Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1893
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0953
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1867 DigettorumLiber l.Tit. xvij* 1868

a v. Htmanmn

potcfl: minnere vel augere: vt s. *dTurpil.1). §.U insineSci. sccus
111 multis : vt subncit.
a s Oiat. quaaiioqucaie£ccrtamponitpceiiam , &eamvocat
multam : vt fi<pra depr*u.*.i.pr&u*ruaiioms. tnjin.&c Cod.de epi.audi.
l.y.&c Cod.quorum ap. mn rectpt.i.absttnendum.&cde iudi. l.propertm-
dutn. J. si attttm vtra-
aue.&c istx impropne , v . .'.,..
mcunturmulw,quan- muItaE contia : quia Cius mdlClS
doquc statmturvtvl- pocestas est , quantum dicat : nili
tranon proccdatur:& qUum leee est constitutum quan-
tunc quia minus po- ? ,. «
tamdicat a.

* Bafcs itru-
fiiles suntve-
luti sedimenta
columnarum ,
jion solido la-
pide czsa , sed
opere caemcn-
zitio lateritio-
vc coagmen-
tlta , quibus
coluns nitun-
Tur,ipsa:qiude
sohdo lapidc
conitantes.
Bud.faic.
f Sic Flo. sed
in vno inanu
scr, in'tr lum
tjui.m alio,M-
yum tterste?/.
In Vaticano,
inunm qm. m
' nlio,i's rumsie-
ri silet, Vide
Ant. Aug. lib.
4. c. 16.
b Multa, an &
^uando Jimj-
icatask.

test dicere, quautum
vtilr , ptoptie tlicitut
rtiulta : vt Cod. demodo
Wul. l.si. & de ssior. I. is.
quandoque nullo mo-
do ponicur quantitas:
vr suprct de custo. rco-

ccxlv.Tomponivs libro deci-
mo Epiftul.irum.
STatuas adsixse basibus b stru-
dilibns *, aut tabuL-e rcligatae
rum. I. siqii'u renm. Sc cateiiis,aut ergapatietem adnxa?3
muc propriissime di- aat sl £miiicei- cohx-rent lychni,
non suntffidiunl. Ornatus enim
jedium causa parantur ,non quo
asdes persiciantut.

citur muita:vthic,Sc
s.eod. I. ahud.§. inter.
A c c vr s.
b C^T^tua. ] Basibut.
l^rjases sunt lapi-
des latimbostio.qui ,. ^ IdemLabeo ait:Prothy-
vltraostmm quando- c , Jn ^^ rkerum .j.
quc cxtenduntur ; & . -. ,l . r . .. L• _ '
ibi stacujs supcrponu- qal J nen iolet - «dium est.
tur:vt in fonbus ec- ,, r j ■
ccxlvi.I d _ m Itbro jextodecimo
Eptftulctrum.

clesia: beati Pctri suut
Jeoncs. Si crgo non
sunt desubstantiado-
mus k , non contincn-
tur vcndita domo : a-

APud Labe
itascriptu

eonem « iret&etvuv
m est a : Exhibet,
liassccus: vt bicStsu- qui praestat eius e de quo agitur,
frade actemp.l. sundi. praescntiam f. Nam etiam qui sl-
§. qtu tabuh. Sed ar?. V n_ • 1 ■
contra supra de aur. & stiC » ?*x^ elas' de ^l110 agltul'>
argen. Ug. l.in argento. prsesentiam 5nec tamen eum ex-
§• j. hibet 8.8c qui mutum, aut furio-
c C Trothyrum. aliis sLim aut infantem exhibet , non
tw. hyrum: & alias «»- /i ■ j '• n.
urdec nesciturqmd P°test Vlden ei,US P^stare pte-
sit diccre. x. Vcl dic sentiam. nemo emm exeo gene-
cjuod cst illud quod
prpcul trahitur, vt a-
qua , vel aliquid aliud,
vt in domo noftra
Cirella. Acc vr s.

ippellari

re prssens satis apte
potest.
1. s Restituit non tantum
qui solum corpus J , sed etiam
qui omnem rem k conditionem-
d /\ vud. ] scriptum «ug 1 reddita causa praestet: & to-
Z\^.Scdmakv5c resti[uti0j iuris est interpre-
accip.: cxcmplum exl.

Z.de in tm voc.l. eum,
fre quo.vbi dicitar:qui
promisit cxliibere ali-
qacni in iudicio, tene-
tur exhibcrc. quod
«|ualitcr mtelligitur,
hic expoHic A c c v R -
s 1 v s.
* C Apdd Labeontsh.
■vjde scripta adl.it.. 5.
eo. C vi a c.
* C Ei/<*.seiui vclcor-
Poris.A ecvRS.

tatio.

D E DIVERSIS R E-
GVLIS IVRIS
antiqui.
TITVLVS XVII.

* Restitutio
omnis cosistit
5n intcrpreta-
ieionc iuris.

E^omrtibtn quoque partibus iurU supe-
tioru atque etiam titn quod fttpra relatum
non est, -varu sententis. & regnU hoc titu-
t C Prtsenttwn. Sed Upreponuntur, ideftmultarumr.rum qus.
hoc talium elt. nam, todern fe habent modo compreher.ftones bre-
&c r.piobatur crgo ues: ve[ ex e0 ^d pleru„que si(} remm
lila desiiutio vt msum ■ desinittones breues. Et it*s amiquum vtcat
cicis & tanquam '-011
conucrcibilis cum fuo
dcfiujto.
g <[ F.xhibet. Quidergo crit hoccisu? Respondeo :aut non tenet
promiffio ad boc Yt taics debcant fisti mn:aut fi postca inciderint
jn tales casus . habebit exceptionem promissor ; vt H.siquucau.l.ij.
§. (' qwi. ?zr %..dem,ft.
h s /Ipie vt&cs.to.l.coram 8cdeiurecod:.l.ij.§.sin.&ciacits.eo. l.is.
& S. eo. I. pltii esi.
i s Corpus scilicet petitum: cum nihil est restitucndum. & da
exemplum : vtsnprk de ret vin. l.prsLtercn.
k "C Kera.proptcrfiustus quiquafi parsrei funt.
1 J Condttianemque. hocdicit proptcr vfucapionem:& hocctiam
subiicit, & tota, &c.id cst omnis e refticutio confistit in interprc-
tationeiuris :vtficsiat vt m$ interpretatur.cicod habes s.eo.l.
reftiluerc. Accvrs.

DE D1VER.J1S REGVLIS
1 VR I S A N T I QJf I.
Diclum eftfttpra deomniiure pntorio & cituli specialtter per titu-
los diuerfos, quod itu su-

quo iamdiu poptihuvftts esl, minime abro-
gat m CovjiittrionibtH lujiiniani. necentm
hicimt nias reguhm illam antiquan , A-
(3'oiiesab hcredibus & contra heredes
non incipcre. Std ncqne omnes rtgulcts
qus. mtnent -idhttc :nonilb.m, noxam ca-
pttt sequi, qiti dicitur regula iurts antiqui
Nou. Matorani quadam : non ilLtm,qus. ve-
t: rie turts desinitio & regula in 1.1. C.Th.
dc fidcinstr. Pctitoriincumbctenecejsitatem
probandi tcm adse pertinere. non , qtut ve-
ievumregul.%.\.\. § vctcres. de acq.pos.
t'er feruum hendiiariuinnmpesse adquiri
quodsit etusdem hereditatii. Vosjim recmfe-
recomplurts alicn : sid r.eque debiO ntquc
velo. BrtLterea ius amiqttum -vocat non
quod leges vel constitutiunes induxerunt, sed
amiquamprudentiam inris auclorum.yrzHl
inl. il. C.de fur. & consonam iurifcon-
fult .rum dtsini.ionem , in 1 vlt. C. Th.de
d:u. rcs. qu.tlii eft regula Catcninna sy- qu&
certtssima iuris regttlc^^. non autem. In-
ftit. de pet. & temp. act. Ex deltdo pa-
nzlibm .tction btu heredes non ttneri. &
qta vett*i in §. si vcrd. Instit. de satis.
N.minem rci alunn desensorem idcncum
esse s.ne fatisdatime. & qun vetcribus Iu-

iittt.

risconfu.hu adscribitur. 1. veteribus. de rmu[ ^c r cupcr b b Rcgulxdc

pac. lnambtguiicontra venditorem inter-
pretationem sien & cMcra qutl habentur
hoctitulo. llludnonomittam, 1. z8. fo 61.
& (>S'& ioi.cb" 19 i.abhoctitulo ali-.nis
simas videri. nctm quod eft in l.%%. Confti-
tutio cft D. Pij, non regula iuru, aut si ea
Constitutio eft rcgula,& quahbet Confti-
tutio igitur. alia eadem c.iufa Conftitutioni-
btu relau. 1.1 o 1. & reij/onsi Neralij /. 191.
Lex autem lx\. dcsinitio cft hereditatu. &
lxv.sortes,sruftrd reptiitsi ex titulo fupe-
riorc:auifthendttatts Qr sortts dcsinitio ejl
regula , (y qndtbet alit igitnr. Deosit lam.
Exegi opus iuris (iudiosis longi vtdijsimum.In
lib. xi\ 1 :odicu,Uem tJsicLm,cum erit otium.
C V I AC.

primo dic.regula cst
quoe iem quascft , id
cst, dc qua fit in rcgu-
la sermo,brcuiter cnar-
rat,idcft, rccitit:non
statuit.scilicct de no-
uo: Tt subiicit in sc-
cundo diclo, pcr re-
gulam igitur, &c.qua-
si dicatsrcguli eft plu-
rium rerum compcn-
diosa narrationc tacta
traditio : vt patct pci
cxempla supra «». per
totum. Scd qualiter st
regula? Respondetur,
vniuersali signo deno-
Quia non esi nottttm vt qtiibuf- tantc vniucrsaUm ai-
dam declaratis & enumeratis qe- firmationern vcl -
neralu r.UuCuU t>nn*tu* • v, I G gafoncm: siue id

sinitio.

11C-
siat
per nomina, siue per
aduerhia Excmplum
dc nomuic vniuasali

P A v I. v S Hbro sextodecimo
ad pUutittm'.

^sf-

m

E G
rem

1 , qtux
lSrcuitet

neralis clausula ponatur : vt 1. ii
seruus seruum. §. inquit. supra
ad 1. Aquil. ideo hic iurisconful-
tus ,qma supra posuit de ture ciui- ^1111"1110 infra ««./.
,■ , s . • r '" ■ 1 onmta atucunque. Vc
hcsr pratorw : nunc iwttcit retrulas ■ n ■ ci,ni„s
... ' . . r r- "■ t- negatiuo,intia«>.t.»r
itiorum lunum. tt duudttur m wo\x his, & aliis phi-
quatuor partes ,vt patet in tcxtu. ribus.De aduetbioaf-'
jg A R T> sirmatiuo. infra to. I.
semper in fiipulationtbw.
De ncgatiuo, infra eo.
I. nthdictm. sed nihii,
non cft aduerbium:
imonomcn.-vndcrne-
lur. cftcxcmplum in-
sia co.l. Kunquat» *ttio-
rtes. fed& siindcsinice
tradita fic regula , pro
vniuersali tamcn eam accipimus, sicut probatur s. de Lg- prtftan.
/. j. §. generaliter. & Cod. de hered. vendi. I. sin. & fupr. de »jfc- Pri~
ftct.vr.l.).§. cumvrbtm.ctlias §. inmitio. 3. Si quaeras qvaliter
traditur indefinire? Rcfpon. cjuando vniueidak labstantHium.vcl
ciuslocoponitur aliquid inrcgulae ttaditionc siuc vniucnau 1-
g-no. Estautcm vniuerfale fubstantiuum, tenninus pluribusria-
tuialiter sccundum eandeui sigmsicationem conucnicns, vt no-
mo,scemina, fcruus , & multa fimilia. Pjopria vcronomina
non dicuntur pluribus conuenire fecundum eandem figmnta-
tionem : vtTitius. Loco autcm vniucisalisfubftantiui dico poni
quis vel qui, cum suis obliquis. & is, ca,id,& aequipollcntia vbi-
cumquesit demonltratio vel relatio ad hominem vcl ad rem.
vt mkkeod.l qun tegata. fyl.eiuieftn.olle. 1.s Stipcr secundoquo^
rcgula non facit ius , fed ex iure quod cft, fcilicct alias conititu-
tumjfcilicctgencrale plurium &commune , siatregula:dic quo4

v l A est
qua: est ;

M,

c

ris;

pV personis & rebus con-
siliit: vt supi-a dc sta-
tuhominum / i.nunc
generaUs dcsimtionts siut
traditiones dicerc vult.
nec cnim eft nottum vt
quibujdam enumtrxtu,
quttdamgtnerahs subii-
cialur ciaufula, qus. o?nt-
nta comprehendat ,&c.
vtstipradlcg. Aquil.l.
siicruus scruum.§.in~
quit iex.
m 1) FSH^ * «#. **-Gl°-ml.i.
j\_Quacuor not. '" *"hi r'l«H,
cx hac i. 1. Primo l"1"* de "i*
quid sitregula, apiin.
iiluc vsquc , non vt ex
regula ,QC. &ibircas-
sumit per regtdnm igt-
*«r,&c.i.Secundoqna:
sit cius potcftas : vt
ibi , non vt cx regula.
3 • Tertio quod sit eius
oiEcium. vt ibis, & vt
tt.it Sttbins;8tc, 4.Q_uar-
to quod leuiter vitic-
tur; vt insra. ibi, qus,

•i^'S>> i,

., *.)»■)

; casibosinq*

,(ici>

ncsacitiuM
,1,(0«. i:?iil» t'1 ,„.,,!„! siim-
,, compre

bwfc.^s.1J.t.

jpliorcmdi- am;Q vno,plunb«s aln.
H? rnhuit:puraFrimd/tarut
<tiiores«ht:ir;0i,i„konhs,&m
■sUai'-r.3mti\ibsknisstt)i:.
:!i«,ko- ntiaoimtialliasbonisclk
^mi-iiahc(lconianSioaab.i.
;i:,i ciuiii 'ssiitininv.vnaHitatamm
''iM 0£- i.!em cst in feris bcftiis, & vo
r* Colligeergo regulam.quod
Jitnmftatuta.vtcaconmns
fo coniunssio.cllicxprcffiuu
inlil)crohomiiic,&nonadi
giofa.J"cuper vltimo dicic P
eumea csntincii.sed oppon
spSdebat posTe vitian,sl idcj
quodrcgulabrciiitcrjncjiiii
ticintelJcxit. fccunrJuincii
^bcantcxccptioncm^.kij;
Mimata"^htajffifip,tl
':.!»,»'c,?iilamsi]nt,pcrcluntoilicin
•,"!''" ^««aliquam czccptioncm
>.....»"jtoltt:W
citur.Est tamcn ai.g_ COntra .
jg^rircguUpcr»
J s 'VSCCI/,
ks txruL

t&(

ciospotei
sFv.'^^cftmateri

= Mii
I tt

limilj,

it

aassa

<!<hl.

%

i,it
ilic
■;<,
1 SllC« 1*'
[i% h

■l,4u'•«J.fcl

cam

untEJl

"'«saU^ »■«<(» cp„ '-■

1W«

'Hu

HS

4

''M'"/'%, ■■"/*

'"^<
***£*+
loading ...