Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 19
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 192(1

Κεραμόπονλλος; Πολεμιστάί της εν Δηλίω μάχης.

19

Άνευοέθησαν ύπό του Σταματάκη 1, άνέσκαψα άπώλειαι, ώστε οί Θηβαίοι κατά το έπόμενον ετος

δέ καί εγώ μέρος του πολυανδρίου τούτου άλλως (θου*. 4, 133) «θεσπιέων τείχος πεοιειλον, επι-

τε καί προς συλλογήν πήλινων κτερισμάτων, καλέσαντες άττικισμόν, βουλόμενοι μεν καί αεί,

άτινα θά ήδύναντο νά εινε σφόδρα χρήσιμα δια παρεστηκος οέ ραον έπείδή καί εΐ' προς Α&η -

το ώρισμένον της χρονολογίας αυτών. 2 ναίους μάχΐ] (του Δηλίου δηλ.) ο, τ* φ- αυτών άν-

Ούδέν κόσμημα ρέρουσιν αί στηλαι πλην άπλου $ος άπωλώλει». .Τοιουτοτρόπως ή χρονολογία των

κυματίου επί κορυφής. Έφ' έκαστης δμω: άναγι- στηλών τούτων των Θεσπιών εϊνε άσ©αλώς καθω-

νώσκονται 10 ή 1*2 ονόματα έπιπολαίως έγκεκο- ρισμένη.

λαμμένα' ελαχίστας δ' έπιγραφάς έγνώρισα εν Όμοιον μνημεΐον, προεργό^ενον έκ πολυανδρίου
Βοιωτία έχουσας τό κάλλος των γραμμάτων του- έπίσης, απόκειται έν τω μουσείω του Σχήμα-
τος. Ό ολικός άριθμΌς των όνομάτοον υπερβαίνει ταρίου, εύρεθέν είς τι τών νεκροταφείων της άο-
τά εκατόν, ίσως οέ ύπήρχον καίάλλαιστηλαι, αλλ χαίας Τανάγρας. Τούτο εϊνε μέλας λίθος 1 '^έο(ον
ά-ώλοντο. Αί έπιγραφαί αύταί άνεδημοσίεύθησαν επί της 7.νω πλευράς έσχαροειδή κοιλότητα τών
πολλάκις καί ήρμηνευΟησαν ως -ροερ/όμεναί έκ προς σπονδάς ή ύγράς Ουσίας, χοάς, προωρισμέ-
δημοσί'ου πολυανδρί'ου καί έ~ομέν<Λ>ς ~εριλαμ3ά- νων *, επί δέ της πρόσθιας όψεως Εγγεγραμμένα
νουσαι τά ονόματα νεκρών πεσόντιυν έν πολεμώ, -εις 4 στήλας εςηκοντα τρία ονόματα, ών τά δύο
Έπίγοαοί/.ώς κρίΟεί'σα.ί ευρέθησαν ύπ άλλων τε ορίζονται ρητώς ώς ονόματα Έρετριέων. Τά λοιπά
κα'ί ύπο του Κίΐ'οΐιΐιοίί 0. Οβ8β1ι. </. Ον. εϊνε ονόματα βεβαίως Ταναγοαιων. Καί ό /

κα-

ΑΙρΗαδ.4 140) καί του ΟίίΙθηΙΐβΓ^ΘΤ (ΙΟ ε. ά.) τάλογος ούτος έδημοσιεύθη -ολλά.κίς ήδη υ.ετά

ώ: ανήκουσα-. είς το δεύτερον ήμισυ τοΟ πέμπτου την υπό του Κουμανούδη προότην έ'κδοσ'.ν αύτου,

αιώνος κα'ί έττομενως μη εχουσαι σ/εσ'.ν -ρος την εύρεΟη οέ σύγχρονος πρΌς τάς πλάκας τοΟ φεσπικοϋ

κατά του Ξέρςου παρά τάς Ηερμοπυλας πολύνε- πολυανδρίου. Ό ΚΪΓοΙιΙιοίί (ε. ά. 141) μάλιστα ζη-

κοον άντί'στασίν τών θεσπιέων, ή την παρά τάς τών νά έρμηνευση έπίγρα.'^ίκην τίνα διααοοάν άπο-

Πλαταίάς μάχην. Ιούτου δεδομένου όντος, εύχε- ο'.οομένην ειςτοπικήν συνήθειαν ή εις άτομικήν του

οής ήτο ή ά/.ρί3εστέρα γ ρονολογί'α διότι πόλ'.ς χαράκτου αύΟαίρετον καλλιγραφίαν, προσθέτε1., δτΕ

[Λίκοά ώς αί Ηΐσττίαί δεν άντένεί ει: άποόλειαν «το βέβαιον γεγονός, δτι ενταύθα ποόκε'.τ^ί πεο'

ί I ^ ' - 1111 I [» <"

άΟοόαν ανδρών τοσούτων, ο^στε, όταν ττοτέ συμρή συγχρόνων μνημείων, κωλύει νά άποδώσϋψ.εν την
το'.αύτη απώλεια, να μείνη άνευ ίστορίκών άπο- οιαφοράν είς τάς συνήθειας διαφόρων χρόνων». Κατ'
τελεσμάτων ή νά μή μνημονευθη υπο της έ/.λη- άκολουθίαν οί ταφεντες είς τό ταναγραϊκόν πολυ-
νίκης ιστορίας, ιστορίας -ολ'.τίσμοϋ μεν αλλ ούχ άνδρ'.ον άρηί'οατοί νεκροί όέν είνε δυνατόν νά επε-
ήκιστα καί πολέμων. σαν εις τας παρά την 1 ανάγραν μάχας του 458

Λ,οιπον κατά το δεύτερον ήμισυ του -εμ-του ;θουκ. I, 108).

αιώνος μία υ,όνη μάγη άναοέοεταί, καθ ήν έπο- Ανα^ητουντε: δ οί έκδόταί της τανανοαϊκης

λέαησαν οί θεσπιεΐς καί υπέστησαν αεγάλας ζη- επιγραφής (ΚοθΪίΙ, Κϊγ<?1ι1ιο££, Όΐ1Τθΐι^βι·ο'βι\ όοα

μίας, ή μάχη κατά το Δήλιον της Βοιωτίας τω ΙΟ, VII θ8θ) ά/.λην νεωτέραν μάχην, είς ήν νά

ν24 π. Χ. Τόσον αεγάλαι δέ ήσαν αί κατ' αυτήν άναφέρωσι τούς νεκρούς του πολυανδοίου, εονον-

ταί είς το έτος 426, έν τω IΙελο~οννησίακώ πο-

1 Ποακτικα 1833, 67 έ:. λΥίηιβι* Τυρβη&αΙαΙθ(} άβν Θγ. - , „ , ,β , Γρ ,

ΤβνταβοΙΙβπ Ιν τί| εισαγωγή Οπό το *ε? Τ1ιβ8ΡΪ3β λε^' °τε ηττηΟησαν οί Ιαναγραιοι εν μαχη, ην

* Πρακτικά 1911. 153 ί~. ΙΤΐ'β ΒΙαβΙί' ρίαζβ ροίΐβτ^ 1913. ούτοοσί περίγράοεί ό βουκυοί'οης (III, 91). Ειπών

Ιί'.'ς τινα: άμΦίσβϊΐτουμενας' άναγνοίσε·; τών στηλών χναοεοοαενος » - γ ' Λ λ ' « \ χ Λ" '

., ' , ' ,' ' '. : ' ' , πεοί εκστοατειας τίον χΐϋηναίοον υπο τον ΙΝικιαν

λέγω, οτι το αυ ονου.α εϊνε Αοειανόρο; Ιο ηΙΟ συαπληρωτε

ο ν

Πολύνικος Όλυ^πιο[ν]Γ κ]α, ίπειδή εϋρον καί τό κάτω υ.ί?ο; της κατά. της Μήλου δί' έςηκοντα νεών, ών έπέβαινον

στήλη; το φΞοον την σονέ/ειαν της 0£υτ£ρα; λέξεως (πρβλ. Στααα-'
τάχ.ην *^4ο/. '&ρ. 1883 σ. 192). Τό πρώτον γραο.ο.α του θ9 δεν

εϊνε Γ, άλλ' Ι'σως Β πρβλ. ΙΟ VII, 585 IV 15 Τό ά2 εϊνε Άντι- 1 Κοομανούδης Ά&ήναιον 1875, IV. 213. ΙΟ, VII. 585,

κράτες. Το £4 'Λρ/έλαο;. Τό £7 Προ/.λΕΡΞ κατά λάθος του -/α- Χ&θ1ΐΐΐΐαη80ΐΐ ΠίβΙΟΓ. Ιηαβ/ι/'. άρ·.0. 20.

ράκτου. Τό §3 Ι'σο^ς ε·.νε Λιρκων. Τό Ιιΐ Ρίσαρ/ος. Τό ΐ2 Σ'οστρο- \ί Πρβλ. Ο. Οβοοηοιηΐΐ» Όβ ])ί*0ΪΗ8. ΓβββρίαΟΑίΙΪΒ 8β-

τιοα:. Το ί6 Τρυτίας, Τό Ϊ7 Μ Τ Α Κί. Η = Πα]νταχλΝς το Ϊ8 . |Μ.. ρνίοναΐ. 11 ί?.
loading ...