Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Page: 55
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0038
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
55 'Ανάγλνφον έκ Πειραιώς1

περί της φιλούσης τον αυτής άνδρα (ίδ. Κόντου
Γλωσσ. παρατ. σελ. 321).

νϋν σε Άίδης.Ύΐ σε = σ ■ πρβ. ΑΙΙβη Οη ΟΓθβΙί
νβΓ8Ϊίίθ3ΐίοη ϊη ίηδοπρίϊοηβ σελ. 137, Μβίβίβν-
Ηαηδ-ββϊιινι/ζβν β ΑΙ $ 24.

Ώς εκ τε τοΰ τύπου και τοΟ των γραμμάτων σχή-
ματος φαίνεται, ή προ ήμών επιγραφή ανάγεται
εις τήν Β' ή Γ' μ.Χ. εκατονταετηρίδα. Κατά τοΰς
χρόνους τούτους το Γύθειον ώς πρώτη των συντε-
λουσών εις το κοινόν των Έλευθερολακώνων πό-
λεων ήν εν άκμή, τούτου δε επί των χρόνων τοΟ
Παυσανίου και των Άντωνίνων μετεϊχον όκτω-
καίδεκα πάλεις (πρβ. Παυσ. Γ' 21, 6) Ή περί ής
Ό λόγος στήλη δεν ηύρέθη μεν κατά χώραν, άλλά

ύπό Π. Καοτριώτου. 56

μετά πολλής τής πιθανότητος δύναται τις νά είκά-
ση, δ'τι εκείτο 1-2 μέτρα άνωτέρω καί ό'τι παρε-
σύρθη ύπό'τών αεί καταπιπτόντων χωμάτων, ή δέ
πληθύς τεθραυσμένων αγγείων καί ή εΰρεσις έν-
ταΰθα καί άλλων κτερισμάτων πείθουσιν ό'τι κατά
τον λόφον τούτον πρέπει ύπό τής άρχαιολογικής
σκαπάνης νά άναζητηθή ή νεκρόπολις τοΰ αρ-
χαίου Γυθείου. Πρβ. τά ύπό Ά. Σκιά έν Πρακτι-
κοϊς 1891 σελ. 27 καί Έφ.Άρχ. 1892 σελ. 185
γεγραμμένα.

Έν Γυθείω.

Παναγιώτης Η. 'Ριξάκος,

σχολάρχης-

ΑΝΑΓΛΤΦΟΝ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

πιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΤ

Μ εταξύ των τελευταίων προσκτημάτων τής συλ-
λογής των Γλυπτών τοΰ Έθνικοΰ ήμών Μουσείου
καταλέγεται καί τό ϋπ' άριθ. 2724 1 έκ Πειραιώς
προερχόμενον καί ένθάδε είκονιζόμενον έπιτύμβιον
άνάγλυφον, μαρμάρου πεντελησίου, ύψους 0'37,
πλάτ. 0-40, πάχ. Ό'095.

Καίπερ δέ λίαν άποκεκρουμένον καί έν πολλοίς
έλλιπές ον, έθεωρήσαμεν αυτό άξιον δημοσιεύσεως
ένταΰθα, έ'στω καί διά βραχέων, /άριν τής σπα-
νιότητος τών ποικίλων συμβολικών παραστάσεων
αύτοΰ, μοναδικών, καΟ' όσον ήμεΐς γινώσκομεν,
τυγχανουσών.

Είναι τοΟτο, ώς είπομεν, πανταχόθεν άποκεκρου-
μένον, πλην μέρους τής δεξιάς πλευράς, ένθα σώ-
ζεται καί τεμάχιον τής παραστάδος. Παρίσταται
δ' έν τω μέσω, έν αναγλύφω, νεανίας γυμνό;,
κατενώπιον ιστάμενος (σώζεται το άπό τήί κεφα-
λής μέχρι τοΰ μέσου τοΰ σώματος μέρος) καί φέ-

1 Π. Καστριώτης, Κατάλογος τών Γλυπτών τοΰ Εθνικού Μου-
σείου άριθυ.. "2724.

ρων μόνον ίμάτιον, πΐπτον έπί τον άριστερόν βρα-
χίονα" τούτου το άκρον έκράτει διά τής καθειμέ-
νης αριστεράς χειρός. Ή δεξιά έλλείπει ολόκληρος
άπό τοΰ ώμου. Ή κόμη είναι δεδεμένη διά ταινίας,
ής εν τών άκρων κατέρχεται έπί τον δεξιόν ώμον,
ΰπέρ ον, έπί βάθρου έκ δύο δόμων, Σφίγξ όκλά-
ζουσα, προ αύτής δέ ύπέρ τήν κεφαλήν τοΰ νεα-
νίου άνάγλυπτος αστήρ.

Ή Σφίγξ αύτη δεν δύναται νά εχη ένταΰθα ού-
δένα κοσμηματικόν ή άρχιτεκτονικον λόγον, άλλά,
ώς νομίζομεν, μετά τοΰ προ αύτής άστέρος αντι-
γράφει πιστώς τό παράσημον (=τύπον) τών τοΰ
Iου π. Χ αιώνος νομισμάτων τής νήσου Χίου *,
έπέχον άνάλογον θέσιν τών εθνοσήμων τής σήμε-
ρον. Έκ πλείστων δέ παραδειγμάτων γνωρίζο-
μεν ό'τι τά τοιαΰτα παράσημα έτίθεντο έπί τών

1 Πρδ. ,1. δνοΓοηοδ, 8πγ 13 8ϊ§ηϊίίο&Ιϊοη άβ3 Ιγρθ8 ιιιο-
ηβΐ8ΐΓ63 (3ββ δηοϊβηβ, Β.Ο.Η. 1894 σελ. 114. — Ηβ&ά, ΟηΙηΙ.
οί Βπί. Μιΐ8. Ιοπϊα σελ. 336 άριθ».. 74-78.— ΕοΜιβΙ, ΌοοΙ
η. νβί. II, ρ.564.
loading ...