Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Worm, Ole [Editor]
Museum Wormianum, Seu Historia Rerum Rariorum, Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur: Variis & accuratis Iconibus illustrata — Amsterdam, 1655

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.7900#0254
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
z59


MlISEI WoRMIANI
HISTORI/E
D E
A N I M A L I B V S -
LIBER TERTIUS.
C A P. I.
zAnimalium dijfeteritidt.
Xpeditis roililibus & vcgetabilibus potioribus &c
rarioribus, quxin Mulco tcncmus, ad Animalia, quo-
rum autintcgra corpora, aut partes in noltra lunt po-
tcltate,ut transitum faciamus, ordinis suadec ratio.
Nc autcm in tanra copia indilcrcte vagcmur, pauca
de Auimalium diviiionc & in clailes distributione iunt
prxmittcnda, ut, quo quodvis lit rcrcrcndum, mclius
constct.
Animal ab anima sic dictum voIunt,G rxcis (^ouov, a
quibuldam lubstantia animata ienticns dcscnbitur.
Nam, ut recte Anstorcles lib. i. dc Anima cap. z. Ani-
mal est ob (cnsum primo , nam & ca qux non cicntur
moru,necmutantlocum,scnsumautcmhabent,non so-
lum vivcre dicimus, scd ctiam animalia nuncuparc lolemus. Scd, ex sensibus, Tactus
animalibus cunctis primo inest, atqucut vcgctativum a tactu senluquc omni, (ic a cxte-
risTactus separan lensibuspotcst. Quocirca,animalia ounctaipsam vimhabere lcntien-
di, tactu constat.
Quanquam varix Animalium divisioncs cxtent apud Philosophum i. de Hist. Ani-
mal. quarum ratione animalia in ccrtas distribuuntur clailes , nostro ramcn instituto
maxime quadrarc illam judicamus, qua omnia anjmalia cap. 4. cjuldcm libri dilpc-
scuntur insanguinem habentia; quo rcfert homincm,cquum,& omnia qux aut pcrfccta
pcdibus carent, aut binis quaternilvc constant pcdibus: &c Exsanguia; quo Ipcctant Apcs,
vespx , atquc intcr marina, sepix, Locustx, cc dcniquc omnia qux pcdibus plus quam
quatuor innituntur.
Ut vero nos scmitx, quam ingrelEi sumus, insistamus, ab imperfcclioribus ad perfc-
ctiora ascendendum putamus, primoque cxsanguia, qux tcnemus, tractabimus, dcin
•progressum ad sanguinea faciemus.
lnter Exsanguia primas obtincbunt Insecta, qux incisura partc sui vcl
supina, vcl prona , vel etiam utraque postidcntia , ncc oHcum quippiam ditcretum aut
carneum, led quiddam inter hxccc medium contincnt, quippc corpore pariter intus
forisque duro constans, Aristoteli tvjopa, Alberto Annulola dicta.
Ejus species cum plurimx sint, ad ccrtas tamcn & ordinatas clastes*cas rcdcgit Aldro-
Vandus hunc in modum. Insecta sunt vel Tcrrestria in tcrra degentia, vcl Aquatica:
illorum
 
Annotationen