Httbet. Sc est metropolitana beneficio principis: vt C.de me-
tropo.lib.x\.h. c c vrs.
d _" Occttsionem. vcnitfort^scdarstciuilebcllum.
e s Rempublicam.la. rcpub.acccprt/ubau.ius It*l«*colomae. -

j Pafti'"1
percussi<-ine
palmati"11-1789
in-s >C.P

Acc
is

^*1

,s;>^'Italitu«>- „;

J(

KS^Sst

<*

'■■•

,TJ»itll. Sbaudi fefflPf
s Pcolcm^- icus i diuo Sci

i#*

'^ 7n«ir^f

»■

I in Dacu
jrouincia.
':VI.

tAlcia.//«.i.

rtiiii»1
CVUC
c |-siniip/inci
loiiu.
» ^ wi*»»f',,s
coloai^iubaiiii
omncshakntw
llCUm. r\.CCVRI
VAjtf, ] Ca
CumpoM
ablata ccnsuaiipc
iuuiojiem,&^tei
/unt r/tiari, nouw c
siksiBifo&tishltt
t urpcr etrm cuj accr
nirJiUNC.
h s Ctnsnm. id cl
priora ccnsns vitiar
pcrliocijuodpoir. pc:
allnuioncm cst ablat;
ccnsnali. Accvn s,
i sEttJdcltpositii
k s Emmjcmt. curi
illccuiaccrcscit.susci
piativtliic&Cis*/
^&ptklij.fry
Accvkj.
AR«».]Ci svs.
UJcquifacitscri-
J^ftaccosualcm.de.
«wii ^siajuibussarn
.iao,«don imponutur tribu
V*'?,"*«M8«___
f ccinslt'onis, __-
^icnptu! ;ctnp«
w;ainct-
W>c%c-

n

«fcau.N.dc_w - i»ifa.
»T« >s»^
>;»tcp?^eo,t

B

■W»!

'alc.
itl^S&^

»:t

■Cta I»-

^«4
IJltl

^ntDs7aPttsn.ft°fit(

Nis,"M'°tp>v
loading ...