Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Page: 251
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
251

' Αποβατικδν άνάγλνφον έκ τον Άμφιαρείον νπδ Ν. Παππαδάκη.

252

πλευρών δεν εΐνε κάθετοι, άλλα συγκλίνουσι προς
τά έσω ώς αί των δρόμων των μυκηναϊκών τάφων.
Εις το ένδότερον δέ μέρος σχηματίζονται κατά τάς
μακράς πλευράς δυο καμάραι άπέναντι αλλήλων,
ων το επιστέγασμα εινε παχύ 0-20-0-30. Λαπε-
δον των καμάρων εΐνε το του" θαλάμου. Κατά τΌ
άβαθέστερον μέρος εΐνε βεβλαμμένον το όρυγμα"

φαίνεται δέ δτι έσχηματίζετο βαθμίς τις (πρβ.
Εν&ηβ Ρτβΐιίβί. ίοηιδβ 26, Τσουντα Προϊστ. άκρ.
888, σημ. 2). Έξ εύθρυπτων τινών όστών, εύρε-
θέντων κατά τάς γωνίας έπι τοΟ δαπέδου, νομίζω
δτι το όρυγμα ήτο τάφος.

Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος.

ΑΠΟΒΑΊΊΚΟΝ ΑΝΑΓΛΤΦΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΤ

(Πίν. 11)

ΓΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗ

Α'. ταινίας δηλωτικής του εδάφους της γης κάτω, έπι

άρματος έλαφροΟ ιστάμενοι φέρονται πρός τάριστερά

Είναι πολύ εναργές το έν πίν. 11 τμήμα μαρμα- δύο νεαροί άνδρες" και το μεν άρμα, δίτροχον τε-

ρίνου άναγλύφου του ΈΟνικοΟ μουσείου (άρ. 1391), τράκνημον, με δίφρον άνοικτόν οπίσω, ορθογώνιον

δ μοι επιτρέπει νά πραγματευθώ ενταύθα δι' όλί- και μόνον την προσθίαν, φαίνεται, πλευράν καμ-

γων ή ευμενής παραχώρησις του εύρόντος αύτό πύλον (ή παρά το ρήγμα άρχίζουσα γωνία θά ήτο

κατά τ?ς άνασκαφάς τοΟ 1887 έν τώ Άμφιαρείω άλλως υπερβολικά άμβλεΐα κατά πάσαν προοπτι-

τοΟ Ώρωπου κ. Λεονάρδου 1- περιγραφή και έρμη- κήν), μέ τάς άντυγας έπι τών τριών πλευρών του

νεία σχεδόν συμπίπτουσιν, ώς δή κατά κανόνα συμ- ώς στεφάνην, τον δέ ρυμόν κάτω αύτοΟ έκ τοΟ

βαίνει έν τή κατ' έξοχήν « εϋαναγνώστω » άναγλυ- άξονος άναχωροΰντα, κατά τάλλα είναι τΌ κοινόν

φίλή τών άρχαίων. τών δοκίμων χρόνων « έλλαδικον » άρμα, διάδοχον

Έντος άπλουστάτου πλαισιώματος, συγκειμένου έν είρηνικοΐς ήδη άγώσι του πολεμικοΟ τών ήρωϊ-

έξ άκοσμήτου κύματος και πλίνθου άνω, έξ άπλής κών χρόνων, τηροΟν και τήν ελαφρότητα εκείνου

.„,,„,. - ,, „ ~ 0 ,„ η -η και τό μείζον τοΟ βάθους γάριν εύσταθείας πλάτος

1 Ινυρεοη «εντός του τεμένους, όπισθεν των ραορων»- υψ. Ιτοΰ, 1 1 /ν- 1

πλάτ. κατά τοΰς βραχίονας τοΰ ηνίοχου 0-37, πάχ. δυσόριατον δι« καΐ το όλον έν γένει σχγ]μα, τό πασίγνωστον έκ

τον έντε.χισμόν. Δεξιά πλευρά, άνευ άναθυρώσεως, είναι ή άρχ.χή' κορινθιακών ίδία Χαί άττίχών άγγείΟγραφίών" μό-

άριστερά εύδιάκριτον ρήγμα κάθετον μας έχει στερήσει του μείζονος !Χ/ ' , , 1

μέρους· έπ,φάνε,α (πεντελησίου) μαρμάρου ισχυρώς οξειδωμένη έχ νον '° οίφρος κείται πολυ έμπρος, εντελώς προτε-

τής έν ΰγρα γη διαμονής αιώνων. ταγμένος του άξονος, κατά τρόπον ξένον ολακ τοΟ

Παλαιοτέοαν βιβλιογραφίαν ϊδε έν Λεονάρδου 'Ολυμπία σελ. 66 λ - \ , ' , ',/ »

. . * λ " „ , . „ , . κορινθιακού και αττικού τύπου, εφ οσον ημείς γνω-

(αιτλαι μνειαι)· προσθες εχτοτε Ηουβνί, νΟίΐν^θΠΙίΐΙαΘ 611168 ' - ' . ,Γ 1

Αροβ&ίβη: (19°3 \νίηο1ίβΙιιΐ3η3ρι·θ£ΐ·. ΗαΙΙβ) 1895 σ. 13 χα! ρίζομεν, γνωστόν δέ έν άναγλύφοις έλληνικοΐς ιδία

τάς συντόμους περιγραφάς μεθ' ερμηνείας των χχ. Β. Στάη, Μ3Γ&Γ68 |κ τγ|ς σα0κοφάγθυ τών «θρηνωδών» Η&ΙΏάν-Εθΐ-
61 βΐΌΠΖββ άΐΐ Μΐ18ββ Ν31ΪΟΙ131 (μετ'εικόνος) χα'ι Καστριώτου,

Γλυπτά τοΰ Έθν. μουσείου, αμφότερα 6πό τόν σχετιχόν αριθ. 1391. ηΆθ1ϊ ΝθΟΓΟρ. ΓΟ^αΙβδ Ά 8ΐάθΠ, πίν. 9 και 11"

τέλος δε τήν άρτιφανή βραχεϊαν τοϋ χ. Σβορώνου έν τώ «Έθνιχω χαΐ αί πλευρικά! δέ αύτοΟ άντυγες, ταπεινότερα:

Μουσείο)» σ. 360 (και πίν. 56) πραγματείαν, ην τότε μόνον άτυ- < ^ ' λ ~ λ/ > -, ™ ■>

. ,' τ . ...■»*/ . - , κατα το συνηΰες της προσΰιας και οιπλαι, συστελ-

χως ειοον, οτε ειχον ετοιμον και μονονουχι όεοομενην προς οημοσί- ' 1 1

ευσιν την έργασίαν ταύτην. λόμεναι δμως άπολήγουσιν όπίσω εις άσυνήθως μι-
loading ...