Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13159#0146
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΕΙκών 1. Ό ε>> Βάαοαις ναός τον 'Επικονρίον Απόλλωνος.

ΤΟ ΕΝ ΒΑΣΣΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

(Πίν. 12)

ΊΓΙΊΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΡΟΤΝΙΩΤΟΥ

Έπ' ευκαιρία των ύπό της Αρχαιολογικής εται-
ρείας γενομένων παρά τον ναον τοΰ Έπικουρίου
Απόλλωνος εργασιών 1, ών κύριος σκοπός ήτο ή
στερέωσις και έπανίδρυσις τοΰ περιφήμου ναοΟ του
Ικτίνου, φυσικον ήτο νά ζητηθή, ό'πως διαφωτι-
σθώσι και τά κατά τό άρχαιότερον ίερόν, ό'περ προ-·
ηγήθη τοΟ ναοΟ τούτου 2 έπι της δυσπρόσιτου ό'σον
και άωμαντικής θέσεως παρά την κορυφήν τοΟ Φι-
γαλεικοΟ Κωτίλου.

Μετά την τελείαν άποκάλυψιν τοΰ ναοΰ και τών
περί αυτόν κατεσπαρμένων αρχιτεκτονικών μελών3
έγενοντο άνασκαφαί προς έξερεύνησιν του χώρου
βαθύτερον της επιφανείας της βάσεως του ναοΰ,
έν διαφόροις σημείοις έπι τοΟ παρά την δυσμικήν

1 Πρακτικά 1902 σελ. 25 χέ., ΟοΜίρΙβΒ Ι'βΙΚΪΙΙβ άη ΟθΐΙ(/Τβ3
τηίβηι. I, 1905 σελ. 171 -Λ.

2 Τήν βιβλιογραφίαν περί τοΟ ναοΰ τοΰ Έπιχουρίου Άπο'λλωνος
βλέπε έν ΡχαζβΤ Ρ31183ηί38 IV σελ. 404. Εις ταύτην ουδέν ση-
ααντιχόν οπωσδήποτε έργον θα ήδύνατο' τις νά πρόσθεση.

3 "ίδε εικόνας έν Οοη(/τβ8 ίηΐβνη. I, σελ. 172 χαί 173.

πλευράν έπιπέοου, προ του μεγάλου δυσμικοΰ άνα-
λήμματος, ό'περ άπεκαλύφΟη σ/εδον ές" ολοκλήρου,
κατά μήκος της ανατολικής πλευράς, και προς Ν
του ναοΰ εις άπόστασίν τίνα άπ' αύτοϋ.

Ο Καββαδίας, όστις είχε τήν διεύθυνσιν τών
εργασιών, έξέθηκεν έν τω άρθρω αύτοΰ έν 0οπ§γθ8
ϊηίθΓΐιαί. I σελ. 171 κέ. βραχέα τινά περί τών
πορισμάτων, όσα συνήγαγεν έκ τών ανασκαφών
τούτων.

Ύπό τήν έποπτείαν μου έγένετο τώ 1902 ή ανα-
σκαφή τοΰ προ της ανατολικής πλευράς χώρου,
έ'νθα ή σκαφή μέχρι τοΟ βράχου έγένετο έπΙ μεγά-
λης εκτάσεως, και ή μερική άποκάλυψις τοΰ ΒΔ
τοΰ ναοΰ κτιρίου (άριστερά έπι τοπογρ. σχεδ. έν
εϊκ.2) και τοΰ παρ'αύτο χώρου, τώ δέ 1907 ή ανα-
σκαφή μέχρι τοΰ στερεοΰ επί δύο σημείων τοΰ προ
της δυσμικής πλευράς τοΰ ναοΰ έπιπέδου, ήτοι άν-
τικρύ τοΰ έκτου ΝΔ κίονος μέχρις εκτάσεως τριών
περίπου μέτρων προς Β κατά μήκος τοΰ ναοΰ καί

Έτυπ. 13.12.10.
 
Annotationen