Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

•luì situati
'ài

Ssed/a sigura I. rappresentasi laj'ianta de/Mente i òpita/ùto, e sua dio
TesùBum, e /a mesta nera dùaojtra tlsupp/ia da me. Mssa sigura Jl./iW:wvi vcaen
tiedad t'apieutita ,ara in arati parte neanerti dalie rari/te.a nsin-a di ptale/ie parte
seeeiea dt lene de Jbeee'/itanale è' neaperra di altre nanne,elte aaaisermane i/Km.
/a modem* Rupe Tarpesa.A). eheati^' de/te Mar,,,e a\iie Tenidlle del.arayi.ie.u':.
ann,-/iù..-ime dipeprrina intasata dal piaea ,;>/> aranti- a'-//.- rider de da/ridai
ddtfy/y,-., .es>d»,Y: ■*..-■;■ -: ■■'■ /■:■ J ',-'■■ -ss\ ■■/■■■ a^r.eaaea: ■-,.,..■■ n ,} ,,

di si/tei i
■■e/pettini i

■■ Jìd.y!:;'..La siatapit.

trdeei dici
it\M\du-a.
•va d/J'ald

■aie.,

•/aerane
el!iperle

ijajia.

Capita/imi SI M/tra a'ape./erra il'anale era piantai i/Tetr.w di Jiere Peretrie.e di Marte lapita/iite-VeL
" t/tneatanate A*-

n>na'20 palmi.,elèa alTa.il- i,

■ alatta/e aùnrano un piv/j.\!pt/vne per dettene)

a/Jaiae;
■te Cresta
•ù;eae!!\%J!ere mura-a
Sacelli dietra le /talle-^
.....tadiJ/rert.aaai2'ia.^.
{aiìPd:A,aeel^!di.dre:-ia
Bèrma. .,, .....■
 
Annotationen