Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Montfaucon, Bernard de; Schatz, Johann Jakob [Editor]
Antiqvitates Graecae et Romanae: a ... Bernardo de Montfaucon plvribvs olim volvminibvs explanatae et schematibvs illvstratae, nvnc avtem ad commodiorem stvdiosae ivventvtis vsvm in compendivm redactae et figvris aeneis forma minori exornatae a ... Iohanne Iacobo Schatzio Argentinensi . — Nürnberg, 1757

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1069#0014
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2 Dtsquifttio pracuia de origine tt progrejjti Idololatriae.
in fionorc harmcrunt: ingentcm tamen Dcorum Aimcrum numerum BiimittebtOt Grac
rte NiiminiblU pleoifiSj quandoquiiiem montCI ferc omncsriumiiii.itquc fontes 4 , r ■
n illis Dii crant. Nec himciebat illis, qmc j auioribua (ins accepcrant Numina, - len
ItqiK placarc , lcd no.ia quotulic pnonbus adikicbant Ccterum cominunior uctcrum p+
lorum Opinio crat, Deos in coehs praecipue lcxies (uas haberc, fcd cx ledibuaistis coclclh-
in tcrras nor.nunquam cic(ccndere: uc e. c. Mcrcurms c codo a loue milTus in hanc tcr-
-1 modo, modo in ipsum quoque internum delatus legitur. Dcositem (iogulos locarju
dam prae aliis adamare fingunt Poetae. Sic luptter in sihiae Dodonaeae fago habitare cre.
ilebatur ; Neptmmi in man domicilium habcbat; Apollo Delphis et in mor.tel\irualIo, Mmtm
I hracia, VuUanus in Lemno msula, aut ardentc Siciliac montc Actna ; Almcrua Athe-
nis. Dtsma kohcsi &c immo profanum uulgus iplis , quas* diuino cultu proiequebantur,
lis Numina i'ta lneiTs crcdebant. Inde ractum, ut pro diucrlitate locorum, in qu
Dcnssuos commorari putabant, Coclejlcs alios, alios Terre(iresy nonnullos etiam Inseruy rl
appelhtarint.
§. 3. Komani duodecim maiores istos,quos supra ex Ennii carmine nominauimus, I
G/»/rV,/sj6;uocabant,quod ulem acCon/ent/cntes signihcare uolunt; eo, quod in consliiun
luuis adhibercntur, eiusdemque dehberationibus con(entirent. Alio nomine ctiam Jelccti, 7)
Coclcsscs ct Mmorum gentiurn%) Dii appcllabantur, quum alii contra Mtnorum genr um D /,
Scmtdet et Scmoncs dicantur. Semones nonnulli dicti, quali Scmthomtnes , qui mediae quali
conditionis inter maiores minoresquc Deos elsent, et ob meritorum paupcrtatem non digni
iudicarcntur, qui Coele(iibus adscnberentur, Terreslrtbus tamen maiores reputati 9). Notari
cuoquc mcrentur epithcta quacdam, quae Deorum nominibus a priscis addi nonnunquam
lolcnt. Sic Auertuncos 10) illos interdum cognominari notum elr, quod mal.i auerriu cent,
prohibcant siuc tollant; item Indigetes n), quod uel ipli nulliusauxlio irdigcai.t.uelnos oyN
ipsorum indigcamus; Centales alii uocancur a gcrendo, quod multa gerere poise putabantur;
unde lcquioi 1 tcmpore ctumGcrult a nonnullis dicebantur 12). Poetaeuero atque Mytholoo;i
innumera Diis cpuheta tribuunt, quac uel ab ipsorum geltis ct opcribus, uel aliis caullis
dcsumuntur.
$. 4. Intcr praccipuas autem Idololatriae caulTas 1 3) communi omnium conscnsu hacc
rclcratur: quod homincs rerum diuinarum lmpenti uiris quibusdam, qui ucl rebus benc \ic-
iiis quam maxime inclarucrunt, ucl muentis nonnullis ad uitam humanam opportunis nouu
nis lui cclebritatcm commerucrunt, (tatuas crexennt, ut eorum memoriam ad polreritatem
tranamittereot Komani tamen , Varrone telte apucl Augustmum de Ciu. [)c\ V, $ 1. totos
centum ct icptuag.nta annos ab urbe condita iine ullis Idolis fuisse kguntur. Postea uero
ctinm ahunde aduccta elt uelana religio, et eo creuit, ut Roma et omne lllud impenum Ko-
manum Deorum uariis iimulacris, leque ct ahosilla impleuerit. (Jraeciuero aequcac Rom
depi-

4) Vid. libell. dc Hurr.mibui, Plulartbo tributUS, t
MauJJaco Ct Hudjvno mtcr /'»/'. mtnortt editus.
V) Triplicil generis deorum sacra diuersa notat
tt/fui uoce mWmriSs et sirriluer scholilstet ad Im
tu Thebaid. hb. j. ' srruty. ^•r//»i#»ndeCiuit.
Dei, j, u, practcr hos, m+*t*ot , pmmmkt eu.
n^minat
e) S. I*. ftstut seruauit nobis m*%snmiA sacra , tonstrt^
.. uid. smst htvriiclog. nisi idem sit ,
iC qui uba et simul sunt, ut praescns, abscns,
ita «.onscns. Homcrus %mn mmt ..u»(, CW-
ftmtti ufi nominat /^r» de re ruttua lib. 11.
idem dc 1.1. 7. c. jg, acdes dtmm Cmmsmmum, I lo«
t.+jo auud .ipm.cium de DwiSocnti invOrpor«o»
ct AuimA.it Dcoa exiitimat.
-) $t.tttt dn ^umdicuntur, non tomstmttt innuuntur
smul h alii, ut sint numero 2c, ut
sArro apud Auiusttm. de ClUlt. Dei llD. J , -.2.
|aom us, Gcr. m\t Urc-s, L.Dcr
l'c us Luna.
1) tmmwo 1. i ij. Cmott/tti, . .-, lae-
umm. iyc.<f~ '••• 'AAsmot, m
.. .: .o scrmonc, r.um. i|.

midtot , Varro apud Avgusitn. et alii nonr lint:
Htjiodut : Utfyvt <-*.. >-,.,, 't\it<i , «< KA^stlus
H^. ' #9<,
10) Autrruncum, Derm unum innuere uiderur V*rro
de lit. Kog. 6, c. c poll medium ; ^iae i *'*#-
T-.»t etc. nominant.
11) r trri. < , |, |. ultimo i Dh ;. mi ('<** »
er ibi StruiKi, qui ctiamexponit( m d; . ?•#
Dcoi ex hommr . ! m.
12) ex *•<•/*«, uoce gtmimitt, mimrtimn. CsstUu P
naptiar. lirx. x. M«
13) ViJ. interpret.
».. Mii dillcrtatioriem ;
:. bdnter nrn th^l. et.
]. hvre I. <|U
plul au^r /S<r."», h
... 1 .
Hcr lcrs . , . -
s.m nic
I : Wsspi" I
.'. Hsmm^Ar ,■, . > : I. c
 
Annotationen