Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Worm, Ole [Editor]
Museum Wormianum, Seu Historia Rerum Rariorum, Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur: Variis & accuratis Iconibus illustrata — Amsterdam, 1655

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.7900#0362
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WORMIANUM. 347
latim ampliatur. Nulla incrustatione aut aliis ornamentis dotatum, sed ex subtilion
&c puriori constat argilla.
Dotes eas habere arbitror, quas terra? tribuunt sigillata?, infusum liquorem, contra
venena & morbos malignos, vim ex iis conttahere putant.
Fideli^ ex terra (igillata Bohemica confectas (quarum trcs possidcoj cjus-
dem sunt figura: cum iis, quas Terra sigillata Silciiaca prxbet. Una harum colore est
purpureo, altera albicante, tertia ad rubcdinem tendente. Liquoris circitcr libram ca-
piunt singula:; picturis & literis exterius ornata:.
Semiovalis Rgurx est poculum ex tcrra sigillata Melitensi nivea confcdtum ,
unciarum duarum capax, craisum, exteriore supcrficic variis figuris cxornatum, Vipe-
rarum nempe, Salamandrarum, Scorpionum , &:aliorum animalium ci impressbrum.
Labrum ambit hxc inscriptio. Divino hoc p a u l i antidoto atra
venena fugabis. Operculum figuram Scorpionis impressam tcnet.
Syracusanum ejusdemferme est magnitudinis & figura*, scd lutei coloris; scd,
quia ejus fragmenta saltem ad me pervenerunt, exacte delineari nequit.
Ex Terra sessana poculum, rubicundi coloris , frcqucnna tcnct micantis
auri granula. Angustum est, ex ovali ventre bah histcntata,in collum oblongiulculum
rerminatum. Intus Sc ad labra, incrustationc viridi prxditum , unica &: oblonga anla.
Terra rudis & argillacea est ex qua. consfat, & crcdo hxc pocula , saltcm ob auri in
iis micantia granula, in precio elle.
Fideliam je g yptiacam, piilci opciis cxotici , ex Belgio ad mc transmilic
D. D. Nicolaus Wichmannus, quam cum cx tcrra Samia vcra elaboracam cssc qiiidam
existimaverint, merito in precio habenda. A tcnui basi in vcntrem rotundum assurgic,
qui paulatim in collum angustum terminatur, quod paulatim Ce dilatans prominentem
conslituit canalem, eftundendo liquori commodum. Anla prxdita cst , digiti unius
capace. Rubicunda quadam, sed subtili, tcgitur incrustatione convcxa cjus partc, cum
ornamentis quibusdam aureis; concava vero fulva cst. Substantia intetiot, ut cx fra-
gmentis constat, grisea , ad albcdincm dcclinans, libram circitcr liquons capit. Ex
^Egypto delatam aiserit is qui dedit.
Urna lacrymalis tcrrea , ex Italia allata cst, a Viro Consultiis. D. Pctro
Charisio, Reg. Maj. apud BclgasLegato ordinario. Vafculum cst oblongum , colli an-
gustioris, pyriforme, ventre ampliore, longitudinc quinquc unciarum, colorc cx rubi-
cundo albesccnte. In ejusmodi vasculis lachrymas prd dcfundis tusas olim colligebant
Romani, easque, cum reliquis infci iis, tumulis mandabant.
Lampas fiotilis italica, cx argilla vulgari confecta , figura ctt pyri-
formi, sed supina parte plana , prona ventticosa, ahsula dorata &: foramine uno amplio-
re , per quod oleum infunditur, altero minorc cx quo prominct ellychnium. In cjus-
modi lampadibus veteres liquorcm qucndam incombustib:Icm habuilsc volunt, qui
igni nutrimentum perpetuum luppcditabat, in mortuorum sepulchris, sed nostram
vulgaris usus fuiise arbitror. Vidc qux hac de rc peculiari opcrc commcntatus cst Vit
Clatiss. Fottunius Licetus.

I d o l u m
 
Annotationen