Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 48
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0060
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48

ΉΓββί καϊ ΜβΓίίΐ: Ο φορολογικός κατάλογος I. Θ. Ι2, 218.

ΑΕ 1925-1926

άνω πρόσθιον πέρας της κορυφής, άλλ' ευτυχώς ή αρχική επιφάνεια της κορυφής
της στήλης διεσώθη κατά τό όπισθεν μέρος. Επομένως δυνάμεθα νά μετρήσωμεν το
ΰψος τοΰ κειμένου (0. 076 μ. άνωθεν της κορυφής τοΰ Θρακικού εισαγωγικού κειμέ-
νου), και νά καθορίσωμεν τον αριθμόν των στίχων των έν τω κειμένω περιεχομένων.
Επειδή δε τά γράμματα τοϋ εισαγωγικού κειμένου και τό διάστιχον (10 στίχοι = 0,
167 μ.) είναι τά αυτά προς τά τοϋ κυρίου κειμένου, υπήρχε χώρος διά τέσσαρας στίχους
εισαγωγικού κειμένου και μικράν τινα άνεπίγραφον έπιφάνειαν μεταξύ τοΰ πρώτου στί-
χου τοΰ κειμένου καϊ τής κορυφής τοΰ λίθου.

Προς καθορισμόν τοΰ άριθμοΰ τών γραμμάτων έν ένι στίχω, όφείλομεν νά με-
τρήσωμεν τό πλάτος τής στήλης. Τοΰτο δέ δύναται νά γίνη ευκόλως, εάν μετρήσωμεν
διά μέσου τών διαφόρων τεμαχίων τών αποτελούντων την έπιγραφήν. Ή αριστερά επι-
φάνεια τοΰ τεμαχίου α διετηρήθη κατά τό όπισθεν μέρος τοΰ λίθου, ή άπόστασις δέ εκ
τής πλαγίας ταύτης επιφανείας μέχρι τοΰ αριστερού πέρατος τής στήλης τών-ψηφίων έν
τη δευτέρα στήλη είναι 0, 303 μ. Τό πλάτος τής δευτέρας στήλης μετρούμενον έν τω
αύτω τεμαχίω είναι 0, 270 μ., εκ τούτου δέ 0, 075 καταλαμβάνονται υπό ψηφίων. Τά
αριθμητικά τής τρίτης στήλης καταλαμβάνουσι 0, 078 μ.

Τό τεμάχιον ά διατηρεί ευτυχώς ονόματα έκ τής τρίτης στήλης, συγχρόνως δέ και
μέρος τής δεξιάς πλαγίας επιφανείας τοΰ λίθου. Έκ τοΰ αριστερού περιθωρίου τής έν τω
τεμαχίω τούτω στήλης τών ονομάτων μέχρι τοΰ πέρατος τοΰ λίθου εΐναι 0. 247 μ., όθεν τό
όλικόν πλάτος τοΰ λίθου ήτο 0. 898 μ. υπήρχε δέ χώρος δι' 69 γράμματα έν έκάστω στίχω
τοΰ εισαγωγικού κειμένου.

Έν τω τελευταίω στίχω τοΰ εισαγωγικού κειμένου, προς αριστερά τού έν τω κει-
μένω τοΰ 0θΓριΐ8 άναπαρασταθέντος πρώτου γράμματος, υπάρχει ή κάτω διαγώνιος κεραία
ενός σίγμα, όπως αποδίδεται άκριδώς υπό τού ΒοθοΜι έν τοις πίναξιν αυτού 1. Τούτο δέ
είναι άρκετόν, όπως βεβαιωθή τό δημοτικόν τού ταμίου τής Ίπποθωντίδος φυλής (οίταμίαι
ήσαν γεγραμμένοι ενταύθα κατά τήν έπίσημον τάξιν τής φυ?ιής αυτών), διότι Άχερδόσιος
εΐναι τό μόνον κατά τον πέμπτον αιώνα εις τήν φυ?ιήν ταύτην ανήκον δημοτικόν μετά
καταληξεως -αιος.

Κατά τον πέμπτον αιώνα αντί τοΰ Έλαιόαιος ευρίσκεται έχς Έλαίας' ούτω δέ
αποκλείεται ό μόνος άλλως δυνατός δήμος (;) 3 διά τους άλλους δέ εις -ιος λήγοντας δή-
μους τής Τπποθωντίδος φυλής θά ήτο άναγκαΐον νά άποκαταστήσωμεν έν τών εξής
γραμμάτων : άλφα, ε ψιλόν ή νύ, ουδέν όμως έκ τούτων δύναται νά είναι τό έφθαρμένον
γράμμα.

Επειδή δέ όντως Θοκνδίδες 'Αχερδόσιος εΐναι ταμίας τής θεάς κατά τό 424-3,
οΰδόλοος άπίθανον ότι τό μέλος τούτο τής φυλής ήτο δύο ή τρία έτη ένωρίτερον Έλλη-
νοταμίας

Έκ τών μεγίστων τών μετά τής άναλύσεως τής ήμετέρας έπιγραφής συνδεδεμέ-

1 8ΐ&&ί8ΐΐ3ΐΐ3ΐΐΕΐ11ιιη§' άβΐ ΑίΙιβηβΓ2, II, Πίναξ VI
άρ. ΙιΧΧΧΙ. Εί και ό Βοβοΐιΐι δεν είδε τόν λίθον, είχε
πρός παρπβολήν αντίγραφα τούτου, ποιηθέντα υπό τοΰ
Εγ&πζ και τοϋ Κγεϊιώθγ, Αηη. ά. Ιηδί. ά. οοΓπβρ.

ΑγοΙι. , VIII, 121. Ραγκαβή, Αητ. Ηβΐΐ. 202.

2 Ιβ. Ρ, 370.

3 ΙΟ. I2, 242, 324.

Γ . η. ■' ■ : 17 3 28
loading ...