Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: a_0001
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0986
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■IllgJ
""■H,
'"«•.,..X

re

*h

iii


est.)

tfciP

^

""'^osist,REMISSIONVM
IN DIGESTVM NOVVM
SYLLAB VS:
ln quibtiS) ^veluti digito, oftenditur<-vnde, O* quibus auffioribus cum Veteribuj, tum neotericis
Jingularum pene legum Jingulares intelleSius^emendationes 3 c^
interpretationes peti pojjint.
LIBER TRIGESIMVSNONVS.

"M?»«

MWW(8,C„

to txfUt,


T ITVLV S I.
De noui operis nunriatione.
D totum hunc titulum scripsit
Zasius adrubr. & l.i.& z. Alciat.
tom.6.adrub.&/.r.Corrafius tom.
z.vidc Duarenum lib.^.fentet. iur.
cap.16 & i7.Hancetiain rubrica
rcpetit Bolognctus. vidc ctiam
CarolumRuirtum,Fianc.Niconitiurn,Marian.So-
cin.iun.Ioan.Crottu.Adibidictapcr Bart./» z. col.
inverfi.ex quo.side Alei.inrub.de noui oper.nuntiat.
Etdi&a in apoftill. vcrb./«rcw»e»ro.lirnit.incri
minrlaefe. maiestatis.in quo ficuti insames accusa-
re polTtmt.Lsamofi.ad leg.Iuliam maieftattf. qui ali-
tcr non polfunt.
1. Hoc edi&o. i.
Initium huius lcgis optime explicaturab Augu-
stino lib.i.emend.c.+.haixc etiam repctiit Bolognc-
tus.vide etiam Carolum Ruinum, Marian.Socin.
iunIoannem Crottum §.i. Quod nutiatio dcbeat
clTecerta; quia aequiparatur libello. videcgregie
Bzld.confz^j.proponitur.infin.vol.z.§.z. Quod ad
haec duo verba attinet, Eatenw , Quatenut , vide
Bald conf z6ytres fententi&.insin.vol.z.fol.i 30.».31.
Scfeq.vsque ad n.} 7.repet. 6.Do&. mduc. illam di-
dion. hoc. ad varia» proutpoteft dici quod non fit
necessecx ifto texturcserrehacdiction.^oe.ad ver-
bum promittere. Ita audiui exponi a ncfcio quoda
Hifpanodisput.scdnon placct:quiastyh;s,&c.vide
l.l.de consiit.pec.& l.z.quod quifque iuris.ltem facitj
quiarclacio rcfertur ad proximiora magis, quam
adremota. Quanrum eftadilla vetbzjiueiure, fiue
iniuria,c\u.id dicant Doift. & qualem scnfum actri-
buant.notum cft. Audiui quofdam alitcr inteiprc-
tari considerando,quod in fumma fummarum duc;
funt caufj,exquib.caus.pcrmiir.nou.oper.nunc.fc.
caufa mris fui conferu.aut cauf.damni rcpell.vt di-
eunt.&ideo vcrb.iuris refcruntur ad cum.qui aedi-
fic.in fuo contrascruit.nam attentopnmxuo iurc
vtiquciurc aedisicanfcdquiacontra paftum. Ideo
potcft illa nunciari no fine iniuria quando quis ae-
disicat in alieno,cum hoc fit,quod dictu cft,iuftif-
fimu,quia in i.c.edi&um eft sundatum,nihil magis
conuenir,quafid.& aequit.icruare.l.i.deconftit.sec.
§. Hoc autem. 1.
Huius§ matcriaexplicatur ab Antonio Augu-
stino lib.3.ewew.c9.quam ctiam Bolognetus tom.3.
repctit.§. i.De difFerentia huius edicri, & tit. quod
Yhaut clam.vidc Kom.inl.depupillo.in §.I.J,. eo. &
cu.ndcmconfil.$iz.incafu.col.i.foLxii.n.6Q.repet.].
§.Nunciatio ex hoc edicto.z.
Ancxccutiofententi» posfit fieridicferiata,hic
disputatur:dc quo vide plura 111 decif.Guid.Pap.^/e-
cifzx j.anexecutio.per totum- vide Alciat.i» traci.de
verb sign.chart.% .ScBart.m l.i .Cdefacrof.ecclef.coL).
circa medium.verfic.praterea.Sc Alcx./» l.si patroni.in
prin.& inpen.col.ad Trebell.dc quo memnut , & fe-
quitur Ruin./» l.GaUu$.%.etiamsiparente.in i.chart.
de lib. & poftum.
§. In operis autem. 6.
Vidcin hunc J. Zafiura lib. 1. fing.rest>.c.t.

§. Et poftoperis. 9.
Ad intcllcdumhuius §. vide Felinum in cap. 1.
col.z.sf.de iureiur.Sc Alexan./» l.cumstipulatus. col.z.
ss. de verb.oblig.Lud. Kom.sing. 161 .fol.-jo.
§.Indequxritur. 10.
Vidcinhunc (j.Zaiium.
§. Opus nouum.i 1.
Quando ajdiricium cft funditus, & omnino dc-
itrucrum,iircsiciatur,rcsiciens dicetur dcnouosa-
ccrc;& confequenterpotcrit sibi nouum opusnu-
tiari vt hic:quid autem iit in molcndino,dic Yt bic
perlasonem. Quod mutatioqualitatis intrinfccx
saciat nouum opus, vidc hic D. Gothos.
§. Si quis asdificium vetus.13.
Tol. 13. num. 7 z. & 7 j. repet. j.
§. Nuntiamusautem. 17.
Briiloniusclegantiilime hunc §. cxplicat lib.i.
selecl.c.s.
§. Vsufru6tuarius. 20.
Pro intclledu huius §.vide Zaiium lib.i. sing.in-
tell.cap.i9.8c Cuiacium lib.i. obser.cap.i 6.
1. Si autem domino. 2.
Cuiac.adlib.^<). Digeft.Sal.luliani.tom. I.
1. Inproumciali. 3.
.FW.i^i.w.jc.^y^.iutelledtusnon vulgatus.G
150. Zaiius.
§. Si in loco communi. 1.
Prodeclaranonehuius §.vide Zalium lib.i.fmg.
intell. c. 1.
§. Si ergosupersiciarius.3.
Quodfuperficiarius fit OjUafi dominus ratione
vtilisdominij.cx multis probat la.C.in§.&que.num.
jz.Inft. deaci.
1. Nam Reipublica;. 4.
In hac lcgc dicitur lntercflc Reipublica; quam
plurimos ad defendendam caufam admittcrc : fcd
pluribus traclat Bart. in l.bello.in sin.ff.de exc.tut.Yi-
de Cwac.ad lib.^.Vduliad edicium. tom.x.
1. De pupillo. j.
Cuiac. nA lib. 1 z. Digefi.Sal.Iuliani. tom.x.
§. Nuntiari aiuem. 3.
Adhunetextum vidc Molinaeum ad confuetud.
Paris.§.^2^l.i.n.y].<Qr> §.i-glo.^..n.z.&§.^z.n. 35.
§. Si quis fortc?.4.
Proteftatio dcbct ficri ci,qui cx ipsaprotcftatio-
nc la;di po.ccft : ficut interpcilatio,de quo vide Bal-
dum in Lfiintra.C. d'e nonnum.pec.
§. Si plurium res. 5.
Hunc§. puklireexplicat Zafius lib.i.fing.intel-
leB.cap. j.verus iiHclleCtus coutraomnes Docl:. G.
13 j.Zafius.
§.Sedetsi.8.
Vidc pro intellectu huius §.Auguft. 1. emen.c.9.
§. Meminifle. 10.
Huncg.Ripa interpretatur. vide Zasium lib.i.
smgul.rej])onsic.%.&lib.z.fingul.intell.c. 1 c.Ioau.Ro-
bert.//i.5./e»f./«r.c.i6.rcpetit& loannes Bologac-
tus. Vide etiani Marafcottum. Quoadmatenam
huius §. vicle Guido.Pap.gr«*/r.61.
§. Qui opus nouum. 14.
De intelkiftuhuius §. vide Guid.Pap. decisz^.6.

iudex. col. 1.
§.Siinpluribus. 16.
Quot suntimpedimcnta, totdebcut cilc impc-
dimcntorum sublationcs.inquitpcriftum textum
R.om. cons.$z6.inprssenti consultatione col. z. Vidc
Cuiac. comment. adlib. 49. Digest.Sal. Iul. tom.x.
1. Et ideoneque. 6.
Cuiac. adlib. 41.Digeft.Sal.Itdiani. tom.i.
1. Etfisatifdatum.7.
In hanc lcgem vide Auguftinum lib.j.emed.c).
1. Nonfolum. 8.
Pro intelleclu huius vidc Alciatum tom. 6. &
Cuiac.comment.adlib.48. Pauli adediciumtom.i.
§. Sed vt probari poffit. j.
Ad didta ibi per Bart.in §. sed probari.vidc Abb.
in c.pr&fentia. in 3 .col.verfi. item ex priuatis.extra de
probat.Sc ad matcriam in §. morte. vi.ileRuin.verb.
per Bart./» l.eum,qui.§.etfi quis-in z.col. n.<j.vers.dot.
glo.qu&dam. desolut./id^inc.yideSoc.inregul.^^.
Ad didtum §.;»0rte.cum matcria, & ad ibi didta per
Bart.vide Abb.& Dod inc.in Francia extra de coftit.
§. Morte.6.
Huius §.matcria explicatur a Corrasio tom.z.pag.
21 j. quametiam rcpctit Bolognctusab Hcrnian
Detto , a ioan. Ant. Rubco, & a loan. Crot.
1. Crcditori. 9.
Vbi glossT.in vcrbo ,vcndicatio: ibi, non direda.
Ista glofl.iw vcrbo,vendicatio,(olet allcgari cjuo ad
tollendam confequentiam fuiEcit dare inftatiam,
quod intclligc,& diftmguc, vt hicper Ias. Et vide
Albcr.in z.qu&fl.fecund&partisftatuti. colum.io.laC.
in l.z.ex his.nu.6.J.de verb.oblig. Aret.i» § hoc iure.
col.i.Inftit. deAttil.a.d glo. lbi in verb.vendicatio.
videad quidallegetur, & quomodo limitetur pcr
Socin. inreg. 19.
1. Operis noui. 1 o.
1. Quilibet enim. 11.
1. Exoperis noui. 12.
1. Cum procurator. 13.
Hanc lcgcm omnium fufisslme explicat Cuiae.
lib.'.obsc. 40. &> incomment.ad lib. 41. Digeft.Sal.
lul. tom. 1.
§. Si dominus.i.
Huius §. mcns,ac fentcnta optime declaratur i
D. Gothofrcd.licet pauciffimis verbis.
1. Quj viam. 14.
Prointellcctuhuiuslegisvidc Alciat. tom. 6. &
lib.ij.parerg.cap.i4.Duarcnum l.z. dijput.animad. c.
ij.ZzCmlib.i.fingul.rejponf.c.y. ComC.lib.^.mifcell.
c.Zi.Chixoti.lib.l.verif.c^. Cuiac. lib. f.obs.c.i7.&
in comment.ad lib. 4 $. Digeft.Sal.Iuliani.tom. 1 • Rae-
uardum lib.z.var.c.z.Sc Ludouicum Bolognctum.
I. Si priufquam. ij.
De hoc texcu, poft scribcntcs liic vide Iariilime
Zasiii lib.i.intellecH.c.A,.Aiciat.lib.^.parerg.c. 16. For-
cac./» necyom.tur.dial. t 6.num. 6. Charond.d. cap.f.
Coiitium///'.i.lettion. fuccef.iu.c.i.vide &in hanc
lcgem Cuiac. lib.y. dd Africam.
]. Si opus nouum. 16".
Ad hunc §. vide Ioan. Robert. Iib.\.fens.ulr.c.i6.
l.Siprocurator. 17.
- 1. Ac\i
loading ...