Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Page: 383
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0202
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
383

384

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΓΠΟ

καει, ,τυυυβ βει,οοη

Ή νήσος Λυψοκουτάλα κειμένη έπί της εισόδου κατά 3 */2 μ., και δια τοΟτο ουδόλως λαμβάνω ταύ-

τοΟ πόρου της Σαλαμίνος εθεωρείτο επί μακρόν την ύπ' όψιν. ΚαΙ άν όμως ύποτεθή οτι ή γνώμη

χρόνον ώς ή Ψυττάλεια των αρχαίων χωρίς να αύτη εϊνε δρθή, ό'περ εγώ δεν δύναμαι νά πι-

εγερθη ποτε άντίρρησίς τις κατά της δνομασίας στεύσω, πάλιν δεν θά είχε τοΟτο σημαντικήν έπί-

ταύτης. ΤοΟτο είχε γίνει τρόπον τινά έπιστημο- δρασιν επί τοΟ ζητήματος· ημών, διότι, ώς βλέ-

νικον δόγμα' διά τούτο δέ, επειδή ό άντιτιθέμενος πει τις έκ της ενδείξεως τοΟ βάθους 3*65 μ. έπί

κατά δογμάτων προκαλεί πάντοτε ζωηράν άντί- τοΟ χάρτου τοΟ Αγγλικού ναυαρχείου (8&1βπιΪ8

δρασιν, κα'ι ή γνώμη μου ην πρά τίνος χρόνου έξέ- 8ίΓ3Ϊί), θά έμενε κα'ι πάλιν εις στενός πόρος με-

θηκα (ΚΠο VIII, 1908 σ. 477 κέ.), δτι ή Ψυττά- ταξύ Σαλαμίνος και Άγιου Γεωργίου, θά ήτο

λεια έπρεπε νά ταυτισθη προς την νησίδα Άγίον ο' όμως τότε Ό παρά το Πέραμα «σκόπελος» νή-

Γεώργιον, έπολεμήθη πολλαχόθεν, όρμητικώτερον σος 400 μ. περίπου, και θά ήδύνατά τις νά άμφι-

δέ και λεπτομερέστερον ΰπό τοΟ αξιωματικού του βάλλη, άν δεν ήτο αύτη και ουχί Ό Άγ. Γεώργιος

Βασιλικού Ναυτικού Τεοιάδου εν τη Άρχαιολο- ή Ψυττάλεια. Άλλά τούτο ουδόλως άφορα εις το

γικη Έφημερίδι 1909 σ. 45 έξ.. Μολονότι δέ έκ ζήτημα, άν ή Ψυττάλεια εκείτο έν τω πάρω ή προ

του πολέμου τούτου, έκτος όλίγων δευτερευούσης της εισόδου του πόρου της Σαλαμίνος,

όλως σημασίας έπιχειρημάτων, ουδέν νέον προέ- Άς ελθωμεν ήδη εις τάς ενστάσεις του κ. 'Ρε-

κυψε κατά της γνώμης μου, ό'περ νά μή εΐχον ήδη διάδου' θά αναφέρω ταύτας εκάστοτε εν περιλήψει

πραγματευθή έν τω μνημονευθέντα άρΟρω μου , εντός εισαγωγικών, μεθ' 6 θά έπισυνάπτω την

νομίζω ο'μως ότι όφείλω νά άπαντήσω εις την άπάντησίν μου.

•έπίθεσιν ταύτην και ένεκα της μεγάλης έκτιμή- 1) «Οί Έλληνες άπεκλείσθησαν ύπό τών Περ-

σεως, ήν έχω προς τον κύριον 'Ρεδιάδην, έξαίρετον σων χωρίς ουδόλως νά άντιληφθώσι τούτο. Άν ή

γνώστην τών συναφών προς τό ζήτημα πραγμά- Ψυττάλεια ήτο ό Άγιος Γεώργιος, τούτο θά ήτο

των, και διότι ύποθέτω ότι οί πλείστοι τών άνα- αδύνατον». Συμφωνώ' άλλ' εϊνε έπίσης άδύνατον

γνωστών της Αρχαιολογικής Εφημερίδος δέν θά και άν ή Ψυττάλεια ήτο ή Λυψοκουτάλα. Μήπως

έ'χωσι πρόχειρα, όσα έγώ έγραψα ήδη έν τή Κΐίο. πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι οί Έλληνες δεν έφρού-

Ή άπάντησίς μου άνεβλήθη μέχρι τούδε ένεκα της ρουν /.ατά την νύκτα; Γνωρίζομεν ότι έπραξαν

πολιτικής κινήσεως του φθινοπώρου τοΰ 1909,ένή τούτο παρά τό Άρτεμίσιον (Ήροδ. Ζ' 179), μά-

ήτο αναμεμιγμένος και ό κ. 'Ρεδιάδης. λίστα δέ ό κ. Τεδιάδης ώς άξιωματικός τοΰ ναυ-

Έν τοις έπομένοις θά πραγματευθώ τά διάφορα τικού δεν πρέπει νά άποδίδη εις τον συνάδελφον

θέματα άκολουθών την σειράν, έν ή έγραψε περί αυτού θεμιστοκλέα τοσαύτην παράλειψιν τών στοι-

τούτων ό κ. Ρεοιάδης. Όφείλω προ παντός νά ση- χειωδών μέτρων προνοίας. Ουδείς στρατηγός πα-

μειώσω ότι θεωρώ ώς άναπάδεικτον την γνώμην ραμελεΐ απέναντι τού έχθρού εύρισκάμενος νά τάξη

τοΟ κ. Νέγρη, ότι ή έπιφάνεια της Μεσογείου θα- προφυλακάς. Ούδαμώς δέ πρέπει νά άμφιβάλλω-

λάσσης ύψώθη άπό τών χ_ρόνων της αρχαιότητος μεν ότι και οί "Ελληνες είχον τάξει σκοπούς και

Έτνπ. 8.3.11.
loading ...