Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 1.1994

Page: 134
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1994/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
134

Maria Kałamajska-Saeed

Oto ia dla przysługi Przenaiświętszy Matki Bożey, tudziesz Jaśnie
Oświeconego Xięcia JMP Ostrogskiego etc Pana Mego Miłościwego y Dob-
rodzieia, według od Boga mnie umiejętności daney zrobiłem y zupełnie
odważyłem, wyrachowałem y oddałem pomienioną Robotę in toto do rąk
Wielebnego Jm Księdza Antoniego Dąbrowskiego Gwardiana Międzyrzec-
kiego y wszystkiey Braci mnieyszy tegosz Zakonu Franciszka Świętego
Conventu Międzyrzeckiego.

A tak ta robota za łaską Bożą y Panny Przenaiświętszy przez żądny
pomocy iest z rąk moich in lucern wydana y zawsze praesentibus upodobana,
a zwłaszcza Authorowi y całemu Directorowi teyże roboty, to iest Wielebnemu
Jm Xiędzu Antoniemu Dąbrowskiemu Gwardianowi mieysca tego świętego
y wszystkiey Braci iego. Także wszystkim Ichmm PP Szlachcie Gościom
bliskim i dalekim cum devotione ex voto do tego Cudownego Obrazu
przybywaiącym. Expediowawszy pomienione kleynoty od Jaśnie Oświeconego
Xięcia Jm Ostrogskiego, z osobna Jm Xiądz Antoni Dąbrowski od różnych
Ichm. Panów poupraszał cudnych kamieni i kazał one mnie pooprawiać
y przydać do tego Cudownego Obrazu dla większey ozdoby, to iest szafir
patonży wielkiey y cudnego koloru y dwa insze dyamenty, to pod Koronę do
naczółka Pannie Naświętszy, na pierś turkus wielki y wspaniały cudny
y w serce dyament rzezany. Panu Jezusowi na naczółek trzy Rubiny tureckie
wielkie w tabliczce y dwa dyamenty, która to robota nowa wzwysz mianowa-
na, ze trzema sztukami do lampy zrobionemi, oprócz Compartimentu białego
y trzydziestu dwóch kwiatonów złocistych y obydwu Koron waży grzywien
trzydzieści2, od którey roboty z rąk Wielebnego Jm Xiędza Antoniego
Dąbrowskiego Gwardiana Międzyrzeckiego od każdy grzywny z osobna przy
wikcie klasztornym y potrzebach do rzemiesła należących, po złotych dziesięci
odebrałem, to iest złotych trzysta y pewną z osobna Contentatią.

Przetosz ia tą moią Atestatią zeznaię y kwituię, że mi od pomienioney
Roboty od Wielebnego Jm Xiędza Antoniego Dąbrowskiego Gwardiana
Międzyrzeckiego y od wszystkich wielebnych Braciey we wszystkim zadość
stało. Na co się ręką moią własną podpisuie.

Działo się w klasztorze międzyrzeckim Die 15 7-bris A.D. 1677.

(—) Jan Uzewski złotnik Jaśnie Wielmożnego JM Pana Woiewody
Czernichowskiego".

W konwencie międzyrzeckim musiały panować wzorowe porządki, bo
sprawa wykonania nowej sukienki do miejscowego cudownego obrazu poru-
szana jest jeszcze przez samego gwardiana, który „zaciągnął y uprosił Pana
Złotnika z Krakowa, który zostawał na ten czas przy Wielmożnym JmPanu
Woiewodzie Czernichowskim", bowiem tak on sam, jak i różne inne osoby nie
były zadowolone z wyglądu sukienki sprawionej wcześniej w Zamościu, bo
„bardzo ladaiako tę sukienkę zrobiono y niekształtnie, żadney proportiey
w niey niebyło, a do tego że y nie według miary obrazu".

Nasz pan złotnik krakowski — Jan Uzewski — nie figuruje, niestety,
loading ...