Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydział Historyczno-Filologiczny [Editor]
Roczniki Humanistyczne — 30.1982

DOI article:
Wolska-Rój, Anna: Kościół i klasztor Św. Wojciecha w Lublinie
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37101#0011
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROZPRAWY

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom XXX, zeszyt 4 — 1982

ANNA WOLSKA-RÓJ

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR ŚW. WOJCIECHA W LUBLINIE *

I. WSTĘP
Tematem niniejszej pracy jest monografia architektoniczna kościoła
i klasztoru św. Wojciecha w Lublinie, dawniej kościoła tegoż wezwania
i szpitala św. Łazarza. Celem pracy będzie w pierwszej kolejności usta-
lenie historii kościoła — dotychczas potraktowanej w różnych publikac-
jach bardzo pobieżnie i nieściśle — ze szczególnym uwzględnieniem 1.
poi. XVII w., czyli okresu jego założenia. Wydaje się to celowe z uwagi
na konieczność opisania nowych faktów ustalonych na podstawie źródeł
archiwalnych, tj. wcześniejszego powstania kościoła drewnianego, istnie-
nia Bractwa św. Łazarza zarządzającego szpitalem, murowania szpitala
około 1615 r. oraz związania postaci Zebrzydowskiego ze szpitalem. W
dalszej części rozważań celem pracy będzie wyodrębnienie cech stylo-
wych obiektu, przedstawienie związków i zależności kościoła od charak-
terystycznej grupy kościołów lubelskich, do której zaliczył go Władysław
Tatarkiewicz, oraz wykazanie pewnej odrębności planu i bryły całego
założenia na tle budownictwa klasztornego 1. poi. XVII w.
Kościół i klasztor św. Wojciecha posiada już swoją monografię. Jest
nią praca magisterska * napisana pod kierunkiem prof. dra P. Bohdzie-
wicza. Wydaje się jednak, że bardzo mały zasób źródeł archiwalnych, na
których jest oparta, zbyt pobieżna analiza, a także dalszy rozwój badań
nad architekturą sakralną Lubelszczyzny 1. poi. XVII w. po okresie
powstania pracy pozwalają na powtórne zajęcie się tym tematem.

* Praca magisterska napisana przy Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem prof. dra Antoniego Maśliń-
skiego.
^ K. Lempke. Kościół pro. śto. Wojciecha 10 LaMinie. Lublin 1951 (mps
BKUL).
 
Annotationen