Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 93
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Teatro y posdictadura

93

Summary
Theater and post-dictatorship: La Organización Negra (The Black Organi-
zation) and its ways of intervening in public space (performative key)
This article investigates about two temporal space coordinates: Buenos Aires
in the Postdictatorship. It dates from the Argentine democratic oncoming of
December 1983, when that socio-cultural landscape of the city warned against
changes and modifications respect to its previous period. Expanding into a mul-
tiplicity of artistic micropoetics, several theatre groups and collectives emerged
in unconventional and peripheral areas of the city, attempting to reclaim the ac-
ceptance of stifled expression that existed during the previous years of the mil-
itary dictatorship (1976-1983). The Organización Negra is one of these groups.
In this article, we intend to address some aspects of its centripetal trajectory
(1984-1992), which began in the margins of the theatrical field and culminated
with the group’s admission into a space belonging to the official theatrical cir-
cuit. At each stage, we intend to investigate the different modes of production,
circulation and consumption of their practices. In other words, we observe the
procedural aspects that -in pursuit of strengthening and generating their own
poetics- were kept (or not) even when the spaces of action have been modified;
and we analyze the intersections between art, politics, and the city that were es-
tablished depending upon each historical moment. Thus, this study aims to re-
cord The Organización Negra’s theatrical work, but also to establish its connec-
tions with contemporary poetics

Streszczenie
Teatr i postdyktatura: Organización Negra i jej sposoby interweniowania
w przestrzeni publicznej (klucz performatywny)
Niniejszy artykuł omawia dwie współrzędne przestrzeni czasowej Buenos Aires
w okresie postdyktatury. Wywodzi się od momentu nadejścia argentyńskiej de-
mokracji w grudniu 1983 roku, kiedy to społeczno-kulturowy krajobraz mia-
sta wykazywał nadejście zmian w stosunku do poprzedniego okresu. Rozwój
wielu mikropoetyk artystycznych doprowadził do powstania w niekonwencjo-
nalnych i peryferyjnych obszarach miasta kilku grup teatralnych i kolektywów
próbujących odzyskać zdolność tendencyjnej ekspresji, która istniała w ostat-
nich latach dyktatury wojskowej (1976-1983). Jedną z tych grup jest Organi-
zación Negra. W artykule omówione zostały niektóre aspekty jej dośrodkowej
trajektorii (1984-1992), która rozpoczęła się na marginesie działalności teatral-
nej i zakończyła się przyjęciem w ramy oficjalnych kręgów teatralnych. Zosta-
ły zaprezentowane różne metody tworzenia, obiegu i odbioru działalności tej
organizacji na różnych etapach. Innymi słowy, działając zgodnie z aspektami
loading ...